กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 28 / Genesis 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ยาโคบหนีไปยังปัดดานอารัม
28:1 และอิสอัคก็เรียกยาโคบมา และอวยพรเขา และกำชับเขา และกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าอย่ารับบุตรสาวของคนคานาอันมาเป็นภรรยา

Jacob Flees to Padan-aram
28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.

28:2 จงลุกขึ้นไปยังเมืองปัดดานอารัม ไปยังบ้านเบธูเอลบิดาของแม่เจ้า และที่นั่นเจ้าจงรับบุตรสาวคนหนึ่งของลาบันพี่ชายแม่ของเจ้ามาเป็นภรรยา

28:2 Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother's brother.

28:3 และขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอวยพรแก่เจ้า และโปรดให้เจ้ามีลูกดก และให้เจ้าทวียิ่งขึ้น เพื่อเจ้าจะเป็นชนชาติใหญ่

28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people;

28:4 และขอประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้า คือแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าด้วยกันกับเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รับแผ่นดินนี้เป็นมรดกซึ่งเจ้าอาศัยอยู่เป็นคนต่างชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่อับราฮัมแล้ว”

28:4 And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham.

28:5 และอิสอัคก็ส่งยาโคบไป และเขาก็ไปยังปัดดานอารัมไปหาลาบัน บุตรชายของเบธูเอลคนซีเรียพี่ชายของเรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว

28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother.

28:6 เมื่อเอซาวเห็นว่าอิสอัคอวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อให้เขาหาภรรยาจากที่นั่น และเห็นว่าเมื่ออิสอัคอวยพรเขานั้นท่านกำชับเขา กล่าวว่า “เจ้าอย่ารับบุตรสาวของคนคานาอันมาเป็นภรรยา”

28:6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;

28:7 และเห็นว่ายาโคบเชื่อฟังบิดามารดาของเขา และไปยังปัดดานอารัม

28:7 And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padanaram;

28:8 และเมื่อเอซาวเห็นว่าบุตรสาวของคนคานาอันไม่เป็นที่พอใจอิสอัคบิดาของตน

28:8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;

28:9 แล้วเอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและรับมาหะลัท น้องสาวของเนบาโยท ผู้เป็นบุตรสาวของอิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม มาเป็นภรรยา นอกเหนือภรรยาทั้งหลายซึ่งเขามีอยู่แล้ว

28:9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife.

ความฝันเกี่ยวกับบันไดที่ทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงให้พันธสัญญาอีก
28:10 และยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบา และเดินไปยังเมืองฮาราน

Ladder to Heaven in Dream; God Repeats Pledge
28:10 And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran.

28:11 เขามาถึงที่แห่งหนึ่ง และพักอยู่ที่นั่นตลอดคืนนั้น เพราะดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาได้เอาหินต่าง ๆ จากที่แห่งนั้นมา และใช้หินเหล่านั้นเป็นหมอนของเขา และนอนลงในที่แห่งนั้นเพื่อนอนหลับ

28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep.

28:12 และเขาฝัน และดูเถิด มีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลก และยอดของบันไดนั้นถึงฟ้าสวรรค์ ดูเถิด ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนบันไดนั้น

28:12 And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.

28:13 และดูเถิด พระเยโฮวาห์ประทับยืนอยู่เหนือบันได และตรัสว่า “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม บรรพบุรุษของเจ้า และพระเจ้าของอิสอัค แผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า

28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I am the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;

28:14 และเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีดิน และเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทางทิศเหนือและทิศใต้ และในเชื้อสายของเจ้า บรรดาครอบครัวทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะได้รับพระพร

28:14 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.

28:15 และดูเถิด เราอยู่กับเจ้า และจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินนี้อีก เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้ว”

28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of.

28:16 และยาโคบตื่นขึ้นและเขาพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิต ณ ที่แห่งนี้แน่ทีเดียว ข้าหารู้ไม่”

28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew it not.

28:17 และเขากลัวและพูดว่า “สถานที่แห่งนี้น่าเกรงกลัว สถานที่แห่งนี้มิใช่อย่างอื่น แต่เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าและเป็นประตูแห่งฟ้าสวรรค์”

28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.

คำปฏิญาณของยาโคบ
28:18 และยาโคบได้ลุกขึ้นแต่เช้ามืด และเอาก้อนหินที่เขาทำเป็นหมอนของเขาตั้งขึ้นเป็นเสาสำคัญ และเทน้ำมันบนยอดเสานั้น

Jacob's Vow
28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.

28:19 และเขาเรียกสถานที่แห่งนั้นว่า เบธเอล แต่ก่อนชื่อของนครนั้นได้ถูกเรียกว่า ลูส

28:19 And he called the name of that place Bethel: but the name of that city was called Luz at the first.

28:20 และยาโคบทำการปฏิญาณ กล่าวว่า “ถ้าพระเจ้าจะทรงอยู่กับข้าพระองค์ และจะทรงพิทักษ์รักษาในทางที่ข้าพระองค์ไปนี้ และจะประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทาน และเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวม

28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,

28:21 เพื่อว่าข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสันติภาพแล้ว ดังนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

28:21 So that I come again to my father's house in peace; then shall the LORD be my God:

28:22 และก้อนหินนี้ซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาสำคัญ จะเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า และทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายหนึ่งในสิบแด่พระองค์”

28:22 And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope