กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 4 / Genesis 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

คาอินและอาแบล
4:1 และอาดัมได้ร่วมรู้กับเอวาภรรยาของเขา และนางได้ตั้งครรภ์ และคลอดคาอิน และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รับชายคนหนึ่งจากพระเยโฮวาห์”

Cain and Abel
4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.

4:2 และนางได้คลอดบุตรอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของเขาชื่ออาแบล และอาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ แต่คาอินเป็นคนทำไร่ไถนา

4:2 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.

4:3 และต่อมาวันหนึ่ง ปรากฏว่าคาอินได้นำผลไม้จากไร่นามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์

4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD.

4:4 และอาแบล เขาได้นำผลแรกจากฝูงแกะของเขาและไขมันของแกะด้วย และพระเยโฮวาห์พอพระทัยต่ออาแบลและเครื่องบูชาของเขา

4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering:

4:5 แต่พระองค์ไม่พอพระทัยต่อคาอินและเครื่องบูชาของเขา และคาอินได้โกรธแค้นยิ่งนัก และสีหน้าของเขาหม่นหมองไป

4:5 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.

4:6 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่คาอินว่า “ทำไมเจ้าถึงโกรธแค้น และทำไมสีหน้าของเจ้าหม่นหมองไป

4:6 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?

4:7 ถ้าเจ้าทำดี เจ้าจะเป็นที่ยอมรับมิใช่หรือ และถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู และความปรารถนาของเขาจะอยู่ในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองเหนือเขา”

4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

การฆ่าอาแบล
4:8 และคาอินพูดกับอาแบลน้องชายของเขา และต่อมาเมื่อเขาทั้งสองอยู่ในที่นาด้วยกัน คาอินได้ลุกขึ้นต่อสู้อาแบลน้องชายของเขาและฆ่าเขา

Murder of Abel
4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

4:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่คาอินว่า “อาแบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหน” และเขาทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ”

4:9 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper?

การสาปแช่งคาอิน
4:10 และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าทำอะไรลงไป เสียงร้องของโลหิตน้องชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา

Curse of Cain
4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.

4:11 และบัดนี้ เจ้าถูกสาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซึ่งได้อ้าปากรับโลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า

4:11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand;

4:12 เมื่อเจ้าทำไร่ไถนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันจะไม่เกิดผลแก่เจ้าอย่างเต็มขนาด เจ้าจะเป็นผู้ที่หลบหนีและคนพเนจรไปมาในโลก”

4:12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

4:13 และคาอินทูลแด่พระเยโฮวาห์ว่า “โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบกรับได้

4:13 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear.

4:14 ดูเถิด วันนี้พระองค์ได้ทรงขับไล่ข้าพระองค์จากพื้นแผ่นดินโลก และข้าพระองค์จะถูกซ่อนไว้จากพระพักตร์พระองค์ และข้าพระองค์จะเป็นผู้ที่หลบหนีและคนพเนจรไปมาในโลก และจะเป็นไปอย่างนี้ว่าทุกคนที่พบข้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์เสีย”

4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.

4:15 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เหตุฉะนั้นใครก็ตามที่ฆ่าคาอิน เขาจะรับการแก้แค้นถึงเจ็ดเท่า” และพระเยโฮวาห์ทรงประทับตราไว้ที่ตัวคาอิน เกรงว่าใครที่พบเขาจะฆ่าเขาเสีย

4:15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.

เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
4:16 และคาอินได้ออกไปจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินของโนด ทางด้านทิศตะวันออกของเอเดน

Descendants of Cain and Development of Civilization
4:16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.

4:17 และคาอินได้ร่วมรู้กับภรรยาของเขา และนางได้ตั้งครรภ์ และคลอดเอโนค และเขาสร้างนครขึ้นมานครหนึ่ง และเรียกชื่อนครนั้นตามชื่อบุตรชายของเขาว่าเอโนค

4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.

4:18 และเอโนคให้กำเนิดอิราด และอิราดให้กำเนิดเมหุยาเอล และเมหุยาเอลให้กำเนิดเมธูซาเอล และเมธูซาเอลให้กำเนิดลาเมค

4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.

4:19 และลาเมคได้รับภรรยาสองคนสำหรับเขา คนหนึ่งมีชื่อว่าอาดาห์ และอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าศิลลาห์

4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.

4:20 และอาดาห์คลอดยาบาล เขาเป็นต้นตระกูลของคนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์และคนที่เลี้ยงสัตว์

4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.

4:21 และน้องชายของเขามีชื่อว่ายูบาล เขาเป็นต้นตระกูลของบรรดาคนที่ดีดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย

4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.

4:22 และศิลลาห์ นางก็คลอดทูบัลคาอินด้วย ซึ่งเป็นผู้สอนบรรดาช่างฝีมือทำเครื่องทองเหลืองและเหล็ก และทูบัลคาอินมีน้องสาวชื่อว่านาอามาห์

4:22 And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain was Naamah.

4:23 และลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองของเขาว่า “อาดาห์และศิลลาห์ จงฟังเสียงของเรา ภรรยาทั้งสองของลาเมค จงตั้งใจฟังถ้อยคำของเรา เพราะเราได้ฆ่าชายคนหนึ่งที่ทำให้เราบาดเจ็บ และชายหนุ่มที่ทำอันตรายแก่เรา

4:23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.

4:24 ถ้าผู้ที่ฆ่าคาอินจะได้รับการแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า ผู้ที่ฆ่าลาเมคจะได้รับเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่”

4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.

การกำเนิดของเสท
4:25 และอาดัมได้ร่วมรู้กับภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่ง และนางได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเรียกชื่อของเขาว่าเสท นางพูดว่า “เพราะว่าพระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายอีกคนหนึ่งแทนอาแบล ผู้ซึ่งถูกคาอินฆ่าตาย”

Birth of Seth
4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

4:26 และสำหรับเสทนั้น ก็มีบุตรชายคนหนึ่งกำเนิดให้เขาด้วย และเสทเรียกชื่อของเขาว่าเอโนช ตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มต้นที่จะร้องเรียกพระนามของพระเยโฮวาห์

4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope