กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 22 / Genesis 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาในแผ่นดินโมริยาห์
22:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า “อับราฮัม” และท่านทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”

Offering of Isaac on Moriah
22:1 And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, here I am.

22:2 และพระองค์ตรัสว่า “จงพาบุตรชายของเจ้า บุตรชายคนเดียวของเจ้า คืออิสอัค ผู้ที่เจ้ารัก และไปยังแผ่นดินแห่งโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า”

22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.

22:3 และอับราฮัมได้ลุกขึ้นแต่เช้ามืด ผูกอานลาของท่าน และพาคนใช้หนุ่มของท่านสองคนไปกับท่าน กับอิสอัคบุตรชายของท่าน และตัดฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชา และลุกขึ้นเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่ท่าน

22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.

22:4 แล้วในวันที่สามอับราฮัมแหงนตาของท่านขึ้น และเห็นที่นั้นแต่ไกล

22:4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.

22:5 และอับราฮัมได้พูดกับคนใช้หนุ่มของท่านว่า “พวกเจ้าจงอยู่กับลาที่นี่เถิด และเรากับเด็กหนุ่มจะไปนมัสการที่โน้น และจะกลับมาพบพวกเจ้า”

22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.

22:6 และอับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชายของตน และท่านถือไฟในมือของท่านและมีดเล่มหนึ่ง และพ่อลูกทั้งสองก็เดินไปด้วยกัน

22:6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together.

22:7 และอิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาของตนและพูดว่า “คุณพ่อขอรับ” และท่านพูดว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย พ่ออยู่นี่” และลูกพูดว่า “ดูเถิด มีไฟและฟืน แต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน”

22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering?

22:8 และอับราฮัมพูดว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย พระเจ้าพระองค์เองจะทรงจัดเตรียมลูกแกะไว้ให้เป็นเครื่องเผาบูชา” ดังนั้นพ่อลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน

22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together.

22:9 และเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกท่านไว้ และอับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่น และเรียงฟืนเป็นระเบียบ และมัดอิสอัคบุตรชายของท่าน และวางเขาไว้บนแท่นบูชาบนฟืน

22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.

22:10 และอับราฮัมก็ยื่นมือของท่าน และจับมีดเพื่อฆ่าบุตรชายของท่าน

22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.

22:11 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์เรียกท่านจากฟ้าสวรรค์ และตรัสว่า “อับราฮัม อับราฮัม” และท่านพูดว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”

22:11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I.

22:12 และพระองค์ตรัสว่า “อย่าแตะต้องเด็กหนุ่มนั้นหรือกระทำอะไรแก่เขาเลย เพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าเกรงกลัวพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้าจากเรา”

22:12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me.

อับราฮัมถวายแกะตัวผู้แทนอิสอัค
22:13 และอับราฮัมแหงนตาของท่านขึ้นมองดู และดูเถิด ข้างหลังท่านมีแกะตัวผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ และอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวผู้ตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชายของท่าน

Substitute Ram Offered
22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son.

22:14 และอับราฮัมได้เรียกสถานที่นั้นว่า เยโฮวาห์ยิเรห์ ตามที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า “ที่ภูเขาของพระเยโฮวาห์นั้น พระองค์ทอดพระเนตร”

22:14 And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen.

พระเจ้าทรงย้ำพันธสัญญาต่ออับราฮัม
22:15 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์เรียกอับราฮัมครั้งที่สองมาจากฟ้าสวรรค์

God Repeats Covenant with Abraham
22:15 And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time,

22:16 และตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณโดยตัวเราเองว่า เพราะเจ้ากระทำสิ่งนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า

22:16 And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son:

22:17 ในการอวยพรนั้น เราจะอวยพรเจ้า และในการทวีมากขึ้น เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น เหมือนอย่างดวงดาวในฟ้าสวรรค์ และเหมือนอย่างเม็ดทรายบนฝั่งทะเล และเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเขาเป็นกรรมสิทธิ์

22:17 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;

22:18 และในเชื้อสายของเจ้า บรรดาประชาชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะได้รับพระพร เพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเรา”

22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

22:19 ดังนั้น อับราฮัมได้กลับไปหาพวกคนใช้หนุ่มของท่าน และพวกเขาก็ลุกขึ้นและพากันกลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา และอับราฮัมก็อาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา

22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba.

22:20 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ มีคนมาบอกอับราฮัม กล่าวว่า “ดูเถิด มิลคาห์ นางได้บังเกิดบุตรให้แก่นาโฮร์น้องชายของท่านด้วย

22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor;

22:21 คือฮูสบุตรหัวปี บูสน้องชายของเขา และเคมูเอลบิดาของอารัม

22:21 Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,

22:22 และเคเสด ฮาโซ ปิลดาช ยิดลาฟ และเบธูเอล”

22:22 And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.

22:23 และเบธูเอลให้กำเนิดบุตรสาวชื่อเรเบคาห์ ทั้งแปดคนนี้มิลคาห์บังเกิดให้นาโฮร์ น้องชายของอับราฮัม

22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother.

22:24 และภรรยาน้อยของเขาที่มีชื่อเรอูมาห์ นางก็ได้บังเกิดเตบาห์ กาฮัม ทาหาช และมาอาคาห์

22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope