กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 18 / Genesis 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยี่ยมอับราฮัม
18:1 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับราฮัมที่ราบแห่งมัมเร และท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นท์ในเวลาแดดร้อน

God and Two Angels Visit Abraham
18:1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;

18:2 และท่านได้แหงนตาของท่านขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายสามคนยืนอยู่ข้างท่าน และเมื่อท่านเห็นท่านเหล่านั้น ท่านจึงวิ่งจากประตูเต็นท์ไปพบท่านเหล่านั้นและก้มหน้าของท่านลงถึงดิน

18:2 And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground,

18:3 และพูดว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน ข้าพเจ้าขอร้องท่าน โปรดอย่าผ่านไปจากผู้รับใช้ของท่านเลย

18:3 And said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:

18:4 ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย คือขอให้เอาน้ำนิดหน่อยมาและล้างเท้าของท่านทั้งหลาย และขอให้ท่านทั้งหลายพักใต้ต้นไม้เถิด

18:4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:

18:5 และข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหนึ่งมาให้และขอให้ท่านทั้งหลายชื่นใจเถิด หลังจากนั้นท่านทั้งหลายจึงค่อยออกเดินทาง เพราะเหตุว่าท่านทั้งหลายได้มายังผู้รับใช้ของพวกท่านแล้ว” ท่านเหล่านั้นจึงว่า “จงทำตามที่เจ้ากล่าวเถิด”

18:5 And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.

18:6 และอับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หาซาราห์และพูดว่า “จงรีบเอาแป้งละเอียดสามถังมานวดและทำขนมปังหลายก้อนบนเตา”

18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth.

18:7 และอับราฮัมได้วิ่งไปที่ฝูงสัตว์ และเอาลูกวัวอ่อนนุ่มและดีตัวหนึ่ง และมอบมันให้ชายหนุ่มคนหนึ่ง และเขาก็รีบปรุงมันเป็นอาหาร

18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it.

18:8 และท่านเอาเนยข้น น้ำนมและลูกวัวซึ่งท่านได้ปรุงแล้วนั้น และมาวางไว้ต่อหน้าท่านเหล่านั้น และท่านยืนอยู่ข้างท่านเหล่านั้นใต้ต้นไม้ และท่านเหล่านั้นได้รับประทาน

18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.

18:9 และท่านเหล่านั้นจึงกล่าวแก่ท่านว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน” และท่านพูดว่า “ดูเถิด อยู่ในเต็นท์”

18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.

พระสัญญาถึงการกำเนิดอิสอัค
18:10 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะกลับมาหาเจ้าแน่นอนตามเวลาแห่งชีวิต และดูเถิด ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง” และซาราห์ได้ฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ซึ่งอยู่ข้างหลังพระองค์

Son Isaac Promised to Sarah
18:10 And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him.

18:11 คราวนี้อับราฮัมและซาราห์ก็มีอายุแก่ชรามากแล้ว และซาราห์ตามปกติของผู้หญิงก็หมดแล้ว

18:11 Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women.

18:12 ฉะนั้น ซาราห์จึงหัวเราะในใจพูดว่า “หลังจากข้าพเจ้าแก่แล้วข้าพเจ้าจะมีความยินดีอีกหรือ นายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วย”

18:12 Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?

18:13 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอับราฮัมว่า “ทำไมซาราห์หัวเราะพูดว่า ‘ข้าพเจ้าซึ่งแก่แล้ว จะคลอดบุตรคนหนึ่งจริง ๆ หรือ’

18:13 And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?

18:14 มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระเยโฮวาห์หรือ เมื่อถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแห่งชีวิต และซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ง”

18:14 Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son.

18:15 ดังนั้นซาราห์ปฏิเสธ พูดว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้หัวเราะ” เพราะนางกลัว และพระองค์ตรัสว่า “มิใช่ แต่เจ้าหัวเราะ”

18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.

แผนการทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
18:16 และบุรุษเหล่านั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่นและมองไปทางเมืองโสโดม และอับราฮัมไปกับท่านเหล่านั้นเพื่อตามไปส่งท่านเหล่านั้น

Sodom and Gomorrah's Destruction Planned
18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.

18:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเรากระทำจากอับราฮัมหรือ

18:17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do;

18:18 ด้วยว่าอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากอย่างแน่นอน และบรรดาประชาชาติทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรในเขา

18:18 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?

18:19 เพราะเรารู้จักเขาว่า เขาจะบัญชาลูกหลานและครอบครัวของเขาที่มาภายหลังเขา และพวกเขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื่อกระทำความยุติธรรมและการตัดสิน เพื่อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อับราฮัมตามสิ่งซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเขา”

18:19 For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.

18:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ดังมาก และเพราะบาปของพวกเขาก็หนักเหลือเกิน

18:20 And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;

18:21 เราจะลงไปเดี๋ยวนี้และดูว่าพวกเขากระทำตามเสียงร้องทั้งสิ้นซึ่งมาถึงเราหรือไม่ และถ้าไม่ เราก็จะรู้”

18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.

18:22 และบุรุษเหล่านั้นหันหน้าจากที่นั่นและไปทางเมืองโสโดม แต่อับราฮัมยังยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

18:22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.

อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
18:23 และอับราฮัมเข้ามาใกล้และทูลว่า “พระองค์จะทรงทำลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่วด้วยหรือ

Abraham's Intercession for the Righteous
18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?

18:24 บางทีมีคนชอบธรรมห้าสิบคนในท่ามกลางนครนั้น พระองค์จะทรงทำลายและไม่ละเว้นนครนั้นเพราะคนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในท่ามกลางนั้นด้วยหรือ

18:24 Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein?

18:25 ขอให้การกระทำเช่นนี้อยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิด คือที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่ว และให้คนชอบธรรมเหมือนอย่างคนชั่ว ให้การนั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์ ผู้พิพากษาแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะไม่กระทำการยุติธรรมหรือ”

18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right?

18:26 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้าเราพบคนชอบธรรมในท่ามกลางโสโดมห้าสิบคน ดังนั้นเราจะละเว้นทั้งนครเพราะเห็นแก่พวกเขา”

18:26 And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes.

18:27 และอับราฮัมตอบและทูลว่า “ดูเถิด บัดนี้ข้าพระองค์มีเจตนาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลีดินและขี้เถ้า

18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes:

18:28 บางทีคนชอบธรรมห้าสิบคนจะขาดไปห้าคน พระองค์จะทรงทำลายนครนั้นทั้งนครเพราะขาดห้าคนหรือ” และพระองค์ตรัสว่า “ถ้าเราพบสี่สิบห้าคนที่นั่น เราจะไม่ทำลายนครนั้น”

18:28 Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy it.

18:29 และท่านยังทูลต่อพระองค์อีกครั้งว่า “บางทีจะพบสี่สิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทำเพราะเห็นแก่สี่สิบคน”

18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty's sake.

18:30 และท่านทูลต่อพระองค์ว่า “โอ ขอโปรดอย่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะกราบทูล บางทีจะพบสามสิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทำถ้าเราพบสามสิบคนที่นั่น”

18:30 And he said unto him, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.

18:31 และท่านทูลว่า “ดูเถิด บัดนี้ข้าพระองค์มีเจตนาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า บางทีจะพบยี่สิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทำลายนครนั้นเพราะเห็นแก่ยี่สิบคน”

18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty's sake.

18:32 และท่านทูลว่า “โอ ขอโปรดอย่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะยังกราบทูลครั้งนี้ครั้งเดียว บางทีจะพบสิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทำลายนครนั้นเพราะเห็นแก่สิบคน”

18:32 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten's sake.

18:33 และทันทีที่พระองค์สนทนากับอับราฮัมจบลงแล้ว พระเยโฮวาห์ได้เสด็จไปและอับราฮัมก็กลับไปยังที่อยู่ของตน

18:33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope