กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 1 / Genesis 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การทรงสร้าง
1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

The Creation
1:1 In the beginning God created the heaven and the earth.

1:2 และแผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ และความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือผิวของน้ำนั้น

1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

วันที่หนึ่ง ทรงสร้างความสว่าง
1:3 และพระเจ้าตรัสว่า “จงมีความสว่าง” และความสว่างก็เกิดขึ้น

First Day: Light
1:3 And God said, Let there be light: and there was light.

1:4 และพระเจ้าทอดพระเนตรความสว่างนั้น ทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และพระเจ้าทรงแยกความสว่างออกจากความมืด

1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

1:5 และพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวัน และพระองค์ทรงเรียกความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ง

1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

วันที่สอง ทรงสร้างเมฆไว้บนท้องฟ้า
1:6 และพระเจ้าตรัสว่า “จงมีท้องฟ้าในระหว่างน้ำ และจงให้ท้องฟ้านั้นแยกน้ำออกจากน้ำ”

Second Day: Water Above, Firmament Below
1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

1:7 และพระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า และทรงแยกน้ำซึ่งอยู่ใต้ท้องฟ้าจากน้ำซึ่งอยู่เหนือท้องฟ้า แล้วก็เป็นดังนั้น

1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

1:8 และพระเจ้าทรงเรียกท้องฟ้าว่าฟ้าสวรรค์ มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง

1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

วันที่สาม ทรงสร้างทะเล แผ่นดินและพืชพันธุ์ต่าง ๆ
1:9 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์รวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกัน และจงให้พื้นดินแห้งปรากฏขึ้น” แล้วก็เป็นดังนั้น

Third Day: Seas, Land and Plants
1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

1:10 และพระเจ้าทรงเรียกพื้นดินแห้งนั้นว่าแผ่นดิน และที่รวบรวมน้ำเข้าอยู่แห่งเดียวกันพระองค์ทรงเรียกว่าทะเล และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี

1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

1:11 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ด และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน” แล้วก็เป็นดังนั้น

1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

1:12 และแผ่นดินก็เกิดต้นหญ้า และต้นผักที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี

1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

1:13 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สาม

1:13 And the evening and the morning were the third day.

วันที่สี่ ทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ
1:14 และพระเจ้าตรัสว่า “จงมีดวงสว่างต่าง ๆ ในท้องฟ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อแยกวันออกจากคืน และเพื่อใช้ดวงสว่างเหล่านั้นสำหรับเป็นหมายสำคัญ และเพื่อกำหนดฤดูกาล สำหรับวันและปีต่าง ๆ

Fourth Day: Sun, Moon and Stars
1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

1:15 และจงให้เป็นดวงสว่างต่าง ๆ ในท้องฟ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก” แล้วก็เป็นดังนั้น

1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

1:16 และพระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้นครองกลางวัน และให้ดวงสว่างที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

1:17 และพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้ในท้องฟ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก

1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,

1:18 และเพื่อปกครองกลางวันและปกครองกลางคืน และเพื่อแยกความสว่างออกจากความมืด และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี

1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

1:19 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่

1:19 And the evening and the morning were the fourth day.

วันที่ห้า ทรงสร้างนกชนิดต่าง ๆ และสัตว์น้ำนานาชนิด
1:20 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้น้ำอุดมบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมา และให้มีนกบินไปมาในท้องฟ้าแห่งฟ้าสวรรค์เหนือแผ่นดินโลก”

Fifth Day: Fowls and Sea Creatures
1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

1:21 และพระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ และบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมาตามชนิดของมัน ซึ่งเกิดขึ้นบริบูรณ์ในน้ำนั้น และบรรดาสัตว์ที่มีปีกตามชนิดของมัน และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี

1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

1:22 และพระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่า “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น และจงให้น้ำมากมายในทะเลต่าง ๆ บริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน”

1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

1:23 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้า

1:23 And the evening and the morning were the fifth day.

วันที่หก ทรงสร้างบรรดาสัตว์บกและแมลงนานาชนิด
1:24 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้แผ่นดินโลกเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน” แล้วก็เป็นดังนั้น

Sixth Day: Land Animals and Insect Life
1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

1:25 และพระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี

1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

ทรงสร้างมนุษย์ชายหญิงคู่แรก
1:26 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตามอย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสัตว์ใช้งาน และให้เหนือทั่วทั้งแผ่นดินโลก และเหนือบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก”

Male and Female Created
1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

1:27 ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างเขาขึ้นในแบบพระฉายของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง

1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

1:28 และพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก และจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้น และครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก”

1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

1:29 และพระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราให้บรรดาต้นผักที่มีเมล็ดซึ่งอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซึ่งมีเมล็ดในผลแห่งต้นไม้นั้นแก่พวกเจ้า จะเป็นอาหารสำหรับพวกเจ้า

1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

1:30 และสำหรับบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก และบรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลก เราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็นอาหาร” แล้วก็เป็นดังนั้น

1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

1:31 และพระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง และดูเถิด เป็นสิ่งที่ดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก

1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope