กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 25 / Genesis 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์
25:1 หลังจากนั้นอับราฮัมได้ภรรยาอีกคนหนึ่ง และชื่อของนางคือ เคทูราห์

Sons of Abraham and Keturah
25:1 Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah.

25:2 และนางก็คลอดบุตรให้แก่ท่านชื่อศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบากและชูอาห์

25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.

25:3 และโยกชานให้กำเนิดเชบาและเดดาน และบุตรชายทั้งหลายของเดดานคือ อัสชูริม เลทูชิมและเลอุมมิม

25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.

25:4 และบุตรชายทั้งหลายของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดาและเอลดาอาห์ ทั้งหมดนี้เป็นลูกหลานของเคทูราห์

25:4 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.

25:5 และอับราฮัมได้มอบทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่แก่อิสอัค

25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac.

25:6 แต่อับราฮัมได้ให้ของขวัญแก่บุตรชายทั้งหลายของพวกภรรยาน้อยของท่าน และให้พวกเขาแยกไปจากอิสอัคบุตรชายของท่าน ไปทางทิศตะวันออกยังประเทศตะวันออก เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่

25:6 But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.

อับราฮัมสิ้นชีวิตเมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับซาราห์
25:7 และเหล่านี้เป็นวันเวลาแห่งอายุของชีวิตอับราฮัม คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าปี

Abraham Dies at Age 175; Buried Beside Sarah
25:7 And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, an hundred threescore and fifteen years.

25:8 ดังนั้นอับราฮัมสิ้นลมหายใจและสิ้นชีวิตเมื่อแก่หง่อมแล้ว เป็นคนชราและมีอายุมาก และถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน

25:8 Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.

25:9 และอิสอัคกับอิชมาเอลบุตรชายของท่านก็ฝังท่านไว้ในถ้ำมัคเป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์คนฮิตไทต์ซึ่งอยู่หน้ามัมเร

25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;

25:10 เป็นนาที่อับราฮัมซื้อมาจากบุตรชายทั้งหลายของเฮท อับราฮัมก็ถูกฝังไว้ที่นั่น กับซาราห์ภรรยาของท่าน

25:10 The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.

25:11 และต่อมาหลังจากที่สิ้นชีวิตของอับราฮัมแล้ว พระเจ้าทรงอวยพรแก่อิสอัคบุตรชายของท่าน และอิสอัคอาศัยอยู่ข้างบ่อน้ำลาไฮรอย

25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi.

เชื้อสายของอิชมาเอล
25:12 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของอิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม ซึ่งฮาการ์คนอียิปต์สาวใช้ของซาราห์กำเนิดให้แก่อับราฮัม

Generations of Ishmael
25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham:

25:13 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล ตามชื่อของพวกเขา ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา คือเนบาโยทเป็นบุตรหัวปีของอิชมาเอล เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม

25:13 And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,

25:14 มิชมา ดูมาห์ มัสสา

25:14 And Mishma, and Dumah, and Massa,

25:15 ฮาดาร์ เทมา เยทูร์ นาฟิชและเคเดมาห์

25:15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:

25:16 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล และชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของพวกเขา ตามเมืองของพวกเขา และตามป้อมปราการของพวกเขา เจ้านายสิบสองคนตามตระกูลของพวกเขา

25:16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations.

25:17 และเหล่านี้เป็นอายุแห่งชีวิตของอิชมาเอล คือหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปี และท่านสิ้นลมหายใจและสิ้นชีวิต และถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน

25:17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people.

25:18 และพวกเขาอาศัยอยู่ตั้งแต่เมืองฮาวิลาห์จนถึงเมืองชูร์ ซึ่งอยู่หน้าอียิปต์ไปทางแผ่นดินอัสซีเรีย และท่านสิ้นชีวิตอยู่ตรงหน้าบรรดาพี่น้องของท่าน

25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren.

การกำเนิดของยาโคบกับเอซาว
25:19 และต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของอิสอัคบุตรชายของอับราฮัม คืออับราฮัมให้กำเนิดอิสอัค

Birth of Jacob and Esau
25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begat Isaac:

25:20 และอิสอัคมีอายุสี่สิบปีเมื่อท่านได้ภรรยาคือ เรเบคาห์บุตรสาวของเบธูเอลคนซีเรียแห่งเมืองปัดดานอารัม น้องสาวของลาบันคนซีเรีย

25:20 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian.

25:21 และอิสอัคอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อภรรยาของท่าน เพราะนางเป็นหมัน และพระเยโฮวาห์ประทานตามคำอธิษฐานของท่าน และเรเบคาห์ภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์

25:21 And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived.

25:22 และเด็กทั้งสองก็ดิ้นดันกันอยู่ในครรภ์ของนาง และนางจึงพูดว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ทำไมข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นนั้น” และนางได้ไปทูลถามพระเยโฮวาห์

25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to enquire of the LORD.

25:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับนางว่า “ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า และประชาชนสองพวกที่เกิดจากบั้นเอวของเจ้าจะต้องแยกกัน พวกหนึ่งจะมีกำลังมากกว่าอีกพวกหนึ่ง และพี่จะปรนนิบัติน้อง”

25:23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.

25:24 และเมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้ว ดูเถิด มีลูกแฝดอยู่ในครรภ์ของนาง

25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.

25:25 และคนแรกคลอดออกมาตัวแดง ทั้งตัวเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ทำด้วยขน และพวกเขาได้เรียกชื่อของเขาว่า เอซาว

25:25 And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau.

25:26 และหลังจากนั้นน้องชายของเขาก็คลอดออกมา และมือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้ และชื่อของเขาได้ถูกเรียกว่า ยาโคบ และเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้น อิสอัคมีอายุได้หกสิบปี

25:26 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them.

เอซาวขายสิทธิ์บุตรหัวปีให้ยาโคบ
25:27 และเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้น และเอซาวก็เป็นพรานที่ชำนาญ เป็นชาวทุ่ง และยาโคบเป็นคนเงียบ ๆ อาศัยอยู่ในเต็นท์

Jacob Buys Esau's Birthright
25:27 And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents.

25:28 และอิสอัครักเอซาว เพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามา แต่เรเบคาห์รักยาโคบ

25:28 And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob.

25:29 และยาโคบต้มถั่วแดงอยู่ และเอซาวกลับมาจากท้องทุ่ง และรู้สึกอ่อนกำลัง

25:29 And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint:

25:30 และเอซาวพูดกับยาโคบว่า “ขอเจ้าให้อาหารนั้นแก่ข้าเถิด คือถั่วแดงต้มนั้นเอง เพราะข้าอ่อนกำลัง” เพราะฉะนั้นชื่อของเขาจึงถูกเรียกว่า เอโดม

25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom.

25:31 และยาโคบพูดว่า “จงขายสิทธิ์บุตรหัวปีของพี่ให้ข้าวันนี้”

25:31 And Jacob said, Sell me this day thy birthright.

25:32 และเอซาวพูดว่า “ดูเถิด ข้ากำลังจะตายอยู่แล้ว และสิทธิ์บุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเล่า”

25:32 And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me?

25:33 และยาโคบพูดว่า “จงปฏิญาณให้ข้าวันนี้” และเอซาวได้ปฏิญาณให้กับเขา และเขาขายสิทธิ์บุตรหัวปีของตนให้แก่ยาโคบ

25:33 And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.

25:34 ดังนั้น ยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาว และเขาก็กินและดื่ม แล้วลุกขึ้นไปตามทางของตน ดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีของตน

25:34 Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope