กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 11 / Genesis 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

หอบาเบล
11:1 และทั่วแผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีสำเนียงเดียวกัน

Tower of Babel
11:1 And the whole earth was of one language, and of one speech.

11:2 และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางจากทางทิศตะวันออก พวกเขาก็พบที่ราบในแผ่นดินแห่งชินาร์และพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่น

11:2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.

11:3 และพวกเขาต่างคนต่างก็พูดกันว่า “มาเถิด ให้พวกเราทำอิฐและเผามันให้แข็ง” และพวกเขามีอิฐใช้แทนหินและมียางมะตอยใช้แทนปูนขาว

11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.

11:4 และเขาทั้งหลายพูดว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้างนครขึ้นนครหนึ่งและก่อหอคอยให้ยอดของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เกรงว่าพวกเราจะกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก”

11:4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

พระเจ้าทรงทำให้เกิดภาษาต่าง ๆ
11:5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรนครและหอคอยนั้นซึ่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น

God Causes Division of Languages
11:5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.

11:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขาทั้งปวงมีภาษาเดียว และพวกเขาเริ่มทำเช่นนี้แล้ว และบัดนี้จะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำ

11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

11:7 มาเถิด ให้พวกเราลงไปและทำให้ภาษาของพวกเขาสับสนที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้”

11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.

11:8 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขาก็เลิกสร้างนครนั้น

11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.

11:9 เหตุฉะนั้น ชื่อของเมืองนั้นจึงถูกเรียกว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทำให้ภาษาของทั่วทั้งแผ่นดินโลกสับสน และ ณ จากที่นั่นพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก

11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.

เชื้อสายของอับราม
11:10 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเชม เชมมีอายุได้หนึ่งร้อยปี และให้กำเนิดอารฟัคชาด ภายหลังน้ำท่วมสองปี

Ancestry of Abram
11:10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:

11:11 และหลังจากเชมให้กำเนิดอารฟัคชาดแล้วก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.

11:12 และอารฟัคชาดมีอายุได้สามสิบห้าปี ก็ให้กำเนิดเชลาห์

11:12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:

11:13 และหลังจากอารฟัคชาดให้กำเนิดเชลาห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี่ร้อยสามปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.

11:14 และเชลาห์มีอายุได้สามสิบปี ก็ให้กำเนิดเอเบอร์

11:14 And Salah lived thirty years, and begat Eber:

11:15 และหลังจากเชลาห์ให้กำเนิดเอเบอร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี่ร้อยสามปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.

11:16 และเอเบอร์มีอายุได้สามสิบสี่ปี ก็ให้กำเนิดเปเลก

11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:

11:17 และหลังจากเอเบอร์ให้กำเนิดเปเลกแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี่ร้อยสามสิบปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.

11:18 และเปเลกมีอายุได้สามสิบปี ก็ให้กำเนิดเรอู

11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:

11:19 และหลังจากเปเลกให้กำเนิดเรอูแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยเก้าปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.

11:20 และเรอูมีอายุได้สามสิบสองปี ก็ให้กำเนิดเสรุก

11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:

11:21 และหลังจากเรอูให้กำเนิดเสรุกแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยเจ็ดปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.

11:22 และเสรุกมีอายุได้สามสิบปี ก็ให้กำเนิดนาโฮร์

11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:

11:23 และหลังจากเสรุกให้กำเนิดนาโฮร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.

11:24 และนาโฮร์มีอายุได้ยี่สิบเก้าปี ก็ให้กำเนิดเทราห์

11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:

11:25 และหลังจากนาโฮร์ให้กำเนิดเทราห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกหนึ่งร้อยสิบเก้าปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

11:25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.

11:26 และเทราห์มีอายุได้เจ็ดสิบปี ก็ให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน

11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.

11:27 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเทราห์ เทราห์ให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กำเนิดโลท

11:27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.

11:28 และฮารานได้สิ้นชีวิตก่อนเทราห์ผู้เป็นบิดาของเขาในแผ่นดินที่เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย

11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.

11:29 และอับรามกับนาโฮร์ต่างก็ได้ภรรยา ภรรยาของอับรามมีชื่อว่าซาราย และภรรยาของนาโฮร์มีชื่อว่ามิลคาห์ผู้เป็นบุตรีของฮาราน ผู้เป็นบิดาของมิลคาห์และบิดาของอิสคาห์

11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.

11:30 แต่ซารายเป็นหมัน นางหามีบุตรไม่

11:30 But Sarai was barren; she had no child.

อับรามในเมืองฮาราน
11:31 และเทราห์ก็พาอับรามบุตรชายของเขากับโลทบุตรชายของฮารานผู้เป็นหลานชายของเขาและซาราย บุตรสะใภ้ของเขาผู้เป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา และเขาทั้งหลายออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดียพร้อมกับพวกเขา จะเข้าไปยังแผ่นดินแห่งคานาอัน และพวกเขามาถึงเมืองฮารานและอาศัยอยู่ที่นั่น

Abram in Haran
11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.

11:32 และรวมอายุเทราห์ได้สองร้อยห้าปี และเทราห์ก็สิ้นชีวิตในเมืองฮาราน

11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope