กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 39 / Genesis 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

โยเซฟเจริญขึ้นในบ้านของโปทิฟาร์
39:1 และโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์ และโปทิฟาร์ข้าราชสำนักของฟาโรห์ เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เป็นคนอียิปต์ ซื้อโยเซฟไว้จากมือของคนอิชมาเอลผู้ซึ่งพาเขาลงมาที่นั่น

Joseph Prospers in Potiphar's House
39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither.

39:2 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ และเขาก็เป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น และเขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขา

39:2 And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.

39:3 และนายของเขาก็เห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และพระเยโฮวาห์โปรดให้การงานทุกอย่างที่เขากระทำเจริญขึ้นมากในมือของเขา

39:3 And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand.

39:4 และโยเซฟได้รับความกรุณาในสายตาของนายและเขารับใช้ท่าน และท่านก็ตั้งเขาให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านของท่าน และทุกสิ่งที่ท่านครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของเขาทั้งสิ้น

39:4 And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.

39:5 และต่อมาตั้งแต่นายตั้งเขาให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านของท่าน และทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ได้ทรงอวยพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟ ทั้งพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรสิ่งของทั้งปวงซึ่งท่านมีอยู่ในบ้านและในทุ่งนา

39:5 And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field.

39:6 และนายได้มอบของสารพัดที่ท่านมีอยู่ไว้ในมือของโยเซฟ และท่านไม่ได้เอาใจใส่สิ่งของของท่านเลย เว้นแต่อาหารที่ท่านรับประทาน และโยเซฟนั้นเป็นคนรูปงามและเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่ง

39:6 And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not ought he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and well favoured.

ภรรยาของโปทิฟาร์พูดใส่ร้ายโยเซฟ
39:7 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ภรรยานายของเขาก็มองดูโยเซฟด้วยความเสน่หา และนางพูดว่า “มานอนกับฉันเถิด”

Joseph Slandered by Potiphar's Wife
39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.

39:8 แต่โยเซฟก็ปฏิเสธ และพูดกับภรรยานายของเขาว่า “ดูเถิด นายของข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับรู้สิ่งใดซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าในบ้านเรือน และท่านได้มอบของทุกอย่างที่ท่านมีอยู่ไว้ในมือของข้าพเจ้า

39:8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand;

39:9 ในบ้านนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตัวท่านเพราะท่านเป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทำความชั่วใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้”

39:9 There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?

39:10 และต่อมาขณะที่นางพูดกับโยเซฟวันแล้ววันเล่า เขาก็ไม่ยอมฟังนาง ไม่ว่าจะนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนาง

39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her.

39:11 และต่อมาคราวนั้นโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทำธุระการงานของเขา และไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่นั้น

39:11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business; and there was none of the men of the house there within.

39:12 และนางก็คว้าเสื้อผ้าของโยเซฟเหนี่ยวรั้งไว้ พูดว่า “มานอนกับฉันเถิด” และโยเซฟทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้ในมือของนาง และหนีไป และเขาออกไปข้างนอก

39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.

39:13 และต่อมาเมื่อนางเห็นว่าเขาทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้ในมือของนาง และหนีออกไปข้างนอกแล้ว

39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,

39:14 นางก็ร้องเรียกชายประจำบ้านของตนมา และพูดกับพวกเขาว่า “ดูซิ นายเอาคนชาติฮีบรูมาไว้กับพวกเราให้ทำความหยาบคายแก่พวกเรา เขาเข้ามาหาข้าเพื่อจะนอนกับข้า และข้าร้องเสียงดัง

39:14 That she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us; he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice:

39:15 และต่อมาเมื่อเขาได้ยินข้าร้องขึ้นด้วยเสียงดัง เขาก็ทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้กับข้า และหนีไป และเขาออกไปข้างนอก”

39:15 And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out.

39:16 และนางก็เก็บเสื้อผ้าของเขาไว้ใกล้ตัวจนนายของเขากลับมาบ้าน

39:16 And she laid up his garment by her, until his lord came home.

39:17 และนางก็พูดกับนายตามคำเหล่านี้ว่า “เจ้าทาสฮีบรูที่ท่านนำมาไว้กับพวกเรานั้นได้เข้ามาหาข้าพเจ้าจะทำหยาบคายแก่ข้าพเจ้า

39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me:

39:18 และต่อมาขณะที่ข้าพเจ้าร้องขึ้นด้วยเสียงดัง เขาก็ทิ้งเสื้อผ้าของเขาไว้กับข้าพเจ้า และหนีออกไปข้างนอก”

39:18 And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out.

39:19 และต่อมาครั้นนายของเขาได้ฟังคำของภรรยาของตน ซึ่งนางได้พูดกับท่านว่า “เจ้าทาสของท่านทำกับข้าพเจ้าอย่างนั้น” นายก็โกรธยิ่งนัก

39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.

39:20 และนายของโยเซฟได้เอาเขาไป และจองจำเขาไว้ในคุก ซึ่งเป็นสถานที่ที่จองจำนักโทษหลวง และโยเซฟก็อยู่ในคุกนั้น

39:20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison.

พระเจ้าทรงให้โยเซฟเจริญขึ้นในคุก
39:21 แต่ว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ และทรงสำแดงพระเมตตาแก่เขา และทรงให้เขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพัศดี

God Prospers Joseph in Prison
39:21 But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison.

39:22 และพัศดีก็มอบนักโทษทั้งปวงที่อยู่ในคุกไว้ในมือของโยเซฟ และการงานที่พวกเขาทำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟก็เป็นผู้กระทำ

39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.

39:23 พัศดีไม่ได้เอาใจใส่การงานใด ๆ ที่มอบไว้ในมือของโยเซฟ เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และการงานใด ๆ ที่เขากระทำพระเยโฮวาห์ก็โปรดให้เจริญขึ้น

39:23 The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the LORD was with him, and that which he did, the LORD made it to prosper.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope