กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 40 / Genesis 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ความฝัน
40:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้คนเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์แห่งอียิปต์ และคนทำขนมปังของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านายของเขาทั้งสอง คือกษัตริย์แห่งอียิปต์

Joseph Has God's Help to Interpret Dreams
40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt.

40:2 และฟาโรห์พระพิโรธแก่ข้าราชการของพระองค์ทั้งสองนั้น คือหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวย และหัวหน้าพนักงานทำขนมปัง

40:2 And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.

40:3 และพระองค์ทรงให้เขาทั้งสองจองจำไว้ในคุกที่บ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ คือในคุกซึ่งเป็นสถานที่ที่โยเซฟถูกจองจำอยู่นั้น

40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.

40:4 และผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์กำชับโยเซฟให้รับใช้สองคนนั้น และโยเซฟก็ปรนนิบัติพวกเขา และเขาทั้งสองติดคุกอยู่ระยะหนึ่ง

40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward.

40:5 และคืนหนึ่งเขาทั้งสองนั้นฝันไป คือคนเชิญถ้วยเสวยและคนทำขนมปังของกษัตริย์แห่งอียิปต์ที่ต้องจองจำอยู่ในคุกนั้น ต่างคนต่างฝันคนละเรื่อง ความฝันของแต่ละคนก็มีความหมายต่างกัน

40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison.

40:6 และเวลาเช้า โยเซฟเข้ามาหาพวกเขา และเห็นเขาทั้งสองนั้น และดูเถิด เขาทั้งสองโศกเศร้าอยู่

40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad.

40:7 และเขาถามข้าราชการทั้งสองของฟาโรห์ที่ถูกจองจำอยู่ในคุกพร้อมกับเขาที่บ้านนายของตนว่า “ทำไมวันนี้ท่านทั้งสองจึงดูเศร้าหมองไป”

40:7 And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly to day?

40:8 และเขาทั้งสองพูดกับเขาว่า “เราทั้งสองฝันไปและไม่มีผู้ใดจะแก้ฝันได้” และโยเซฟพูดกับเขาทั้งสองว่า “พระเจ้าเท่านั้นแก้ฝันได้มิใช่หรือ ขอท่านทั้งสองเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิด”

40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you.

40:9 และหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยก็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟัง และพูดกับเขาว่า “ในความฝันของเรา ดูเถิด เถาองุ่นอยู่ตรงหน้าเรา

40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;

40:10 และเถาองุ่นนั้นมีสามกิ่ง และดูเหมือนว่าแต่ละกิ่งนั้นมีดอกตูมงอกออกมา และดอกของมันก็บานออก และช่อองุ่นนั้นก็สุก

40:10 And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes:

40:11 และถ้วยของฟาโรห์อยู่ในมือของเรา และเราเก็บลูกองุ่นนั้น และบีบให้น้ำองุ่นนั้นลงในถ้วยของฟาโรห์ และเราวางถ้วยนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรห์”

40:11 And Pharaoh's cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.

40:12 และโยเซฟพูดกับเขาว่า “นี้คือความหมายของความฝันนั้น คือสามกิ่งนั้นได้แก่สามวัน

40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days:

40:13 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเหมือนแต่ก่อน และท่านจะได้ถวายถ้วยของฟาโรห์นั้นแด่พระองค์ ตามที่ได้กระทำมาแต่ก่อนเมื่อท่านเป็นคนเชิญถ้วยเสวยของพระองค์

40:13 Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.

40:14 แต่เมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอร้องท่านแสดงความเมตตาแก่ข้าพเจ้า และช่วยทูลฟาโรห์เรื่องข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้

40:14 But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:

40:15 เพราะอันที่จริงเขาลักข้าพเจ้ามาจากแผ่นดินของคนฮีบรู และที่นี่ก็เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไร ที่พวกเขาควรให้ข้าพเจ้าถูกจองจำไว้ในคุกใต้ดินนี้”

40:15 For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.

40:16 เมื่อหัวหน้าพนักงานทำขนมปังเห็นว่า คำแก้ความฝันนั้นดี เขาจึงพูดกับโยเซฟว่า “เราก็มีความฝันด้วย และดูเถิด มีตะกร้าสีขาวสามใบ ตั้งอยู่บนศีรษะของเรา

40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head:

40:17 และในตะกร้าใบบนนั้นมีขนมปังนานาชนิดสำหรับฟาโรห์ และฝูงนกมากินขนมปังในตะกร้านั้นที่ตั้งอยู่บนศีรษะของเรา”

40:17 And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.

40:18 และโยเซฟตอบและพูดว่า “นี้คือความหมายของความฝันนั้น คือตะกร้าสามใบนั้นได้แก่สามวัน

40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days:

40:19 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัว และจะแขวนท่านไว้ที่ต้นไม้ และฝูงนกจะมากินเนื้อจากตัวของท่าน”

40:19 Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.

40:20 และต่อมาวันที่สามซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์จึงประทานงานเลี้ยงฉลองแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์ และพระองค์ทรงยกศีรษะหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวย และหัวหน้าพนักงานทำขนมปังเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการของพระองค์

40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants.

40:21 และพระองค์ทรงแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยในตำแหน่งเดิมอีก และเขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรห์

40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand:

40:22 แต่พระองค์ทรงให้หัวหน้าพนักงานทำขนมปังถูกแขวนคอเสีย ตามที่โยเซฟแก้ฝันไว้ให้พวกเขา

40:22 But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.

40:23 ถึงอย่างนั้นหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยนั้นก็ไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟ แต่ลืมเขาเสีย

40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope