กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 16 / Genesis 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม
16:1 คราวนี้ซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน และนางมีหญิงสาวใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าฮาการ์

Sarai Gives Handmaid as Abram's Wife
16:1 Now Sarai Abram's wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.

16:2 และซารายได้พูดกับอับรามว่า “ดูเถิด บัดนี้พระเยโฮวาห์ไม่ให้ข้าพเจ้ามีบุตร ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ให้เข้าไปหาสาวใช้ของข้าพเจ้า บางทีข้าพเจ้าอาจจะได้บุตรโดยนาง” และอับรามก็ฟังเสียงของซาราย

16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.

16:3 และหลังจากอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอันได้สิบปีแล้ว ซารายภรรยาของอับรามก็ยกฮาการ์คนอียิปต์สาวใช้ของตน และให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนาง

16:3 And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.

16:4 และท่านเข้าไปหาฮาการ์ และนางก็ตั้งครรภ์ และเมื่อนางรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้ว นางก็ดูหมิ่นนายผู้หญิงของนางในใจ

16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.

16:5 และซารายได้พูดกับอับรามว่า “ให้ความผิดของข้าพเจ้าตกอยู่กับท่านเถิด ข้าพเจ้าให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่าน และเมื่อนางรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้วนางก็ดูหมิ่นข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่างข้าพเจ้ากับท่าน”

16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee.

16:6 แต่อับรามพูดกับซารายว่า “ดูเถิด สาวใช้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้า จงกระทำแก่เขาตามที่เจ้าเห็นควร” และเมื่อซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั้น หญิงนั้นจึงหนีไปให้พ้นหน้าของนาง

16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face.

16:7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พบหญิงนั้นข้างน้ำพุในถิ่นทุรกันดาร คือข้างน้ำพุในทางที่จะไปเมืองชูร์

16:7 And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.

16:8 และทูตนั้นได้พูดว่า “ฮาการ์สาวใช้ของซาราย เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน” และนางได้ทูลว่า “ข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้าจากซารายนายผู้หญิงของข้าพระองค์”

16:8 And he said, Hagar, Sarai's maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai.

16:9 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “จงกลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้อำนาจของเขา”

16:9 And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.

16:10 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่หญิงนั้นว่า “เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้น เพราะว่าจะมีคนจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วน”

16:10 And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude.

16:11 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “ดูเถิด เจ้ามีเด็กในครรภ์แล้วและจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และจะเรียกชื่อของเขาว่า อิชมาเอล เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงรับฟังความทุกข์ของเจ้าแล้ว

16:11 And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction.

16:12 และเขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทั้งปวงและมือของคนทั้งปวงจะต่อสู้เขา และเขาจะอาศัยอยู่ตรงหน้าบรรดาพี่น้องของเขา”

16:12 And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren.

16:13 และนางได้เรียกพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้ตรัสแก่นางว่า “พระเจ้า พระองค์ผู้ทอดพระเนตรข้าพระองค์” เพราะนางพูดว่า “ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ที่นี่ ผู้ทอดพระเนตรข้าพระองค์ด้วยหรือ”

16:13 And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me?

16:14 เหตุฉะนั้น บ่อน้ำนั้นจึงถูกเรียกว่า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยู่ระหว่างเมืองคาเดชกับเมืองเบเรด

16:14 Wherefore the well was called Beerlahairoi; behold, it is between Kadesh and Bered.

การกำเนิดของอิชมาเอล
16:15 และฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่อับราม และอับรามได้เรียกชื่อบุตรชายของท่านซึ่งฮาการ์คลอดออกมาว่า อิชมาเอล

Birth of Ishmael
16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael.

16:16 และอับรามมีอายุได้แปดสิบหกปี เมื่อฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั้น

16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope