กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 29 / Genesis 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ยาโคบอยู่กับลาบัน เลอาห์และราเชล
29:1 แล้วยาโคบเดินทางต่อไป และมาถึงแผ่นดินของประชาชนชาวตะวันออก

Jacob with Laban; Rachel and Leah
29:1 Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the east.

29:2 และเขาก็มองไป และเห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งในทุ่งนา ดูเถิด มีฝูงแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้น เพราะพวกเขาเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแกะกิน และหินใหญ่ก็ปิดปากบ่อนั้น

29:2 And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there were three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone was upon the well's mouth.

29:3 และบรรดาฝูงแกะมาพร้อมกันที่นั่น และพวกเขาก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อ และตักน้ำให้ฝูงแกะกิน และเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียอีกดังเดิม

29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place.

29:4 และยาโคบพูดกับเขาทั้งหลายว่า “พี่น้องของข้าพเจ้าเอ๋ย ท่านทั้งหลายมาจากไหน” และเขาทั้งหลายพูดว่า “พวกเรามาจากเมืองฮาราน”

29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we.

29:5 และเขาได้พูดกับเขาทั้งหลายว่า “พวกท่านรู้จักลาบันบุตรชายของนาโฮร์หรือไม่” และเขาทั้งหลายพูดว่า “พวกเรารู้จักท่าน”

29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him.

29:6 และเขาพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านสบายดีหรือ” และเขาทั้งหลายพูดว่า “ท่านสบายดี และดูเถิด บุตรสาวของท่านชื่อราเชลกำลังมาพร้อมกับฝูงแกะ”

29:6 And he said unto them, Is he well? And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.

29:7 และเขาพูดว่า “ดูเถิด เวลานี้ยังวันอยู่มาก ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอาน้ำให้แกะเหล่านี้กิน จงไปและให้ฝูงแกะกินหญ้า”

29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them.

29:8 และเขาทั้งหลายพูดว่า “พวกเราทำไม่ได้ จนกว่าแกะทุก ๆ ฝูงจะมาพร้อมกัน และพวกเขากลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อน แล้วพวกเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแกะกิน”

29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep.

29:9 และขณะที่เขากำลังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ ราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแกะของบิดา เพราะนางเป็นผู้เลี้ยงมัน

29:9 And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep: for she kept them.

29:10 และต่อมา ครั้นยาโคบเห็นราเชลบุตรสาวของลาบันพี่ชายมารดาของตน และฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็เข้าไปใกล้และกลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำ และเอาน้ำให้ฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตนกิน

29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother.

29:11 และยาโคบจุบราเชล และเขาร้องด้วยความตื่นเต้นและร้องไห้

29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.

29:12 และยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นหลานบิดาของนาง และว่าเขาเป็นบุตรชายของเรเบคาห์ และนางก็วิ่งไปบอกบิดาของนาง

29:12 And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son: and she ran and told her father.

29:13 และต่อมา ครั้นลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรชายน้องสาวของตน ท่านก็วิ่งไปพบเขา กอดเขาและจุบเขา และพาเขามาบ้านของท่าน และเขาก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟัง

29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things.

29:14 และลาบันได้พูดกับเขาว่า “เจ้าเป็นกระดูกของเราและเนื้อของเราแท้ ๆ” และเขาก็พักอยู่กับท่านเดือนหนึ่ง

29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month.

ยาโคบทำงานเจ็ดปีเพื่อจะได้ราเชลที่เขารัก
29:15 และลาบันพูดกับยาโคบว่า “เพราะเจ้าเป็นหลานชายของเรา ฉะนั้นจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่า ๆ เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไร จงบอกเรามาเถิด”

Seven Years' Service for Beloved Rachel
29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be?

29:16 และลาบันมีบุตรสาวสองคน ชื่อของพี่สาวคือ เลอาห์ และชื่อของน้องสาวคือ ราเชล

29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.

29:17 นางสาวเลอาห์นั้นมีดวงตาอ่อนโยน แต่นางสาวราเชลนั้นสละสลวยและเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่ง

29:17 Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.

29:18 และยาโคบก็รักนางสาวราเชล และพูดว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน”

29:18 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.

29:19 และลาบันพูดว่า “ให้เรายกนางให้เจ้านั้นดีกว่าเราจะยกนางให้ชายอื่น จงอยู่กับเราเถิด”

29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me.

29:20 และยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้ราเชล และเขาเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะความรักที่เขามีต่อนาง

29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her.

29:21 และยาโคบพูดกับลาบันว่า “เวลาที่กำหนดไว้สำหรับข้าพเจ้าก็ครบแล้ว ขอให้ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าไปหาเธอ”

29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.

29:22 และลาบันได้เชิญบรรดาคนจากสถานที่นั้นมาพร้อมกัน และจัดการเลี้ยง

29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.

ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
29:23 และต่อมาครั้นเวลาค่ำแล้ว ท่านก็พาเลอาห์บุตรสาวของตนมาและมอบนางให้แก่เขา และเขาก็เข้าไปหานาง

Laban's Fraud: Jacob Marries Leah
29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her.

29:24 และลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของเลอาห์บุตรสาวของตน

29:24 And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid.

29:25 และต่อมาพอรุ่งขึ้น ดูเถิด เป็นเลอาห์ และเขากล่าวแก่ลาบันว่า “ท่านทำอะไรกับข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้ารับใช้ท่านเพื่อได้ราเชลมิใช่หรือ ทำไมท่านจึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า”

29:25 And it came to pass, that in the morning, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me?

29:26 และลาบันได้พูดว่า “ในแผ่นดินของพวกเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปี

29:26 And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn.

29:27 ขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อน และเราจะยกคนนั้นให้เจ้าด้วย เพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้เราอีกเจ็ดปี”

29:27 Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.

ยาโคบทำงานอีกเจ็ดปีเพื่อได้ราเชล
29:28 และยาโคบก็ทำตาม และรอจนครบเจ็ดวันของนาง และท่านก็ยกราเชลบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของเขาด้วย

Jacob Labors Seven More Years for Rachel
29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also.

29:29 และลาบันยกบิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของราเชลบุตรสาวของตน

29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid.

29:30 และเขาก็เข้าไปหาราเชลเช่นกัน และเขารักราเชลมากกว่าเลอาห์ด้วย และเขาได้รับใช้ท่านต่อไปอีกเจ็ดปี

29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.

29:31 และเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่าเลอาห์ถูกเกลียดชัง พระองค์จึงทรงเปิดครรภ์ของนาง แต่ราเชลนั้นเป็นหมัน

29:31 And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb: but Rachel was barren.

29:32 และเลอาห์ตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย และนางเรียกชื่อของเขาว่า รูเบน ด้วยนางพูดว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้าเป็นแน่ บัดนี้สามีจึงจะรักข้าพเจ้า”

29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Surely the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me.

29:33 และนางตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ง และพูดว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ทรงได้ยินว่าข้าพเจ้าเป็นที่เกลียดชัง พระองค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย” และนางเรียกชื่อของเขาว่า สิเมโอน

29:33 And she conceived again, and bare a son; and said, Because the LORD hath heard that I was hated, he hath therefore given me this son also: and she called his name Simeon.

29:34 และนางตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ง และพูดว่า “ครั้งนี้สามีของข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสามคนให้เขาแล้ว” เพราะฉะนั้นชื่อของเขาจึงถูกเรียกว่า เลวี

29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi.

29:35 และนางตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ง และนางพูดว่า “ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์” เพราะฉะนั้นนางจึงเรียกชื่อเขาว่า ยูดาห์ และต่อไปก็หยุดมีบุตร

29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope