กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 15 / Genesis 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่อับราม
15:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระดำรัสของพระเยโฮวาห์มาถึงอับรามด้วยนิมิต ตรัสว่า “อับราม อย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้าและเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้า”

The Lord Promises Abram a Son
15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.

15:2 และอับรามทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์ยังไม่มีบุตร และคนต้นเรือนแห่งครัวเรือนของข้าพระองค์คือเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้แหละ พระองค์จะโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์เล่า”

15:2 And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?

15:3 และอับรามทูลว่า “ดูเถิด พระองค์ไม่ได้ประทานเชื้อสายให้แก่ข้าพระองค์ และดูเถิด คนหนึ่งที่เกิดในบ้านข้าพระองค์เป็นทายาทของข้าพระองค์”

15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.

15:4 และดูเถิด พระดำรัสของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน ตรัสว่า “คนนี้จะไม่ได้เป็นทายาทของเจ้า แต่ผู้ที่จะออกมาจากบั้นเอวของเจ้าเองจะเป็นทายาทของเจ้า”

15:4 And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.

15:5 และพระองค์ทรงนำท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่า “จงมองดูฟ้าสวรรค์และนับดวงดาวทั้งหลาย ถ้าเจ้าสามารถนับมันได้” และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น”

15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.

15:6 และท่านเชื่อในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน

15:6 And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness.

15:7 และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ที่ได้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อยกดินแดนนี้ให้เป็นมรดกแก่เจ้า”

15:7 And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.

15:8 และท่านทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าข้าพระองค์จะได้ดินแดนนี้เป็นมรดก”

15:8 And he said, Lord GOD, whereby shall I know that I shall inherit it?

15:9 และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “จงเอาวัวสาวอายุสามปี แพะตัวเมียอายุสามปี แกะตัวผู้อายุสามปี นกเขาหนึ่งตัว และนกพิราบแรกรุ่นหนึ่งตัวมาให้เรา”

15:9 And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon.

15:10 และท่านได้นำบรรดาสัตว์เหล่านี้มาและผ่ากลางตัวมัน และวางข้างละซีกตรงกัน แต่นกทั้งหลายนั้นท่านหาได้ผ่าไม่

15:10 And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.

15:11 และเมื่อฝูงเหยี่ยวลงมาที่ซากสัตว์เหล่านั้น อับรามก็ไล่พวกมันไปเสีย

15:11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away.

15:12 และเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะตก อับรามก็นอนหลับสนิท และดูเถิด ความหวาดกลัวความหดหู่ใจอย่างยิ่งก็ทับถมท่าน

15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.

ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส
15:13 และพระองค์ตรัสแก่อับรามว่า “จงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั้น และพวกนั้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาเป็นเวลาสี่ร้อยปี

Israel to Be in Bondage
15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;

15:14 และเช่นกันเราจะพิพากษาประเทศนั้นซึ่งพวกเขาจะรับใช้ และหลังจากนั้นพวกเขาจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก

15:14 And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.

15:15 และเจ้าจะไปตามบรรพบุรุษของเจ้าโดยผาสุกในเวลาชรามาก แล้วเจ้าจะถูกฝังไว้

15:15 And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.

15:16 แต่ในชั่วอายุที่สี่พวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง เพราะว่าความชั่วช้าของคนอาโมไรต์ยังไม่ครบถ้วน”

15:16 But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.

15:17 และต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกและค่ำมืดแล้ว ดูเถิด มีเตาที่ควันพลุ่งอยู่และคบเพลิงได้เลื่อนลอยมาที่ระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้น

15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces.

เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล
15:18 ในวันเดียวกันนั้น พระเยโฮวาห์ทรงกระทำพันธสัญญากับอับราม ตรัสว่า “เราได้ยกแผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้าแล้ว ตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปจนถึงแม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรติส

Boundaries of Israel's Land
15:18 In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:

15:19 ทั้งคนเคไนต์ คนเคนัส คนขัดโมไนต์

15:19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,

15:20 และคนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเรฟาอิม

15:20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims,

15:21 และคนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเกอร์กาชี และคนเยบุส”

15:21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope