กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 20 / Genesis 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค
20:1 และอับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนทางทิศใต้ และอาศัยอยู่ระหว่างเมืองคาเดชและเมืองชูร์ และอาศัยอยู่ในเมืองเกราร์

Abraham Deceives Abimelech
20:1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.

20:2 และอับราฮัมบอกถึงซาราห์ภรรยาของตนว่า “นางเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า” และอาบีเมเลคกษัตริย์แห่งเมืองเกราร์ได้ส่งคนมา และนำซาราห์ไป

20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.

20:3 แต่พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเลคทางพระสุบินในเวลากลางคืนและตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือนคนตาย เพราะหญิงนั้นซึ่งเจ้านำมา ด้วยว่านางเป็นภรรยาของผู้อื่นแล้ว”

20:3 But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man's wife.

20:4 แต่อาบีเมเลคยังไม่ได้เข้าใกล้นาง และท่านได้ทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะประหารชนชาติที่ชอบธรรมด้วยหรือ

20:4 But Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation?

20:5 เขาบอกแก่ข้าพระองค์มิใช่หรือว่า ‘นางเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า’ และแม้แต่นางเอง นางก็ว่า ‘เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า’ ข้าพระองค์กระทำดังนี้ด้วยจิตใจอันซื่อตรงและด้วยมือที่บริสุทธิ์”

20:5 Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this.

20:6 และพระเจ้าตรัสกับท่านในพระสุบินว่า “ใช่แล้ว เรารู้แล้วว่าเจ้ากระทำดังนี้ด้วยจิตใจอันซื่อตรง ด้วยว่าเราได้ยับยั้งเจ้าไม่ให้ทำบาปต่อเรา เหตุฉะนั้นเราไม่ยอมให้เจ้าถูกต้องนางนั้น

20:6 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.

20:7 ฉะนั้น บัดนี้ จงคืนภรรยาให้แก่ชายนั้น เพราะเขาเป็นผู้พยากรณ์ และเขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตอยู่ และถ้าเจ้าไม่คืนนางนั้น เจ้าจงรู้ว่าเจ้าจะตายเป็นแน่ ทั้งเจ้าและทุกคนที่เป็นของเจ้า”

20:7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.

20:8 เหตุฉะนั้น อาบีเมเลคตื่นบรรทมตั้งแต่เช้าตรู่ และทรงเรียกบรรดาข้าราชการของท่าน และทรงรับสั่งเรื่องทั้งหมดนี้ให้พวกเขาฟัง และคนเหล่านั้นก็กลัวยิ่งนัก

20:8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.

อาบีเมเลคคืนภรรยาให้แก่อับราฮัม
20:9 ดังนั้น อาบีเมเลคทรงเรียกอับราฮัมมาและตรัสกับท่านว่า “เจ้าได้กระทำอะไรแก่พวกเรา และเราได้กระทำผิดอะไรต่อเจ้า ที่เจ้านำบาปใหญ่โตมายังเราและราชอาณาจักรของเรา เจ้าได้กระทำสิ่งซึ่งไม่ควรกระทำแก่เรา”

Abimelech is Offended
20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.

20:10 และอาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมว่า “เจ้าคิดอะไรอยู่ เจ้าจึงได้กระทำสิ่งนี้”

20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?

20:11 และอับราฮัมทูลว่า “เพราะข้าพระองค์คิดว่าไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในสถานที่นี่เป็นแน่ และพวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์เพราะเหตุภรรยาของข้าพระองค์

20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake.

20:12 และยิ่งกว่านั้นนางเป็นน้องสาวของข้าพระองค์จริง ๆ นางเป็นบุตรสาวของบิดาข้าพระองค์ แต่ไม่ใช่บุตรสาวของมารดาข้าพระองค์ และนางได้มาเป็นภรรยาของข้าพระองค์

20:12 And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.

20:13 และต่อมาเมื่อพระเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ต้องเร่ร่อนจากบ้านบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงพูดกับนางว่า ‘นี่เป็นความกรุณาซึ่งเจ้าจะสำแดงต่อข้า ในสถานที่ทุก ๆ แห่งที่เราจะไปนั้นขอให้กล่าวถึงข้าว่า เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า’”

20:13 And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.

20:14 และอาบีเมเลคได้ทรงนำแกะ วัวตัวผู้และทาสชายหญิง และประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่อับราฮัม แล้วทรงคืนซาราห์ภรรยาของอับราฮัมให้ท่านไป

20:14 And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.

20:15 และอาบีเมเลคตรัสว่า “ดูเถิด แผ่นดินของเราก็อยู่ต่อหน้าเจ้า เจ้าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ”

20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.

20:16 และพระองค์ตรัสกับซาราห์ว่า “ดูเถิด เราให้เงินหนึ่งพันเหรียญแก่พี่ชายของเจ้า ดูเถิด พี่ชายจะเป็นที่คลุมตาให้เจ้า ต่อทุกคนที่อยู่กับเจ้าและคนอื่น ๆ ทั้งปวง” ดังนั้นนางก็ถูกติเตียนด้วยถ้อยคำเหล่านี้

20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved.

20:17 ดังนั้น อับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงรักษาอาบีเมเลค และมเหสีของพระองค์และสาวใช้ทั้งหลายของพระองค์ให้หาย และเขาเหล่านั้นก็มีบุตร

20:17 So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare children.

20:18 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสำนักของอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรื่องซาราห์ภรรยาของอับราฮัม

20:18 For the LORD had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham's wife.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope