กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 30 / Genesis 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ
30:1 และเมื่อราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรให้แก่ยาโคบ ราเชลก็อิจฉาพี่สาวของนาง และพูดกับยาโคบว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตร หรือไม่ข้าพเจ้าก็จะตาย”

Sisters Compete to Bear Jacob's Children
30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die.

30:2 และยาโคบก็โกรธราเชล และเขาพูดว่า “เราเป็นผู้แทนพระเจ้า ผู้ไม่ให้เจ้ามีผู้บังเกิดจากครรภ์หรือ”

30:2 And Jacob's anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?

30:3 และนางได้พูดว่า “ดูเถิด บิลฮาห์สาวใช้ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหานางเถิด และนางจะได้คลอดบุตรบนตักของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีบุตรโดยอาศัยหญิงคนนี้”

30:3 And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her.

30:4 และนางได้ยกบิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของเขา และยาโคบก็เข้าไปหานาง

30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.

30:5 และบิลฮาห์ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ

30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son.

30:6 และราเชลพูดว่า “พระเจ้าได้ทรงตัดสินเรื่องข้าพเจ้า และได้ทรงสดับฟังเสียงทูลของข้าพเจ้าด้วย และประทานบุตรชายแก่ข้าพเจ้า” เหตุฉะนี้นางจึงเรียกชื่อของเขาว่า ดาน

30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan.

30:7 และบิลฮาห์สาวใช้ของราเชลตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ

30:7 And Bilhah Rachel's maid conceived again, and bare Jacob a second son.

30:8 และราเชลพูดว่า “ข้าพเจ้าปล้ำสู้กับพี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่โต และข้าพเจ้าได้ชัยชนะแล้ว” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า นัฟทาลี

30:8 And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali.

30:9 เมื่อเลอาห์เห็นว่าตนหยุดคลอดบุตร นางได้ยกศิลปาห์สาวใช้ของตน และให้เป็นภรรยาของยาโคบ

30:9 When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife.

30:10 และศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ก็คลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ

30:10 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a son.

30:11 และเลอาห์พูดว่า “กองทหารกำลังมา” และได้เรียกชื่อของเขาว่า กาด

30:11 And Leah said, A troop cometh: and she called his name Gad.

30:12 และศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ ก็คลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ

30:12 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a second son.

30:13 และเลอาห์พูดว่า “ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะพวกบุตรสาวจะเรียกข้าพเจ้าว่า เป็นผู้ได้รับพร” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า อาเชอร์

30:13 And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher.

30:14 และในฤดูเกี่ยวข้าวสาลี รูเบนออกไปที่ทุ่งนาและพบต้นดูดาอิม และได้เก็บดูดาอิมนั้นมาให้เลอาห์มารดาของเขา แล้วราเชลจึงพูดกับเลอาห์ว่า “ฉันขอพี่โปรดให้ดูดาอิมของบุตรชายของพี่ให้ฉันบ้าง”

30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes.

30:15 และเลอาห์พูดกับนางว่า “ที่น้องแย่งสามีของพี่ไปแล้วนั้นยังน้อยไปหรือ และน้องจึงจะมาเอาดูดาอิมของบุตรชายของพี่ด้วย” และราเชลพูดว่า “ฉะนั้นถ้าให้ดูดาอิมของบุตรชายของพี่แก่ฉัน คืนวันนี้เขาจะไปนอนกับพี่”

30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband? and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son's mandrakes.

30:16 และยาโคบกลับมาจากนาเวลาเย็น และเลอาห์ก็ออกไปต้อนรับเขา และพูดว่า “ท่านจงเข้ามาหาข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าให้ดูดาอิมของบุตรชายของข้าพเจ้าเป็นสินจ้างท่านเรียบร้อยแล้ว” และคืนวันนั้นเขาก็นอนกับนาง

30:16 And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night.

30:17 และพระเจ้าทรงสดับฟังเลอาห์ และนางก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนที่ห้าให้แก่ยาโคบ

30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son.

30:18 และเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าประทานสินจ้างนั้นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายกหญิงคนใช้ของข้าพเจ้าให้สามีของข้าพเจ้า” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า อิสสาคาร์

30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband: and she called his name Issachar.

30:19 และเลอาห์ก็ตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคนที่หกให้แก่ยาโคบ

30:19 And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son.

30:20 และเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าประทานสินสอดทองหมั้นอันดีให้ข้าพเจ้า บัดนี้สามีของข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้ว” และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า เศบูลุน

30:20 And Leah said, God hath endued me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons: and she called his name Zebulun.

30:21 และต่อมาภายหลังนางก็คลอดบุตรสาวคนหนึ่ง และเรียกชื่อของเธอว่า ดีนาห์

30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah.

30:22 และพระเจ้าทรงระลึกถึงราเชล และพระเจ้าทรงสดับฟังนาง และทรงเปิดครรภ์ของนาง

30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb.

30:23 และนางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย และได้พูดว่า “พระเจ้าโปรดยกความอดสูของข้าพเจ้าไปเสีย”

30:23 And she conceived, and bare a son; and said, God hath taken away my reproach:

30:24 และนางได้เรียกชื่อของเขาว่า โยเซฟ และพูดว่า “พระเยโฮวาห์จะโปรดเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ข้าพเจ้า”

30:24 And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son.

ลาบันหลอกลวงยาโคบ
30:25 และต่อมา เมื่อราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็พูดกับลาบันว่า “ขอส่งข้าพเจ้าไป เพื่อข้าพเจ้าจะไปถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้าและถึงแผ่นดินของข้าพเจ้า

Jacob is Defrauded by Laban
30:25 And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country.

30:26 ขอมอบภรรยาทั้งหลายของข้าพเจ้ากับบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านเพื่อพวกเขาแล้ว และให้ข้าพเจ้าไปเถิด เพราะท่านก็รู้ถึงการรับใช้ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านแล้ว”

30:26 Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee.

30:27 และลาบันพูดกับเขาว่า “เราขอร้องเจ้า ถ้าเราเป็นที่พอใจของเจ้าแล้ว จงอยู่ต่อเถิด เพราะเราเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรเราเพราะเห็นแก่เจ้า”

30:27 And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favour in thine eyes, tarry: for I have learned by experience that the LORD hath blessed me for thy sake.

30:28 และท่านพูดว่า “เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไรก็บอกเรามาเถิด และเราจะให้”

30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it.

30:29 และเขาพูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้ารับใช้ท่านอย่างไร และสัตว์ของท่านอยู่กับข้าพเจ้าอย่างไร ท่านก็ทราบอยู่แล้ว

30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me.

30:30 เพราะว่าก่อนข้าพเจ้ามานั้นท่านมีแต่น้อย และบัดนี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมาก และตั้งแต่ข้าพเจ้ามาถึง พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรแก่ท่าน และบัดนี้เมื่อไรข้าพเจ้าจะได้บำรุงครอบครัวของตนเองด้วย”

30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming: and now when shall I provide for mine own house also?

30:31 และท่านพูดว่า “เราควรจะให้อะไรเจ้า” และยาโคบพูดว่า “ท่านไม่ต้องให้อะไรข้าพเจ้าหรอก ถ้าท่านจะทำสิ่งนี้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเลี้ยงและป้องกันฝูงสัตว์ของท่านอีกต่อไป

30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me any thing: if thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock:

30:32 คือวันนี้ข้าพเจ้าจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของท่านทั้งฝูง ข้าพเจ้าจะคัดแกะที่มีจุดและด่างทุกตัวออกจากฝูง และคัดแกะสีน้ำตาลคล้ำทุกตัวออกจากท่ามกลางฝูงแกะ และแพะด่างกับที่มีจุดออกจากท่ามกลางฝูงแพะ และสัตว์เช่นนี้จะเป็นค่าจ้างของข้าพเจ้า

30:32 I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and of such shall be my hire.

30:33 ดังนั้นความชอบธรรมของข้าพเจ้าจะเป็นคำตอบของข้าพเจ้าในเวลาภายหน้า คือเมื่อฝูงสัตว์เหล่านั้นจะเป็นค่าจ้างของข้าพเจ้าต่อหน้าท่าน ทุกตัวที่ไม่มีจุดและที่ไม่ด่างในท่ามกลางฝูงแพะและทุกตัวที่ไม่เป็นสีน้ำตาลคล้ำในท่ามกลางฝูงแกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้าขโมยสัตว์เหล่านี้มา”

30:33 So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face: every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me.

30:34 และลาบันได้พูดว่า “ดูเถิด เรายอมให้เป็นไปตามคำของเจ้า”

30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word.

30:35 และวันนั้นท่านก็คัดแพะตัวผู้ที่ลายและที่ด่าง และบรรดาแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่าง และที่ขาวบ้างทั้งหมดและแกะสีน้ำตาลคล้ำทั้งหมด และได้มอบพวกมันไว้ในมือของบุตรชายทั้งหลายของท่าน

30:35 And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons.

30:36 และท่านแยกไปอยู่ห่างจากยาโคบเป็นระยะทางสามวัน และยาโคบก็เลี้ยงฝูงสัตว์ของลาบันที่เหลืออยู่นั้น

30:36 And he set three days' journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban's flocks.

พระเจ้าทรงช่วยยาโคบให้เจริญขึ้น
30:37 และยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นปอปลาร์ และจากต้นอัลมอนด์ และต้นเกาลัด มาปอกเปลือกออกเป็นริ้วรอยขาว ๆ ในกิ่งไม้เหล่านั้น และทำให้เห็นริ้วสีขาวซึ่งอยู่ในกิ่งไม้เหล่านั้น

Jacob Prospers with God's Help
30:37 And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chesnut tree; and pilled white strakes in them, and made the white appear which was in the rods.

30:38 และเขาวางกิ่งไม้ที่เขาปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ำเมื่อฝูงสัตว์มากินน้ำ เพื่อเมื่อมันมากินน้ำ มันก็จะตั้งท้อง

30:38 And he set the rods which he had pilled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink.

30:39 และฝูงสัตว์ก็ตั้งท้องตรงหน้ากิ่งไม้นั้น และได้มีลูกที่มีลายมีจุดและด่าง

30:39 And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted.

30:40 และยาโคบก็แยกลูกแกะ และตั้งหน้าของฝูงแพะแกะเหล่านั้นไปทางแกะที่มีลายและแกะสีน้ำตาลคล้ำทุกตัวในฝูงของลาบัน และฝูงแพะแกะของตนนั้นเขาให้อยู่ต่างหาก และไม่ให้มันปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน

30:40 And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle.

30:41 และต่อมา เมื่อสัตว์ที่แข็งแรงกว่าในฝูงจะตั้งท้อง ยาโคบก็จัดกิ่งไม้วางไว้ตรงหน้าฝูงสัตว์ที่รางน้ำ เพื่อให้พวกมันตั้งท้องท่ามกลางกิ่งไม้นั้น

30:41 And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods.

30:42 แต่เมื่อสัตว์อ่อนแอ เขาก็ไม่ใส่กิ่งไม้นั้นไว้ ดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าจึงตกเป็นของลาบัน และสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเป็นของยาโคบ

30:42 But when the cattle were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's.

30:43 และชายผู้นั้นก็มั่งมีมากขึ้น และมีฝูงแพะแกะฝูงใหญ่ และคนใช้ชายหญิง ฝูงอูฐและฝูงลา

30:43 And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope