กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 23 / Genesis 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ซาราห์สิ้นชีวิตที่เฮโบรน แล้วถูกฝังไว้ในถ้ำมัคเป-ลาห์
23:1 และซาราห์มีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปี เหล่านี้เป็นอายุแห่งชีวิตของซาราห์

Sarah Dies at Hebron; Buried in Cave of Machpelah
23:1 And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: these were the years of the life of Sarah.

23:2 และซาราห์ก็สิ้นชีวิตที่เมืองคีริยาทอารบา คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินแห่งคานาอัน และอับราฮัมได้มาไว้ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้เพื่อนาง

23:2 And Sarah died in Kirjatharba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.

23:3 และอับราฮัมยืนขึ้นหน้าผู้ตายของท่าน และพูดกับบุตรชายทั้งหลายของเฮทว่า

23:3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying,

23:4 “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างชาติและเป็นคนมาอาศัยอยู่กับท่านทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ฝังศพท่ามกลางพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาของข้าพเจ้าไป”

23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight.

23:5 และลูกหลานของเฮทตอบอับราฮัม พูดกับท่านว่า

23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,

23:6 “นายของข้าพเจ้า โปรดฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายผู้มีอำนาจมากท่ามกลางพวกเรา ขอให้ฝังผู้ตายของท่านในอุโมงค์ฝังศพที่ดีที่สุดของพวกเราเถิด ไม่มีผู้ใดในพวกเราที่จะระงับอุโมงค์ฝังศพของเขาไว้ไม่ให้ท่าน แต่ยอมให้ท่านฝังผู้ตายของท่าน”

23:6 Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.

23:7 และอับราฮัมก็ลุกขึ้น และน้อมตัวลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น คือลูกหลานของเฮท

23:7 And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.

23:8 และท่านพูดกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านทั้งหลายยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาของข้าพเจ้าไปแล้ว ขอฟังข้าพเจ้าเถิด และวิงวอนเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์เพื่อข้าพเจ้า

23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar,

23:9 ขอให้เขาให้ถ้ำมัคเป-ลาห์ ซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์นั้นแก่ข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ที่ปลายนาของเขา ขอให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาให้เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพท่ามกลางหมู่พวกท่าน”

23:9 That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you.

23:10 และเอโฟรนอาศัยอยู่ท่ามกลางลูกหลานของเฮท และเอโฟรนคนฮิตไทต์ได้ตอบอับราฮัมต่อหน้าลูกหลานของเฮท คือบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขา พูดว่า

23:10 And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying,

23:11 “อย่าเลย นายของข้าพเจ้า โปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานั้นแก่ท่านและข้าพเจ้าให้ถ้ำที่อยู่ในนานั้นแก่ท่าน ข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด”

23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead.

23:12 และอับราฮัมก็น้อมตัวลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น

23:12 And Abraham bowed down himself before the people of the land.

23:13 และท่านพูดกับเอโฟรนต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น กล่าวว่า “แต่ถ้าท่านยินยอมให้แล้ว ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่านานั้น ขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่น”

23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there.

23:14 และเอโฟรนตอบอับราฮัม พูดกับท่านว่า

23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him,

23:15 “นายของข้าพเจ้า ขอฟังข้าพเจ้าเถิด ที่ดินแปลงนี้มีราคาเป็นเงินสี่ร้อยเชเขล ระหว่างท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร เพราะฉะนั้นขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด”

23:15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.

23:16 และอับราฮัมก็ฟังเอโฟรน และอับราฮัมก็ชั่งเงินให้เอโฟรนตามจำนวนที่เขาบอกต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของเฮท คือเงินสี่ร้อยเชเขลตามน้ำหนักที่พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั้น

23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant.

23:17 และนาของเอโฟรน ซึ่งอยู่ในมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยู่หน้ามัมเร มีนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้น และต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้น จึงได้ทำหลักฐานยืนยัน

23:17 And the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure

23:18 ให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าลูกหลานของเฮท คือต่อหน้าบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขา

23:18 Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.

23:19 และหลังจากนี้อับราฮัมก็ฝังศพซาราห์ภรรยาของตน ในถ้ำที่นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินแห่งคานาอัน

23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan.

23:20 และนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นบุตรชายทั้งหลายของเฮทได้ทำหลักฐานยืนยันให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพ

23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope