กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 36 / Numbers 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กฎระเบียบต่าง ๆ เรื่องการรับมรดก
36:1 และบรรดาหัวหน้าครอบครัวของลูกหลานของกิเลอาด บุตรชายของมาคีร์ ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ ครอบครัวต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟ เข้ามาใกล้และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าพวกประมุข คือบรรดาหัวหน้าของชนชาติอิสราเอล

Rules concerning Inheritances
36:1 And the chief fathers of the families of the children of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of the sons of Joseph, came near, and spake before Moses, and before the princes, the chief fathers of the children of Israel:

36:2 และเขาทั้งหลายพูดว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้ยกแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่ชนชาติอิสราเอลโดยการจับสลาก และเจ้านายของข้าพเจ้าได้รับบัญชาจากพระเยโฮวาห์ให้ยกมรดกของเศโลเฟหัดพี่น้องของพวกเราแก่บุตรสาวทั้งหลายของเขา

36:2 And they said, The LORD commanded my lord to give the land for an inheritance by lot to the children of Israel: and my lord was commanded by the LORD to give the inheritance of Zelophehad our brother unto his daughters.

36:3 และถ้าเขาทั้งหลายแต่งงานกับบุตรชายทั้งหลายของชนชาติอิสราเอลเผ่าอื่นแล้ว ดังนั้นส่วนมรดกของพวกเขาจะถูกเอาไปจากมรดกของบรรพบุรุษของพวกเรา และจะเพิ่มให้กับมรดกของเผ่าที่รับพวกเขาไว้ ดังนั้นมรดกจะถูกเอาไปจากส่วนที่เป็นของเราทั้งหลาย

36:3 And if they be married to any of the sons of the other tribes of the children of Israel, then shall their inheritance be taken from the inheritance of our fathers, and shall be put to the inheritance of the tribe whereunto they are received: so shall it be taken from the lot of our inheritance.

36:4 และเมื่อถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองของชนชาติอิสราเอล ดังนั้นมรดกที่เป็นส่วนของพวกเขาก็จะถูกยกไปเพิ่มเข้ากับส่วนมรดกของเผ่าที่รับพวกเขาไว้ ดังนั้นมรดกของพวกเขาจะถูกนำไปจากส่วนมรดกของเผ่าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย”

36:4 And when the jubile of the children of Israel shall be, then shall their inheritance be put unto the inheritance of the tribe whereunto they are received: so shall their inheritance be taken away from the inheritance of the tribe of our fathers.

36:5 และโมเสสบัญชาชนชาติอิสราเอลตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ว่า “บุตรชายทั้งหลายของเผ่าโยเซฟพูดถูกต้องแล้ว

36:5 And Moses commanded the children of Israel according to the word of the LORD, saying, The tribe of the sons of Joseph hath said well.

36:6 นี่คือสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดว่า ‘จงให้เขาทั้งหลายแต่งงานกับใครก็ได้ที่พวกเขาพอใจ เพียงแต่พวกเขาจะต้องแต่งงานกับคนภายในครอบครัวใด ๆ ของเผ่าของบิดาของเขาทั้งหลาย

36:6 This is the thing which the LORD doth command concerning the daughters of Zelophehad, saying, Let them marry to whom they think best; only to the family of the tribe of their father shall they marry.

36:7 ดังนั้น ส่วนมรดกของชนชาติอิสราเอลจะไม่ถูกโยกย้ายจากเผ่าหนึ่งไปให้อีกเผ่าหนึ่ง ด้วยว่าชนชาติอิสราเอลทุกคนจะต้องอยู่ในที่มรดกของเผ่าบรรพบุรุษของตน

36:7 So shall not the inheritance of the children of Israel remove from tribe to tribe: for every one of the children of Israel shall keep himself to the inheritance of the tribe of his fathers.

36:8 และบุตรสาวทุกคนผู้รับมรดกในเผ่าใด ๆ ของชนชาติอิสราเอล จงให้เป็นภรรยาของคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของเผ่าบิดาของตน เพื่อชนชาติอิสราเอลทุกคนจะรับมรดกของบรรพบุรุษของพวกเขา

36:8 And every daughter, that possesseth an inheritance in any tribe of the children of Israel, shall be wife unto one of the family of the tribe of her father, that the children of Israel may enjoy every man the inheritance of his fathers.

36:9 ทั้งจะไม่มีมรดกที่ถูกโยกย้ายจากเผ่าหนึ่งไปยังอีกเผ่าหนึ่ง แต่ชนชาติอิสราเอลทุกเผ่าจะคงอยู่ในที่มรดกของตน’”

36:9 Neither shall the inheritance remove from one tribe to another tribe; but every one of the tribes of the children of Israel shall keep himself to his own inheritance.

36:10 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสอย่างไร บุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดก็กระทำอย่างนั้น

36:10 Even as the LORD commanded Moses, so did the daughters of Zelophehad:

36:11 เพราะว่ามาลาห์ ทีรซาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และโนอาห์ บุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัด ได้แต่งงานกับบุตรชายทั้งหลายของพี่น้องแห่งบิดาของตน

36:11 For Mahlah, Tirzah, and Hoglah, and Milcah, and Noah, the daughters of Zelophehad, were married unto their father's brothers' sons:

36:12 และเขาทั้งหลายได้แต่งงานกับครอบครัวบุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของพวกเขาก็คงอยู่ในเผ่าแห่งครอบครัวบิดาของเขาทั้งหลาย

36:12 And they were married into the families of the sons of Manasseh the son of Joseph, and their inheritance remained in the tribe of the family of their father.

36:13 ข้อความเหล่านี้เป็นบทบัญญัติและคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโดยมือของโมเสสแก่ชนชาติอิสราเอล ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค

36:13 These are the commandments and the judgments, which the LORD commanded by the hand of Moses unto the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope