กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 8 / Numbers 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การจุดตะเกียงให้แสงสว่าง
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Lighted Lampstands
8:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

8:2 “จงพูดกับอาโรนและกล่าวแก่เขาว่า เมื่อเจ้าจุดตะเกียง ตะเกียงทั้งเจ็ดจะส่องสว่างอยู่ต่อหน้าคันประทีป”

8:2 Speak unto Aaron, and say unto him, When thou lightest the lamps, the seven lamps shall give light over against the candlestick.

8:3 และอาโรนได้กระทำดังนั้น เขาได้จุดตะเกียงนั้นให้ส่องสว่างอยู่ต่อหน้าคันประทีป ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

8:3 And Aaron did so; he lighted the lamps thereof over against the candlestick, as the LORD commanded Moses.

8:4 และงานฝีมือที่ทำคันประทีปนี้ เป็นทองคำใช้ค้อนเคาะ ตั้งแต่ลำต้นขึ้นไปถึงดอกบานใช้ค้อนเคาะ ตามแบบอย่างที่พระเยโฮวาห์ได้สำแดงแก่โมเสสแล้ว เขาจึงทำคันประทีปอย่างนั้นแหละ

8:4 And this work of the candlestick was of beaten gold, unto the shaft thereof, unto the flowers thereof, was beaten work: according unto the pattern which the LORD had shewed Moses, so he made the candlestick.

การถวายตัวของบรรดาคนเลวี
8:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Consecration of All Levites
8:5 And the LORD spake unto Moses, saying,

8:6 “จงแยกคนเลวีออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลและชำระเขาทั้งหลายให้สะอาด

8:6 Take the Levites from among the children of Israel, and cleanse them.

8:7 และเจ้าจงกระทำต่อเขาทั้งหลายดังนี้ เพื่อชำระพวกเขาให้สะอาด คือเอาน้ำแห่งการชำระประพรมเขาทั้งหลาย และให้พวกเขาโกนตลอดทั้งตัว และให้เขาทั้งหลายซักเสื้อผ้าของตน และเพื่อชำระตัวเองให้สะอาด

8:7 And thus shalt thou do unto them, to cleanse them: Sprinkle water of purifying upon them, and let them shave all their flesh, and let them wash their clothes, and so make themselves clean.

8:8 แล้วให้เขาทั้งหลายนำวัวหนุ่มตัวหนึ่ง พร้อมกับเครื่องธัญญบูชา คือแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมัน และเจ้าจงนำวัวหนุ่มอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

8:8 Then let them take a young bullock with his meat offering, even fine flour mingled with oil, and another young bullock shalt thou take for a sin offering.

8:9 และเจ้าจงพาคนเลวีมาอยู่ต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และเจ้าจงรวบรวมชนชาติอิสราเอลให้มาชุมนุมพร้อมกันทั้งหมด

8:9 And thou shalt bring the Levites before the tabernacle of the congregation: and thou shalt gather the whole assembly of the children of Israel together:

8:10 และเจ้าจงนำคนเลวีให้มาอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และชนชาติอิสราเอลจงเอามือของตนวางบนคนเลวี

8:10 And thou shalt bring the Levites before the LORD: and the children of Israel shall put their hands upon the Levites:

8:11 และอาโรนจงถวายคนเลวีต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้เป็นเครื่องบูชาของชนชาติอิสราเอล เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทำงานปรนนิบัติต่อพระเยโฮวาห์

8:11 And Aaron shall offer the Levites before the LORD for an offering of the children of Israel, that they may execute the service of the LORD.

8:12 และคนเลวีจงเอามือของตนวางบนหัววัวหนุ่มทั้งสอง และเจ้าจงเอาตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และอีกตัวหนึ่งให้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทินบาปให้คนเลวี

8:12 And the Levites shall lay their hands upon the heads of the bullocks: and thou shalt offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, unto the LORD, to make an atonement for the Levites.

8:13 และเจ้าจงตั้งคนเลวีให้อยู่ต่อหน้าอาโรนและต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของเขา และถวายเขาทั้งหลายให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์

8:13 And thou shalt set the Levites before Aaron, and before his sons, and offer them for an offering unto the LORD.

8:14 ดังนั้น เจ้าจงแยกคนเลวีออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และคนเลวีจะเป็นของเรา

8:14 Thus shalt thou separate the Levites from among the children of Israel: and the Levites shall be mine.

8:15 และเจ้าจงชำระเขาทั้งหลายให้สะอาด และถวายพวกเขาให้เป็นเครื่องบูชา และหลังจากนั้นคนเลวีจะเข้าปฏิบัติงานที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน

8:15 And after that shall the Levites go in to do the service of the tabernacle of the congregation: and thou shalt cleanse them, and offer them for an offering.

8:16 เพราะเขาทั้งหมดถูกแยกออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลมอบไว้แก่เรา เราได้รับพวกเขามาเป็นของเราแล้ว แทนทุกคนที่เบิกครรภ์ครั้งแรก คือแทนบุตรหัวปีของชนชาติอิสราเอลทั้งหมด

8:16 For they are wholly given unto me from among the children of Israel; instead of such as open every womb, even instead of the firstborn of all the children of Israel, have I taken them unto me.

8:17 เพราะว่าบุตรหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอลเป็นของเรา ทั้งคนและสัตว์ ในวันที่เราได้ประหารบรรดาบุตรหัวปีในแผ่นดินแห่งอียิปต์ เราได้ชำระเขาทั้งหลายไว้ให้บริสุทธิ์สำหรับเราเอง

8:17 For all the firstborn of the children of Israel are mine, both man and beast: on the day that I smote every firstborn in the land of Egypt I sanctified them for myself.

8:18 และเราได้เลือกคนเลวีแทนบุตรหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอล

8:18 And I have taken the Levites for all the firstborn of the children of Israel.

8:19 และเราได้มอบคนเลวีจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลให้เป็นของประทานแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ให้ปฏิบัติงานแทนชนชาติอิสราเอลในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และทำการลบมลทินบาปให้ชนชาติอิสราเอล เพื่อว่าจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล เมื่อชนชาติอิสราเอลเข้ามาใกล้สถานบริสุทธิ์”

8:19 And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among the children of Israel, to do the service of the children of Israel in the tabernacle of the congregation, and to make an atonement for the children of Israel: that there be no plague among the children of Israel, when the children of Israel come nigh unto the sanctuary.

8:20 และโมเสส อาโรนกับชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ได้กระทำต่อคนเลวีทุกประการตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสเกี่ยวกับคนเลวี ชนชาติอิสราเอลจึงได้กระทำต่อพวกเขาอย่างนั้น

8:20 And Moses, and Aaron, and all the congregation of the children of Israel, did to the Levites according unto all that the LORD commanded Moses concerning the Levites, so did the children of Israel unto them.

8:21 และคนเลวีได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และพวกเขาก็ซักเสื้อผ้าของตน และอาโรนได้ถวายเขาทั้งหลายเป็นเครื่องบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอาโรนทำการลบมลทินบาปให้พวกเขาเพื่อชำระเขาทั้งหลาย

8:21 And the Levites were purified, and they washed their clothes; and Aaron offered them as an offering before the LORD; and Aaron made an atonement for them to cleanse them.

8:22 และหลังจากนั้นคนเลวีได้เข้าปฏิบัติงานของพวกเขาในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ต่อหน้าอาโรนและต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสเกี่ยวกับคนเลวี พวกเขาจึงได้กระทำอย่างนั้นแก่เขาทั้งหลาย

8:22 And after that went the Levites in to do their service in the tabernacle of the congregation before Aaron, and before his sons: as the LORD had commanded Moses concerning the Levites, so did they unto them.

8:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

8:23 And the LORD spake unto Moses, saying,

8:24 “นี่เป็นสิทธิ์ของคนเลวี จงให้พวกเขาที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป เข้าไปปฏิบัติงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

8:24 This is it that belongeth unto the Levites: from twenty and five years old and upward they shall go in to wait upon the service of the tabernacle of the congregation:

8:25 และเมื่ออายุห้าสิบปีแล้ว จงให้เขาทั้งหลายหยุดปฏิบัติงานในพลับพลา และไม่ต้องปฏิบัติงานอีกต่อไป

8:25 And from the age of fifty years they shall cease waiting upon the service thereof, and shall serve no more:

8:26 แต่จงให้พวกเขาปรนนิบัติพร้อมกับพี่น้องของตนในพลับพลาแห่งชุมนุมชน คือให้ดูแลรักษา และไม่ต้องปฏิบัติงานอีกต่อไป เจ้าจงกระทำเช่นนี้แก่คนเลวีเกี่ยวกับการดูแลรักษาของพวกเขา”

8:26 But shall minister with their brethren in the tabernacle of the congregation, to keep the charge, and shall do no service. Thus shalt thou do unto the Levites touching their charge.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope