กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 2 / Numbers 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การแบ่งเขตค่ายและตั้งผู้นำให้เผ่าต่าง ๆ
2:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

Each Tribe is Assigned Camps and Leaders
2:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

2:2 “จงให้ชนชาติอิสราเอลตั้งเต็นท์อยู่ตามธงของตนทุกคน ตามด้วยธงประจำเผ่าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตน จงให้พวกเขาตั้งเต็นท์ห่างออกไปจากพลับพลาแห่งชุมนุมชนอยู่รอบ ๆ ทุกด้าน

2:2 Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard, with the ensign of their father's house: far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch.

2:3 และพวกที่ตั้งเต็นท์ด้านทิศตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนยูดาห์ตามกรมกองของพวกเขา และนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับจะเป็นนายกองแห่งลูกหลานของยูดาห์

2:3 And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah.

2:4 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน

2:4 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and fourteen thousand and six hundred.

2:5 และคนเหล่านั้นที่ตั้งเต็นท์เรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่าอิสสาคาร์ และเนธันเอลบุตรชายของศุอาร์จะเป็นนายกองแห่งลูกหลานของอิสสาคาร์

2:5 And those that do pitch next unto him shall be the tribe of Issachar: and Nethaneel the son of Zuar shall be captain of the children of Issachar.

2:6 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน

2:6 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and four thousand and four hundred.

2:7 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่าเศบูลุน และเอลีอับบุตรชายของเฮโลนจะเป็นนายกองแห่งลูกหลานของเศบูลุน

2:7 Then the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon shall be captain of the children of Zebulun.

2:8 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน

2:8 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and seven thousand and four hundred.

2:9 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนยูดาห์ตลอดทั่วกรมกองของพวกเขาคือ หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยคน เมื่อออกเดินทางคนเหล่านี้จะยกออกไปก่อน

2:9 All that were numbered in the camp of Judah were an hundred thousand and fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their armies. These shall first set forth.

2:10 ด้านทิศใต้ จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนรูเบนตามกรมกองของพวกเขา และนายกองแห่งลูกหลานของรูเบนจะเป็นเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์

2:10 On the south side shall be the standard of the camp of Reuben according to their armies: and the captain of the children of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur.

2:11 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน

2:11 And his host, and those that were numbered thereof, were forty and six thousand and five hundred.

2:12 และคนเหล่านั้นที่ตั้งเต็นท์เรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่าสิเมโอน และนายกองแห่งลูกหลานของสิเมโอนจะเป็นเชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัย

2:12 And those which pitch by him shall be the tribe of Simeon: and the captain of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai.

2:13 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน

2:13 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and nine thousand and three hundred.

2:14 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่ากาด และนายกองแห่งบุตรชายทั้งหลายของกาดจะเป็นเอลียาสาฟบุตรชายของเรอูเอล

2:14 Then the tribe of Gad: and the captain of the sons of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel.

2:15 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน

2:15 And his host, and those that were numbered of them, were forty and five thousand and six hundred and fifty.

2:16 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนรูเบนตลอดทั่วกรมกองของพวกเขาคือ หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบคน และเมื่อออกเดินทางคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่สอง

2:16 All that were numbered in the camp of Reuben were an hundred thousand and fifty and one thousand and four hundred and fifty, throughout their armies. And they shall set forth in the second rank.

2:17 แล้วจงให้ยกพลับพลาแห่งชุมนุมชนเดินตามไป ให้ค่ายของคนเลวีอยู่ในท่ามกลางค่ายต่าง ๆ เขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ลำดับใดก็จงให้พวกเขาออกเดินทางไปตามลำดับนั้น ทุกคนตามลำดับของตน ตามธงของเขาทั้งหลาย

2:17 Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the camp of the Levites in the midst of the camp: as they encamp, so shall they set forward, every man in his place by their standards.

2:18 ด้านทิศตะวันตก จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนเอฟราอิมตามกรมกองของพวกเขา และนายกองแห่งบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิมจะเป็นเอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูด

2:18 On the west side shall be the standard of the camp of Ephraim according to their armies: and the captain of the sons of Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud.

2:19 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นห้าร้อยคน

2:19 And his host, and those that were numbered of them, were forty thousand and five hundred.

2:20 และที่เรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่ามนัสเสห์ และนายกองแห่งลูกหลานของมนัสเสห์จะเป็นกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์

2:20 And by him shall be the tribe of Manasseh: and the captain of the children of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur.

2:21 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สามหมื่นสองพันสองร้อยคน

2:21 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and two thousand and two hundred.

2:22 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่าเบนยามิน และนายกองแห่งบุตรชายทั้งหลายของเบนยามินจะเป็นอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี

2:22 Then the tribe of Benjamin: and the captain of the sons of Benjamin shall be Abidan the son of Gideoni.

2:23 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน

2:23 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and five thousand and four hundred.

2:24 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนเอฟราอิมตลอดทั่วกรมกองของพวกเขาคือ หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยคน และเมื่อออกเดินทางคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่สาม

2:24 All that were numbered of the camp of Ephraim were an hundred thousand and eight thousand and an hundred, throughout their armies. And they shall go forward in the third rank.

2:25 ด้านทิศเหนือ จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนดานตามกรมกองของพวกเขา และนายกองแห่งลูกหลานของดานจะเป็นอาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัย

2:25 The standard of the camp of Dan shall be on the north side by their armies: and the captain of the children of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai.

2:26 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน

2:26 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and two thousand and seven hundred.

2:27 และคนเหล่านั้นที่ตั้งค่ายเรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่าอาเชอร์ และนายกองแห่งลูกหลานของอาเชอร์จะเป็นปากีเอลบุตรชายของโอคราน

2:27 And those that encamp by him shall be the tribe of Asher: and the captain of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran.

2:28 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน

2:28 And his host, and those that were numbered of them, were forty and one thousand and five hundred.

2:29 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่านัฟทาลี และนายกองแห่งลูกหลานของนัฟทาลีจะเป็นอาหิราบุตรชายของเอนัน

2:29 Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali shall be Ahira the son of Enan.

2:30 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน

2:30 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and three thousand and four hundred.

2:31 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนดานคือ หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยคน คนเหล่านี้จะเป็นพวกสุดท้ายที่ออกเดินทาง พร้อมกับธงของตน”

2:31 All they that were numbered in the camp of Dan were an hundred thousand and fifty and seven thousand and six hundred. They shall go hindmost with their standards.

2:32 คนเหล่านี้เป็นชนชาติอิสราเอลที่นับตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย คนทั้งหมดที่ถูกนับในค่ายต่าง ๆ ตลอดทั่วพลโยธาทั้งหลายคือ หกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน

2:32 These are those which were numbered of the children of Israel by the house of their fathers: all those that were numbered of the camps throughout their hosts were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.

2:33 แต่ไม่ได้นับคนเลวีรวมเข้าในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

2:33 But the Levites were not numbered among the children of Israel; as the LORD commanded Moses.

2:34 และชนชาติอิสราเอลก็กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงตั้งเต็นท์อยู่ตามธงของตน เช่นนั้นแหละพวกเขายกออกเดินทางไป ทุกคนตามครอบครัวต่าง ๆ ของตน ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตน

2:34 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses: so they pitched by their standards, and so they set forward, every one after their families, according to the house of their fathers.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope