กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 28 / Numbers 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งสอนเรื่องเครื่องถวายบูชาต่าง ๆ
28:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Instruction concerning Various Offerings
28:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

28:2 “จงบัญชาชนชาติอิสราเอลและพูดกับเขาทั้งหลายว่า เครื่องถวายบูชาของเรา และอาหารของเราซึ่งเป็นเครื่องถวายบูชาด้วยไฟสำหรับเรา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแก่เรา เจ้าทั้งหลายจงถือรักษาไว้เพื่อจะถวายแก่เราตามกาลกำหนด

28:2 Command the children of Israel, and say unto them, My offering, and my bread for my sacrifices made by fire, for a sweet savour unto me, shall ye observe to offer unto me in their due season.

28:3 และเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า นี่เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทั้งหลายจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปี ที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ทุกวัน

28:3 And thou shalt say unto them, This is the offering made by fire which ye shall offer unto the LORD; two lambs of the first year without spot day by day, for a continual burnt offering.

28:4 เจ้าจงถวายลูกแกะในเวลาเช้าตัวหนึ่ง และลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นเจ้าจงถวายในเวลาเย็น

28:4 The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;

28:5 และแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นเครื่องธัญญบูชา คลุกด้วยน้ำมันที่คั้นไว้นั้นหนึ่งในสี่ฮิน

28:5 And a tenth part of an ephah of flour for a meat offering, mingled with the fourth part of an hin of beaten oil.

28:6 เป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ่งได้บัญชาแต่งตั้งไว้ที่ภูเขาซีนายเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

28:6 It is a continual burnt offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.

28:7 และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้นจงให้ถวายหนึ่งในสี่ฮินกับแกะตัวหนึ่ง ในสถานที่บริสุทธิ์เจ้าจงเทเหล้าองุ่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ให้เป็นเครื่องดื่มบูชา

28:7 And the drink offering thereof shall be the fourth part of an hin for the one lamb: in the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured unto the LORD for a drink offering.

28:8 และลูกแกะอีกตัวหนึ่งเจ้าจงถวายในเวลาเย็น เจ้าจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟเช่นเดียวกับเครื่องธัญญบูชาของเวลาเช้า และเช่นเดียวกับเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

28:8 And the other lamb shalt thou offer at even: as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof, thou shalt offer it, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

28:9 และในวันสะบาโตลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปี ที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสองตัว และแป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมัน เป็นเครื่องธัญญบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน

28:9 And on the sabbath day two lambs of the first year without spot, and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, and the drink offering thereof:

28:10 นี่เป็นเครื่องเผาบูชาของทุกวันสะบาโต นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน

28:10 This is the burnt offering of every sabbath, beside the continual burnt offering, and his drink offering.

28:11 และในวันต้นเดือนทั้งหลายของพวกเจ้า เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสองตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปี ที่ไม่มีจุดด่างพร้อยเจ็ดตัว

28:11 And in the beginnings of your months ye shall offer a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, seven lambs of the first year without spot;

28:12 และสำหรับวัวหนุ่มหนึ่งตัว จงเอาแป้งละเอียดสามในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา และสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวนั้น จงเอาแป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา

28:12 And three tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one bullock; and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one ram;

28:13 และสำหรับลูกแกะหนึ่งตัว จงเอาแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

28:13 And a several tenth deal of flour mingled with oil for a meat offering unto one lamb; for a burnt offering of a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.

28:14 และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น สำหรับวัวหนุ่มหนึ่งตัวจงถวายน้ำองุ่นครึ่งฮิน และสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวจงถวายน้ำองุ่นหนึ่งในสามฮิน และสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวจงถวายน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮิน นี่เป็นเครื่องเผาบูชาประจำเดือน ทุกเดือนตลอดปี

28:14 And their drink offerings shall be half an hin of wine unto a bullock, and the third part of an hin unto a ram, and a fourth part of an hin unto a lamb: this is the burnt offering of every month throughout the months of the year.

28:15 และจงเอาลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปถวายแด่พระเยโฮวาห์ นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน

28:15 And one kid of the goats for a sin offering unto the LORD shall be offered, beside the continual burnt offering, and his drink offering.

28:16 และในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่งเป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์

28:16 And in the fourteenth day of the first month is the passover of the LORD.

28:17 และในวันที่สิบห้าของเดือนนี้เป็นเทศกาลเลี้ยง จงรับประทานขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน

28:17 And in the fifteenth day of this month is the feast: seven days shall unleavened bread be eaten.

28:18 ในวันแรกจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันนั้นพวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ

28:18 In the first day shall be an holy convocation; ye shall do no manner of servile work therein:

28:19 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือเอาวัวหนุ่มสองตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิสำหรับพวกเจ้า

28:19 But ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, and seven lambs of the first year: they shall be unto you without blemish:

28:20 และจงเอาแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชาของสัตว์เหล่านี้ สำหรับวัวหนุ่มหนึ่งตัวเจ้าทั้งหลายจงถวายสามในสิบเอฟาห์ และสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวสองในสิบเอฟาห์

28:20 And their meat offering shall be of flour mingled with oil: three tenth deals shall ye offer for a bullock, and two tenth deals for a ram;

28:21 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น เจ้าทั้งหลายจงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว

28:21 A several tenth deal shalt thou offer for every lamb, throughout the seven lambs:

28:22 และเอาแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกเจ้า

28:22 And one goat for a sin offering, to make an atonement for you.

28:23 เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาในเวลาเช้า ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเนืองนิตย์นั้น

28:23 Ye shall offer these beside the burnt offering in the morning, which is for a continual burnt offering.

28:24 เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาทุกวันตลอดทั้งเจ็ดวันตามอย่างนี้ คือถวายอาหารเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน

28:24 After this manner ye shall offer daily, throughout the seven days, the meat of the sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD: it shall be offered beside the continual burnt offering, and his drink offering.

28:25 และในวันที่เจ็ดเจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ

28:25 And on the seventh day ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work.

28:26 เช่นเดียวกันในวันถวายผลแรก เมื่อเจ้าทั้งหลายนำเครื่องธัญญบูชาจากข้าวใหม่มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ภายหลังเทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์นั้น พวกเจ้าจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้าทั้งหลายอย่าทำงานหนักใด ๆ

28:26 Also in the day of the firstfruits, when ye bring a new meat offering unto the LORD, after your weeks be out, ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work:

28:27 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชาให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีเจ็ดตัว

28:27 But ye shall offer the burnt offering for a sweet savour unto the LORD; two young bullocks, one ram, seven lambs of the first year;

28:28 และถวายแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา สำหรับวัวหนุ่มหนึ่งตัวจงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวนั้นสองในสิบเอฟาห์

28:28 And their meat offering of flour mingled with oil, three tenth deals unto one bullock, two tenth deals unto one ram,

28:29 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว

28:29 A several tenth deal unto one lamb, throughout the seven lambs;

28:30 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกเจ้า

28:30 And one kid of the goats, to make an atonement for you.

28:31 เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น (สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิสำหรับพวกเจ้า)”

28:31 Ye shall offer them beside the continual burnt offering, and his meat offering, (they shall be unto you without blemish) and their drink offerings.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope