กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 33 / Numbers 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การทบทวนการเดินทางจากอียิปต์
33:1 ต่อไปนี้เป็นเรื่องระยะทางเดินของชนชาติอิสราเอล ซึ่งออกเดินจากแผ่นดินแห่งอียิปต์พร้อมกับพลโยธาทั้งหลายของพวกเขาภายใต้การนำของโมเสสและอาโรน

Review of Journey from Egypt
33:1 These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.

33:2 และโมเสสได้บันทึกสถานที่ที่เขาทั้งหลายออกเดินตามระยะทางของพวกเขาตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และต่อไปนี้เป็นระยะทางของพวกเขาตามสถานที่ที่เขาทั้งหลายออกเดิน

33:2 And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.

33:3 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากแผ่นดินแห่งราเมเสสในเดือนที่หนึ่ง ในวันที่สิบห้าของเดือนที่หนึ่งนั้น ในวันรุ่งขึ้นหลังจากเทศกาลปัสกา ชนชาติอิสราเอลก็ออกมาด้วยความกล้าหาญต่อสายตาของชาวอียิปต์ทั้งสิ้น

33:3 And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.

33:4 ด้วยว่าชาวอียิปต์ได้ฝังศพบุตรหัวปีทั้งหลายของพวกเขา เป็นผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประหารชีวิตท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงทำการพิพากษาลงโทษพระทั้งหลายของพวกเขาด้วย

33:4 For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.

33:5 และชนชาติอิสราเอลได้ออกเดินทางจากแผ่นดินแห่งราเมเสส และตั้งเต็นท์อยู่ที่สุคคท

33:5 And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.

33:6 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากสุคคท และตั้งเต็นท์อยู่ที่เอธามซึ่งอยู่บริเวณชายถิ่นทุรกันดาร

33:6 And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.

33:7 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเอธาม และหันกลับไปยังปีหะหิโรท ซึ่งอยู่ตรงหน้าบาอัลเซโฟน และพวกเขาตั้งเต็นท์อยู่ที่หน้ามิกดล

33:7 And they removed from Etham, and turned again unto Pihahiroth, which is before Baalzephon: and they pitched before Migdol.

33:8 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากหน้าปีหะหิโรท และข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร และเดินในถิ่นทุรกันดารแห่งเอธามระยะทางสามวัน และตั้งเต็นท์อยู่ที่มาราห์

33:8 And they departed from before Pihahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.

33:9 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากมาราห์และมาถึงเอลิม และที่เอลิมมีน้ำพุสิบสองแห่งและต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และพวกเขาตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่น

33:9 And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.

33:10 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเอลิม และตั้งค่ายอยู่ริมทะเลแดง

33:10 And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.

33:11 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากทะเลแดง และตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งสีน

33:11 And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.

33:12 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากถิ่นทุรกันดารแห่งสีน และตั้งค่ายอยู่ที่โดฟคาห์

33:12 And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.

33:13 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโดฟคาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่อาลูช

33:13 And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.

33:14 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากอาลูช และตั้งค่ายอยู่ที่เรฟีดิม ซึ่งที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

33:14 And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.

33:15 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเรฟีดิม และตั้งเต็นท์อยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย

33:15 And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.

33:16 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากทะเลทรายแห่งซีนาย และตั้งเต็นท์อยู่ที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

33:16 And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibrothhattaavah.

33:17 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากขิบโรทหัทธาอาวาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่ฮาเซโรท

33:17 And they departed from Kibrothhattaavah, and encamped at Hazeroth.

33:18 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากฮาเซโรท และตั้งเต็นท์อยู่ที่ริทมาห์

33:18 And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.

33:19 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากริทมาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ริมโมนเปเรศ

33:19 And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmonparez.

33:20 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากริมโมนเปเรศ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ลิบนาห์

33:20 And they departed from Rimmonparez, and pitched in Libnah.

33:21 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากลิบนาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ริสสาห์

33:21 And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.

33:22 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากริสสาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่เคเฮลาธาห์

33:22 And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.

33:23 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเคเฮลาธาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ภูเขาเชเฟอร์

33:23 And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.

33:24 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากภูเขาเชเฟอร์ และตั้งค่ายอยู่ที่ฮาราดาห์

33:24 And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.

33:25 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากฮาราดาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่มักเฮโลท

33:25 And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.

33:26 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากมักเฮโลท และตั้งค่ายอยู่ที่ทาหัท

33:26 And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.

33:27 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากทาหัท และตั้งเต็นท์อยู่ที่เทราห์

33:27 And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.

33:28 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเทราห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่มิทคาห์

33:28 And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.

33:29 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากมิทคาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ฮัชโมเนาห์

33:29 And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.

33:30 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากฮัชโมเนาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่โมเสโรท

33:30 And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.

33:31 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโมเสโรท และตั้งเต็นท์อยู่ที่เบเนยาอะคัน

33:31 And they departed from Moseroth, and pitched in Benejaakan.

33:32 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเบเนยาอะคัน และตั้งค่ายอยู่ที่โฮร์ฮักกีดกาด

33:32 And they removed from Benejaakan, and encamped at Horhagidgad.

33:33 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโฮร์ฮักกีดกาด และตั้งเต็นท์อยู่ที่โยทบาธาห์

33:33 And they went from Horhagidgad, and pitched in Jotbathah.

33:34 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโยทบาธาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่อับโรนาห์

33:34 And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.

33:35 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากอับโรนาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่เอซีโอนเกเบอร์

33:35 And they departed from Ebronah, and encamped at Eziongaber.

33:36 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเอซีโอนเกเบอร์ และตั้งเต็นท์อยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งศิน ซึ่งคือคาเดช

33:36 And they removed from Eziongaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.

33:37 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากคาเดช และตั้งเต็นท์อยู่ที่ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินแห่งเอโดม

33:37 And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.

33:38 และอาโรนผู้เป็นปุโรหิตได้ขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลได้ออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์

33:38 And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.

33:39 และเมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบสามปี

33:39 And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.

33:40 และกษัตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ทางทิศใต้ในแผ่นดินแห่งคานาอัน ได้ยินว่าชนชาติอิสราเอลกำลังยกมา

33:40 And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.

33:41 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากภูเขาโฮร์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ศัลโมนาห์

33:41 And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.

33:42 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากศัลโมนาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ปูโนน

33:42 And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.

33:43 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากปูโนน และตั้งเต็นท์อยู่ที่โอโบท

33:43 And they departed from Punon, and pitched in Oboth.

33:44 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโอโบท และตั้งเต็นท์อยู่ที่อิเยอาบาริม ในเขตแดนแห่งโมอับ

33:44 And they departed from Oboth, and pitched in Ijeabarim, in the border of Moab.

33:45 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากไอยิม และตั้งเต็นท์อยู่ที่ดีโบนกาด

33:45 And they departed from Iim, and pitched in Dibongad.

33:46 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากดีโบนกาด และตั้งค่ายอยู่ที่อัลโมนดิบลาธาอิม

33:46 And they removed from Dibongad, and encamped in Almondiblathaim.

33:47 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากอัลโมนดิบลาธาอิม และตั้งเต็นท์อยู่ในภูเขาทั้งหลายแห่งอาบาริมหน้าเนโบ

33:47 And they removed from Almondiblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.

33:48 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากภูเขาทั้งหลายแห่งอาบาริม และตั้งเต็นท์อยู่ ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค

33:48 And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.

33:49 และเขาทั้งหลายตั้งเต็นท์อยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ตั้งแต่เบธเยชิโมท ไกลไปจนถึงอาเบลชิทธิม ณ ที่ราบแห่งโมอับ

33:49 And they pitched by Jordan, from Bethjesimoth even unto Abelshittim in the plains of Moab.

33:50 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า

33:50 And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,

33:51 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอันแล้ว

33:51 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;

33:52 ดังนั้น พวกเจ้าจงขับไล่ชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นออกเสียทั้งหมดให้พ้นหน้าของพวกเจ้า และทำลายรูปเคารพแกะสลักบนศิลาของพวกเขาเสียให้สิ้น และทำลายรูปเคารพที่หล่อขึ้นของพวกเขาเสียให้สิ้น และทลายบรรดาสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขาลง

33:52 Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:

33:53 และพวกเจ้าจงขับไล่ชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นออก แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้น เพราะเราได้ยกแผ่นดินนั้นให้พวกเจ้าครอบครอง

33:53 And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.

33:54 และเจ้าทั้งหลายจงแบ่งที่ดินนั้นโดยการจับสลากให้เป็นมรดกท่ามกลางครอบครัวทั้งหลายของพวกเจ้า และครอบครัวที่ใหญ่พวกเจ้าจงให้มรดกส่วนใหญ่ และครอบครัวที่น้อยกว่าพวกเจ้าจงให้มรดกส่วนน้อย ดินผืนใดที่สลากตกแก่คนใดก็เป็นของคนนั้น เจ้าทั้งหลายจงรับมรดกตามเผ่าต่าง ๆ ของบรรพบุรุษของพวกเจ้า

33:54 And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.

33:55 แต่ถ้าพวกเจ้าไม่ขับไล่ชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นออกเสียให้พ้นหน้าของพวกเจ้า แล้วจะเป็นไปอย่างนี้คือ คนทั้งหลายที่พวกเจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นอย่างประตักทิ่มตาของพวกเจ้า และเป็นอย่างขวากหนามอยู่ที่สีข้างของพวกเจ้า และจะรบกวนเจ้าทั้งหลายในแผ่นดินที่พวกเจ้าเข้าอาศัยอยู่นั้น

33:55 But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.

33:56 ยิ่งกว่านั้น จะเป็นไปอย่างนี้คือ เราจะกระทำแก่เจ้าทั้งหลายตามที่เราคิดจะกระทำแก่เขาทั้งหลายนั้น”

33:56 Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope