กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 34 / Numbers 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การวางแผนแบ่งปันแผ่นดินแห่งคานาอัน
34:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Preparation to Divide the Land of Canaan
34:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

34:2 “จงบัญชาชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอัน (นี่คือแผ่นดินที่จะเป็นมรดกสำหรับพวกเจ้า คือแผ่นดินแห่งคานาอันพร้อมกับเขตแดนทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้น)

34:2 Command the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of Canaan; (this is the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan with the coasts thereof:)

34:3 ดังนั้น ดินแดนด้านทิศใต้ของเจ้าทั้งหลายจะนับจากถิ่นทุรกันดารแห่งศินตามแนวพรมแดนของเอโดม และพรมแดนด้านทิศใต้ของพวกเจ้านั้นจะเป็นด้านชายฝั่งทะเลเกลือทางทิศตะวันออก

34:3 Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward:

34:4 และพรมแดนของเจ้าทั้งหลายจะเลี้ยวไปจากด้านทิศใต้ไปถึงเนินสูงแห่งอัครับบิม และข้ามไปยังศิน และจากด้านทิศใต้ไปถึงคาเดชบารเนีย และเรื่อยไปถึงฮาซารัดดาร์ และผ่านเรื่อยไปถึงอัสโมน

34:4 And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: and the going forth thereof shall be from the south to Kadeshbarnea, and shall go on to Hazaraddar, and pass on to Azmon:

34:5 และพรมแดนจะอ้อมจากอัสโมนไปถึงแม่น้ำแห่งอียิปต์ และสิ้นสุดลงที่ทะเล

34:5 And the border shall fetch a compass from Azmon unto the river of Egypt, and the goings out of it shall be at the sea.

34:6 และสำหรับพรมแดนด้านทิศตะวันตกนั้น เจ้าทั้งหลายจะได้ทะเลใหญ่เป็นพรมแดน นี่จะเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันตกของพวกเจ้า

34:6 And as for the western border, ye shall even have the great sea for a border: this shall be your west border.

34:7 และนี่จะเป็นพรมแดนด้านทิศเหนือของเจ้าทั้งหลาย คือจากทะเลใหญ่พวกเจ้าจงทำเครื่องหมายเรื่อยไปสำหรับพวกเจ้าจนถึงภูเขาโฮร์

34:7 And this shall be your north border: from the great sea ye shall point out for you mount Hor:

34:8 จากภูเขาโฮร์เจ้าทั้งหลายจงทำเครื่องหมายเรื่อยไปสำหรับพรมแดนของพวกเจ้าจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท และพรมแดนด้านนี้จะสิ้นสุดลงที่เศดัด

34:8 From mount Hor ye shall point out your border unto the entrance of Hamath; and the goings forth of the border shall be to Zedad:

34:9 และพรมแดนจะยื่นไปถึงศิโฟรน และพรมแดนจะสิ้นสุดลงที่ฮาซาเรนัน นี่จะเป็นพรมแดนด้านทิศเหนือของพวกเจ้า

34:9 And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazarenan: this shall be your north border.

34:10 และเจ้าทั้งหลายจงทำเครื่องหมายสำหรับพรมแดนด้านทิศตะวันออกของพวกเจ้า จากฮาซาเรนันไปถึงเชฟาม

34:10 And ye shall point out your east border from Hazarenan to Shepham:

34:11 และพรมแดนจะลงมาจากเชฟามไปถึงริบลาห์ ข้างทิศตะวันออกของเมืองอายิน และพรมแดนจะลงมา และจะมาถึงฝั่งทะเลคินเนเรทด้านทิศตะวันออก

34:11 And the coast shall go down from Shepham to Riblah, on the east side of Ain; and the border shall descend, and shall reach unto the side of the sea of Chinnereth eastward:

34:12 และพรมแดนจะลงมาถึงแม่น้ำจอร์แดน และพรมแดนจะสิ้นสุดลงที่ทะเลเกลือ นี่จะเป็นแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายตามพรมแดนโดยรอบ”

34:12 And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it shall be at the salt sea: this shall be your land with the coasts thereof round about.

34:13 และโมเสสบัญชาชนชาติอิสราเอลว่า “นี่เป็นแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายจะได้รับเป็นมรดกโดยการจับสลาก ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชายกให้แก่ทั้งเก้าเผ่ากับอีกครึ่งเผ่า

34:13 And Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which ye shall inherit by lot, which the LORD commanded to give unto the nine tribes, and to the half tribe:

34:14 เพราะว่าเผ่าของลูกหลานของรูเบนตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และเผ่าของลูกหลานของกาดตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับมรดกของเขาทั้งหลายแล้ว และคนครึ่งเผ่าของมนัสเสห์ก็ได้รับมรดกของพวกเขาแล้ว

34:14 For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance:

34:15 ทั้งสองเผ่าและครึ่งเผ่านั้น ได้รับมรดกของเขาทั้งหลายแล้วที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ใกล้เมืองเยรีโคด้านทิศตะวันออก ทางดวงอาทิตย์ขึ้น”

34:15 The two tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan near Jericho eastward, toward the sunrising.

34:16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

34:16 And the LORD spake unto Moses, saying,

34:17 “นี่เป็นชื่อของคนทั้งหลายที่จะแบ่งปันดินแดนให้แก่พวกเจ้า คือเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และโยชูวาบุตรชายของนูน

34:17 These are the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.

34:18 และท่านทั้งหลายจงนำประมุขหนึ่งคนมาจากทุกเผ่า เพื่อแบ่งปันดินแดนตามมรดกนั้น

34:18 And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance.

34:19 นี่เป็นชื่อของคนเหล่านั้น คือคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ จากเผ่ายูดาห์

34:19 And the names of the men are these: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.

34:20 และเชมูเอลบุตรชายของอัมมีฮูด จากเผ่าของลูกหลานของสิเมโอน

34:20 And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.

34:21 เอลีดาดบุตรชายของคิสโลน จากเผ่าเบนยามิน

34:21 Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon.

34:22 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของดาน คือบุคคีบุตรชายของโยกลี

34:22 And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli.

34:23 ประมุขแห่งลูกหลานของโยเซฟ จากเผ่าของลูกหลานของมนัสเสห์ คือฮันนีเอลบุตรชายของเอโฟด

34:23 The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod.

34:24 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของเอฟราอิม คือเคมูเอลบุตรชายของชิฟทาน

34:24 And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan.

34:25 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของเศบูลุน คือเอลีซาฟานบุตรชายของปารนาค

34:25 And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach.

34:26 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของอิสสาคาร์ คือปัลทีเอลบุตรชายของอัสซาน

34:26 And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan.

34:27 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของอาเชอร์ คืออาหิฮูดบุตรชายของเชโลมี

34:27 And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi.

34:28 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของนัฟทาลี คือเปดาเฮลบุตรชายของอัมมีฮูด”

34:28 And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud.

34:29 คนเหล่านี้เป็นคนที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้แบ่งปันมรดกแก่ชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินแห่งคานาอัน

34:29 These are they whom the LORD commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope