กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 22 / Numbers 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กษัตริย์แห่งโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
22:1 และชนชาติอิสราเอลก็ยกออกไป และตั้งเต็นท์อยู่ ณ ที่ราบแห่งโมอับซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ใกล้เมืองเยรีโค

Moabite King Hires Balaam to Curse Israel
22:1 And the children of Israel set forward, and pitched in the plains of Moab on this side Jordan by Jericho.

22:2 และบาลาคบุตรชายของศิปโปร์ได้เห็นกิจการทั้งปวงซึ่งอิสราเอลได้กระทำต่อคนอาโมไรต์

22:2 And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.

22:3 และโมอับก็หวาดผวาต่อชนชาตินั้นยิ่งนัก เพราะพวกเขามีคนเป็นอันมาก และโมอับก็กระวนกระวายใจเพราะเหตุชนชาติอิสราเอล

22:3 And Moab was sore afraid of the people, because they were many: and Moab was distressed because of the children of Israel.

22:4 และโมอับจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนว่า “บัดนี้ คนเหล่านี้จะมาเล็มกินสิ่งสารพัดที่ล้อมรอบพวกเราอยู่หมด เหมือนวัวตัวผู้เล็มกินหญ้าในทุ่งนา” และในเวลานั้นบาลาคบุตรชายของศิปโปร์เป็นกษัตริย์แห่งโมอับ

22:4 And Moab said unto the elders of Midian, Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time.

22:5 เพราะฉะนั้น ท่านจึงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ที่เปโธร์ ซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำในแผ่นดินของลูกหลานแห่งประชาชนของท่าน เพื่อเรียกเขาโดยกล่าวว่า “ดูเถิด มีชนชาติหนึ่งได้ออกมาจากอียิปต์ ดูเถิด เขาทั้งหลายเข้าแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขากำลังอาศัยอยู่ตรงข้ามเรา

22:5 He sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt: behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me:

22:6 ฉะนั้น เราขอร้องท่าน บัดนี้ขอให้มาสาปแช่งชนชาตินี้ให้แก่เรา เพราะเขาทั้งหลายเข้มแข็งกว่าเรามาก บางทีเราจะสามารถเอาชนะพวกเขา คือพวกเราจะโจมตีพวกเขา และเราจะขับไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินได้ เพราะเราทราบอยู่ว่า ท่านอวยพรแก่ผู้ใด ผู้นั้นจะเป็นไปตามพรนั้น และท่านสาปแช่งผู้ใด ผู้นั้นก็จะถูกสาปแช่ง”

22:6 Come now therefore, I pray thee, curse me this people; for they are too mighty for me: peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land: for I wot that he whom thou blessest is blessed, and he whom thou cursest is cursed.

22:7 และพวกผู้ใหญ่ของโมอับกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนก็ออกไป พร้อมกับค่าตอบแทนแห่งการทำนายในมือของพวกเขา และเขาทั้งหลายมาถึงบาลาอัม และแจ้งคำเหล่านั้นของบาลาคให้แก่เขา

22:7 And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand; and they came unto Balaam, and spake unto him the words of Balak.

22:8 และเขาพูดกับคนเหล่านั้นว่า “คืนนี้จงค้างอยู่ที่นี่ก่อน และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าอย่างไร ข้าพเจ้าจะนำคำเหล่านั้นมาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายอีก” และประมุขทั้งหลายแห่งโมอับจึงอาศัยอยู่กับบาลาอัม

22:8 And he said unto them, Lodge here this night, and I will bring you word again, as the LORD shall speak unto me: and the princes of Moab abode with Balaam.

22:9 และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัม และตรัสว่า “คนเหล่านี้ที่มาอยู่กับเจ้าคือผู้ใด”

22:9 And God came unto Balaam, and said, What men are these with thee?

22:10 และบาลาอัมทูลพระเจ้าว่า “บาลาคบุตรชายของศิปโปร์ กษัตริย์แห่งโมอับ ได้ส่งเขาทั้งหลายมาแจ้งแก่ข้าพระองค์ว่า

22:10 And Balaam said unto God, Balak the son of Zippor, king of Moab, hath sent unto me, saying,

22:11 ‘ดูเถิด มีชนชาติหนึ่งได้ออกมาจากอียิปต์ ซึ่งแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก บัดนี้ขอให้มาสาปแช่งเขาทั้งหลายให้แก่เรา บางทีเราจะเอาชนะพวกเขาและขับไล่พวกเขาออกไปได้’”

22:11 Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth: come now, curse me them; peradventure I shall be able to overcome them, and drive them out.

22:12 และพระเจ้าตรัสกับบาลาอัมว่า “เจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลาย เจ้าอย่าสาปแช่งชนชาตินั้น เพราะเขาทั้งหลายได้รับพรแล้ว”

22:12 And God said unto Balaam, Thou shalt not go with them; thou shalt not curse the people: for they are blessed.

22:13 และรุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้น และพูดกับบรรดาประมุขของบาลาคว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับไปยังแผ่นดินของพวกท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธไม่ยอมให้ข้าพเจ้าไปกับท่านทั้งหลาย”

22:13 And Balaam rose up in the morning, and said unto the princes of Balak, Get you into your land: for the LORD refuseth to give me leave to go with you.

22:14 เพราะฉะนั้น ประมุขทั้งหลายแห่งโมอับก็ลุกขึ้น และพวกเขากลับไปหาบาลาค และพูดว่า “บาลาอัมปฏิเสธไม่ยอมมากับพวกเรา”

22:14 And the princes of Moab rose up, and they went unto Balak, and said, Balaam refuseth to come with us.

22:15 และบาลาคได้ส่งพวกประมุขไปอีกครั้งหนึ่ง มีจำนวนมากกว่า และมีเกียรติยศมากกว่าพวกแรก

22:15 And Balak sent yet again princes, more, and more honourable than they.

22:16 และเขาทั้งหลายมาถึงบาลาอัม และพูดกับเขาว่า “บาลาคบุตรชายของศิปโปร์กล่าวดังนี้ว่า ‘เราขอร้องท่าน ขออย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาเราเลย

22:16 And they came to Balaam, and said to him, Thus saith Balak the son of Zippor, Let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me:

22:17 เพราะเราจะให้เกียรติยศแก่ท่านอย่างสูง และท่านจะบอกให้เราทำสิ่งใด เราจะกระทำตาม ฉะนั้น เราขอร้องท่าน ขอให้มาสาปแช่งชนชาตินี้ให้แก่เรา’”

22:17 For I will promote thee unto very great honour, and I will do whatsoever thou sayest unto me: come therefore, I pray thee, curse me this people.

22:18 และบาลาอัมได้ตอบและพูดกับพวกคนรับใช้ของบาลาคว่า “แม้ว่าบาลาคจะให้บ้านของท่านที่เต็มด้วยเงินและทองคำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ได้ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

22:18 And Balaam answered and said unto the servants of Balak, If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the LORD my God, to do less or more.

22:19 ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ขออาศัยอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์จะตรัสเพิ่มเติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง”

22:19 Now therefore, I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what the LORD will say unto me more.

22:20 และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมในเวลากลางคืน และตรัสแก่เขาว่า “ถ้ามีพวกผู้ชายมาเรียกเจ้าจงลุกขึ้นและไปกับพวกเขา แต่เจ้าจงกระทำตามคำที่เราตรัสกับเจ้าเท่านั้น”

22:20 And God came unto Balaam at night, and said unto him, If the men come to call thee, rise up, and go with them; but yet the word which I shall say unto thee, that shalt thou do.

22:21 และรุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้น และผูกอานลาของตน และไปกับประมุขทั้งหลายแห่งโมอับ

22:21 And Balaam rose up in the morning, and saddled his ass, and went with the princes of Moab.

22:22 และพระเจ้าพระพิโรธเพราะเขาไป และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่กลางทางเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านเขา เวลานั้นเขาขี่ลาของตนและมีคนใช้ของเขาสองคนอยู่กับเขา

22:22 And God's anger was kindled because he went: and the angel of the LORD stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him.

22:23 และลาตัวนั้นเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่กลางทาง และท่านถือดาบอยู่ในมือของท่าน และลาก็เลี้ยวออกนอกทาง และเดินเข้าไปในทุ่งนา และบาลาอัมได้ตีลาเพื่อให้มันกลับไปทางเดิม

22:23 And the ass saw the angel of the LORD standing in the way, and his sword drawn in his hand: and the ass turned aside out of the way, and went into the field: and Balaam smote the ass, to turn her into the way.

22:24 แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มายืนอยู่ในทางแคบระหว่างสวนองุ่น มีกำแพงอยู่ข้างนี้และข้างนั้น

22:24 But the angel of the LORD stood in a path of the vineyards, a wall being on this side, and a wall on that side.

22:25 และเมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ มันก็เบียดดันไปติดกำแพง และกระแทกเท้าของบาลาอัมเข้ากับกำแพง และเขาก็ตีมันอีก

22:25 And when the ass saw the angel of the LORD, she thrust herself unto the wall, and crushed Balaam's foot against the wall: and he smote her again.

22:26 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็เดินไปข้างหน้า และยืนอยู่ในที่แคบ ไม่มีทางที่จะหลีกไปข้างขวามือหรือข้างซ้าย

22:26 And the angel of the LORD went further, and stood in a narrow place, where was no way to turn either to the right hand or to the left.

22:27 และเมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ มันก็หมอบลงขณะที่บาลาอัมยังนั่งอยู่บนหลัง และบาลาอัมก็โกรธ และเขาเอาไม้เท้าตีลา

22:27 And when the ass saw the angel of the LORD, she fell down under Balaam: and Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with a staff.

22:28 และพระเยโฮวาห์ทรงเปิดปากของลา และมันได้พูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าได้กระทำอะไรแก่ท่าน ท่านจึงได้ตีข้าพเจ้าถึงสามครั้ง”

22:28 And the LORD opened the mouth of the ass, and she said unto Balaam, What have I done unto thee, that thou hast smitten me these three times?

22:29 และบาลาอัมพูดกับลาว่า “เพราะเจ้าได้แกล้งเรา เราอยากจะมีดาบอยู่ในมือของเรา เพื่อเราจะได้ฆ่าเจ้าเสียเดี๋ยวนี้”

22:29 And Balaam said unto the ass, Because thou hast mocked me: I would there were a sword in mine hand, for now would I kill thee.

22:30 และลาก็พูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาของท่าน ที่ท่านเคยขี่อยู่ทุกวันตลอดชีวิตจนบัดนี้ดอกหรือ ข้าพเจ้าได้เคยกระทำเช่นนี้แก่ท่านหรือ” และเขาพูดว่า “ไม่เคย”

22:30 And the ass said unto Balaam, Am not I thine ass, upon which thou hast ridden ever since I was thine unto this day? was I ever wont to do so unto thee? And he said, Nay.

22:31 ดังนั้น พระเยโฮวาห์ทรงเปิดตาของบาลาอัม และเขาได้เห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่กลางทาง และดาบอยู่ในมือของท่าน และเขาก็ก้มศีรษะของตน และซบหน้าลงถึงดิน

22:31 Then the LORD opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the LORD standing in the way, and his sword drawn in his hand: and he bowed down his head, and fell flat on his face.

22:32 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับเขาว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงตีลาของเจ้าถึงสามครั้ง ดูเถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการกระทำของเจ้าดื้อรั้นต่อหน้าเรา

22:32 And the angel of the LORD said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these three times? behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me:

22:33 และลาได้เห็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึงสามครั้ง ถ้ามันไม่ได้หลีกไปจากเรา เราจะได้ฆ่าเจ้าเสียด้วยอย่างแน่นอน และรักษาชีวิตของลาให้รอด”

22:33 And the ass saw me, and turned from me these three times: unless she had turned from me, surely now also I had slain thee, and saved her alive.

22:34 และบาลาอัมพูดกับทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้าได้กระทำบาปแล้ว เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่กลางทางขัดขวางข้าพเจ้า ฉะนั้น บัดนี้ถ้าท่านไม่พอใจกับการกระทำนี้ ข้าพเจ้าจะกลับไปเสีย”

22:34 And Balaam said unto the angel of the LORD, I have sinned; for I knew not that thou stoodest in the way against me: now therefore, if it displease thee, I will get me back again.

22:35 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับบาลาอัมว่า “จงไปกับชายเหล่านั้นเถิด แต่เจ้าจงพูดเฉพาะคำที่เรากล่าวแก่เจ้า” ดังนั้นบาลาอัมก็ไปกับประมุขทั้งหลายของบาลาค

22:35 And the angel of the LORD said unto Balaam, Go with the men: but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak. So Balaam went with the princes of Balak.

22:36 และเมื่อบาลาคได้ยินว่าบาลาอัมมาแล้ว ท่านได้ออกไปพบเขาที่นครแห่งหนึ่งของโมอับ ที่สุดปลายเขตแดนซึ่งเกิดขึ้นจากแม่น้ำอาร์โนน

22:36 And when Balak heard that Balaam was come, he went out to meet him unto a city of Moab, which is in the border of Arnon, which is in the utmost coast.

22:37 และบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราได้อุตส่าห์ส่งคนไปเชิญท่านมามิใช่หรือ เหตุไฉนท่านจึงไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถที่จะให้เกียรติยศแก่ท่านหรือ”

22:37 And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee? wherefore camest thou not unto me? am I not able indeed to promote thee to honour?

22:38 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าจะมีสิทธิอำนาจกล่าวอะไรได้เล่า คำซึ่งพระเจ้าใส่ในปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องกล่าว”

22:38 And Balaam said unto Balak, Lo, I am come unto thee: have I now any power at all to say any thing? the word that God putteth in my mouth, that shall I speak.

22:39 และบาลาอัมไปกับบาลาค และท่านทั้งสองมาถึงตำบลคีริยาทหุโซท

22:39 And Balaam went with Balak, and they came unto Kirjathhuzoth.

22:40 และบาลาคเอาวัวตัวผู้และแกะมาถวายบูชา และส่งไปยังบาลาอัมและประมุขทั้งหลายที่อยู่กับเขา

22:40 And Balak offered oxen and sheep, and sent to Balaam, and to the princes that were with him.

22:41 และต่อมาวันรุ่งขึ้นบาลาคก็พาบาลาอัมขึ้นไปยังสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของพระบาอัล เพื่อเขาจะได้เห็นประชากรส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดจากที่นั่น

22:41 And it came to pass on the morrow, that Balak took Balaam, and brought him up into the high places of Baal, that thence he might see the utmost part of the people.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope