กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 19 / Numbers 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

วัวตัวเมียสีแดงกับขี้เถ้า
19:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

Red Heifer and Ashes
19:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

19:2 “นี่เป็นกฎแห่งพระราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาว่า จงพูดกับชนชาติอิสราเอลให้พวกเขานำวัวสาวสีแดงหนึ่งตัว ที่ไม่มีจุดด่างพร้อย ซึ่งปราศจากตำหนิ และที่ยังไม่เคยเข้าเทียมแอก

19:2 This is the ordinance of the law which the LORD hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke:

19:3 และเจ้าทั้งหลายจงให้วัวตัวนั้นแก่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต เพื่อให้เขาเอาวัวตัวนั้นไปข้างนอกค่าย และจงให้มีคนฆ่าวัวนั้นเสียต่อหน้าเขา

19:3 And ye shall give her unto Eleazar the priest, that he may bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face:

19:4 และเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตจงเอานิ้วมือของตนจุ่มเลือดวัวตัวนั้น และประพรมเลือดของวัวนั้นตรงหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชนเจ็ดครั้ง

19:4 And Eleazar the priest shall take of her blood with his finger, and sprinkle of her blood directly before the tabernacle of the congregation seven times:

19:5 และจงให้มีคนเผาวัวสาวนั้นเสียต่อหน้าต่อตาของเขา คือเขาจะต้องเผาหนัง เนื้อ และเลือด กับมูลของมันเสีย

19:5 And one shall burn the heifer in his sight; her skin, and her flesh, and her blood, with her dung, shall he burn:

19:6 และปุโรหิตจงเอาไม้สนซีดาร์ ต้นหุสบกับด้ายสีแดง โยนสิ่งเหล่านี้เข้าไปในท่ามกลางไฟที่เผาวัวสาวนั้น

19:6 And the priest shall take cedar wood, and hyssop, and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the heifer.

19:7 แล้วปุโรหิตจงซักเสื้อผ้าของตน และเขาจงชำระร่างกายของตนเสียในน้ำ และภายหลังเขาจึงเข้าไปในค่าย และปุโรหิตนั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

19:7 Then the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until the even.

19:8 และคนที่เผาวัวตัวเมียนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนในน้ำ และชำระร่างกายของตนเสียด้วยน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

19:8 And he that burneth her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the even.

19:9 และจงให้ชายคนที่สะอาดเก็บขี้เถ้าของวัวสาวนั้น และนำขี้เถ้านั้นไปไว้ข้างนอกค่ายในสถานที่ที่สะอาด และจงให้เก็บขี้เถ้านั้นไว้ทำเป็นน้ำแห่งการแยกตั้งไว้สำหรับที่ชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล เพื่อเป็นการชำระล้างบาปออกเสีย

19:9 And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of separation: it is a purification for sin.

19:10 และคนที่เก็บขี้เถ้าของวัวสาวนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตน และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น และจะเป็นอย่างนี้แก่ชนชาติอิสราเอล และแก่คนต่างชาติผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์

19:10 And he that gathereth the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until the even: and it shall be unto the children of Israel, and unto the stranger that sojourneth among them, for a statute for ever.

19:11 คนที่แตะต้องศพของผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นมลทินอยู่เจ็ดวัน

19:11 He that toucheth the dead body of any man shall be unclean seven days.

19:12 ในวันที่สามเขาจะต้องชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำนั้น และในวันที่เจ็ดเขาจะสะอาด แต่ถ้าเขาไม่ชำระตนเองให้บริสุทธิ์ในวันที่สาม ดังนั้นในวันที่เจ็ดเขาจะสะอาดไม่ได้

19:12 He shall purify himself with it on the third day, and on the seventh day he shall be clean: but if he purify not himself the third day, then the seventh day he shall not be clean.

19:13 ผู้ใดก็ตามแตะต้องศพของคนใด ๆ ที่ตายแล้ว และไม่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ ก็กระทำให้พลับพลาของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน และผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล เพราะน้ำแห่งการแยกตั้งไว้ไม่ได้ประพรมบนตัวเขา เขาจะเป็นมลทิน ความเป็นมลทินของเขายังอยู่บนเขา

19:13 Whosoever toucheth the dead body of any man that is dead, and purifieth not himself, defileth the tabernacle of the LORD; and that soul shall be cut off from Israel: because the water of separation was not sprinkled upon him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him.

19:14 นี่เป็นพระราชบัญญัติเมื่อมีคนตายในเต็นท์ ทุกคนที่เข้ามาในเต็นท์ และสารพัดที่อยู่ในเต็นท์ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน

19:14 This is the law, when a man dieth in a tent: all that come into the tent, and all that is in the tent, shall be unclean seven days.

19:15 และภาชนะใด ๆ ที่เปิดไว้ ซึ่งไม่มีฝาปิดภาชนะนั้น ก็เป็นมลทิน

19:15 And every open vessel, which hath no covering bound upon it, is unclean.

19:16 และผู้ใดก็ตามที่แตะต้องคนที่ถูกดาบตายในท้องทุ่ง หรือแตะต้องศพ หรือกระดูกของคนตาย หรือหลุมฝังศพ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน

19:16 And whosoever toucheth one that is slain with a sword in the open fields, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.

19:17 สำหรับคนที่เป็นมลทินนั้น เขาทั้งหลายจงเอาขี้เถ้าจากการเผาวัวสาวเพื่อการชำระล้างบาปออกเสีย และจงเอาน้ำที่ไหลใส่เข้าไปในภาชนะ

19:17 And for an unclean person they shall take of the ashes of the burnt heifer of purification for sin, and running water shall be put thereto in a vessel:

19:18 และจงให้คนที่สะอาดเอากิ่งหุสบจุ่มลงในน้ำนั้น และประพรมน้ำนั้นบนเต็นท์และบนภาชนะทั้งสิ้น และบนทุกคนที่อยู่ที่นั่น และบนคนที่แตะต้องกระดูกนั้น หรือคนถูกฆ่า หรือคนตาย หรือหลุมฝังศพ

19:18 And a clean person shall take hyssop, and dip it in the water, and sprinkle it upon the tent, and upon all the vessels, and upon the persons that were there, and upon him that touched a bone, or one slain, or one dead, or a grave:

19:19 และจงให้คนที่สะอาดประพรมคนที่เป็นมลทินในวันที่สามและในวันที่เจ็ด และในวันที่เจ็ดเขาจงชำระตนให้บริสุทธิ์ และซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ พอถึงเวลาเย็นเขาก็จะสะอาด

19:19 And the clean person shall sprinkle upon the unclean on the third day, and on the seventh day: and on the seventh day he shall purify himself, and wash his clothes, and bathe himself in water, and shall be clean at even.

19:20 แต่คนที่เป็นมลทินและจะไม่ชำระตัวให้บริสุทธิ์ คนนั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชุมนุมชน เพราะเขาได้กระทำให้สถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน คือน้ำแห่งการแยกตั้งไว้ไม่ได้ประพรมบนตัวเขา เขาจึงเป็นมลทิน

19:20 But the man that shall be unclean, and shall not purify himself, that soul shall be cut off from among the congregation, because he hath defiled the sanctuary of the LORD: the water of separation hath not been sprinkled upon him; he is unclean.

19:21 และจงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่พวกเขา คือคนที่ประพรมน้ำแห่งการแยกตั้งไว้จะต้องซักเสื้อผ้าของตน และคนที่แตะต้องน้ำแห่งการแยกตั้งไว้จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

19:21 And it shall be a perpetual statute unto them, that he that sprinkleth the water of separation shall wash his clothes; and he that toucheth the water of separation shall be unclean until even.

19:22 และสิ่งใดก็ตามซึ่งคนที่เป็นมลทินแตะต้อง สิ่งนั้นจะเป็นมลทิน และคนที่แตะต้องสิ่งนั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น”

19:22 And whatsoever the unclean person toucheth shall be unclean; and the soul that toucheth it shall be unclean until even.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope