กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 23 / Numbers 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระเจ้าทรงควบคุมบาลาอัมให้อวยพรคนอิสราเอล
23:1 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงสร้างแท่นบูชาให้ข้าพเจ้าที่นี่เจ็ดแท่น และจัดเตรียมวัวตัวผู้เจ็ดตัวกับแกะตัวผู้เจ็ดตัวให้ข้าพเจ้า”

God Compels Balaam to Bless Israel
23:1 And Balaam said unto Balak, Build me here seven altars, and prepare me here seven oxen and seven rams.

23:2 และบาลาคได้กระทำตามคำพูดของบาลาอัม และบาลาคกับบาลาอัมเอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น

23:2 And Balak did as Balaam had spoken; and Balak and Balaam offered on every altar a bullock and a ram.

23:3 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่านและข้าพเจ้าจะไป บางทีพระเยโฮวาห์จะเสด็จมาหาข้าพเจ้า และสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะบอกท่าน” และเขาก็ขึ้นไปยังที่สูง

23:3 And Balaam said unto Balak, Stand by thy burnt offering, and I will go: peradventure the LORD will come to meet me: and whatsoever he sheweth me I will tell thee. And he went to an high place.

23:4 และพระเจ้าทรงพบกับบาลาอัม และเขากราบทูลพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ได้จัดเตรียมแท่นบูชาไว้เจ็ดแท่น และข้าพระองค์ได้เอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น”

23:4 And God met Balaam: and he said unto him, I have prepared seven altars, and I have offered upon every altar a bullock and a ram.

23:5 และพระเยโฮวาห์ทรงใส่ถ้อยคำในปากของบาลาอัมและตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาค และเจ้าจงพูดอย่างนั้น”

23:5 And the LORD put a word in Balaam's mouth, and said, Return unto Balak, and thus thou shalt speak.

23:6 และเขาได้กลับไปหาบาลาค และดูเถิด ท่านยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่าน ทั้งท่านกับบรรดาประมุขแห่งโมอับ

23:6 And he returned unto him, and, lo, he stood by his burnt sacrifice, he, and all the princes of Moab.

23:7 และเขาได้กล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาค กษัตริย์แห่งโมอับ ได้พาข้าพเจ้ามาจากอารัม มาจากภูเขาทั้งหลายแห่งทิศตะวันออก กล่าวว่า ‘มาเถิด มาสาปแช่งยาโคบเพื่อเรา และมาเถิด มาประณามอิสราเอล’

23:7 And he took up his parable, and said, Balak the king of Moab hath brought me from Aram, out of the mountains of the east, saying, Come, curse me Jacob, and come, defy Israel.

23:8 ข้าพเจ้าจะสาปแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงสาปแช่งได้อย่างไร หรือข้าพเจ้าจะประณามผู้ที่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร

23:8 How shall I curse, whom God hath not cursed? or how shall I defy, whom the LORD hath not defied?

23:9 เพราะข้าพเจ้าได้เห็นเขาจากบรรดายอดผา และจากเนินสูงทั้งหลายข้าพเจ้าได้เห็นเขา ดูเถิด ชนชาตินั้นจะอาศัยอยู่ลำพัง และจะไม่ได้นับเข้าในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย

23:9 For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him: lo, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations.

23:10 ใครจะนับผงคลีดินของยาโคบได้ และนับหนึ่งในสี่ส่วนของอิสราเอลได้ ขอให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนชอบธรรม และขอให้สุดปลายชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนอย่างของเขา”

23:10 Who can count the dust of Jacob, and the number of the fourth part of Israel? Let me die the death of the righteous, and let my last end be like his!

23:11 และบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “ท่านได้กระทำอะไรแก่เราเล่า เราเชิญท่านให้มาสาปแช่งพวกศัตรูของเรา และดูเถิด ท่านได้อวยพรพวกเขาทั้งนั้น”

23:11 And Balak said unto Balaam, What hast thou done unto me? I took thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast blessed them altogether.

23:12 และเขาได้ตอบและพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องเอาใจใส่ที่จะกล่าวคำซึ่งพระเยโฮวาห์ใส่ในปากของข้าพเจ้าหรือ”

23:12 And he answered and said, Must I not take heed to speak that which the LORD hath put in my mouth?

23:13 และบาลาคพูดกับเขาว่า “เราขอร้องท่าน เชิญท่านไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งกับเราเถิด ซึ่งท่านจะเห็นเขาทั้งหลายจากที่นั่นได้ ท่านจะเห็นพวกเขาเพียงส่วนที่ใกล้ที่สุด และจะไม่เห็นพวกเขาทั้งหมด และจากที่นั่นท่านจงสาปแช่งเขาทั้งหลายให้เราเถิด”

23:13 And Balak said unto him, Come, I pray thee, with me unto another place, from whence thou mayest see them: thou shalt see but the utmost part of them, and shalt not see them all: and curse me them from thence.

23:14 และท่านได้พาเขามาถึงทุ่งนาของโศฟิม ถึงยอดภูเขาปิสกาห์ และสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่น และเอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น

23:14 And he brought him into the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built seven altars, and offered a bullock and a ram on every altar.

23:15 และเขาพูดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่าน ขณะที่ข้าพเจ้าไปพบพระเยโฮวาห์ที่โน่น”

23:15 And he said unto Balak, Stand here by thy burnt offering, while I meet the LORD yonder.

23:16 และพระเยโฮวาห์ทรงพบบาลาอัม และทรงใส่ถ้อยคำในปากของเขา และตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาคอีก และจงพูดอย่างนั้น”

23:16 And the LORD met Balaam, and put a word in his mouth, and said, Go again unto Balak, and say thus.

23:17 และเมื่อเขากลับมาหาท่าน ดูเถิด ท่านยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่าน และบรรดาประมุขแห่งโมอับก็อยู่กับท่าน และบาลาคได้พูดกับเขาว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่าอะไร”

23:17 And when he came to him, behold, he stood by his burnt offering, and the princes of Moab with him. And Balak said unto him, What hath the LORD spoken?

23:18 และเขาได้กล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาค ลุกขึ้นเถิดและคอยฟัง ท่านบุตรชายของศิปโปร์ จงฟังข้าพเจ้าเถิด

23:18 And he took up his parable, and said, Rise up, Balak, and hear; hearken unto me, thou son of Zippor:

23:19 พระเจ้ามิใช่มนุษย์ พระองค์จึงไม่ได้มุสา และไม่ได้เป็นบุตรของมนุษย์ พระองค์จึงไม่ต้องกลับใจ พระองค์ได้ตรัสแล้ว และพระองค์จะไม่ทรงกระทำตามหรือ หรือพระองค์ตรัสแล้ว และพระองค์จะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ

23:19 God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?

23:20 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพร และพระองค์ได้ทรงอวยพรแล้ว และข้าพเจ้าจะเรียกการอวยพรนั้นกลับไม่ได้

23:20 Behold, I have received commandment to bless: and he hath blessed; and I cannot reverse it.

23:21 พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าไม่มีความชั่วช้าในยาโคบ ทั้งทรงเห็นว่าไม่มีความดื้อรั้นในอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทรงอยู่กับเขา และเสียงโห่ร้องถวายพระพรพระมหากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย

23:21 He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel: the LORD his God is with him, and the shout of a king is among them.

23:22 พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ เขามีพลังเหมือนพลังของม้ายูนิคอน

23:22 God brought them out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn.

23:23 แน่นอนไม่มีเวทย์มนตร์ใดต่อต้านยาโคบ ทั้งไม่มีคำทำนายใดต่อต้านอิสราเอล ตามยุคสมัยนี้จะได้พูดเรื่องยาโคบและอิสราเอลว่า ‘พระเจ้าได้ทรงกระทำอย่างไรแล้ว’

23:23 Surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination against Israel: according to this time it shall be said of Jacob and of Israel, What hath God wrought!

23:24 ดูเถิด ชนชาตินี้ซึ่งลุกขึ้นเหมือนอย่างสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ และยกตัวขึ้นอย่างสิงโตหนุ่ม มันไม่ยอมนอนลงจนกว่ามันจะกินเหยื่อเสีย และดื่มเลือดของสิ่งที่ถูกฆ่าตาย”

23:24 Behold, the people shall rise up as a great lion, and lift up himself as a young lion: he shall not lie down until he eat of the prey, and drink the blood of the slain.

23:25 และบาลาคได้พูดกับบาลาอัมว่า “อย่าสาปแช่งพวกเขาเลย หรืออย่าอวยพรแก่เขาทั้งหลาย”

23:25 And Balak said unto Balaam, Neither curse them at all, nor bless them at all.

23:26 แต่บาลาอัมตอบและพูดกับบาลาคว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านหรือว่า ‘ทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัส ข้าพเจ้าจะต้องกระทำตาม’”

23:26 But Balaam answered and said unto Balak, Told not I thee, saying, All that the LORD speaketh, that I must do?

23:27 และบาลาคได้พูดกับบาลาอัมว่า “เราขอร้องท่าน มาเถิด เราจะพาท่านไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง บางทีพระเจ้าจะพอพระทัยให้ท่านสาปแช่งพวกเขาเพื่อเราจากที่นั่น”

23:27 And Balak said unto Balaam, Come, I pray thee, I will bring thee unto another place; peradventure it will please God that thou mayest curse me them from thence.

23:28 และบาลาคก็พาบาลาอัมไปถึงยอดภูเขาเปโอร์ ซึ่งมองลงมาเห็นเยชิโมน

23:28 And Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon.

23:29 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงสร้างแท่นบูชาที่นี่เจ็ดแท่นให้ข้าพเจ้า และจัดเตรียมวัวหนุ่มเจ็ดตัวกับแกะตัวผู้เจ็ดตัวไว้ให้ข้าพเจ้าที่นี่”

23:29 And Balaam said unto Balak, Build me here seven altars, and prepare me here seven bullocks and seven rams.

23:30 และบาลาคได้กระทำตามที่บาลาอัมได้พูด และเอาวัวหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้ตัวหนึ่งถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น

23:30 And Balak did as Balaam had said, and offered a bullock and a ram on every altar.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope