กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 27 / Numbers 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระราชบัญญัติเรื่องการรับมรดก
27:1 ครั้งนั้นบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัด บุตรชายของเฮเฟอร์ ผู้เป็นบุตรชายของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายของมาคีร์ ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ จากครอบครัวต่าง ๆ ของมนัสเสห์ บุตรชายของโยเซฟ และชื่อบุตรสาวทั้งหลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์ ได้เข้ามา

Law of inheritance
27:1 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh the son of Joseph: and these are the names of his daughters; Mahlah, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirzah.

27:2 และเขาทั้งหลายมายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และต่อหน้าพวกประมุข และต่อหน้าบรรดาชุมนุมชน ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน พูดว่า

27:2 And they stood before Moses, and before Eleazar the priest, and before the princes and all the congregation, by the door of the tabernacle of the congregation, saying,

27:3 “บิดาของเราทั้งหลายสิ้นชีวิตในถิ่นทุรกันดาร และท่านไม่ได้อยู่ในพรรคพวกของโคราห์ คือในหมู่คนเหล่านั้นที่ชุมนุมกันต่อสู้พระเยโฮวาห์ แต่เสียชีวิตเพราะบาปของตน และไม่มีบุตรชายเลย

27:3 Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the LORD in the company of Korah; but died in his own sin, and had no sons.

27:4 ควรหรือที่จะลบชื่อบิดาของพวกเราจากครอบครัวของท่าน เพราะเหตุที่ท่านไม่มีบุตรชายเลย ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมีกรรมสิทธิ์ที่ดินท่ามกลางพี่น้องแห่งบิดาของพวกเราเถิด”

27:4 Why should the name of our father be done away from among his family, because he hath no son? Give unto us therefore a possession among the brethren of our father.

27:5 และโมเสสได้นำเรื่องของเขาทั้งหลายกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

27:5 And Moses brought their cause before the LORD.

27:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

27:6 And the LORD spake unto Moses, saying,

27:7 “บุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดพูดถูกต้องแล้ว เจ้าจงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นมรดกแก่พวกเขาท่ามกลางพี่น้องแห่งบิดาของเขาทั้งหลาย และเจ้าจงกระทำให้มรดกแห่งบิดาของพวกเขาตกทอดมาถึงเขาทั้งหลาย

27:7 The daughters of Zelophehad speak right: thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren; and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them.

27:8 และเจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘ถ้าผู้ชายคนใดเสียชีวิตและไม่มีบุตรชาย ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาตกไปยังบุตรสาวของเขา

27:8 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die, and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter.

27:9 และถ้าเขาไม่มีบุตรสาว ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของเขา

27:9 And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren.

27:10 และถ้าเขาไม่มีพี่น้อง ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องแห่งบิดาของเขา

27:10 And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren.

27:11 และถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้อง ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่ญาติที่ถัดตัวเขาไปในครอบครัวของเขา และจงให้ผู้นั้นถือกรรมสิทธิ์ได้ และจงให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งคำตัดสินแก่ชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้’”

27:11 And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it: and it shall be unto the children of Israel a statute of judgment, as the LORD commanded Moses.

โมเสสได้เห็นแผ่นดินแห่งพระสัญญา
27:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงขึ้นไปบนภูเขานี้คืออาบาริม และมองดูแผ่นดินซึ่งเราได้ประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอล

Moses Sees the Promised Land
27:12 And the LORD said unto Moses, Get thee up into this mount Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel.

27:13 และเมื่อเจ้าได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้ว เจ้าจะถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าด้วย เหมือนอย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าได้ถูกรวบรวมไปนั้น

27:13 And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered.

27:14 เพราะว่าเจ้าทั้งสองได้ขัดขืนต่อคำบัญชาของเราในทะเลทรายแห่งศิน ระหว่างที่ชุมนุมชนได้โต้แย้งขึ้น คือไม่ได้สำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาของเขาทั้งหลายที่น้ำนั้น” นี่คือน้ำแห่งเมรีบาห์ในคาเดชในถิ่นทุรกันดารแห่งศิน

27:14 For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes: that is the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of Zin.

โยชูวาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำคนอิสราเอลแทนโมเสส
27:15 และโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า

Joshua Appointed to Take Moses' Leadership
27:15 And Moses spake unto the LORD, saying,

27:16 “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของเนื้อหนังทั้งสิ้นทรงแต่งตั้งชายผู้หนึ่งไว้เหนือชุมนุมชนนี้

27:16 Let the LORD, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation,

27:17 ผู้ซึ่งจะออกไปต่อหน้าเขาทั้งหลาย และผู้ซึ่งจะเข้ามาต่อหน้าพวกเขา และผู้ซึ่งจะนำเขาทั้งหลายออกไป และผู้ซึ่งจะนำพวกเขาเข้ามา เพื่อว่าชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์จะไม่เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง”

27:17 Which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in; that the congregation of the LORD be not as sheep which have no shepherd.

27:18 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงนำโยชูวาบุตรชายของนูน ผู้มีพระวิญญาณสถิตอยู่ภายในเขาเข้ามา และจงเอามือของเจ้าวางบนเขา

27:18 And the LORD said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the spirit, and lay thine hand upon him;

27:19 และจงตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด และจงกำชับเขาต่อสายตาของเขาทั้งหลาย

27:19 And set him before Eleazar the priest, and before all the congregation; and give him a charge in their sight.

27:20 และเจ้าจงเอาเกียรติยศของเจ้าวางไว้บนเขาบ้าง เพื่อให้ชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดได้เชื่อฟัง

27:20 And thou shalt put some of thine honour upon him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient.

27:21 และเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต ผู้ซึ่งจะทูลถามคำปรึกษาเพื่อเขาตามหลักการตัดสินของอูริมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และคนทั้งปวงจะออกไปตามคำของเขา และคนทั้งปวงจะเข้ามาตามคำของเขา ทั้งตัวเขากับบรรดาชนชาติอิสราเอลพร้อมกับเขา คือชุมนุมชนทั้งหมด”

27:21 And he shall stand before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Urim before the LORD: at his word shall they go out, and at his word they shall come in, both he, and all the children of Israel with him, even all the congregation.

27:22 และโมเสสได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน และท่านได้นำโยชูวาเข้ามาอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด

27:22 And Moses did as the LORD commanded him: and he took Joshua, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation:

27:23 และท่านเอามือทั้งสองของท่านวางบนเขาและกำชับเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยมือของโมเสส

27:23 And he laid his hands upon him, and gave him a charge, as the LORD commanded by the hand of Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope