กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 1 / Numbers 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การสำรวจบรรดาประชากรชายที่สามารถเข้าสงครามได้
1:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ณ วันที่หนึ่งของเดือนที่สองปีที่สองตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ว่า

Census of All Males Able for War
1:1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,

1:2 “เจ้าทั้งหลายจงนับจำนวนชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา พร้อมกับจำนวนรายชื่อของพวกเขา ผู้ชายทุกคนเรียงตามลำดับ

1:2 Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls;

1:3 ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป บรรดาคนที่สามารถออกรบได้ในพวกอิสราเอล เจ้ากับอาโรนจงนับจำนวนเขาทั้งหลายไว้ตามกรมกองของพวกเขา

1:3 From twenty years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel: thou and Aaron shall number them by their armies.

1:4 และจงให้มีคนจากทุกเผ่าอยู่กับเจ้าทั้งหลาย ทุกคนนั้นให้เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขา

1:4 And with you there shall be a man of every tribe; every one head of the house of his fathers.

1:5 และต่อไปนี้คือรายชื่อผู้ชายทั้งปวงที่จะยืนอยู่กับเจ้าทั้งหลาย จากเผ่ารูเบน คือเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์

1:5 And these are the names of the men that shall stand with you: of the tribe of Reuben; Elizur the son of Shedeur.

1:6 จากเผ่าสิเมโอน คือเชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัย

1:6 Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.

1:7 จากเผ่ายูดาห์ คือนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับ

1:7 Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.

1:8 จากเผ่าอิสสาคาร์ คือเนธันเอลบุตรชายของศุอาร์

1:8 Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar.

1:9 จากเผ่าเศบูลุน คือเอลีอับบุตรชายของเฮโลน

1:9 Of Zebulun; Eliab the son of Helon.

1:10 ลูกหลานของโยเซฟ จากเผ่าเอฟราอิม คือเอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูด จากเผ่ามนัสเสห์ คือกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์

1:10 Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.

1:11 จากเผ่าเบนยามิน คืออาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี

1:11 Of Benjamin; Abidan the son of Gideoni.

1:12 จากเผ่าดาน คืออาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัย

1:12 Of Dan; Ahiezer the son of Ammishaddai.

1:13 จากเผ่าอาเชอร์ คือปากีเอลบุตรชายของโอคราน

1:13 Of Asher; Pagiel the son of Ocran.

1:14 จากเผ่ากาด คือเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล

1:14 Of Gad; Eliasaph the son of Deuel.

1:15 จากเผ่านัฟทาลี คืออาหิราบุตรชายของเอนัน”

1:15 Of Naphtali; Ahira the son of Enan.

1:16 คนเหล่านี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในชุมนุมชน เป็นประมุขของเผ่าต่าง ๆ แห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นบรรดาหัวหน้าแห่งคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้น

1:16 These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel.

1:17 และโมเสสกับอาโรนได้นำคนเหล่านี้ที่ระบุชื่อของพวกเขาไว้แล้ว

1:17 And Moses and Aaron took these men which are expressed by their names:

1:18 และในวันที่หนึ่งของเดือนที่สองคนเหล่านี้ก็เรียกรวมชุมนุมชนทั้งหมดเข้ามา และเขาทั้งหลายได้ขึ้นทะเบียนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป เรียงตามลำดับทุกคน

1:18 And they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, by their polls.

1:19 ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ ท่านได้นับคนเหล่านั้นที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนายดังนี้

1:19 As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.

1:20 และลูกหลานของรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอล ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย เรียงตามลำดับทุกคน บรรดาผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:20 And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:21 จากเผ่ารูเบน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน

1:21 Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.

1:22 จากลูกหลานของสิเมโอน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา คนเหล่านั้นที่เขานับจากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย เรียงตามลำดับทุกคน บรรดาผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:22 Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:23 จากเผ่าสิเมโอน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน

1:23 Those that were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty and nine thousand and three hundred.

1:24 จากลูกหลานของกาด ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:24 Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:25 จากเผ่ากาด จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน

1:25 Those that were numbered of them, even of the tribe of Gad, were forty and five thousand six hundred and fifty.

1:26 จากลูกหลานของยูดาห์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:26 Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:27 จากเผ่ายูดาห์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน

1:27 Those that were numbered of them, even of the tribe of Judah, were threescore and fourteen thousand and six hundred.

1:28 จากลูกหลานของอิสสาคาร์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:28 Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:29 จากเผ่าอิสสาคาร์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน

1:29 Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty and four thousand and four hundred.

1:30 จากลูกหลานของเศบูลุน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:30 Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:31 จากเผ่าเศบูลุน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน

1:31 Those that were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were fifty and seven thousand and four hundred.

1:32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือลูกหลานของเอฟราอิม ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:32 Of the children of Joseph, namely, of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:33 จากเผ่าเอฟราอิม จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นห้าร้อยคน

1:33 Those that were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were forty thousand and five hundred.

1:34 จากลูกหลานของมนัสเสห์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:34 Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:35 จากเผ่ามนัสเสห์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สามหมื่นสองพันสองร้อยคน

1:35 Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were thirty and two thousand and two hundred.

1:36 จากลูกหลานของเบนยามิน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:36 Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:37 จากเผ่าเบนยามิน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน

1:37 Those that were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were thirty and five thousand and four hundred.

1:38 จากลูกหลานของดาน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:38 Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:39 จากเผ่าดาน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน

1:39 Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.

1:40 จากลูกหลานของอาเชอร์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:40 Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:41 จากเผ่าอาเชอร์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน

1:41 Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.

1:42 จากลูกหลานของนัฟทาลี ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:42 Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:43 จากเผ่านัฟทาลี จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน

1:43 Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred.

1:44 จำนวนคนเหล่านี้เป็นคนที่โมเสสกับอาโรน และบรรดาประมุขของคนอิสราเอล คือทั้งสิบสองคนนั้น ผู้แทนครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตนได้นับไว้

1:44 These are those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being twelve men: each one was for the house of his fathers.

1:45 ดังนั้น จำนวนชนชาติอิสราเอลทั้งหมดที่นับ ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ในอิสราเอลที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น

1:45 So were all those that were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel;

1:46 คือจำนวนคนทั้งหมดที่นับนั้นเป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน

1:46 Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.

1:47 แต่ไม่ได้นับคนเลวีที่อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย ตามเผ่าแห่งบรรพบุรุษของตน

1:47 But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

คนเลวีได้รับการยกเว้นจากการออกรบ
1:48 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า

Levites Exempt from War
1:48 For the LORD had spoken unto Moses, saying,

1:49 “เฉพาะเผ่าเลวีเจ้าอย่านับ ทั้งอย่านับจำนวนพวกเขารวมไว้ในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล

1:49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel:

1:50 แต่เจ้าจงตั้งคนเลวีไว้สำหรับพลับพลาแห่งพระโอวาท และสำหรับบรรดาภาชนะของพลับพลา กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลับพลา จงให้พวกเขาขนพลับพลาและบรรดาภาชนะของพลับพลา และจงให้เขาทั้งหลายปรนนิบัติในพลับพลา และจงตั้งค่ายอยู่รอบ ๆ พลับพลานั้น

1:50 But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it: they shall bear the tabernacle, and all the vessels thereof; and they shall minister unto it, and shall encamp round about the tabernacle.

1:51 และเมื่อจะเคลื่อนย้ายพลับพลาไป คนเลวีจะต้องยกพลับพลาลง และเมื่อจะตั้งพลับพลาขึ้น คนเลวีจะเป็นผู้จัดตั้งพลับพลาไว้ และผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต

1:51 And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down: and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

1:52 และจงให้ชนชาติอิสราเอลตั้งเต็นท์ของพวกเขา ทุกคนตามค่ายของตน และทุกคนตามธงของตน ตลอดทั่วพลโยธาของพวกเขา

1:52 And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts.

1:53 แต่จงให้คนเลวีตั้งเต็นท์รอบพลับพลาแห่งพระโอวาท เพื่อไม่ให้พระพิโรธเกิดเหนือชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล และจงให้คนเลวีดูแลพลับพลาแห่งพระโอวาท”

1:53 But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel: and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.

1:54 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ คือเขาทั้งหลายได้กระทำตามดังนั้น

1:54 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope