กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 15 / Numbers 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งสอนเรื่องการถวายเครื่องบูชา
15:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Instructions concerning Offerings
15:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

15:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายจะเข้าในแผ่นดินที่พวกเจ้าจะอาศัยอยู่ ซึ่งเราให้แก่เจ้าทั้งหลายนั้น

15:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land of your habitations, which I give unto you,

15:3 และจะนำเครื่องบูชาจากฝูงวัวหรือจากฝูงแพะแกะไปถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ คือเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องสัตวบูชาตามคำปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจ หรือในเทศกาลเลี้ยงตามกำหนด เพื่อกระทำให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

15:3 And will make an offering by fire unto the LORD, a burnt offering, or a sacrifice in performing a vow, or in a freewill offering, or in your solemn feasts, to make a sweet savour unto the LORD, of the herd, or of the flock:

15:4 แล้วจงให้ผู้ที่นำเครื่องบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้น นำเครื่องธัญญบูชาคือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันหนึ่งในสี่ฮิน

15:4 Then shall he that offereth his offering unto the LORD bring a meat offering of a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of oil.

15:5 และเจ้าจงจัดเตรียมน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮินสำหรับลูกแกะหนึ่งตัว เป็นเครื่องดื่มบูชาคู่กับเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชา

15:5 And the fourth part of an hin of wine for a drink offering shalt thou prepare with the burnt offering or sacrifice, for one lamb.

15:6 หรือสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัว เจ้าจงจัดเตรียมเครื่องธัญญบูชาด้วยแป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันหนึ่งในสามฮิน

15:6 Or for a ram, thou shalt prepare for a meat offering two tenth deals of flour mingled with the third part of an hin of oil.

15:7 และสำหรับเครื่องดื่มบูชา เจ้าจงถวายน้ำองุ่นหนึ่งในสามฮิน เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

15:7 And for a drink offering thou shalt offer the third part of an hin of wine, for a sweet savour unto the LORD.

15:8 และเมื่อเจ้าจัดเตรียมวัวหนุ่มเป็นเครื่องเผาบูชา หรือเป็นเครื่องสัตวบูชาตามคำปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์

15:8 And when thou preparest a bullock for a burnt offering, or for a sacrifice in performing a vow, or peace offerings unto the LORD:

15:9 แล้วจงให้เขานำเครื่องธัญญบูชา มีแป้งละเอียดสามในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันครึ่งฮิน มาถวายพร้อมกับวัวหนุ่มนั้น

15:9 Then shall he bring with a bullock a meat offering of three tenth deals of flour mingled with half an hin of oil.

15:10 และเจ้าจงนำเครื่องดื่มบูชาคือน้ำองุ่นครึ่งฮิน เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

15:10 And thou shalt bring for a drink offering half an hin of wine, for an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

15:11 ดังนั้น จงกระทำอย่างนี้สำหรับวัวหนุ่มหนึ่งตัวหรือแกะตัวผู้หนึ่งตัว หรือสำหรับลูกแกะหรือลูกแพะ

15:11 Thus shall it be done for one bullock, or for one ram, or for a lamb, or a kid.

15:12 ตามจำนวนสัตว์ที่เจ้าทั้งหลายจัดเตรียมมา ดังนั้นพวกเจ้าจงกระทำตามสัดส่วนนี้แก่สัตว์ทุก ๆ ตัว

15:12 According to the number that ye shall prepare, so shall ye do to every one according to their number.

15:13 บรรดาคนที่จะเกิดมาในแผ่นดินนี้จะต้องกระทำตามวิธีการเหล่านี้ ในการถวายเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

15:13 All that are born of the country shall do these things after this manner, in offering an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

15:14 และถ้าคนต่างชาติมาอาศัยอยู่กับเจ้าทั้งหลาย หรือใครก็ตามมาอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย และจะถวายเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ เจ้าทั้งหลายกระทำอย่างไร ก็จงให้เขากระทำอย่างนั้น

15:14 And if a stranger sojourn with you, or whosoever be among you in your generations, and will offer an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD; as ye do, so he shall do.

15:15 สำหรับพวกเจ้าซึ่งอยู่ในชุมนุมชนและสำหรับคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่กับเจ้าทั้งหลาย จะต้องมีกฎอย่างเดียวกันด้วย เป็นกฎเนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า คือเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างไร คนต่างชาติก็เป็นอย่างนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

15:15 One ordinance shall be both for you of the congregation, and also for the stranger that sojourneth with you, an ordinance for ever in your generations: as ye are, so shall the stranger be before the LORD.

15:16 จะต้องมีพระราชบัญญัติและรูปแบบอย่างเดียวกันสำหรับเจ้าทั้งหลาย และสำหรับคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่กับพวกเจ้า”

15:16 One law and one manner shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you.

15:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

15:17 And the LORD spake unto Moses, saying,

15:18 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายมาถึงแผ่นดินที่เราจะพาพวกเจ้าไป

15:18 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land whither I bring you,

15:19 ดังนั้น เมื่อเจ้าทั้งหลายรับประทานอาหารแห่งแผ่นดินนั้น พวกเจ้าจงนำเครื่องบูชายกขึ้นลงมาถวายแด่พระเยโฮวาห์

15:19 Then it shall be, that, when ye eat of the bread of the land, ye shall offer up an heave offering unto the LORD.

15:20 เจ้าทั้งหลายจงเอาก้อนแป้งอันเป็นผลแรกของพวกเจ้าทำขนมก้อนหนึ่งถวายเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง พวกเจ้ากระทำเครื่องบูชายกขึ้นลงแห่งลานนวดข้าวอย่างไร พวกเจ้าจงเอาขนมก้อนนั้นยกขึ้นลงอย่างนั้น

15:20 Ye shall offer up a cake of the first of your dough for an heave offering: as ye do the heave offering of the threshingfloor, so shall ye heave it.

15:21 เจ้าทั้งหลายจงเอาก้อนแป้งอันเป็นผลแรกของพวกเจ้าถวายเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงแด่พระเยโฮวาห์ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย

15:21 Of the first of your dough ye shall give unto the LORD an heave offering in your generations.

15:22 และถ้าเจ้าทั้งหลายได้กระทำผิด และไม่ได้รักษาพระบัญญัติเหล่านี้ทุกประการ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โมเสสแล้ว

15:22 And if ye have erred, and not observed all these commandments, which the LORD hath spoken unto Moses,

15:23 คือทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเจ้าทั้งหลายไว้โดยมือของโมเสส ตั้งแต่วันที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส และต่อ ๆ ไปตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า

15:23 Even all that the LORD hath commanded you by the hand of Moses, from the day that the LORD commanded Moses, and henceforward among your generations;

15:24 ดังนั้น ถ้าคนหนึ่งคนใดได้กระทำผิดโดยความไม่รู้ โดยที่ชุมนุมชนไม่รู้เห็น ชุมนุมชนทั้งหมดจะต้องถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และถวายลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

15:24 Then it shall be, if ought be committed by ignorance without the knowledge of the congregation, that all the congregation shall offer one young bullock for a burnt offering, for a sweet savour unto the LORD, with his meat offering, and his drink offering, according to the manner, and one kid of the goats for a sin offering.

15:25 และปุโรหิตจงทำการลบมลทินบาปให้แก่ชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และเขาทั้งหลายจะได้รับอภัยโทษ เพราะเป็นการผิดโดยความไม่รู้ และเขาทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาของพวกเขามาถวาย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของพวกเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะความผิดโดยความไม่รู้ของเขาทั้งหลาย

15:25 And the priest shall make an atonement for all the congregation of the children of Israel, and it shall be forgiven them; for it is ignorance: and they shall bring their offering, a sacrifice made by fire unto the LORD, and their sin offering before the LORD, for their ignorance:

15:26 และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดจะได้รับอภัยโทษ พร้อมกับคนต่างชาติผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย เพราะว่าประชากรทั้งหมดเกี่ยวพันกับความผิดนั้นอันเกิดขึ้นโดยความไม่รู้

15:26 And it shall be forgiven all the congregation of the children of Israel, and the stranger that sojourneth among them; seeing all the people were in ignorance.

15:27 และถ้าคนหนึ่งคนใดกระทำผิดโดยความไม่รู้ ดังนั้นจงให้คนนั้นเอาแพะตัวเมียหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

15:27 And if any soul sin through ignorance, then he shall bring a she goat of the first year for a sin offering.

15:28 และปุโรหิตจงกระทำการลบมลทินบาปให้คนที่กระทำผิดโดยความไม่รู้ เมื่อเขากระทำผิดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์โดยความไม่รู้นั้น เพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาจะได้รับอภัยโทษ

15:28 And the priest shall make an atonement for the soul that sinneth ignorantly, when he sinneth by ignorance before the LORD, to make an atonement for him; and it shall be forgiven him.

15:29 เจ้าทั้งหลายจงมีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับผู้กระทำผิดโดยความไม่รู้ ทั้งสำหรับคนที่เกิดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และสำหรับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา

15:29 Ye shall have one law for him that sinneth through ignorance, both for him that is born among the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them.

15:30 แต่คนที่เจตนากระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าเขาจะเกิดในแผ่นดินนั้นหรือเป็นคนต่างชาติก็ดี คนนั้นดูหมิ่นพระเยโฮวาห์ และคนนั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา

15:30 But the soul that doeth ought presumptuously, whether he be born in the land, or a stranger, the same reproacheth the LORD; and that soul shall be cut off from among his people.

15:31 เพราะเขาได้ดูหมิ่นพระดำรัสของพระเยโฮวาห์และได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นจะต้องถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง จงให้เขารับโทษความชั่วช้าของตน”

15:31 Because he hath despised the word of the LORD, and hath broken his commandment, that soul shall utterly be cut off; his iniquity shall be upon him.

พระเจ้าทรงบัญชาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเรื่องวันสะบาโต
15:32 และขณะเมื่อชนชาติอิสราเอลยังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พวกเขาพบคนหนึ่งที่เก็บฟืนในวันสะบาโต

God Enforces Jewish Sabbath Law
15:32 And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the sabbath day.

15:33 และพวกเขาที่พบคนนั้นกำลังเก็บฟืนอยู่ก็พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุมนุมชนทั้งหมด

15:33 And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron, and unto all the congregation.

15:34 และพวกเขาจึงควบคุมคนนั้นไว้ เพราะยังไม่แจ้งว่าจะกระทำอะไรแก่เขา

15:34 And they put him in ward, because it was not declared what should be done to him.

15:35 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน ชุมนุมชนทั้งหมดต้องเอาหินขว้างเขาเสียข้างนอกค่าย”

15:35 And the LORD said unto Moses, The man shall be surely put to death: all the congregation shall stone him with stones without the camp.

15:36 และชุมนุมชนทั้งหมดได้พาเขาออกไปข้างนอกค่าย และเอาหินขว้างเขาเสีย และเขาได้เสียชีวิตตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส

15:36 And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with stones, and he died; as the LORD commanded Moses.

พู่ห้อยชายเสื้อ
15:37 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Fringes in the Borders of Their Garments
15:37 And the LORD spake unto Moses, saying,

15:38 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอล และสั่งเขาทั้งหลายให้พวกเขาทำพู่ที่มุมชายเสื้อของเขาทั้งหลายตลอดชั่วอายุของพวกเขา และให้เขาทั้งหลายเอาแถบสีฟ้าติดพู่ที่มุมชายเสื้อทุกมุม

15:38 Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a ribband of blue:

15:39 และมันจะเป็นพู่สำหรับเจ้าทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะมองดูพู่นั้น และจดจำพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ และกระทำตาม เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่เสาะแสวงหากระทำตามใจและตามตาของพวกเจ้า ซึ่งเจ้าทั้งหลายใช้ในการเล่นชู้นั้น

15:39 And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the LORD, and do them; and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring:

15:40 เพื่อว่าเจ้าทั้งหลายจะจดจำและกระทำตามบทบัญญัติทั้งสิ้นของเรา และเป็นคนบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของพวกเจ้า

15:40 That ye may remember, and do all my commandments, and be holy unto your God.

15:41 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ผู้นำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”

15:41 I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, to be your God: I am the LORD your God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope