กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 24 / Numbers 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

บาลาอัมพยากรณ์ถึงอนาคตของอิสราเอลและการเสด็จมาของพระเยซู
24:1 และเมื่อบาลาอัมเห็นว่าพระเยโฮวาห์พอพระทัยที่จะอวยพรอิสราเอล เขาไม่ได้ไปแสวงหาลางบอกเหตุอย่างครั้งก่อน ๆ แต่เขามุ่งหน้าของตนตรงไปยังถิ่นทุรกันดาร

Balaam Prophesies Future of Israel and Christ's Coming
24:1 And when Balaam saw that it pleased the LORD to bless Israel, he went not, as at other times, to seek for enchantments, but he set his face toward the wilderness.

24:2 และบาลาอัมแหงนตาของเขาขึ้นและเขาเห็นอิสราเอลอยู่ในเต็นท์ของตนตามเผ่าต่าง ๆ ของพวกเขา และพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่บนเขา

24:2 And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes; and the spirit of God came upon him.

24:3 และเขาจึงกล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ได้พยากรณ์ และชายที่ตาของตนเปิดออกแล้วได้พยากรณ์

24:3 And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said:

24:4 ผู้ซึ่งได้ยินบรรดาพระวจนะของพระเจ้า ผู้ซึ่งเห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ตกเข้าในภวังค์ แต่ตาของเขายังเปิดอยู่ เขาได้พยากรณ์ว่า

24:4 He hath said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open:

24:5 โอ ยาโคบเอ๋ย เต็นท์ของท่านช่างงดงามเหลือเกิน โอ อิสราเอลเอ๋ย ที่อยู่อาศัยของท่านก็งดงาม

24:5 How goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, O Israel!

24:6 พวกเขาเป็นเหมือนหุบเขาทั้งหลายที่แผ่กระจายไปทั่ว เหมือนสวนทั้งหลายที่อยู่ริมแม่น้ำ เหมือนบรรดาต้นกฤษณาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เหมือนต้นสนซีดาร์ทั้งปวงที่อยู่ข้างลำน้ำ

24:6 As the valleys are they spread forth, as gardens by the river's side, as the trees of lign aloes which the LORD hath planted, and as cedar trees beside the waters.

24:7 เขาจะเทน้ำออกจากถังทั้งหลายของเขา และเชื้อสายของเขาจะมีอยู่ตามลำน้ำเป็นอันมาก และกษัตริย์ของเขาจะสูงส่งกว่ากษัตริย์อากัก และราชอาณาจักรของเขาจะได้รับการเชิดชูขึ้น

24:7 He shall pour the water out of his buckets, and his seed shall be in many waters, and his king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted.

24:8 พระเจ้าทรงนำเขาออกมาจากอียิปต์ เขามีพลังเหมือนพลังของม้ายูนิคอน เขาจะกินประชาชาติซึ่งเป็นศัตรูของเขาเสีย และจะหักกระดูกของศัตรูเหล่านั้น และแทงเขาทั้งหลายให้ทะลุด้วยลูกธนูอันมากมายของตน

24:8 God brought him forth out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn: he shall eat up the nations his enemies, and shall break their bones, and pierce them through with his arrows.

24:9 เขาหมอบลง เขานอนลงเหมือนอย่างสิงโตและเหมือนสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ ใครเล่าจะมาปลุกให้เขาลุกขึ้น ผู้ใดที่อวยพรท่านจะได้รับพร และผู้ใดที่สาปแช่งท่านจะได้รับการสาปแช่ง”

24:9 He couched, he lay down as a lion, and as a great lion: who shall stir him up? Blessed is he that blesseth thee, and cursed is he that curseth thee.

24:10 และบาลาคก็โกรธบาลาอัม และท่านจึงตบมือของตน และบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราเชิญท่านมาให้สาปแช่งบรรดาศัตรูของเรา และดูเถิด ท่านได้อวยพรพวกเขาถึงสามครั้งนี้

24:10 And Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together: and Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast altogether blessed them these three times.

24:11 ฉะนั้นบัดนี้ ท่านจงหนีไปยังสถานที่ของท่านเถิด เราคิดว่าจะให้เกียรติยศแก่ท่านอย่างสูง แต่ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงขัดขวางมิให้ท่านได้รับเกียรติยศ”

24:11 Therefore now flee thou to thy place: I thought to promote thee unto great honour; but, lo, the LORD hath kept thee back from honour.

24:12 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าไม่ได้บอกพวกผู้สื่อสารซึ่งท่านส่งให้ไปหาข้าพเจ้านั้นแล้วหรือว่า

24:12 And Balaam said unto Balak, Spake I not also to thy messengers which thou sentest unto me, saying,

24:13 ‘แม้ว่าบาลาคจะให้บ้านของท่านที่เต็มด้วยเงินและทองคำแก่ข้าพเจ้า เพื่อจะทำตามใจข้าพเจ้าไม่ว่าดีหรือชั่ว ข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ แต่พระเยโฮวาห์ตรัสประการใด ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั้น’

24:13 If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of the LORD, to do either good or bad of mine own mind; but what the LORD saith, that will I speak?

24:14 และดูเถิด บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้า ฉะนั้นมาเถิด ข้าพเจ้าจะสำแดงให้ท่านทราบว่า ชนชาตินี้จะกระทำประการใดแก่ชนชาติของท่านในวาระข้างหน้า”

24:14 And now, behold, I go unto my people: come therefore, and I will advertise thee what this people shall do to thy people in the latter days.

24:15 และเขาก็กล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ได้พยากรณ์ และชายที่ตาของตนเปิดออกแล้วได้พยากรณ์

24:15 And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said:

24:16 ผู้ซึ่งได้ยินบรรดาพระวจนะของพระเจ้า และทราบถึงพระปัญญาของพระองค์ผู้สูงสุด ผู้ซึ่งเห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ตกเข้าในภวังค์ แต่ตาของเขายังเปิดอยู่ เขาได้พยากรณ์ว่า

24:16 He hath said, which heard the words of God, and knew the knowledge of the most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open:

24:17 ข้าพเจ้าจะเห็นพระองค์ แต่ไม่ใช่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าจะดูพระองค์ แต่ไม่ใช่เวลาใกล้นี้ ดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอล และจะตีเขตแดนทั้งหลายของโมอับ และทำลายบรรดาลูกหลานของเสท

24:17 I shall see him, but not now: I shall behold him, but not nigh: there shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth.

24:18 และเอโดมจะตกอยู่ใต้การครอบครอง เสอีร์จะตกอยู่ใต้การครอบครองของศัตรูทั้งหลายของเขาด้วย และอิสราเอลจะได้กระทำอย่างกล้าหาญ

24:18 And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies; and Israel shall do valiantly.

24:19 จะมีผู้ครอบครองผู้หนึ่งออกมาจากยาโคบ และจะทำลายคนที่รอดตายของนครนั้นเสีย”

24:19 Out of Jacob shall come he that shall have dominion, and shall destroy him that remaineth of the city.

24:20 และเมื่อเขามองดูคนอามาเลข เขากล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “อามาเลขเป็นประชาชาติอันดับหนึ่ง แต่ในที่สุดปลายของเขา เขาจะถึงความพินาศเป็นนิตย์”

24:20 And when he looked on Amalek, he took up his parable, and said, Amalek was the first of the nations; but his latter end shall be that he perish for ever.

24:21 และเขามองดูคนเคไนต์ และกล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “ที่อยู่อาศัยของเจ้าเข้มแข็งมาก และเจ้าทำรังของเจ้าอยู่ในซอกหิน

24:21 And he looked on the Kenites, and took up his parable, and said, Strong is thy dwellingplace, and thou puttest thy nest in a rock.

24:22 แต่อย่างไรก็ตาม คนเคไนต์ก็ต้องถูกกวาดล้าง จนกระทั่งคนอัสชูรจะมากวาดเจ้าไปเป็นเชลย”

24:22 Nevertheless the Kenite shall be wasted, until Asshur shall carry thee away captive.

24:23 และเขากล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “อนิจจาเอ๋ย เมื่อพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ใครจะมีชีวิตอยู่ได้

24:23 And he took up his parable, and said, Alas, who shall live when God doeth this!

24:24 และกำปั่นทั้งหลายจะมาจากชายฝั่งของเมืองคิทธิม และจะทำลายอัสชูรและจะทำลายเอเบอร์ และเขาจะพินาศเป็นนิตย์ด้วย”

24:24 And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asshur, and shall afflict Eber, and he also shall perish for ever.

24:25 และบาลาอัมก็ลุกขึ้น และกลับไปยังสถานที่ของเขา และบาลาคก็ไปตามทางของตนด้วย

24:25 And Balaam rose up, and went and returned to his place: and Balak also went his way.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope