กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 13 / Numbers 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การเลือกสิบสองคนให้ไปสอดแนมดูแผ่นดินแห่งคานาอัน
13:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Twelve Appointed to Spy Out the Land of Canaan
13:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

13:2 “เจ้าจงส่งคน เพื่อให้เขาทั้งหลายไปสำรวจดูที่แผ่นดินแห่งคานาอันที่เราประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอลนั้น เจ้าจงส่งคนจากทุกเผ่าของบรรพบุรุษของพวกเขาเผ่าละคน ทุกคนที่เป็นผู้ปกครองในท่ามกลางเผ่าเหล่านั้น”

13:2 Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel: of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them.

13:3 และโมเสสได้ส่งพวกเขาไปจากถิ่นทุรกันดารแห่งปารานตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ บรรดาคนเหล่านั้นเป็นหัวหน้าในชนชาติอิสราเอล

13:3 And Moses by the commandment of the LORD sent them from the wilderness of Paran: all those men were heads of the children of Israel.

13:4 และต่อไปนี้เป็นชื่อของคนเหล่านั้น ชัมมูอาบุตรชายของศักเกอร์ ของเผ่ารูเบน

13:4 And these were their names: of the tribe of Reuben, Shammua the son of Zaccur.

13:5 ชาฟัทบุตรชายของโฮรี ของเผ่าสิเมโอน

13:5 Of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori.

13:6 คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ ของเผ่ายูดาห์

13:6 Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.

13:7 อิกาลบุตรชายของโยเซฟ ของเผ่าอิสสาคาร์

13:7 Of the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph.

13:8 โฮเชยาบุตรชายของนูน ของเผ่าเอฟราอิม

13:8 Of the tribe of Ephraim, Oshea the son of Nun.

13:9 ปัลทีบุตรชายของราฟู ของเผ่าเบนยามิน

13:9 Of the tribe of Benjamin, Palti the son of Raphu.

13:10 กัดเดียลบุตรชายของโสดี ของเผ่าเศบูลุน

13:10 Of the tribe of Zebulun, Gaddiel the son of Sodi.

13:11 กัดดีบุตรชายของสุสี ของเผ่าโยเซฟ คือจากเผ่ามนัสเสห์

13:11 Of the tribe of Joseph, namely, of the tribe of Manasseh, Gaddi the son of Susi.

13:12 อัมมีเอลบุตรชายของเกมัลลี ของเผ่าดาน

13:12 Of the tribe of Dan, Ammiel the son of Gemalli.

13:13 เสธูร์บุตรชายของมีคาเอล ของเผ่าอาเชอร์

13:13 Of the tribe of Asher, Sethur the son of Michael.

13:14 นาบีบุตรชายของโวฟสี ของเผ่านัฟทาลี

13:14 Of the tribe of Naphtali, Nahbi the son of Vophsi.

13:15 เกอูเอลบุตรชายของมาคี ของเผ่ากาด

13:15 Of the tribe of Gad, Geuel the son of Machi.

13:16 ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้น และโมเสสเรียกชื่อโฮเชยาบุตรชายของนูนว่า โยชูวา

13:16 These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea the son of Nun Jehoshua.

13:17 และโมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแนมดูแผ่นดินแห่งคานาอัน และพูดกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงขึ้นไปทางทิศใต้นี้และขึ้นไปตามภูเขา

13:17 And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain:

13:18 และตรวจดูแผ่นดินนั้นว่าเป็นอย่างไร และดูว่าประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังแข็งแรงหรืออ่อนแอ มีคนมากหรือน้อย

13:18 And see the land, what it is; and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many;

13:19 และดูว่าแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไรบ้าง เป็นแผ่นดินที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร และนครต่าง ๆ ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นเป็นอย่างไร เป็นเต็นท์หรือเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง

13:19 And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad; and what cities they be that they dwell in, whether in tents, or in strong holds;

13:20 และดูว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์หรือแห้งแล้ง มีป่าไม้ในแผ่นดินนั้นหรือเปล่า และท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญ และนำผลไม้แห่งแผ่นดินนั้นกลับมาบ้าง” บัดนี้เวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นสุกรุ่นแรก

13:20 And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein, or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the firstripe grapes.

13:21 ดังนั้น คนเหล่านั้นจึงขึ้นไปและสำรวจดูแผ่นดิน ตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารแห่งศินจนถึงเรโหบ ตามทางที่คนเข้ามายังเมืองฮามัท

13:21 So they went up, and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath.

13:22 และพวกเขาขึ้นไปทางทิศใต้ และมาถึงเมืองเฮโบรน ซึ่งเป็นที่อยู่ของลูกหลานของอานาค คืออาหิมาน เชชัย และทัลมัย (บัดนี้เมืองเฮโบรนถูกสร้างมาก่อนเมืองโศอันในอียิปต์ได้เจ็ดปี)

13:22 And they ascended by the south, and came unto Hebron; where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. (Now Hebron was built seven years before Zoan in Egypt.)

13:23 และเขาทั้งหลายมาถึงลำธารแห่งเอชโคล์ และได้ตัดกิ่งองุ่นที่มีผลองุ่นหนึ่งพวงมาจากที่นั่น สองคนใช้ไม้คานหามพวงองุ่นนั้นมา และพวกเขาเอาผลทับทิมและผลมะเดื่อมาบ้าง

13:23 And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff; and they brought of the pomegranates, and of the figs.

13:24 สถานที่นั้นเรียกว่าลำธารเอชโคล์ เพราะเหตุพวงองุ่นซึ่งชนชาติอิสราเอลได้ตัดมาจากที่นั่น

13:24 The place was called the brook Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence.

13:25 และหลังจากนั้นสี่สิบวัน เขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสำรวจดูแผ่นดินนั้น

13:25 And they returned from searching of the land after forty days.

13:26 และเขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล ในถิ่นทุรกันดารแห่งปารานที่เมืองคาเดช และได้เล่าเรื่องให้ท่านทั้งสองและบรรดาชุมนุมชนฟัง และให้เขาทั้งหลายดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั้น

13:26 And they went and came to Moses, and to Aaron, and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh; and brought back word unto them, and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land.

13:27 และเขาทั้งหลายเล่าให้ท่านฟัง และพูดว่า “เราทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งพวกเราไป และแท้จริงแผ่นดินนั้นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ และนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้น

13:27 And they told him, and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey; and this is the fruit of it.

13:28 แต่อย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมาก และนครทั้งหลายก็ใหญ่โตและมีกำแพงล้อมรอบ และยิ่งกว่านั้นเราทั้งหลายได้เห็นลูกหลานของอานาคอยู่ที่นั่น

13:28 Nevertheless the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and very great: and moreover we saw the children of Anak there.

13:29 คนอามาเลขอาศัยอยู่ในแผ่นดินทางทิศใต้ และคนฮิตไทต์ คนเยบุส และคนอาโมไรต์อาศัยอยู่บนภูเขาทั้งหลาย และคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเล และตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดน”

13:29 The Amalekites dwell in the land of the south: and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, dwell in the mountains: and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan.

13:30 และคาเลบได้ให้ประชากรสงบนิ่งต่อหน้าโมเสส และพูดว่า “ให้เราทั้งหลายขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้น เพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชัยชนะแผ่นดินนั้นได้”

13:30 And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it; for we are well able to overcome it.

13:31 แต่คนทั้งปวงที่ขึ้นไปด้วยกันกับเขาพูดว่า “พวกเราไม่สามารถขึ้นไปต่อสู้กับประชาชนนั้นได้ เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าพวกเรา”

13:31 But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people; for they are stronger than we.

13:32 และเขาทั้งหลายได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่พวกเขาไปสำรวจดูนั้นให้ชนชาติอิสราเอลฟังว่า “แผ่นดินที่เราทั้งหลายได้ไปสำรวจดูแล้วนั้นเป็นแผ่นดินซึ่งกินคนที่อาศัยอยู่ในนั้น และบรรดาประชาชนที่เราเห็นในแผ่นดินนั้นเป็นคนรูปร่างใหญ่โต

13:32 And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it are men of a great stature.

13:33 และที่นั่นเราทั้งหลายได้เห็นพวกมนุษย์ยักษ์ คือบุตรชายทั้งหลายของคนอานาคซึ่งมาจากพวกมนุษย์ยักษ์ และเราทั้งหลายเป็นเหมือนตั๊กแตนในสายตาของพวกเราเอง และเราทั้งหลายก็เป็นดังนั้นในสายตาของพวกเขาเหมือนกัน”

13:33 And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope