กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 26 / Numbers 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การสำรวจสำมะโนประชากรคนอิสราเอลเป็นครั้งที่สอง
26:1 และต่อมาภายหลังโรคระบาดนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตว่า

Second Great Census of Israel
26:1 And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,

26:2 “จงนับจำนวนชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ตลอดทั่วครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ทุกคนในอิสราเอลที่สามารถออกรบได้”

26:2 Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.

26:3 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต ได้พูดกับเขาทั้งหลาย ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า

26:3 And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,

26:4 “จงนับจำนวนประชากร ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป” ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและชนชาติอิสราเอล ผู้ที่ออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์

26:4 Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.

26:5 คือรูเบน บุตรชายหัวปีของอิสราเอล ลูกหลานของรูเบน คือฮาโนค ครอบครัวของคนฮาโนคมาจากเขา ปัลลู ครอบครัวของคนปัลลู

26:5 Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:

26:6 เฮสโรน ครอบครัวของคนเฮสโรน คารมี ครอบครัวของคนคารมี

26:6 Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.

26:7 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของคนรูเบน และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบคน

26:7 These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.

26:8 และบุตรชายของปัลลู คือเอลีอับ

26:8 And the sons of Pallu; Eliab.

26:9 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีอับคือ เนมูเอล ดาธาน และอาบีรัม นี่คือดาธานและอาบีรัมที่มีชื่อเสียงในชุมนุมชน ผู้ต่อต้านโมเสสและอาโรนในพรรคพวกของโคราห์ เมื่อเขาทั้งหลายได้ต่อต้านพระเยโฮวาห์

26:9 And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:

26:10 และแผ่นดินได้อ้าปากออกและกลืนเขาทั้งหลายพร้อมกับโคราห์ เมื่อคนเหล่านั้นถึงแก่ความตายในตอนที่ไฟเผาผลาญสองร้อยห้าสิบคนนั้น และเขาทั้งหลายได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจ

26:10 And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.

26:11 อย่างไรก็ตาม ลูกหลานของโคราห์นั้นไม่ถึงแก่ความตาย

26:11 Notwithstanding the children of Korah died not.

26:12 บุตรชายทั้งหลายของสิเมโอน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเนมูเอล ครอบครัวของคนเนมูเอล ยามีน ครอบครัวของคนยามีน ยาคีน ครอบครัวของคนยาคีน

26:12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:

26:13 เศ-ราห์ ครอบครัวของคนเศ-ราห์ ชาอูล ครอบครัวของคนชาอูล

26:13 Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.

26:14 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของคนสิเมโอน คือจำนวนสองหมื่นสองพันสองร้อยคน

26:14 These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.

26:15 ลูกหลานของกาด ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเศโฟน ครอบครัวของคนเศโฟน ฮักกี ครอบครัวของคนฮักกี ชูนี ครอบครัวของคนชูนี

26:15 The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:

26:16 โอสนี ครอบครัวของคนโอสนี เอรี ครอบครัวของคนเอรี

26:16 Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:

26:17 อาโรด ครอบครัวของคนอาโรด อาเรลี ครอบครัวของคนอาเรลี

26:17 Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.

26:18 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของลูกหลานของกาด ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นห้าร้อยคน

26:18 These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.

26:19 บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์คือ เอร์และโอนัน และเอร์กับโอนันได้เสียชีวิตในแผ่นดินแห่งคานาอัน

26:19 The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.

26:20 และบุตรชายทั้งหลายของยูดาห์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเช-ลาห์ ครอบครัวของคนเช-ลาห์ เปเรศ ครอบครัวของคนเปเรศ เศ-ราห์ ครอบครัวของคนเศ-ราห์

26:20 And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.

26:21 และบุตรชายทั้งหลายของเปเรศคือ เฮสโรน ครอบครัวของคนเฮสโรน ฮามูล ครอบครัวของคนฮามูล

26:21 And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.

26:22 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของยูดาห์ ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยคน

26:22 These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.

26:23 บุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือโทลา ครอบครัวของคนโทลา ปูวาห์ ครอบครัวของคนปูวาห์

26:23 Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:

26:24 ยาชูบ ครอบครัวของคนยาชูบ ชิมโรน ครอบครัวของคนชิมโรน

26:24 Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.

26:25 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือหกหมื่นสี่พันสามร้อยคน

26:25 These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.

26:26 บุตรชายทั้งหลายของเศบูลุน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเสเรด ครอบครัวของคนเสเรด เอโลน ครอบครัวของคนเอโลน ยาเลเอล ครอบครัวของคนยาเลเอล

26:26 Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.

26:27 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของคนเศบูลุน ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือหกหมื่นห้าร้อยคน

26:27 These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.

26:28 บุตรชายทั้งหลายของโยเซฟ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือมนัสเสห์และเอฟราอิม

26:28 The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.

26:29 บุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์คือ มาคีร์ ครอบครัวของคนมาคีร์ และมาคีร์ให้กำเนิดกิเลอาด ครอบครัวของคนกิเลอาดมาจากกิเลอาด

26:29 Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.

26:30 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของกิเลอาด คืออีเยเซอร์ ครอบครัวของคนอีเยเซอร์ เฮเลค ครอบครัวของคนเฮเลค

26:30 These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:

26:31 และอัสรีเอล ครอบครัวของคนอัสรีเอล เชเคม ครอบครัวของคนเชเคม

26:31 And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:

26:32 และเชมิดา ครอบครัวของคนเชมิดา เฮเฟอร์ ครอบครัวของคนเฮเฟอร์

26:32 And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.

26:33 และเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว และชื่อบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์

26:33 And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.

26:34 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของมนัสเสห์ และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน

26:34 These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.

26:35 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิม ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือชูเธลาห์ ครอบครัวของคนชูเธลาห์ เบเคอร์ ครอบครัวของคนเบเคอร์ ทาหาน ครอบครัวของคนทาหาน

26:35 These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.

26:36 และคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของชูเธลาห์คือ เอราน ครอบครัวของคนเอราน

26:36 And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.

26:37 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิม ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสามหมื่นสองพันห้าร้อยคน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

26:37 These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.

26:38 บุตรชายทั้งหลายของเบนยามิน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือ เบลา ครอบครัวของคนเบลา อัชเบล ครอบครัวของคนอัชเบล อาหิรัม ครอบครัวของคนอาหิรัม

26:38 The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:

26:39 ชูฟาม ครอบครัวของคนชูฟาม หุฟาม ครอบครัวของคนหุฟาม

26:39 Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.

26:40 และบุตรชายทั้งหลายของเบลา คืออาร์ดและนาอามาน อาร์ด ครอบครัวของคนอาร์ด นาอามาน ครอบครัวของคนนาอามาน

26:40 And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.

26:41 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเบนยามิน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นห้าพันหกร้อยคน

26:41 These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.

26:42 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของดาน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือชูฮัม ครอบครัวของคนชูฮัม คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของดาน ตามครอบครัวของพวกเขา

26:42 These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.

26:43 ครอบครัวทั้งหมดของคนชูฮัม ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน

26:43 All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.

26:44 ลูกหลานของอาเชอร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือยิมนาห์ ครอบครัวของคนยิมนาห์ อิชวี ครอบครัวของคนอิชวี เบรียาห์ ครอบครัวของคนเบรียาห์

26:44 Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.

26:45 บุตรชายทั้งหลายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์ ครอบครัวของคนเฮเบอร์ มัลคีเอล ครอบครัวของคนมัลคีเอล

26:45 Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.

26:46 และชื่อบุตรสาวของอาเชอร์ คือเสราห์

26:46 And the name of the daughter of Asher was Sarah.

26:47 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของบุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์ ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน

26:47 These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.

26:48 บุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือยาเซเอล ครอบครัวของคนยาเซเอล กูนี ครอบครัวของคนกูนี

26:48 Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:

26:49 เยเซอร์ ครอบครัวของคนเยเซอร์ ชิลเลม ครอบครัวของคนชิลเลม

26:49 Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.

26:50 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของนัฟทาลี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยคน

26:50 These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.

26:51 คนเหล่านี้เป็นจำนวนคนที่ถูกนับไว้ในชนชาติอิสราเอล คือหกแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบคน

26:51 These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.

26:52 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

26:52 And the LORD spake unto Moses, saying,

26:53 “จงแบ่งแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกแก่คนเหล่านั้นตามจำนวนรายชื่อ

26:53 Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.

26:54 มรดกส่วนใหญ่เจ้าจงแบ่งให้แก่คนเผ่าใหญ่ และมรดกส่วนน้อยเจ้าจงแบ่งให้แก่คนเผ่าน้อย ทุกเผ่าจะได้รับส่วนมรดกตามจำนวนคนที่ถูกนับไว้ในเขา

26:54 To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.

26:55 อย่างไรก็ตาม จงให้แบ่งแผ่นดินนั้นโดยการจับสลาก จงให้พวกเขารับมรดกตามรายชื่อเผ่าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

26:55 Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.

26:56 จงให้จับสลากแบ่งมรดกนั้นตามส่วนเผ่าใหญ่และเผ่าน้อย”

26:56 According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.

26:57 และคนเหล่านี้เป็นคนเลวีที่ถูกนับไว้ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเกอร์โชน ครอบครัวของคนเกอร์โชน โคฮาท ครอบครัวของคนโคฮาท เมรารี ครอบครัวของคนเมรารี

26:57 And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.

26:58 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของคนเลวี คือครอบครัวของคนลิบนี ครอบครัวของคนเฮโบรน ครอบครัวของคนมาห์ลี ครอบครัวของคนมูชี ครอบครัวของคนโคราห์ และโคฮาทให้กำเนิดอัมราม

26:58 These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.

26:59 และภรรยาของอัมรามชื่อโยเคเบด บุตรสาวของเลวี ซึ่งมารดาได้คลอดนางให้แก่เลวีที่อียิปต์ และนางได้คลอดบุตรให้อัมรามชื่อ อาโรนและโมเสส และมิเรียมพี่สาวของเขาทั้งสอง

26:59 And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.

26:60 และอาโรนให้กำเนิดนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

26:60 And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

26:61 นาดับและอาบีฮูได้เสียชีวิต เมื่อเขาทั้งสองเอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

26:61 And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.

26:62 และจำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสองหมื่นสามพันคน เป็นผู้ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ถูกนับรวมไว้ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล เพราะไม่มีมรดกให้แก่พวกเขาท่ามกลางชนชาติอิสราเอล

26:62 And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.

26:63 คนเหล่านี้เป็นจำนวนคนที่โมเสสและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้นับไว้ ผู้ซึ่งนับชนชาติอิสราเอล ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค

26:63 These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.

26:64 แต่ท่ามกลางคนเหล่านี้ไม่มีชายสักคนหนึ่งซึ่งโมเสสและอาโรนผู้เป็นปุโรหิตได้นับไว้ เมื่อพวกเขานับชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย

26:64 But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.

26:65 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสถึงเขาเหล่านั้นว่า “เขาทั้งหลายจะต้องตายอย่างแน่นอนในถิ่นทุรกันดาร” และไม่มีชายสักคนหนึ่งเหลืออยู่ในพวกเขานอกจากคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายของนูน

26:65 For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope