กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 20 / Numbers 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

มิเรียมสิ้นชีวิต ประชากรกระหายน้ำ
20:1 แล้วชนชาติอิสราเอล คือชุมนุมชนทั้งหมด ได้เข้ามาในทะเลทรายแห่งศินในเดือนที่หนึ่ง และประชากรอาศัยอยู่ในคาเดช และมิเรียมก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่นั่น

Miriam Dies; People Thirst
20:1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.

20:2 และไม่มีน้ำสำหรับชุมนุมชน และพวกเขาได้มาชุมนุมกันเผชิญหน้าโมเสสกับอาโรน

20:2 And there was no water for the congregation: and they gathered themselves together against Moses and against Aaron.

20:3 และประชากรต่อว่าโมเสส และพูดว่า “เมื่อพี่น้องของพวกเราตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์นั้น พวกเราตายเสียด้วยก็ดี

20:3 And the people chode with Moses, and spake, saying, Would God that we had died when our brethren died before the LORD!

20:4 และทำไมท่านจึงพาชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์มาในถิ่นทุรกันดารนี้ เพื่อให้พวกเราและฝูงสัตว์ของพวกเราตายเสียที่นี่

20:4 And why have ye brought up the congregation of the LORD into this wilderness, that we and our cattle should die there?

20:5 และเหตุไฉนท่านได้ทำให้พวกเราออกมาจากอียิปต์ เพื่อนำพวกเรามายังสถานที่เลวทรามนี้ เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีพืช ไม่มีมะเดื่อ เถาองุ่นหรือทับทิม ทั้งไม่มีน้ำดื่ม”

20:5 And wherefore have ye made us to come up out of Egypt, to bring us in unto this evil place? it is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates; neither is there any water to drink.

20:6 และโมเสสกับอาโรนออกจากต่อหน้าที่ประชุมไปยังประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และท่านทั้งสองซบหน้าของตนลงถึงดิน และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ท่านทั้งสอง

20:6 And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces: and the glory of the LORD appeared unto them.

น้ำไหลออกมาจากศิลา โมเสสฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า
20:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Water from the Rock; Moses Violates the Type
20:7 And the LORD spake unto Moses, saying,

20:8 “จงเอาไม้เท้าและเจ้าจงรวบรวมที่ประชุมให้มาชุมนุมพร้อมกัน ทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้า และเจ้าทั้งสองจงพูดกับศิลานั้นต่อหน้าต่อตาของพวกเขา และศิลานั้นจะหลั่งน้ำของพระองค์ออกมา และเจ้าจะเอาน้ำออกมาจากศิลานั้นให้พวกเขา ดังนั้นแหละเจ้าจะให้ชุมนุมชนและฝูงสัตว์ของพวกเขาได้ดื่มกิน”

20:8 Take the rod, and gather thou the assembly together, thou, and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes; and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock: so thou shalt give the congregation and their beasts drink.

20:9 และโมเสสก็นำไม้เท้าออกไปจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่พระองค์ทรงบัญชาท่าน

20:9 And Moses took the rod from before the LORD, as he commanded him.

20:10 และโมเสสกับอาโรนก็รวบรวมชุมนุมชนให้มาชุมนุมพร้อมกันต่อหน้าศิลา และท่านพูดกับพวกเขาว่า “พวกเจ้า พวกหัวดื้อรั้น จงฟัง ณ บัดนี้ เราทั้งสองต้องเอาน้ำออกมาจากศิลานี้ให้พวกเจ้าหรือ”

20:10 And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels; must we fetch you water out of this rock?

20:11 และโมเสสก็ยกมือของตนขึ้น และท่านตีศิลานั้นสองครั้งด้วยไม้เท้าของตน และน้ำก็ไหลพรั่งพรูออกมา ชุมนุมชนและฝูงสัตว์ของพวกเขาได้ดื่มกินด้วยกัน

20:11 And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice: and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also.

20:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะว่าเจ้าทั้งสองไม่ได้เชื่อเรา คือไม่ได้กระทำให้เราเป็นที่บริสุทธิ์ในสายตาของชนชาติอิสราเอล เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองจะไม่ได้นำชุมนุมชนนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาทั้งหลาย”

20:12 And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them.

20:13 น้ำนี้คือน้ำแห่งเมรีบาห์ เพราะว่าชนชาติอิสราเอลได้ต่อว่าพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์ในท่ามกลางพวกเขา

20:13 This is the water of Meribah; because the children of Israel strove with the LORD, and he was sanctified in them.

คนเอโดมปฏิเสธไม่ยอมให้คนอิสราเอลผ่านแผ่นดินของเขา
20:14 และโมเสสได้ส่งพวกผู้สื่อสารจากคาเดชไปถึงกษัตริย์แห่งเอโดมว่า “พี่น้องของท่านคือคนอิสราเอลกล่าวดังนี้ว่า ท่านก็ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่พวกเราแล้ว

Edom Refuses Israel Passage
20:14 And Moses sent messengers from Kadesh unto the king of Edom, Thus saith thy brother Israel, Thou knowest all the travail that hath befallen us:

20:15 บรรพบุรุษของเราทั้งหลายลงไปยังอียิปต์ และพวกเราอาศัยอยู่ในอียิปต์ช้านาน และชาวอียิปต์ได้ข่มเหงเราทั้งหลายและบรรพบุรุษของพวกเราอย่างไร

20:15 How our fathers went down into Egypt, and we have dwelt in Egypt a long time; and the Egyptians vexed us, and our fathers:

20:16 และเมื่อเราทั้งหลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสดับเสียงของพวกเรา และได้ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่ง และนำเราทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ และดูเถิด พวกเรามาอยู่ในคาเดช เป็นนครที่อยู่ชิดเขตแดนของท่าน

20:16 And when we cried unto the LORD, he heard our voice, and sent an angel, and hath brought us forth out of Egypt: and, behold, we are in Kadesh, a city in the uttermost of thy border:

20:17 ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้เราทั้งหลายผ่านไปทางแผ่นดินของท่าน พวกเราจะไม่ผ่านไร่นาหรือสวนองุ่น เราจะไม่ดื่มน้ำจากบรรดาบ่อน้ำ เราทั้งหลายจะเดินไปตามทางหลวง พวกเราจะไม่หันไปทางขวามือหรือทางซ้าย จนกว่าเราทั้งหลายได้ผ่านพ้นเขตแดนของท่าน”

20:17 Let us pass, I pray thee, through thy country: we will not pass through the fields, or through the vineyards, neither will we drink of the water of the wells: we will go by the king's high way, we will not turn to the right hand nor to the left, until we have passed thy borders.

20:18 และเอโดมพูดกับท่านว่า “ท่านจะยกผ่านข้าพเจ้าไปไม่ได้ เกรงว่าข้าพเจ้าจะยกออกมาต่อสู้ท่านด้วยดาบ”

20:18 And Edom said unto him, Thou shalt not pass by me, lest I come out against thee with the sword.

20:19 และชนชาติอิสราเอลพูดกับท่านว่า “เราทั้งหลายจะไปตามทางหลวง และถ้าข้าพเจ้าและฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าดื่มน้ำของท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจะชำระเงินให้ ข้าพเจ้าจะเดินด้วยเท้าผ่านไปเท่านั้น โดยไม่ทำอะไรอีก”

20:19 And the children of Israel said unto him, We will go by the high way: and if I and my cattle drink of thy water, then I will pay for it: I will only, without doing any thing else, go through on my feet.

20:20 และท่านพูดว่า “ท่านจะยกผ่านไปไม่ได้” และเอโดมก็ยกพลเป็นอันมากมาต่อสู้เขาทั้งหลาย และด้วยมืออันเข้มแข็ง

20:20 And he said, Thou shalt not go through. And Edom came out against him with much people, and with a strong hand.

20:21 ดังนั้นแหละเอโดมปฏิเสธไม่ยอมให้อิสราเอลยกผ่านเขตแดนของท่าน ดังนั้นอิสราเอลจึงหันไปจากท่าน

20:21 Thus Edom refused to give Israel passage through his border: wherefore Israel turned away from him.

20:22 และชนชาติอิสราเอล คือชุมนุมชนทั้งหมด ได้เดินทางจากคาเดช และมาถึงภูเขาโฮร์

20:22 And the children of Israel, even the whole congregation, journeyed from Kadesh, and came unto mount Hor.

อาโรนสิ้นชีวิต
20:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนที่ภูเขาโฮร์ ริมพรมแดนของแผ่นดินแห่งเอโดมว่า

Aaron Dies
20:23 And the LORD spake unto Moses and Aaron in mount Hor, by the coast of the land of Edom, saying,

20:24 “อาโรนจะต้องถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา เพราะเขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอล เพราะเจ้าทั้งสองได้ขัดขืนต่อคำของเราที่น้ำแห่งเมรีบาห์

20:24 Aaron shall be gathered unto his people: for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah.

20:25 จงนำอาโรนและเอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และนำเขาทั้งสองขึ้นมาบนภูเขาโฮร์

20:25 Take Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto mount Hor:

20:26 และจงถอดเครื่องยศของอาโรนออก และสวมเครื่องยศนั้นให้แก่เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนจะถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา และจะสิ้นชีวิตที่นั่น”

20:26 And strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son: and Aaron shall be gathered unto his people, and shall die there.

20:27 และโมเสสได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทั้งหมด

20:27 And Moses did as the LORD commanded: and they went up into mount Hor in the sight of all the congregation.

20:28 และโมเสสถอดเครื่องยศของอาโรนออก และสวมเครื่องยศนั้นให้แก่เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนก็สิ้นชีวิตอยู่ที่ยอดภูเขานั้น และโมเสสกับเอเลอาซาร์ก็ลงมาจากภูเขา

20:28 And Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son; and Aaron died there in the top of the mount: and Moses and Eleazar came down from the mount.

20:29 และเมื่อบรรดาชุมนุมชนเห็นว่าอาโรนสิ้นชีวิตแล้ว พวกเขา คือวงศ์วานแห่งอิสราเอลทั้งหมด ก็ไว้ทุกข์ให้อาโรนอยู่สามสิบวัน

20:29 And when all the congregation saw that Aaron was dead, they mourned for Aaron thirty days, even all the house of Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope