กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 17 / Numbers 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ไม้เท้าของอาโรนได้ผลิดอกและเบ่งบาน
17:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Aaron's Rod Buds and Blooms
17:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

17:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและเอาไม้เท้ามาจากพวกเขาทุกคน คนละอันตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย จากประมุขทุกคนของพวกเขาตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นไม้เท้าสิบสองอัน เจ้าจงเขียนชื่อของแต่ละคนไว้บนไม้เท้าของตนเอง

17:2 Speak unto the children of Israel, and take of every one of them a rod according to the house of their fathers, of all their princes according to the house of their fathers twelve rods: write thou every man's name upon his rod.

17:3 และเจ้าจงเขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าของคนเลวี เพราะจะมีไม้เท้าอันหนึ่งสำหรับหัวหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

17:3 And thou shalt write Aaron's name upon the rod of Levi: for one rod shall be for the head of the house of their fathers.

17:4 และเจ้าจงวางไม้เท้าเหล่านั้นไว้ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ต่อหน้าหีบพระโอวาทที่ที่เราจะพบกับเจ้าทั้งหลาย

17:4 And thou shalt lay them up in the tabernacle of the congregation before the testimony, where I will meet with you.

17:5 และจะเป็นไปอย่างนี้ ไม้เท้าของชายผู้ที่เราจะเลือกนั้นจะผลิดอก และเราจะกระทำให้การบ่นต่อว่าของชนชาติอิสราเอล ซึ่งพวกเขาบ่นต่อว่าเจ้า สงบลงจากเราเสียที”

17:5 And it shall come to pass, that the man's rod, whom I shall choose, shall blossom: and I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you.

17:6 และโมเสสพูดกับชนชาติอิสราเอล และบรรดาประมุขของพวกเขาก็มอบไม้เท้าแก่ท่าน เป็นไม้เท้าสิบสองอัน คือประมุขละอันตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และไม้เท้าของอาโรนก็อยู่ท่ามกลางไม้เท้าของพวกเขา

17:6 And Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod apiece, for each prince one, according to their fathers' houses, even twelve rods: and the rod of Aaron was among their rods.

17:7 และโมเสสวางไม้เท้าเหล่านั้นไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในพลับพลาแห่งพระโอวาท

17:7 And Moses laid up the rods before the LORD in the tabernacle of witness.

17:8 และต่อมา วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งพระโอวาท และดูเถิด ไม้เท้าของอาโรนสำหรับวงศ์วานแห่งเลวีได้แตกหน่อ มีดอกตูมและดอกบาน และเกิดผลอัลมันด์

17:8 And it came to pass, that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness; and, behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and bloomed blossoms, and yielded almonds.

17:9 และโมเสสได้นำไม้เท้าทั้งหมดจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์มายังชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และพวกเขาได้ตรวจดู และทุกคนก็นำไม้เท้าของตนไป

17:9 And Moses brought out all the rods from before the LORD unto all the children of Israel: and they looked, and took every man his rod.

17:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนำไม้เท้าของอาโรนกลับไปวางไว้ต่อหน้าหีบพระโอวาท เพื่อเก็บไว้เป็นหมายสำคัญสำหรับเตือนพวกหัวดื้อรั้น และเจ้าจะให้เขาทั้งหลายยุติการบ่นต่อว่าเรา เพื่อพวกเขาจะไม่ต้องตาย”

17:10 And the LORD said unto Moses, Bring Aaron's rod again before the testimony, to be kept for a token against the rebels; and thou shalt quite take away their murmurings from me, that they die not.

17:11 และโมเสสก็กระทำเช่นนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งท่านอย่างไร ท่านก็กระทำอย่างนั้น

17:11 And Moses did so: as the LORD commanded him, so did he.

17:12 และชนชาติอิสราเอลพูดกับโมเสสว่า “ดูเถิด พวกเราตายแน่ พวกเราย่อยยับแน่ พวกเราพินาศหมดแน่

17:12 And the children of Israel spake unto Moses, saying, Behold, we die, we perish, we all perish.

17:13 ใครก็ตามที่มาใกล้พลับพลาของพระเยโฮวาห์จะต้องตาย เราทั้งหลายจะต้องถูกล้างผลาญไปด้วยความตายหมดหรือ”

17:13 Whosoever cometh any thing near unto the tabernacle of the LORD shall die: shall we be consumed with dying?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope