กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 3 / Numbers 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

บรรดาปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตั้งไว้
3:1 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของอาโรนและโมเสสด้วย ในวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนาย

Priests and Levites Are Set Apart
3:1 These also are the generations of Aaron and Moses in the day that the LORD spake with Moses in mount Sinai.

3:2 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของอาโรนคือ นาดับบุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์

3:2 And these are the names of the sons of Aaron; Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

3:3 ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของอาโรน คือพวกปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ ผู้ที่เขาถวายตัวไว้ให้ปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต

3:3 These are the names of the sons of Aaron, the priests which were anointed, whom he consecrated to minister in the priest's office.

3:4 และนาดับกับอาบีฮูตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเขาทั้งสองเอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย และเขาทั้งสองยังไม่มีบุตร และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ได้ปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิตอยู่ในสายตาของอาโรนบิดาของเขาทั้งสอง

3:4 And Nadab and Abihu died before the LORD, when they offered strange fire before the LORD, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priest's office in the sight of Aaron their father.

3:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

3:5 And the LORD spake unto Moses, saying,

3:6 “จงนำเผ่าเลวีเข้ามาใกล้ และตั้งเขาไว้ต่อหน้าอาโรนผู้เป็นปุโรหิต เพื่อให้เขาทั้งหลายร่วมรับใช้กับเขา

3:6 Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him.

3:7 และเขาทั้งหลายจะปฏิบัติหน้าที่แทนอาโรนและปฏิบัติหน้าที่แทนชุมนุมชนทั้งหมดต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อจะทำการปรนนิบัติในพลับพลา

3:7 And they shall keep his charge, and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation, to do the service of the tabernacle.

3:8 และเขาทั้งหลายจะดูแลบรรดาเครื่องใช้ของพลับพลาแห่งชุมนุมชน และปฏิบัติหน้าที่แทนชนชาติอิสราเอล เพื่อจะทำการปรนนิบัติในพลับพลา

3:8 And they shall keep all the instruments of the tabernacle of the congregation, and the charge of the children of Israel, to do the service of the tabernacle.

3:9 และเจ้าจงมอบคนเลวีไว้กับอาโรนและกับบุตรชายทั้งหลายของเขา พวกเขาทุกคนถูกเลือกออกจากชนชาติอิสราเอล มอบไว้แก่อาโรนแล้ว

3:9 And thou shalt give the Levites unto Aaron and to his sons: they are wholly given unto him out of the children of Israel.

3:10 และเจ้าจงตั้งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาไว้ และจงให้พวกเขาปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต แต่ผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต”

3:10 And thou shalt appoint Aaron and his sons, and they shall wait on their priest's office: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

3:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

3:11 And the LORD spake unto Moses, saying,

3:12 “และดูเถิด คือเราเอง เราได้แยกคนเลวีไว้จากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล แทนบรรดาบุตรหัวปีที่ออกจากครรภ์ครั้งแรกในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล เพราะฉะนั้น คนเลวีจะเป็นของเรา

3:12 And I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel instead of all the firstborn that openeth the matrix among the children of Israel: therefore the Levites shall be mine;

3:13 เพราะว่าบรรดาบุตรหัวปีเป็นของเรา ด้วยว่าในวันที่เราได้ประหารชีวิตบุตรหัวปีทั้งหลายในแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้น เราได้แยกบรรดาบุตรหัวปีในอิสราเอลไว้ให้เป็นของเรา ทั้งมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉาน ทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์”

3:13 Because all the firstborn are mine; for on the day that I smote all the firstborn in the land of Egypt I hallowed unto me all the firstborn in Israel, both man and beast: mine shall they be: I am the LORD.

ครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
3:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนายว่า

Levite Families of Gershon, Kohath and Merari
3:14 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, saying,

3:15 “จงนับจำนวนลูกหลานของเลวีตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเจ้าจงนับจำนวนผู้ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป”

3:15 Number the children of Levi after the house of their fathers, by their families: every male from a month old and upward shalt thou number them.

3:16 และโมเสสได้นับเขาทั้งหลายตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ ตามที่ท่านได้รับพระบัญชามาแล้วนั้น

3:16 And Moses numbered them according to the word of the LORD, as he was commanded.

3:17 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลวี ตามชื่อของพวกเขา คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

3:17 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari.

3:18 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือลิบนีและชิเมอี

3:18 And these are the names of the sons of Gershon by their families; Libni, and Shimei.

3:19 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คืออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล

3:19 And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, and Uzziel.

3:20 และบุตรชายทั้งหลายของเมรารี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือมาห์ลี และมูชี เหล่านี้เป็นครอบครัวของคนเลวี ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

3:20 And the sons of Merari by their families; Mahli, and Mushi. These are the families of the Levites according to the house of their fathers.

การแบ่งเขตค่ายและงานต่าง ๆ ของคนเลวี
3:21 จากเกอร์โชนมีครอบครัวของคนลิบนีและครอบครัวของคนชิเมอี เหล่านี้เป็นครอบครัวของคนเกอร์โชน

Camping and Division of Labor of the Three Families
3:21 Of Gershon was the family of the Libnites, and the family of the Shimites: these are the families of the Gershonites.

3:22 บรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามจำนวนผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป คือคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ เป็นเจ็ดพันห้าร้อยคน

3:22 Those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, even those that were numbered of them were seven thousand and five hundred.

3:23 บรรดาครอบครัวของคนเกอร์โชนนั้น จงตั้งเต็นท์อยู่ข้างหลังพลับพลาด้านทิศตะวันตก

3:23 The families of the Gershonites shall pitch behind the tabernacle westward.

3:24 และหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของคนเกอร์โชน จะเป็นเอลียาสาฟบุตรชายของลาเอล

3:24 And the chief of the house of the father of the Gershonites shall be Eliasaph the son of Lael.

3:25 และงานที่บุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนจะดูแลรักษาในพลับพลาแห่งชุมนุมชนคือ พลับพลา เต็นท์ ที่คลุมเต็นท์ และม่านสำหรับประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

3:25 And the charge of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation shall be the tabernacle, and the tent, the covering thereof, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,

3:26 และม่านสำหรับลานพลับพลา ม่านสำหรับประตูลาน ซึ่งอยู่รอบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยงสำหรับลาน คือสำหรับงานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

3:26 And the hangings of the court, and the curtain for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.

3:27 และจากโคฮาทมีครอบครัวของคนอัมราม ครอบครัวของคนอิสฮาร์ ครอบครัวของคนเฮโบรน และครอบครัวของคนอุสซีเอล เหล่านี้เป็นครอบครัวของคนโคฮาท

3:27 And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izeharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites: these are the families of the Kohathites.

3:28 ตามจำนวนผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปเป็นแปดพันหกร้อยคน มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานบริสุทธิ์

3:28 In the number of all the males, from a month old and upward, were eight thousand and six hundred, keeping the charge of the sanctuary.

3:29 บรรดาครอบครัวของบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท จงตั้งเต็นท์อยู่ทางด้านทิศใต้ของพลับพลา

3:29 The families of the sons of Kohath shall pitch on the side of the tabernacle southward.

3:30 และหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของครอบครัวคนโคฮาท จะเป็นเอลีซาฟานบุตรชายของอุสซีเอล

3:30 And the chief of the house of the father of the families of the Kohathites shall be Elizaphan the son of Uzziel.

3:31 และคนเหล่านี้จะมีหน้าที่ดูแลรักษา หีบ โต๊ะ คันประทีป แท่นบูชาทั้งสองและภาชนะต่าง ๆ ของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งพวกเขาใช้ในการปรนนิบัติ ม่าน และงานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

3:31 And their charge shall be the ark, and the table, and the candlestick, and the altars, and the vessels of the sanctuary wherewith they minister, and the hanging, and all the service thereof.

3:32 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต จะเป็นนายใหญ่เหนือหัวหน้าของคนเลวี และตรวจตราคนเหล่านั้นที่มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานบริสุทธิ์

3:32 And Eleazar the son of Aaron the priest shall be chief over the chief of the Levites, and have the oversight of them that keep the charge of the sanctuary.

3:33 จากเมรารีมีครอบครัวของคนมาห์ลี และครอบครัวของคนมูชี เหล่านี้เป็นครอบครัวของเมรารี

3:33 Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites: these are the families of Merari.

3:34 และเหล่าคนในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามจำนวนผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปเป็นหกพันสองร้อยคน

3:34 And those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, were six thousand and two hundred.

3:35 และหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของครอบครัวเมรารี เป็นศุรีเอลบุตรชายของอาบีฮาอิล คนเหล่านี้จงตั้งเต็นท์อยู่ด้านทิศเหนือของพลับพลา

3:35 And the chief of the house of the father of the families of Merari was Zuriel the son of Abihail: these shall pitch on the side of the tabernacle northward.

3:36 และงานที่บุตรชายทั้งหลายของเมรารีจะคุ้มครองและดูแลรักษาคือ ไม้กระดานสำหรับพลับพลา ไม้ดาล เสา ฐานรองรับเสา และเครื่องประกอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ทั้งงานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

3:36 And under the custody and charge of the sons of Merari shall be the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and the sockets thereof, and all the vessels thereof, and all that serveth thereto,

3:37 และเสาทั้งหลายของลานที่อยู่รอบลาน ฐานรองรับเสา หลักหมุดและเชือกโยงของเสานั้น

3:37 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.

3:38 แต่คนเหล่านั้นที่ตั้งค่ายอยู่หน้าพลับพลาด้านทิศตะวันออก คือหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชนด้านทิศตะวันออกนั้น จะเป็นโมเสสและอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขา มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานบริสุทธิ์ คือดูแลรักษาแทนชนชาติอิสราเอล และผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต

3:38 But those that encamp before the tabernacle toward the east, even before the tabernacle of the congregation eastward, shall be Moses, and Aaron and his sons, keeping the charge of the sanctuary for the charge of the children of Israel; and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

3:39 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าของคนเลวี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา ผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป เป็นสองหมื่นสองพันคน

3:39 All that were numbered of the Levites, which Moses and Aaron numbered at the commandment of the LORD, throughout their families, all the males from a month old and upward, were twenty and two thousand.

การไถ่ถอนบุตรหัวปี
3:40 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนับจำนวนบุตรชายหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอล ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป และจงจดจำนวนรายชื่อของพวกเขาไว้

The Firstborn Are Redeemed
3:40 And the LORD said unto Moses, Number all the firstborn of the males of the children of Israel from a month old and upward, and take the number of their names.

3:41 และเจ้าจงเลือกคนเลวีไว้สำหรับเรา (เราคือพระเยโฮวาห์) แทนบรรดาบุตรหัวปีท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และให้สัตว์ทั้งปวงของคนเลวีแทนบรรดาสัตว์หัวปีท่ามกลางสัตว์ทั้งหลายของชนชาติอิสราเอล”

3:41 And thou shalt take the Levites for me (I am the LORD) instead of all the firstborn among the children of Israel; and the cattle of the Levites instead of all the firstlings among the cattle of the children of Israel.

3:42 และโมเสสได้นับบุตรหัวปีทั้งหมดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน

3:42 And Moses numbered, as the LORD commanded him, all the firstborn among the children of Israel.

3:43 และบุตรชายหัวปีทั้งหมดตามจำนวนรายชื่อ ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป จากคนเหล่านั้นที่นับได้ เป็นสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามคน

3:43 And all the firstborn males by the number of names, from a month old and upward, of those that were numbered of them, were twenty and two thousand two hundred and threescore and thirteen.

3:44 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

3:44 And the LORD spake unto Moses, saying,

3:45 “จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอล และเอาสัตว์ทั้งหลายของคนเลวีแทนสัตว์ของพวกเขา และคนเลวีจะเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์

3:45 Take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead of their cattle; and the Levites shall be mine: I am the LORD.

3:46 และคนที่เกินจำนวนคนเลวีนั้น คือสองร้อยเจ็ดสิบสามคน สำหรับคนเหล่านั้นที่จะถูกไถ่ถอนจากบุตรหัวปีของชนชาติอิสราเอล

3:46 And for those that are to be redeemed of the two hundred and threescore and thirteen of the firstborn of the children of Israel, which are more than the Levites;

3:47 เจ้าจงเก็บคนละห้าเชเขลเรียงตามลำดับ เจ้าจงเก็บตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (หนึ่งเชเขลเท่ากับยี่สิบเกราห์)

3:47 Thou shalt even take five shekels apiece by the poll, after the shekel of the sanctuary shalt thou take them: (the shekel is twenty gerahs:)

3:48 และเจ้าจงมอบเงินซึ่งต้องเสียเพื่อไถ่ถอนคนที่เกินเหล่านั้น ให้ไว้แก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา”

3:48 And thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is to be redeemed, unto Aaron and to his sons.

3:49 และโมเสสได้เก็บเงินค่าไถ่ถอนจากคนเหล่านั้นที่เกินจำนวนที่คนเลวีไถ่ไว้

3:49 And Moses took the redemption money of them that were over and above them that were redeemed by the Levites:

3:50 ท่านได้เก็บเงินจากบุตรหัวปีของชนชาติอิสราเอล เป็นเงินจำนวนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์

3:50 Of the firstborn of the children of Israel took he the money; a thousand three hundred and threescore and five shekels, after the shekel of the sanctuary:

3:51 และโมเสสได้นำเงินของคนเหล่านั้นที่ได้รับการไถ่ถอนมอบให้แก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

3:51 And Moses gave the money of them that were redeemed unto Aaron and to his sons, according to the word of the LORD, as the LORD commanded Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope