กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 32 / Numbers 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เผ่ารูเบน เผ่ากาดและครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสห์ ได้รับแผ่นดินด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
32:1 บัดนี้ ลูกหลานของรูเบนและลูกหลานของกาดมีฝูงสัตว์เป็นอันมาก และเมื่อพวกเขาได้เห็นแผ่นดินแห่งยาเซอร์และแผ่นดินแห่งกิเลอาด ดูเถิด เห็นว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่เหมาะสำหรับฝูงสัตว์

Tribes of Reuben, Gad and Half Tribe of Manasseh Given Land East of Jordan
32:1 Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle: and when they saw the land of Jazer, and the land of Gilead, that, behold, the place was a place for cattle;

32:2 ลูกหลานของกาดและลูกหลานของรูเบนได้มาพูดกับโมเสสและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและบรรดาประมุขของชุมนุมชนว่า

32:2 The children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses, and to Eleazar the priest, and unto the princes of the congregation, saying,

32:3 “อาทาโรท ดีโบน ยาเซอร์ นิมราห์ เฮชโบน เอเลอาเลห์ เสบาม เนโบ และเบโอน

32:3 Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Shebam, and Nebo, and Beon,

32:4 คือแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงทำลายต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอล เป็นแผ่นดินเหมาะสำหรับฝูงสัตว์ และผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านมีฝูงสัตว์”

32:4 Even the country which the LORD smote before the congregation of Israel, is a land for cattle, and thy servants have cattle:

32:5 เขาทั้งหลายพูดว่า “ดังนั้น ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความกรุณาในสายตาของท่าน ขอมอบแผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับใช้ทั้งหลายของท่าน และขออย่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเลย”

32:5 Wherefore, said they, if we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan.

32:6 และโมเสสพูดกับลูกหลานของกาดและลูกหลานของรูเบนว่า “พี่น้องของท่านทั้งหลายจะไปทำสงคราม และพวกท่านจะยับยั้งอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือ

32:6 And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall ye sit here?

32:7 ทำไมท่านทั้งหลายกระทำให้จิตใจของชนชาติอิสราเอลที่จะยกข้ามไปยังแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ประทานแก่เขาทั้งหลายท้อถอยเล่า

32:7 And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the LORD hath given them?

32:8 บิดาของท่านทั้งหลายได้กระทำเช่นนี้ เมื่อเราส่งพวกเขาไปจากคาเดชบารเนียให้ดูแผ่นดินนั้น

32:8 Thus did your fathers, when I sent them from Kadeshbarnea to see the land.

32:9 เพราะเมื่อเขาทั้งหลายขึ้นไปยังหุบเขาแห่งเอชโคล์ และได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้ว พวกเขาก็กระทำให้จิตใจของชนชาติอิสราเอลท้อถอย เพื่อพวกเขาจะไม่ยกเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ประทานแก่เขาทั้งหลาย

32:9 For when they went up unto the valley of Eshcol, and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which the LORD had given them.

32:10 และในเวลานั้นเองพระเยโฮวาห์พระพิโรธยิ่งนัก และพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ว่า

32:10 And the LORD'S anger was kindled the same time, and he sware, saying,

32:11 ‘แน่ทีเดียว ทุกคนซึ่งยกออกจากอียิปต์ ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป จะไม่ได้เห็นแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ตามเราด้วยความเต็มใจ

32:11 Surely none of the men that came up out of Egypt, from twenty years old and upward, shall see the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob; because they have not wholly followed me:

32:12 เว้นแต่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์คนเคนัสและโยชูวาบุตรชายของนูน เพราะว่าเขาทั้งสองได้ตามพระเยโฮวาห์ด้วยความเต็มใจ’

32:12 Save Caleb the son of Jephunneh the Kenezite, and Joshua the son of Nun: for they have wholly followed the LORD.

32:13 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี จนกว่าคนชั่วอายุที่กระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ถูกผลาญไปหมดสิ้น

32:13 And the LORD'S anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness forty years, until all the generation, that had done evil in the sight of the LORD, was consumed.

32:14 และดูเถิด ท่านทั้งหลายได้เติบโตขึ้นมาแทนบิดาของพวกท่าน เป็นพวกคนบาปที่ทวีมากขึ้น เพื่อให้พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของพระเยโฮวาห์ต่ออิสราเอลมากยิ่งขึ้น

32:14 And, behold, ye are risen up in your fathers' stead, an increase of sinful men, to augment yet the fierce anger of the LORD toward Israel.

32:15 เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายหันจากการติดตามพระองค์ พระองค์จะทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดารอีก และท่านทั้งหลายจะทำลายประชากรทั้งหมดนี้เสีย”

32:15 For if ye turn away from after him, he will yet again leave them in the wilderness; and ye shall destroy all this people.

32:16 และเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ท่านและพูดว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสร้างคอกสัตว์สำหรับฝูงแพะแกะของพวกข้าพเจ้าที่นี่ และสร้างนครสำหรับลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกข้าพเจ้า

32:16 And they came near unto him, and said, We will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little ones:

32:17 แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไปพร้อมอาวุธนำหน้าชนชาติอิสราเอล จนกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำพวกเขาไปถึงสถานที่ของเขาทั้งหลาย และลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ที่มีป้อม เพราะเหตุชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนี้

32:17 But we ourselves will go ready armed before the children of Israel, until we have brought them unto their place: and our little ones shall dwell in the fenced cities because of the inhabitants of the land.

32:18 ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่กลับมายังบ้านของพวกข้าพเจ้า จนกว่าชนชาติอิสราเอลจะได้รับมรดกของเขาทุกคน

32:18 We will not return unto our houses, until the children of Israel have inherited every man his inheritance.

32:19 เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่รับมรดกพร้อมกับพวกเขาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นหรือที่ห่างไกลออกไป เพราะว่ามรดกที่ตกทอดมาถึงพวกข้าพเจ้าอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกนี้”

32:19 For we will not inherit with them on yonder side Jordan, or forward; because our inheritance is fallen to us on this side Jordan eastward.

32:20 และโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าท่านทั้งหลายจะกระทำดังนี้ คือถ้าท่านทั้งหลายจะถืออาวุธเข้าสู่สงครามต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

32:20 And Moses said unto them, If ye will do this thing, if ye will go armed before the LORD to war,

32:21 และท่านทั้งหลายทุกคนจะถืออาวุธข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ จนกว่าพระองค์จะทรงขับไล่บรรดาศัตรูให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์

32:21 And will go all of you armed over Jordan before the LORD, until he hath driven out his enemies from before him,

32:22 และแผ่นดินนั้นได้พ่ายแพ้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว ดังนั้นภายหลังท่านทั้งหลายจะกลับมาและพ้นจากพันธะที่มีต่อพระเยโฮวาห์และต่ออิสราเอล และแผ่นดินนี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกท่านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

32:22 And the land be subdued before the LORD: then afterward ye shall return, and be guiltless before the LORD, and before Israel; and this land shall be your possession before the LORD.

32:23 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่กระทำดังนี้ ดูเถิด ท่านทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์ และจงรู้แน่เถิดว่า บาปของพวกท่านก็จะตามทัน

32:23 But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the LORD: and be sure your sin will find you out.

32:24 ท่านทั้งหลายจงสร้างนครสำหรับลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกท่าน และสร้างคอกสัตว์สำหรับฝูงแกะของพวกท่าน และกระทำตามคำที่ออกจากปากของท่านทั้งหลาย”

32:24 Build you cities for your little ones, and folds for your sheep; and do that which hath proceeded out of your mouth.

32:25 และลูกหลานของกาดกับลูกหลานของรูเบนพูดกับโมเสสว่า “ผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านจะกระทำตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าบัญชา

32:25 And the children of Gad and the children of Reuben spake unto Moses, saying, Thy servants will do as my lord commandeth.

32:26 ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลาย ภรรยาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้งานทั้งหมดของพวกข้าพเจ้า จะอยู่ที่นี่ในนครทั้งหลายแห่งกิเลอาด

32:26 Our little ones, our wives, our flocks, and all our cattle, shall be there in the cities of Gilead:

32:27 แต่ผู้รับใช้ทั้งหลายของท่าน ผู้มีอาวุธทำสงครามทุกคนจะข้ามไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าพูดนั้น”

32:27 But thy servants will pass over, every man armed for war, before the LORD to battle, as my lord saith.

32:28 ดังนั้น เกี่ยวกับเรื่องเขาทั้งหลาย โมเสสได้บัญชาเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายของนูน และบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ ของชนชาติอิสราเอล

32:28 So concerning them Moses commanded Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the chief fathers of the tribes of the children of Israel:

32:29 และโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าลูกหลานของกาดและลูกหลานของรูเบน ผู้มีอาวุธทำสงครามทุกคน จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พร้อมกับท่านทั้งหลาย และแผ่นดินนั้นได้พ่ายแพ้ต่อหน้าพวกท่านแล้ว ดังนั้นท่านทั้งหลายจงมอบแผ่นดินแห่งกิเลอาดให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เขาทั้งหลาย

32:29 And Moses said unto them, If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over Jordan, every man armed to battle, before the LORD, and the land shall be subdued before you; then ye shall give them the land of Gilead for a possession:

32:30 แต่ถ้าพวกเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปพร้อมกับพวกท่าน พวกเขาจะต้องได้ส่วนแผ่นดินแห่งคานาอันในท่ามกลางพวกท่านเป็นกรรมสิทธิ์”

32:30 But if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan.

32:31 และลูกหลานของกาดกับลูกหลานของรูเบนตอบว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสกับบรรดาผู้รับใช้ของท่านอย่างไร ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำอย่างนั้น

32:31 And the children of Gad and the children of Reuben answered, saying, As the LORD hath said unto thy servants, so will we do.

32:32 ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถืออาวุธข้ามไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เข้าสู่แผ่นดินแห่งคานาอัน เพื่อมรดกของพวกข้าพเจ้าซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

32:32 We will pass over armed before the LORD into the land of Canaan, that the possession of our inheritance on this side Jordan may be ours.

32:33 และโมเสสได้มอบดินแดนเหล่านี้ คืออาณาจักรของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ และอาณาจักรของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน แก่ลูกหลานของกาด และแก่ลูกหลานของรูเบน และแก่ครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสห์บุตรชายของโยเซฟ ทั้งแผ่นดินและนครทั้งหลายตลอดพรมแดน คือนครทั้งหลายตลอดแผ่นดินโดยรอบ

32:33 And Moses gave unto them, even to the children of Gad, and to the children of Reuben, and unto half the tribe of Manasseh the son of Joseph, the kingdom of Sihon king of the Amorites, and the kingdom of Og king of Bashan, the land, with the cities thereof in the coasts, even the cities of the country round about.

32:34 และลูกหลานของกาดได้สร้างเมืองดีโบน อาทาโรท อาโรเออร์

32:34 And the children of Gad built Dibon, and Ataroth, and Aroer,

32:35 อัทโรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบฮาห์

32:35 And Atroth, Shophan, and Jaazer, and Jogbehah,

32:36 เบธนิมราห์ และเบธฮาราน ให้เป็นนครที่มีป้อม และสร้างคอกสัตว์สำหรับแกะ

32:36 And Bethnimrah, and Bethharan, fenced cities: and folds for sheep.

32:37 และลูกหลานของรูเบนได้สร้างเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห์ คีริยาธาอิม

32:37 And the children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and Kirjathaim,

32:38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่อเหล่านี้ได้เปลี่ยนใหม่) และสิบมาห์ และตั้งชื่อใหม่ให้แก่นครทั้งหลายที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้น

32:38 And Nebo, and Baalmeon, (their names being changed,) and Shibmah: and gave other names unto the cities which they builded.

32:39 และลูกหลานของมาคีร์บุตรชายของมนัสเสห์ไปยังแผ่นดินแห่งกิเลอาด และยึดแผ่นดินนั้น และขับไล่คนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ในแผ่นดินนั้น

32:39 And the children of Machir the son of Manasseh went to Gilead, and took it, and dispossessed the Amorite which was in it.

32:40 และโมเสสยกแผ่นดินแห่งกิเลอาดให้แก่มาคีร์บุตรชายของมนัสเสห์ และเขาก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น

32:40 And Moses gave Gilead unto Machir the son of Manasseh; and he dwelt therein.

32:41 และยาอีร์บุตรชายของมนัสเสห์ได้ไปและยึดเมืองเล็ก ๆ ที่นั่น และเรียกชื่อเมืองเหล่านั้นว่าฮาโวทยาอีร์

32:41 And Jair the son of Manasseh went and took the small towns thereof, and called them Havothjair.

32:42 และโนบาห์ได้ไปและยึดเคนาทและหมู่บ้านของเมืองนี้ และเรียกว่าเมืองโนบาห์ตามชื่อของเขาเอง

32:42 And Nobah went and took Kenath, and the villages thereof, and called it Nobah, after his own name.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope