กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 9 / Numbers 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งเรื่องเทศกาลปัสกา
9:1 และในเดือนแรกปีที่สองตั้งแต่เขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนายว่า

Passover Instructions
9:1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,

9:2 “ให้ชนชาติอิสราเอลถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดไว้ด้วย

9:2 Let the children of Israel also keep the passover at his appointed season.

9:3 ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่ของเดือนนี้ เจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดไว้ พวกเจ้าจงถือตามกฎทั้งหลายและตามพิธีต่าง ๆ ทั้งสิ้นของเทศกาลนั้น”

9:3 In the fourteenth day of this month, at even, ye shall keep it in his appointed season: according to all the rites of it, and according to all the ceremonies thereof, shall ye keep it.

9:4 และโมเสสได้พูดกับชนชาติอิสราเอล ให้เขาทั้งหลายถือเทศกาลปัสกา

9:4 And Moses spake unto the children of Israel, that they should keep the passover.

9:5 และเขาทั้งหลายได้ถือเทศกาลปัสกาในเวลาเย็นวันที่สิบสี่ของเดือนแรก ที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสทุกประการ ชนชาติอิสราเอลก็กระทำดังนั้น

9:5 And they kept the passover on the fourteenth day of the first month at even in the wilderness of Sinai: according to all that the LORD commanded Moses, so did the children of Israel.

9:6 และมีผู้ชายบางคนที่เป็นมลทินเพราะถูกต้องศพคนตาย เขาทั้งหลายจึงถือเทศกาลปัสกาในวันนั้นไม่ได้ และในวันนั้นพวกเขาได้มาอยู่ต่อหน้าโมเสสและอาโรน

9:6 And there were certain men, who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the passover on that day: and they came before Moses and before Aaron on that day:

9:7 และคนเหล่านั้นพูดกับท่านว่า “เราทั้งหลายเป็นมลทินเพราะได้ถูกต้องศพคนตาย เหตุไฉนพวกเราจึงถูกห้ามมิให้ถวายเครื่องบูชาของพระเยโฮวาห์ตามวันกำหนดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล”

9:7 And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man: wherefore are we kept back, that we may not offer an offering of the LORD in his appointed season among the children of Israel?

9:8 และโมเสสพูดกับพวกเขาว่า “จงคอยอยู่ก่อน และเราจะฟังดูว่า พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาอย่างไรเกี่ยวกับท่านทั้งหลาย”

9:8 And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the LORD will command concerning you.

9:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

9:9 And the LORD spake unto Moses, saying,

9:10 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้ใดในพวกเจ้าหรือในเชื้อสายของพวกเจ้าเป็นมลทินเพราะเหตุถูกต้องศพ หรืออยู่ในระหว่างการเดินทางไกล อย่างไรก็ตาม จงให้ผู้นั้นถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ได้

9:10 Speak unto the children of Israel, saying, If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar off, yet he shall keep the passover unto the LORD.

9:11 ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่ของเดือนที่สองจงให้พวกเขาถือปัสกา และให้กินปัสกานั้นพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม

9:11 The fourteenth day of the second month at even they shall keep it, and eat it with unleavened bread and bitter herbs.

9:12 เขาทั้งหลายจะต้องไม่ให้อะไรเหลือจนถึงวันรุ่งขึ้น หรือไม่หักกระดูกส่วนใดของแกะปัสกานั้น พวกเขาจงถือตามกฎทั้งหลายของปัสกานั้นทุกประการ

9:12 They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it: according to all the ordinances of the passover they shall keep it.

9:13 แต่ผู้ใดที่สะอาดและไม่ได้อยู่ในระหว่างการเดินทางและงดเว้นไม่ถือเทศกาลปัสกา ผู้นั้นเองจะถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา เพราะเขาไม่ได้นำเครื่องบูชาของพระเยโฮวาห์มาถวายตามกำหนดเวลา ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษบาปของเขา

9:13 But the man that is clean, and is not in a journey, and forbeareth to keep the passover, even the same soul shall be cut off from among his people: because he brought not the offering of the LORD in his appointed season, that man shall bear his sin.

9:14 และถ้าคนต่างชาติจะมาอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และใคร่จะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามกฎของปัสกาและตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ ดังนั้นจงให้เขาถือได้ เจ้าจงมีกฎอย่างเดียวกันทั้งสำหรับคนต่างชาติและสำหรับชาวเมือง”

9:14 And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the passover unto the LORD; according to the ordinance of the passover, and according to the manner thereof, so shall he do: ye shall have one ordinance, both for the stranger, and for him that was born in the land.

เมฆของพระเจ้าจะนำหน้าคนอิสราเอล
9:15 และในวันที่จัดตั้งพลับพลานั้นมีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ คือเต็นท์พระโอวาท และในเวลาเย็นเมฆนั้นก็อยู่เหนือพลับพลาปรากฏเหมือนเปลวเพลิงจนถึงรุ่งเช้า

God's Cloud to Guide and Lead Israel
9:15 And on the day that the tabernacle was reared up the cloud covered the tabernacle, namely, the tent of the testimony: and at even there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire, until the morning.

9:16 เป็นอย่างนั้นเสมอมา กลางวันมีเมฆคลุมพลับพลา และกลางคืนก็ปรากฏเหมือนเปลวเพลิง

9:16 So it was alway: the cloud covered it by day, and the appearance of fire by night.

9:17 และเมื่อเมฆนั้นลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลังนั้นชนชาติอิสราเอลก็ออกเดินทาง และในสถานที่ที่เมฆนั้นหยุดอยู่ ชนชาติอิสราเอลก็ตั้งเต็นท์ของตนอยู่ที่นั่น

9:17 And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed: and in the place where the cloud abode, there the children of Israel pitched their tents.

9:18 ชนชาติอิสราเอลออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายตั้งเต็นท์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่เมฆยังคงอยู่เหนือพลับพลา พวกเขาก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของตน

9:18 At the commandment of the LORD the children of Israel journeyed, and at the commandment of the LORD they pitched: as long as the cloud abode upon the tabernacle they rested in their tents.

9:19 และเมื่อเมฆอยู่เหนือพลับพลานานหลายวัน ดังนั้นชนชาติอิสราเอลก็ปฏิบัติตามคำกำชับของพระเยโฮวาห์ และไม่ออกเดินทาง

9:19 And when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the LORD, and journeyed not.

9:20 และเมื่อเมฆอยู่เหนือพลับพลาน้อยวัน เขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์

9:20 And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle; according to the commandment of the LORD they abode in their tents, and according to the commandment of the LORD they journeyed.

9:21 และต่อมาเมื่อเมฆยังคงอยู่ตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงรุ่งเช้า และเมฆนั้นลอยขึ้นในตอนเช้า เวลานั้นพวกเขาก็ออกเดินทาง ไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามที่เมฆลอยขึ้นไป เขาทั้งหลายก็ออกเดินทาง

9:21 And so it was, when the cloud abode from even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they journeyed: whether it was by day or by night that the cloud was taken up, they journeyed.

9:22 ไม่ว่าเป็นสองวัน หรือหนึ่งเดือน หรือหนึ่งปี ที่เมฆยังคงอยู่เหนือพลับพลา คือคงอยู่อย่างนั้น ชนชาติอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของตน และไม่ได้ออกเดินทาง แต่เมื่อเมฆลอยขึ้นไป พวกเขาก็ออกเดินทาง

9:22 Or whether it were two days, or a month, or a year, that the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel abode in their tents, and journeyed not: but when it was taken up, they journeyed.

9:23 เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์ของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และพวกเขาออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามคำกำชับของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส

9:23 At the commandment of the LORD they rested in the tents, and at the commandment of the LORD they journeyed: they kept the charge of the LORD, at the commandment of the LORD by the hand of Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope