กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 12 / Numbers 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส
12:1 และมิเรียมกับอาโรนได้พูดตำหนิโมเสส เพราะเหตุหญิงคนเอธิโอเปียที่ท่านได้แต่งงานด้วยนั้น เพราะท่านได้แต่งงานกับหญิงคนเอธิโอเปียคนหนึ่ง

Aaron and Miriam Are Jealous of Moses
12:1 And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman.

12:2 และเขาทั้งสองพูดว่า “จริงหรือ ที่พระเยโฮวาห์ตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้น พระองค์ไม่ตรัสทางเราทั้งสองด้วยหรือ” และพระเยโฮวาห์ทรงได้ยินคำพูดนั้น

12:2 And they said, Hath the LORD indeed spoken only by Moses? hath he not spoken also by us? And the LORD heard it.

12:3 (เวลานี้โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลก)

12:3 (Now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth.)

12:4 และในทันใดนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่า “เจ้าทั้งสามจงออกมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน” และเขาทั้งสามก็ออกมา

12:4 And the LORD spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out.

12:5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเสาเมฆ และประทับยืนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน ทรงเรียกอาโรนกับมิเรียม และเขาทั้งสองก็ออกมาข้างหน้า

12:5 And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth.

12:6 และพระองค์ตรัสว่า “บัดนี้จงฟังถ้อยคำของเรา ถ้ามีผู้พยากรณ์อยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย เราพระเยโฮวาห์จะสำแดงตัวเราเองแก่ผู้นั้นเป็นนิมิต และเราจะพูดกับเขาทางความฝัน

12:6 And he said, Hear now my words: If there be a prophet among you, I the LORD will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream.

12:7 โมเสสผู้รับใช้ของเราก็ไม่เป็นเช่นนั้น เขาสัตย์ซื่อในวงศ์วานทั้งหมดของเรา

12:7 My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house.

12:8 เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจน และไม่พูดเร้นลับ และเขาจะได้เห็นสัณฐานของพระเยโฮวาห์ ดังนั้นเหตุไฉนเจ้าทั้งสองไม่เกรงกลัวที่จะพูดตำหนิโมเสสผู้รับใช้ของเรา”

12:8 With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches; and the similitude of the LORD shall he behold: wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses?

12:9 และพระเยโฮวาห์พระพิโรธเขาทั้งสองมาก และพระองค์ก็เสด็จไปเสีย

12:9 And the anger of the LORD was kindled against them; and he departed.

12:10 และเมฆนั้นลอยขึ้นไปจากพลับพลาแล้ว ดูเถิด มิเรียมกลายเป็นโรคเรื้อน ขาวดุจหิมะ และอาโรนมองดูมิเรียม ดูเถิด นางเป็นโรคเรื้อน

12:10 And the cloud departed from off the tabernacle; and, behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous.

12:11 และอาโรนพูดกับโมเสสว่า “อนิจจา เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขออย่าลงโทษบาปเราทั้งสอง ที่เราทั้งสองได้กระทำความเขลาอย่างนี้ และที่เราทั้งสองได้ทำบาปเช่นนี้

12:11 And Aaron said unto Moses, Alas, my lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned.

12:12 ขออย่าให้นางเป็นเหมือนทารกที่ตายแล้ว ซึ่งเมื่อเขาคลอดจากครรภ์มารดาเนื้อก็เปื่อยเน่าไปครึ่งหนึ่งแล้ว”

12:12 Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mother's womb.

12:13 และโมเสสได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ขอทรงรักษานาง ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์”

12:13 And Moses cried unto the LORD, saying, Heal her now, O God, I beseech thee.

12:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ถ้าพ่อของนางถ่มน้ำลายรดหน้านาง นางจะละอายอยู่เจ็ดวันมิใช่หรือ จงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวัน และภายหลังนั้นจึงให้นางกลับเข้ามาได้”

12:14 And the LORD said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut out from the camp seven days, and after that let her be received in again.

12:15 และมิเรียมจึงถูกกักตัวอยู่นอกค่ายเจ็ดวัน และประชากรก็ไม่ได้ออกเดินทางจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามาอีก

12:15 And Miriam was shut out from the camp seven days: and the people journeyed not till Miriam was brought in again.

12:16 และภายหลังประชากรก็ย้ายจากฮาเซโรท และไปตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารแห่งปาราน

12:16 And afterward the people removed from Hazeroth, and pitched in the wilderness of Paran.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope