กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 21 / Numbers 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กษัตริย์แห่งเมืองอาราดกับนครต่าง ๆ ของชาวคานาอันถูกทำลาย
21:1 และเมื่อกษัตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ทางทิศใต้ ได้ยินว่าอิสราเอลกำลังยกมาตามทางที่พวกสอดแนมใช้นั้น ดังนั้นท่านจึงต่อสู้กับคนอิสราเอลและจับพวกเขาไปเป็นเชลยได้บ้าง

King Arad and Canaanite Cities Destroyed
21:1 And when king Arad the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies; then he fought against Israel, and took some of them prisoners.

21:2 และคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ และกล่าวว่า “ถ้าพระองค์จะทรงมอบชนชาตินี้ไว้ในมือข้าพระองค์แน่แล้ว ดังนั้นข้าพระองค์จะทำลายนครต่าง ๆ ของพวกเขาเสียให้สิ้น”

21:2 And Israel vowed a vow unto the LORD, and said, If thou wilt indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities.

21:3 และพระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานาอันไว้ และพวกเขาก็ทำลายชาวคานาอันและนครต่าง ๆ ของพวกเขาเสียสิ้น และท่านได้เรียกชื่อสถานที่นั้นว่าโฮรมาห์

21:3 And the LORD hearkened to the voice of Israel, and delivered up the Canaanites; and they utterly destroyed them and their cities: and he called the name of the place Hormah.

21:4 และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาโฮร์ตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินแห่งเอโดม และจิตใจของประชากรก็ท้อถอยมากเพราะเหตุหนทาง

21:4 And they journeyed from mount Hor by the way of the Red sea, to compass the land of Edom: and the soul of the people was much discouraged because of the way.

งูพิษกับงูทองเหลืองของพระเจ้า
21:5 และประชากรก็ต่อว่าพระเจ้าและต่อว่าโมเสสว่า “เหตุไฉนพวกท่านได้พาพวกเราออกจากอียิปต์เพื่อมาตายเสียในถิ่นทุรกันดาร เพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำ และจิตใจของเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้”

Fiery Serpents and God's Serpent of Brass
21:5 And the people spake against God, and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, neither is there any water; and our soul loatheth this light bread.

21:6 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งงูพิษให้มาท่ามกลางประชากร และงูเหล่านั้นก็กัดประชากร และคนอิสราเอลก็ตายเป็นอันมาก

21:6 And the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died.

21:7 เพราะฉะนั้น ประชากรได้มาหาโมเสสและพูดว่า “เราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะพวกเราได้ต่อว่าพระเยโฮวาห์และต่อว่าท่าน ขออธิษฐานทูลต่อพระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงนำงูเหล่านี้ไปจากพวกเราเสีย” และโมเสสก็อธิษฐานเพื่อประชากร

21:7 Therefore the people came to Moses, and said, We have sinned, for we have spoken against the LORD, and against thee; pray unto the LORD, that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people.

21:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงทำรูปงูพิษตัวหนึ่ง และติดงูนั้นไว้ที่เสา และจะเป็นไปอย่างนี้ว่าทุกคนที่ถูกงูกัด เมื่อเขามองดูรูปงูนั้น เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้”

21:8 And the LORD said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.

21:9 และโมเสสได้ทำรูปงูทองเหลืองตัวหนึ่ง และติดรูปงูทองเหลืองนั้นไว้ที่เสา และต่อมาถ้างูกัดคนใด เมื่อคนนั้นมองดูรูปงูทองเหลืองนั้น เขาก็มีชีวิตอยู่ได้

21:9 And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived.

21:10 และชนชาติอิสราเอลก็ยกออกเดินไป และตั้งเต็นท์อยู่ที่โอโบท

21:10 And the children of Israel set forward, and pitched in Oboth.

21:11 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโอโบท และตั้งเต็นท์อยู่ที่อิเยอาบาริม ในถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่ตรงหน้าโมอับ ทางดวงอาทิตย์ขึ้น

21:11 And they journeyed from Oboth, and pitched at Ijeabarim, in the wilderness which is before Moab, toward the sunrising.

21:12 พวกเขาได้ยกออกจากที่นั่น และตั้งเต็นท์อยู่ที่หุบเขาแห่งเศเรด

21:12 From thence they removed, and pitched in the valley of Zared.

21:13 เขาทั้งหลายได้ยกออกจากที่นั่น และตั้งเต็นท์อยู่ฟากแม่น้ำอาร์โนนข้างโน้น ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยื่นออกมาจากเขตแดนของคนอาโมไรต์ เพราะว่าแม่น้ำอาร์โนนเป็นเขตแดนของโมอับ ระหว่างโมอับกับคนอาโมไรต์

21:13 From thence they removed, and pitched on the other side of Arnon, which is in the wilderness that cometh out of the coasts of the Amorites: for Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites.

21:14 ดังนั้น ในหนังสือแห่งสงครามทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ได้กล่าวว่า “สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำที่ทะเลแดง และที่ลำธารแห่งอาร์โนน

21:14 Wherefore it is said in the book of the wars of the LORD, What he did in the Red sea, and in the brooks of Arnon,

21:15 และที่ราบลุ่มแห่งลำธารเหล่านั้นซึ่งยื่นออกไปจนถึงที่อยู่อาศัยของเมืองอาร์ และพาดพิงไปถึงเขตแดนของโมอับ”

21:15 And at the stream of the brooks that goeth down to the dwelling of Ar, and lieth upon the border of Moab.

21:16 และจากที่นั่นเขาทั้งหลายได้ไปยังเมืองเบเออร์ ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่พระเยโฮวาห์เคยตรัสกับโมเสสว่า “จงรวบรวมประชากรเข้ามาพร้อมกัน และเราจะให้น้ำแก่พวกเขา”

21:16 And from thence they went to Beer: that is the well whereof the LORD spake unto Moses, Gather the people together, and I will give them water.

21:17 แล้วอิสราเอลจึงร้องเพลงนี้ว่า “โอ บ่อน้ำเอ๋ย จงมีน้ำพลุ่งขึ้นมา ให้เราทั้งหลายมาร้องเพลงกัน

21:17 Then Israel sang this song, Spring up, O well; sing ye unto it:

21:18 พวกประมุขได้ขุดบ่อน้ำนี้ไว้ พวกขุนนางของประชากรได้เจาะบ่อน้ำนี้อีก ด้วยคทาของเขาทั้งหลาย โดยการนำของผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติ” และจากถิ่นทุรกันดารนั้น พวกเขาได้ไปยังมัทธานาห์

21:18 The princes digged the well, the nobles of the people digged it, by the direction of the lawgiver, with their staves. And from the wilderness they went to Mattanah:

21:19 และจากมัทธานาห์ไปถึงตำบลนาหะลีเอล และจากตำบลนาหะลีเอลไปถึงตำบลบาโมท

21:19 And from Mattanah to Nahaliel: and from Nahaliel to Bamoth:

21:20 และจากตำบลบาโมทในหุบเขา ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งโมอับ ไปถึงยอดภูเขาปิสกาห์ ซึ่งหันหน้าไปทางเยชิโมน

21:20 And from Bamoth in the valley, that is in the country of Moab, to the top of Pisgah, which looketh toward Jeshimon.

คนอิสราเอลยึดเอาแผ่นดินของคนอาโมไรต์ เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมให้อิสราเอลผ่าน
21:21 และอิสราเอลได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปหาสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ กล่าวว่า

Amorites Refuse Israel Passage; Their Land Taken
21:21 And Israel sent messengers unto Sihon king of the Amorites, saying,

21:22 “ขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของท่าน เราทั้งหลายจะไม่เลี้ยวเข้าไปในไร่นาหรือในสวนองุ่น พวกเราจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อน้ำ แต่เราทั้งหลายจะเดินไปตามทางหลวง จนพวกเราได้ผ่านพ้นเขตแดนของท่าน”

21:22 Let me pass through thy land: we will not turn into the fields, or into the vineyards; we will not drink of the waters of the well: but we will go along by the king's high way, until we be past thy borders.

21:23 และสิโหนไม่ยอมให้อิสราเอลผ่านเขตแดนของท่าน แต่สิโหนได้รวบรวมพลโยธาทั้งหมดของท่าน และยกออกไปสู้รบกับอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร และท่านมาถึงยาฮาส และสู้รบกับอิสราเอล

21:23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.

21:24 และอิสราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยคมดาบ และยึดเอาแผ่นดินของเขาจากแม่น้ำอาร์โนนไปจนถึงลำน้ำยับบอก คือไปจนถึงลูกหลานของอัมโมน เพราะว่าเขตแดนของลูกหลานของอัมโมนนั้นเข้มแข็ง

21:24 And Israel smote him with the edge of the sword, and possessed his land from Arnon unto Jabbok, even unto the children of Ammon: for the border of the children of Ammon was strong.

21:25 และอิสราเอลยึดนครเหล่านี้ทั้งหมด และอิสราเอลอาศัยอยู่ในบรรดานครของคนอาโมไรต์ ในเฮชโบน และตามหมู่บ้านทั้งหมด

21:25 And Israel took all these cities: and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon, and in all the villages thereof.

21:26 เพราะว่าเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ ผู้ที่ต่อสู้กับกษัตริย์แห่งชาวโมอับองค์ก่อน และยึดเอาแผ่นดินทั้งสิ้นไปจากมือของท่าน คือจนถึงแม่น้ำอาร์โนน

21:26 For Heshbon was the city of Sihon the king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab, and taken all his land out of his hand, even unto Arnon.

21:27 ดังนั้น คนทั้งหลายที่พูดคำภาษิตจึงกล่าวว่า “ให้เข้ามาในเฮชโบน ให้สร้างและสถาปนานครแห่งสิโหนขึ้น

21:27 Wherefore they that speak in proverbs say, Come into Heshbon, let the city of Sihon be built and prepared:

21:28 เพราะว่ามีไฟออกไปจากเฮชโบน มีเปลวไฟออกไปจากนครแห่งสิโหน ไฟนั้นได้ทำลายเมืองอาร์ของโมอับ รวมทั้งเจ้านายทั้งหลายแห่งสถานบูชาบนที่สูงของแม่น้ำอาร์โนน

21:28 For there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon: it hath consumed Ar of Moab, and the lords of the high places of Arnon.

21:29 โมอับเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า โอ ชนชาติแห่งพระเคโมชเอ๋ย เจ้าต้องพินาศ พระเคโมชได้มอบบุตรชายของตนที่หนีไปแล้วรวมทั้งบุตรสาวของตน ให้เป็นเชลยของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์

21:29 Woe to thee, Moab! thou art undone, O people of Chemosh: he hath given his sons that escaped, and his daughters, into captivity unto Sihon king of the Amorites.

21:30 เราทั้งหลายได้ยิงเขาทั้งปวง เฮชโบนพินาศจนถึงดีโบน และพวกเราได้กวาดล้างพวกเขาไปจนถึงโนฟาห์ ซึ่งไปถึงเมเดบา”

21:30 We have shot at them; Heshbon is perished even unto Dibon, and we have laid them waste even unto Nophah, which reacheth unto Medeba.

21:31 ดังนั้น อิสราเอลได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนอาโมไรต์

21:31 Thus Israel dwelt in the land of the Amorites.

คนอิสราเอลยึดแผ่นดินเมืองบาชาน และได้จับโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน
21:32 และโมเสสส่งคนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์ และเขาทั้งหลายได้ยึดหมู่บ้านของเมืองนั้น และขับไล่คนอาโมไรต์ที่อยู่ที่นั่นออกไปเสีย

Land of Bashan and King Og Taken
21:32 And Moses sent to spy out Jaazer, and they took the villages thereof, and drove out the Amorites that were there.

21:33 และเขาทั้งหลายก็หันไป และยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานก็ออกมา ทั้งตัวโอกเองกับพลโยธาทั้งสิ้นของท่าน เพื่อสู้รบกับพวกเขา คือเป็นการสู้รบที่เอเดรอี

21:33 And they turned and went up by the way of Bashan: and Og the king of Bashan went out against them, he, and all his people, to the battle at Edrei.

21:34 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้ว ทั้งบรรดาประชาชนของเขา และแผ่นดินของเขา และเจ้าจะกระทำแก่เขาเหมือนเจ้าได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ ผู้อาศัยอยู่ที่เฮชโบน”

21:34 And the LORD said unto Moses, Fear him not: for I have delivered him into thy hand, and all his people, and his land; and thou shalt do to him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.

21:35 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงประหารท่านและโอรสทั้งหลายของท่านเสีย ทั้งประชาชนทั้งสิ้นของท่าน จนไม่เหลือคนที่มีชีวิตอยู่ให้ท่านสักคนเดียว และเขาทั้งหลายก็ยึดครองแผ่นดินของท่าน

21:35 So they smote him, and his sons, and all his people, until there was none left him alive: and they possessed his land.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope