กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 7 / Numbers 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

บรรดาประมุขคนอิสราเอลถวายสิ่งของ
7:1 และต่อมา ในวันที่โมเสสได้จัดตั้งพลับพลาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้เจิมและได้ชำระพลับพลากับบรรดาเครื่องใช้ประจำพลับพลาให้บริสุทธิ์ และได้เจิมและชำระทั้งแท่นบูชากับภาชนะประจำแท่นบูชาทั้งหมดให้บริสุทธิ์แล้ว

Identical Gifts of Twelve Princes
7:1 And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it, and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them, and sanctified them;

7:2 บรรดาประมุขของอิสราเอล หัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งเป็นประมุขของเผ่าต่าง ๆ และผู้ที่ปกครองอยู่เหนือคนทั้งหลายที่ถูกนับไว้ ได้ถวายสิ่งของ

7:2 That the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered:

7:3 และเขาทั้งหลายได้นำของถวายของพวกเขามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ มีเกวียนประทุนหกเล่มกับวัวตัวผู้สิบสองตัว ประมุขสองคนต่อเกวียนหนึ่งเล่มและวัวคนละตัว และเขาทั้งหลายได้นำสิ่งของเหล่านี้มาถวายต่อหน้าพลับพลา

7:3 And they brought their offering before the LORD, six covered wagons, and twelve oxen; a wagon for two of the princes, and for each one an ox: and they brought them before the tabernacle.

7:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

7:4 And the LORD spake unto Moses, saying,

7:5 “จงรับของเหล่านี้ไว้จากเขาทั้งหลายเพื่อของเหล่านี้จะได้ใช้ในการปรนนิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน และเจ้าจงมอบของเหล่านี้ไว้กับคนเลวี ให้ทุกคนตามงานปรนนิบัติของเขา”

7:5 Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation; and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service.

7:6 และโมเสสได้นำเกวียนและวัวตัวผู้ไปมอบของเหล่านี้ให้แก่คนเลวี

7:6 And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.

7:7 ท่านให้เกวียนสองเล่มกับวัวตัวผู้สี่ตัวแก่บุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน ตามงานปรนนิบัติของพวกเขา

7:7 Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service:

7:8 และท่านให้เกวียนสี่เล่มกับวัวตัวผู้แปดตัวแก่บุตรชายทั้งหลายของเมรารี ตามงานปรนนิบัติของพวกเขา ภายใต้การควบคุมดูแลของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต

7:8 And four wagons and eight oxen he gave unto the sons of Merari, according unto their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

7:9 แต่ท่านไม่ได้ให้อะไรแก่บุตรชายทั้งหลายของโคฮาท เพราะงานปรนนิบัติในสถานบริสุทธิ์ของพวกเขาเป็นงานที่เขาทั้งหลายต้องหามสิ่งของบนบ่าของพวกเขา

7:9 But unto the sons of Kohath he gave none: because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders.

7:10 และในวันที่เจิมแท่นบูชานั้น บรรดาประมุขก็ได้ถวายเพื่อมอบถวายแท่นบูชาไว้ คือพวกประมุขก็ถวายเครื่องบูชาของเขาทั้งหลายต่อหน้าแท่นบูชา

7:10 And the princes offered for dedicating of the altar in the day that it was anointed, even the princes offered their offering before the altar.

7:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงให้พวกประมุขมาถวายเครื่องบูชาของเขาทั้งหลายวันละคนเพื่อมอบถวายแท่นบูชาไว้”

7:11 And the LORD said unto Moses, They shall offer their offering, each prince on his day, for the dedicating of the altar.

7:12 และผู้ที่ถวายเครื่องบูชาของตนในวันแรกคือนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับของเผ่ายูดาห์

7:12 And he that offered his offering the first day was Nahshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah:

7:13 และของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:13 And his offering was one silver charger, the weight thereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them were full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:14 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:14 One spoon of ten shekels of gold, full of incense:

7:15 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:15 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:16 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:16 One kid of the goats for a sin offering:

7:17 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับ

7:17 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nahshon the son of Amminadab.

7:18 ในวันที่สอง เนธันเอลบุตรชายของศุอาร์ประมุขของคนอิสสาคาร์ได้ถวายสิ่งของ

7:18 On the second day Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer:

7:19 เขาได้ถวายของถวายของเขาเป็นจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:19 He offered for his offering one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:20 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:20 One spoon of gold of ten shekels, full of incense:

7:21 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:21 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:22 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:22 One kid of the goats for a sin offering:

7:23 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเนธันเอลบุตรชายของศุอาร์

7:23 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nethaneel the son of Zuar.

7:24 ในวันที่สาม เอลีอับบุตรชายของเฮโลนประมุขแห่งลูกหลานของเศบูลุนได้ถวายสิ่งของ

7:24 On the third day Eliab the son of Helon, prince of the children of Zebulun, did offer:

7:25 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:25 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:26 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:26 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:27 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:27 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:28 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:28 One kid of the goats for a sin offering:

7:29 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีอับบุตรชายของเฮโลน

7:29 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Eliab the son of Helon.

7:30 ในวันที่สี่ เอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์ประมุขแห่งลูกหลานของรูเบนได้ถวายสิ่งของ

7:30 On the fourth day Elizur the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, did offer:

7:31 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:31 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:32 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:32 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:33 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:33 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:34 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:34 One kid of the goats for a sin offering:

7:35 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์

7:35 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Elizur the son of Shedeur.

7:36 ในวันที่ห้า เชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัยประมุขแห่งลูกหลานของสิเมโอนได้ถวายสิ่งของ

7:36 On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the children of Simeon, did offer:

7:37 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:37 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:38 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:38 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:39 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:39 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:40 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:40 One kid of the goats for a sin offering:

7:41 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัย

7:41 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai.

7:42 ในวันที่หก เอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอลประมุขแห่งลูกหลานของกาดได้ถวายสิ่งของ

7:42 On the sixth day Eliasaph the son of Deuel, prince of the children of Gad, offered:

7:43 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:43 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, a silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:44 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:44 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:45 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:45 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:46 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:46 One kid of the goats for a sin offering:

7:47 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล

7:47 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Eliasaph the son of Deuel.

7:48 ในวันที่เจ็ด เอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูดประมุขแห่งลูกหลานของเอฟราอิมได้ถวายสิ่งของ

7:48 On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim, offered:

7:49 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:49 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:50 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:50 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:51 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:51 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:52 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:52 One kid of the goats for a sin offering:

7:53 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูด

7:53 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Elishama the son of Ammihud.

7:54 ในวันที่แปด กามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์ประมุขแห่งลูกหลานของมนัสเสห์ได้ถวายสิ่งของ

7:54 On the eighth day offered Gamaliel the son of Pedahzur, prince of the children of Manasseh:

7:55 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:55 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:56 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:56 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:57 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:57 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:58 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:58 One kid of the goats for a sin offering:

7:59 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์

7:59 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Gamaliel the son of Pedahzur.

7:60 ในวันที่เก้า อาบีดันบุตรชายของกิเดโอนีประมุขแห่งลูกหลานของเบนยามินได้ถวายสิ่งของ

7:60 On the ninth day Abidan the son of Gideoni, prince of the children of Benjamin, offered:

7:61 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:61 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:62 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:62 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:63 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:63 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:64 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:64 One kid of the goats for a sin offering:

7:65 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี

7:65 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Abidan the son of Gideoni.

7:66 ในวันที่สิบ อาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัยประมุขแห่งลูกหลานของดานได้ถวายสิ่งของ

7:66 On the tenth day Ahiezer the son of Ammishaddai, prince of the children of Dan, offered:

7:67 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:67 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:68 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:68 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:69 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:69 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:70 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:70 One kid of the goats for a sin offering:

7:71 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัย

7:71 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.

7:72 ในวันที่สิบเอ็ด ปากีเอลบุตรชายของโอครานประมุขแห่งลูกหลานของอาเชอร์ได้ถวายสิ่งของ

7:72 On the eleventh day Pagiel the son of Ocran, prince of the children of Asher, offered:

7:73 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:73 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:74 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:74 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:75 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:75 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:76 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:76 One kid of the goats for a sin offering:

7:77 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของปากีเอลบุตรชายของโอคราน

7:77 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Pagiel the son of Ocran.

7:78 ในวันที่สิบสอง อาหิราบุตรชายของเอนันประมุขแห่งลูกหลานของนัฟทาลีได้ถวายสิ่งของ

7:78 On the twelfth day Ahira the son of Enan, prince of the children of Naphtali, offered:

7:79 ของถวายของเขาคือจานเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้เต็มด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องธัญญบูชา

7:79 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

7:80 ช้อนทองคำหนึ่งคันหนักสิบเชเขล เต็มด้วยเครื่องหอม

7:80 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

7:81 วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งตัว เป็นเครื่องเผาบูชา

7:81 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

7:82 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:82 One kid of the goats for a sin offering:

7:83 และวัวตัวผู้สองตัว แกะตัวผู้ห้าตัว แพะตัวผู้ห้าตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีห้าตัว เป็นเครื่องสันติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิราบุตรชายของเอนัน

7:83 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Ahira the son of Enan.

7:84 นี่เป็นการอุทิศแท่นบูชาไว้ ในวันที่เจิมแท่นบูชานั้น โดยบรรดาประมุขของอิสราเอล คือจานเงินสิบสองใบ ชามเงินสิบสองใบ ช้อนทองคำสิบสองคัน

7:84 This was the dedication of the altar, in the day when it was anointed, by the princes of Israel: twelve chargers of silver, twelve silver bowls, twelve spoons of gold:

7:85 จานเงินแต่ละใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามแต่ละใบหนักเจ็ดสิบเชเขล ภาชนะเงินทั้งหมดหนักสองพันสี่ร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์

7:85 Each charger of silver weighing an hundred and thirty shekels, each bowl seventy: all the silver vessels weighed two thousand and four hundred shekels, after the shekel of the sanctuary:

7:86 ช้อนทองคำสิบสองคัน หนักคันละสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เต็มด้วยเครื่องหอม ทองคำของช้อนทั้งหมดหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเชเขล

7:86 The golden spoons were twelve, full of incense, weighing ten shekels apiece, after the shekel of the sanctuary: all the gold of the spoons was an hundred and twenty shekels.

7:87 สัตว์ทั้งหมดสำหรับเครื่องเผาบูชา มีวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะตัวผู้สิบสองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีสิบสองตัว พร้อมกับเครื่องธัญญบูชา และลูกแพะตัวผู้สิบสองตัว เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

7:87 All the oxen for the burnt offering were twelve bullocks, the rams twelve, the lambs of the first year twelve, with their meat offering: and the kids of the goats for sin offering twelve.

7:88 และสัตว์ทั้งหมดสำหรับการถวายเป็นเครื่องสันติบูชา มีวัวหนุ่มยี่สิบสี่ตัว แกะตัวผู้หกสิบตัว แพะตัวผู้หกสิบตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีหกสิบตัว นี่เป็นการอุทิศแท่นบูชาไว้ หลังจากได้เจิมแท่นบูชานั้นแล้ว

7:88 And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were twenty and four bullocks, the rams sixty, the he goats sixty, the lambs of the first year sixty. This was the dedication of the altar, after that it was anointed.

7:89 และเมื่อโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชนเพื่อจะกราบทูลพระองค์ แล้วท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ตรัสกับท่านออกมาจากพระที่นั่งกรุณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาท จากท่ามกลางเครูบทั้งสอง และพระองค์ได้ตรัสกับท่าน

7:89 And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims: and he spake unto him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope