กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 34 / 2 Chronicles 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยสิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 22:1-2)
34:1 โยสิยาห์มีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบเอ็ดปี

Josiah Reigns over Judah (2 Kin. 22:1-2)
34:1 Josiah was eight years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem one and thirty years.

34:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดำเนินในมรรคาทั้งหลายของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และไม่ได้ทรงหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย

34:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, and walked in the ways of David his father, and declined neither to the right hand, nor to the left.

34:3 เพราะในปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์ ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ พระองค์ทรงเริ่มแสวงหาพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และในปีที่สิบสองพระองค์ทรงเริ่มชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มให้พ้นจากบรรดาสถานบูชาบนที่สูง เสารูปเคารพ รูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อ

34:3 For in the eighth year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of David his father: and in the twelfth year he began to purge Judah and Jerusalem from the high places, and the groves, and the carved images, and the molten images.

34:4 และเขาทั้งหลายพังบรรดาแท่นบูชาพระบาอัลลงต่อพระพักตร์พระองค์ และบรรดารูปเคารพซึ่งตั้งอยู่เหนือแท่นบูชาเหล่านั้น พระองค์ทรงโค่นลง และบรรดาเสารูปเคารพ รูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อนั้น พระองค์ทรงทุบเป็นชิ้น ๆ และทรงกระทำให้เป็นผงคลี และทรงโรยผงคลีนั้นบนหลุมศพของบรรดาคนที่ได้ถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้น

34:4 And they brake down the altars of Baalim in his presence; and the images, that were on high above them, he cut down; and the groves, and the carved images, and the molten images, he brake in pieces, and made dust of them, and strowed it upon the graves of them that had sacrificed unto them.

34:5 และพระองค์ทรงเผากระดูกของพวกปุโรหิตบนแท่นบูชาทั้งหลายของพวกเขา และทรงชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มให้สะอาด

34:5 And he burnt the bones of the priests upon their altars, and cleansed Judah and Jerusalem.

34:6 และพระองค์ทรงกระทำแบบเดียวกันในนครต่าง ๆ ของมนัสเสห์ เอฟราอิมและสิเมโอน จนถึงนัฟทาลี ด้วยจอบของพวกเขาโดยรอบ

34:6 And so did he in the cities of Manasseh, and Ephraim, and Simeon, even unto Naphtali, with their mattocks round about.

34:7 และเมื่อพระองค์ได้ทรงทำลายบรรดาแท่นบูชาและเสารูปเคารพ และได้ทรงทุบรูปเคารพแกะสลักให้เป็นผงคลี และทรงโค่นบรรดารูปเคารพทั้งสิ้นลงทั่วแผ่นดินแห่งอิสราเอลแล้ว พระองค์ก็เสด็จกลับยังกรุงเยรูซาเล็ม

34:7 And when he had broken down the altars and the groves, and had beaten the graven images into powder, and cut down all the idols throughout all the land of Israel, he returned to Jerusalem.

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)
34:8 บัดนี้ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระแผ่นดินและพระนิเวศน์แล้ว พระองค์ทรงส่งชาฟานบุตรชายของอาซาลิยาห์ และมาอาเสอาห์ผู้ว่าราชการนคร และโยอาห์บุตรชายของโยอาฮาสเจ้ากรมสารบรรณ ไปซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์

Temple Repaired (2 Kin. 22:3-7)
34:8 Now in the eighteenth year of his reign, when he had purged the land, and the house, he sent Shaphan the son of Azaliah, and Maaseiah the governor of the city, and Joah the son of Joahaz the recorder, to repair the house of the LORD his God.

34:9 และเมื่อเขาทั้งหลายมาหาฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิตแล้ว พวกเขาได้มอบเงินซึ่งได้นำมายังพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าประตูได้เก็บจากมือของมนัสเสห์และเอฟราอิม และจากบรรดาคนที่เหลือของอิสราเอล และจากยูดาห์กับเบนยามินทั้งสิ้น และพวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

34:9 And when they came to Hilkiah the high priest, they delivered the money that was brought into the house of God, which the Levites that kept the doors had gathered of the hand of Manasseh and Ephraim, and of all the remnant of Israel, and of all Judah and Benjamin; and they returned to Jerusalem.

34:10 และเขาทั้งหลายมอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาคนทำงานซึ่งเป็นผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพวกเขามอบเงินนั้นให้แก่คนทำงานผู้ทำงานอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขพระนิเวศน์

34:10 And they put it in the hand of the workmen that had the oversight of the house of the LORD, and they gave it to the workmen that wrought in the house of the LORD, to repair and amend the house:

34:11 เขาทั้งหลายให้เงินนั้นแก่บรรดาช่างไม้และช่างก่อสร้างเพื่อจะซื้อหินสลักและไม้กระดานเพื่อประกับ และเพื่อเป็นพื้นสำหรับอาคารต่าง ๆ ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ทำลายเสีย

34:11 Even to the artificers and builders gave they it, to buy hewn stone, and timber for couplings, and to floor the houses which the kings of Judah had destroyed.

34:12 และคนทั้งหลายก็ทำงานอย่างสัตย์ซื่อ และพวกผู้คุมงานของพวกเขาคือ ยาหาทและโอบาดีห์ คนเลวีจากลูกหลานของเมรารี และเศคาริยาห์กับเมชุลลาม จากลูกหลานของคนโคฮาท เพื่อทำให้งานรุดหน้าไป และคนเลวีคนอื่น ๆ คือทุกคนที่ชำนาญเครื่องดนตรี

34:12 And the men did the work faithfully: and the overseers of them were Jahath and Obadiah, the Levites, of the sons of Merari; and Zechariah and Meshullam, of the sons of the Kohathites, to set it forward; and other of the Levites, all that could skill of instruments of musick.

34:13 เขาทั้งหลายยังเป็นผู้ดูแลคนยกของหนัก และเป็นผู้ดูแลบรรดาคนที่ทำงานปรนนิบัติทุกอย่างด้วย และในพวกคนเลวีมีบางคนเป็นอาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นนายประตู

34:13 Also they were over the bearers of burdens, and were overseers of all that wrought the work in any manner of service: and of the Levites there were scribes, and officers, and porters.

ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8-9)
34:14 และเมื่อเขาทั้งหลายนำเงินที่ได้นำเข้ามาไว้ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ออกมา ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้พบหนังสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ม้วนหนึ่งซึ่งประทานผ่านโมเสส

Hilkiah Finds Law of Moses (2 Kin. 22:8-9)
34:14 And when they brought out the money that was brought into the house of the LORD, Hilkiah the priest found a book of the law of the LORD given by Moses.

34:15 และฮิลคียาห์ตอบและพูดกับชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้าได้พบหนังสือพระราชบัญญัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์” และฮิลคียาห์มอบหนังสือนั้นให้ชาฟาน

34:15 And Hilkiah answered and said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the LORD. And Hilkiah delivered the book to Shaphan.

34:16 และชาฟานนำหนังสือนั้นไปถวายกษัตริย์ และทูลรายงานต่อกษัตริย์อีกว่า “สิ่งทั้งปวงที่ทรงมอบหมายแก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์ พวกเขาก็กำลังกระทำอยู่”

34:16 And Shaphan carried the book to the king, and brought the king word back again, saying, All that was committed to thy servants, they do it.

34:17 และเขาทั้งหลายได้เก็บรวบรวมเงินที่พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์แล้ว และได้มอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาผู้ดูแลและในมือของพวกคนงาน

34:17 And they have gathered together the money that was found in the house of the LORD, and have delivered it into the hand of the overseers, and to the hand of the workmen.

การอ่านพระราชบัญญัติได้นำการกลับใจยิ่งใหญ่มา (2 พกษ 22:10-13)
34:18 แล้วชาฟานราชเลขาทูลกษัตริย์ว่า “ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้มอบหนังสือม้วนหนึ่งแก่ข้าพระองค์” และชาฟานก็อ่านหนังสือนั้นต่อพระพักตร์กษัตริย์

The Law Read; Brings Great Repentance (2 Kin. 22:10-13)
34:18 Then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest hath given me a book. And Shaphan read it before the king.

34:19 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินถ้อยคำของพระราชบัญญัตินั้น พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์

34:19 And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes.

34:20 และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ อาหิคัมบุตรชายของชาฟาน อับโดนบุตรชายของมีคาห์ ชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์ ตรัสว่า

34:20 And the king commanded Hilkiah, and Ahikam the son of Shaphan, and Abdon the son of Micah, and Shaphan the scribe, and Asaiah a servant of the king's, saying,

34:21 “จงไปทูลถามพระเยโฮวาห์เพื่อเรา และเพื่อบรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาห์ เกี่ยวกับบรรดาถ้อยคำในหนังสือนี้ที่ได้ถูกค้นพบ เพราะว่าพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซึ่งเทลงเหนือเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงนัก เพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเราไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพื่อกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้”

34:21 Go, enquire of the LORD for me, and for them that are left in Israel and in Judah, concerning the words of the book that is found: for great is the wrath of the LORD that is poured out upon us, because our fathers have not kept the word of the LORD, to do after all that is written in this book.

คำพยากรณ์ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
34:22 และฮิลคียาห์และคนเหล่านั้นซึ่งกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งไว้ จึงไปหาฮุลดาห์หญิงผู้พยากรณ์ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์ บุตรชายของหัสราห์ผู้ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั้นนางอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวิทยาลัย) และเขาทั้งหลายพูดกับนางถึงเรื่องนั้น

Huldah's Prophecy (2 Kin. 22:14-20)
34:22 And Hilkiah, and they that the king had appointed, went to Huldah the prophetess, the wife of Shallum the son of Tikvath, the son of Hasrah, keeper of the wardrobe; (now she dwelt in Jerusalem in the college:) and they spake to her to that effect.

34:23 และนางตอบพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงบอกชายคนที่ได้ส่งพวกเจ้ามาหาเรานั้นว่า

34:23 And she answered them, Thus saith the LORD God of Israel, Tell ye the man that sent you to me,

34:24 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือสถานที่นี้ และเหนือชาวเมืองนี้ คือคำสาปแช่งทั้งสิ้นที่บันทึกไว้ในหนังสือซึ่งเขาทั้งหลายได้อ่านต่อพระพักตร์กษัตริย์แห่งยูดาห์นั้น

34:24 Thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the curses that are written in the book which they have read before the king of Judah:

34:25 เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเรา และได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่น ๆ เพื่อพวกเขาจะยั่วยุเราให้โกรธด้วยการงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจะเทลงเหนือสถานที่นี้ และจะไม่ถูกดับเสีย”

34:25 Because they have forsaken me, and have burned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands; therefore my wrath shall be poured out upon this place, and shall not be quenched.

34:26 และสำหรับกษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ได้ส่งเจ้าทั้งหลายมาถามพระเยโฮวาห์นั้น พวกเจ้าจงกล่าวแก่เขาดังนี้ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้เกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำที่เจ้าได้ยินแล้ว

34:26 And as for the king of Judah, who sent you to enquire of the LORD, so shall ye say unto him, Thus saith the LORD God of Israel concerning the words which thou hast heard;

34:27 เพราะว่าจิตใจของเจ้าอ่อนโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำของพระองค์ที่ต่อสู้สถานที่นี้ และต่อสู้ชาวเมืองนี้ และได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา และได้ฉีกเสื้อของเจ้าและได้ร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

34:27 Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humbledst thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me; I have even heard thee also, saith the LORD.

34:28 ดูเถิด เราจะรวบรวมเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบรวมไปยังอุโมงค์ฝังศพของเจ้าอย่างสันติ ทั้งตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราจะนำมาเหนือสถานที่นี้และเหนือชาวเมืองแห่งสถานที่นี้”’” และเขาทั้งหลายนำพระวจนะกลับมาทูลกษัตริย์อีก

34:28 Behold, I will gather thee to thy fathers, and thou shalt be gathered to thy grave in peace, neither shall thine eyes see all the evil that I will bring upon this place, and upon the inhabitants of the same. So they brought the king word again.

การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชากรทั้งปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)
34:29 แล้วกษัตริย์ส่งไป และรวบรวมบรรดาผู้อาวุโสของยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม

The Law Read to All the People (2 Kin. 23:1-2)
34:29 Then the king sent and gathered together all the elders of Judah and Jerusalem.

34:30 และกษัตริย์เสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ทั้งคนยูดาห์ทั้งสิ้น ชาวกรุงเยรูซาเล็ม พวกปุโรหิตและคนเลวี และประชากรทั้งปวงทั้งใหญ่และเล็ก และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญา ที่ได้พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ให้เขาทั้งหลายฟัง

34:30 And the king went up into the house of the LORD, and all the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem, and the priests, and the Levites, and all the people, great and small: and he read in their ears all the words of the book of the covenant that was found in the house of the LORD.

กษัตริย์และประชากรทำพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)
34:31 และกษัตริย์ประทับยืนอยู่ในสถานที่ของพระองค์ และทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า จะดำเนินตามพระเยโฮวาห์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดใจของพระองค์ และด้วยสุดจิตของพระองค์ เพื่อจะปฏิบัติตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้

King and People Make Covenant with God (2 Kin. 23:3)
34:31 And the king stood in his place, and made a covenant before the LORD, to walk after the LORD, and to keep his commandments, and his testimonies, and his statutes, with all his heart, and with all his soul, to perform the words of the covenant which are written in this book.

34:32 และพระองค์ทรงให้บรรดาผู้ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและเบนยามินเข้าส่วนในพันธสัญญานั้น และชาวกรุงเยรูซาเล็มก็กระทำตามพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย

34:32 And he caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to it. And the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers.

34:33 และโยสิยาห์ได้เอาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งปวงออกไปเสียจากดินแดนทั้งสิ้นซึ่งเป็นของชนชาติอิสราเอล และทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ในอิสราเอลปรนนิบัติ คือให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย และตลอดรัชสมัยของพระองค์ เขาทั้งหลายก็ไม่ได้พรากไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขา

34:33 And Josiah took away all the abominations out of all the countries that pertained to the children of Israel, and made all that were present in Israel to serve, even to serve the LORD their God. And all his days they departed not from following the LORD, the God of their fathers.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope