กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 23 / 2 Kings 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชากรฟัง (2 พศด 34:29-30)
23:1 และกษัตริย์ทรงส่งไป และพวกเขารวบรวมบรรดาผู้อาวุโสของยูดาห์และของกรุงเยรูซาเล็มให้มาเฝ้าพระองค์

The Law Read Publicly (2 Chr. 34:29-30)
23:1 And the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and of Jerusalem.

23:2 และกษัตริย์เสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และคนยูดาห์ทั้งสิ้น และบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ และพวกปุโรหิต พวกผู้พยากรณ์ และประชากรทั้งปวงทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญา ซึ่งได้พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ให้เขาทั้งหลายฟัง

23:2 And the king went up into the house of the LORD, and all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests, and the prophets, and all the people, both small and great: and he read in their ears all the words of the book of the covenant which was found in the house of the LORD.

23:3 และกษัตริย์ประทับยืนข้างเสา และทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า จะดำเนินตามพระเยโฮวาห์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดใจของพวกเขา และด้วยสุดจิตของพวกเขา เพื่อจะปฏิบัติตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้ และประชากรทั้งปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั้น

23:3 And the king stood by a pillar, and made a covenant before the LORD, to walk after the LORD, and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people stood to the covenant.

โยสิยาห์นำคนอิสราเอลในการปฏิรูปใหม่ (2 พศด 34:33)
23:4 และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิต และพวกปุโรหิตรอง และบรรดาผู้เฝ้าประตู ให้นำภาชนะทั้งสิ้นที่ทำขึ้นสำหรับพระบาอัล สำหรับเสารูปเคารพ และสำหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ออกมาจากพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงเผาภาชนะเหล่านั้นเสียภายนอกกรุงเยรูซาเล็มในทุ่งนาแห่งขิดโรน และขนมูลเถ้าของภาชนะเหล่านั้นไปยังเบธเอล

Reforms under Josiah (2 Chr. 34:33)
23:4 And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of the second order, and the keepers of the door, to bring forth out of the temple of the LORD all the vessels that were made for Baal, and for the grove, and for all the host of heaven: and he burned them without Jerusalem in the fields of Kidron, and carried the ashes of them unto Bethel.

23:5 และพระองค์ทรงกำจัดพวกปุโรหิตที่ไหว้รูปเคารพต่าง ๆ ผู้ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้สถาปนาไว้ ให้เผาเครื่องหอมในสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ และในสถานที่ทั้งปวงรอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็ม ทั้งคนเหล่านั้นที่เผาเครื่องหอมถวายพระบาอัล ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หมู่ดาวประจำราศี และบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์

23:5 And he put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem; them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the host of heaven.

23:6 และพระองค์ทรงนำเสารูปเคารพออกมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ภายนอกกรุงเยรูซาเล็มถึงลำธารขิดโรน และเผามันเสียที่ลำธารขิดโรน และทรงทุบมันให้เป็นผงคลี และเหวี่ยงผงคลีนั้นลงบนบรรดาที่ฝังศพของคนสามัญ

23:6 And he brought out the grove from the house of the LORD, without Jerusalem, unto the brook Kidron, and burned it at the brook Kidron, and stamped it small to powder, and cast the powder thereof upon the graves of the children of the people.

23:7 และพระองค์ทรงทำลายบ้านของพวกรักร่วมเพศ ซึ่งอยู่ข้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เสีย เป็นที่ที่พวกผู้หญิงทอม่านสำหรับเสารูปเคารพ

23:7 And he brake down the houses of the sodomites, that were by the house of the LORD, where the women wove hangings for the grove.

23:8 และพระองค์ทรงให้ปุโรหิตทั้งหมดออกจากนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ และทรงกระทำให้บรรดาสถานบูชาบนที่สูงเสียความศักดิ์สิทธิ์ คือที่ที่พวกปุโรหิตได้เผาเครื่องหอม ตั้งแต่เกบาถึงเบเออร์เชบา และพระองค์ทรงทำลายสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของประตูเมือง ซึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตูของโยชูวาผู้ว่าราชการนคร ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือที่ประตูเมือง

23:8 And he brought all the priests out of the cities of Judah, and defiled the high places where the priests had burned incense, from Geba to Beersheba, and brake down the high places of the gates that were in the entering in of the gate of Joshua the governor of the city, which were on a man's left hand at the gate of the city.

23:9 แต่อย่างไรก็ดี พวกปุโรหิตแห่งสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายไม่ได้ขึ้นมายังแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม แต่เขาทั้งหลายกินขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา

23:9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren.

23:10 และพระองค์ทรงกระทำให้โทเฟทเสียความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรทั้งหลายของฮินโนม เพื่อจะไม่มีผู้ใดให้บุตรชายหญิงของตนลุยไฟถวายพระโมเลค

23:10 And he defiled Topheth, which is in the valley of the children of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech.

23:11 และพระองค์ทรงกำจัดม้าทั้งหลายซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ถวายแก่ดวงอาทิตย์ ที่ตรงทางเข้าพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ข้างห้องของนาธันเมเลคข้าราชสำนัก ซึ่งอยู่ในชานเมือง และทรงเผาบรรดารถม้าศึกของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟ

23:11 And he took away the horses that the kings of Judah had given to the sun, at the entering in of the house of the LORD, by the chamber of Nathanmelech the chamberlain, which was in the suburbs, and burned the chariots of the sun with fire.

23:12 และบรรดาแท่นบูชาที่อยู่บนหลังคาห้องชั้นบนของอาหัส ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้สร้างไว้ และแท่นบูชาทั้งหลายซึ่งมนัสเสห์ได้สร้างไว้ในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ กษัตริย์ทรงรื้อลงและหักพวกมันเสียจากที่นั่น และทรงเหวี่ยงผงคลีของพวกมันลงไปในลำธารขิดโรน

23:12 And the altars that were on the top of the upper chamber of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in the two courts of the house of the LORD, did the king beat down, and brake them down from thence, and cast the dust of them into the brook Kidron.

23:13 และบรรดาสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ทางขวามือของภูเขาแห่งความพินาศ ซึ่งซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้สร้างไว้สำหรับพระอัชโทเรทสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนไซดอน และสำหรับพระเคโมชสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนโมอับ และสำหรับพระมิลโคมสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน กษัตริย์ก็ทรงกระทำให้เสียความศักดิ์สิทธิ์

23:13 And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the abomination of the Zidonians, and for Chemosh the abomination of the Moabites, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile.

23:14 และพระองค์ทรงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นชิ้น ๆ และโค่นเหล่าเสารูปเคารพลงเสีย และเอากระดูกมนุษย์ถมสถานที่เหล่านั้น

23:14 And he brake in pieces the images, and cut down the groves, and filled their places with the bones of men.

23:15 ยิ่งกว่านั้น แท่นบูชานั้นซึ่งอยู่ที่เบธเอล และสถานบูชาบนที่สูงนั้นซึ่งเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัทได้สร้างไว้ ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป ทั้งแท่นบูชานั้นและสถานบูชาบนที่สูงนั้นพระองค์ทรงรื้อลง และทรงเผาสถานบูชาบนที่สูงนั้นและบดให้เป็นผงคลี และทรงเผาเสารูปเคารพเสีย

23:15 Moreover the altar that was at Bethel, and the high place which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both that altar and the high place he brake down, and burned the high place, and stamped it small to powder, and burned the grove.

23:16 และเมื่อโยสิยาห์ทรงหันไป พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาอุโมงค์ฝังศพซึ่งอยู่ที่นั่นในภูเขานั้น และทรงส่งไปเอากระดูกออกมาจากอุโมงค์เหล่านั้น และเผากระดูกเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชานั้น และทรงกระทำให้แท่นบูชานั้นเสียความศักดิ์สิทธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งคนของพระเจ้าได้ป่าวร้องไว้ ผู้ซึ่งป่าวร้องถ้อยคำเหล่านี้

23:16 And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount, and sent, and took the bones out of the sepulchres, and burned them upon the altar, and polluted it, according to the word of the LORD which the man of God proclaimed, who proclaimed these words.

23:17 แล้วพระองค์ตรัสว่า “อนุสาวรีย์ที่เรามองเห็นข้างโน้นคืออะไร” และคนในนครนั้นทูลพระองค์ว่า “เป็นอุโมงค์ฝังศพของคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ และได้ป่าวร้องถึงสิ่งเหล่านี้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำต่อแท่นบูชาแห่งเบธเอล”

23:17 Then he said, What title is that that I see? And the men of the city told him, It is the sepulchre of the man of God, which came from Judah, and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Bethel.

23:18 และพระองค์ตรัสว่า “จงให้เขาอยู่ที่นั่นแหละ อย่าให้ผู้ใดย้ายกระดูกของเขา” ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงทิ้งกระดูกของเขาไว้อย่างนั้น พร้อมกับกระดูกของผู้พยากรณ์ที่ได้ออกมาจากกรุงสะมาเรีย

23:18 And he said, Let him alone; let no man move his bones. So they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria.

23:19 และนิเวศน์ทั้งสิ้นของสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้นที่อยู่ในนครต่าง ๆ แห่งสะมาเรีย ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้เพื่อยั่วยุพระเยโฮวาห์ให้พระพิโรธ โยสิยาห์ก็ทรงกำจัดออกไปเสีย และทรงกระทำต่อสถานที่เหล่านั้นตามทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำในเบธเอล

23:19 And all the houses also of the high places that were in the cities of Samaria, which the kings of Israel had made to provoke the LORD to anger, Josiah took away, and did to them according to all the acts that he had done in Bethel.

23:20 และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งปวงแห่งบรรดาสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่ที่นั่นเสียบนแท่นบูชาทั้งหลาย และทรงเผากระดูกคนเสียบนแท่นบูชาเหล่านั้น และเสด็จกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

23:20 And he slew all the priests of the high places that were there upon the altars, and burned men's bones upon them, and returned to Jerusalem.

การถือรักษาเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)
23:21 และกษัตริย์ทรงบัญชาประชากรทั้งปวงว่า “จงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือพันธสัญญานี้”

Keeping the Passover (2 Chr. 35:1-19)
23:21 And the king commanded all the people, saying, Keep the passover unto the LORD your God, as it is written in the book of this covenant.

23:22 แน่ทีเดียว เทศกาลปัสกาอย่างนี้ไม่ได้ถือกันมาตั้งแต่สมัยของพวกผู้วินิจฉัยผู้ที่วินิจฉัยคนอิสราเอล หรือตลอดสมัยของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลหรือกษัตริย์แห่งยูดาห์

23:22 Surely there was not holden such a passover from the days of the judges that judged Israel, nor in all the days of the kings of Israel, nor of the kings of Judah;

23:23 แต่ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของกษัตริย์โยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม

23:23 But in the eighteenth year of king Josiah, wherein this passover was holden to the LORD in Jerusalem.

23:24 ยิ่งกว่านั้น พวกคนทรง และพวกพ่อมดแม่มด และบรรดารูปเคารพ และรูปเคารพทั้งหลาย และบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนซึ่งเห็นกันอยู่ในแผ่นดินแห่งยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็ม โยสิยาห์ได้กำจัดออกไปเสีย เพื่อพระองค์จะทรงกระทำตามถ้อยคำแห่งพระราชบัญญัติซึ่งเขียนไว้ในหนังสือที่ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

23:24 Moreover the workers with familiar spirits, and the wizards, and the images, and the idols, and all the abominations that were spied in the land of Judah and in Jerusalem, did Josiah put away, that he might perform the words of the law which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of the LORD.

23:25 และก่อนพระองค์ไม่มีกษัตริย์องค์ใดเหมือนอย่างพระองค์ ผู้ซึ่งหันมาหาพระเยโฮวาห์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย และด้วยสิ้นสุดพระกำลังของพระองค์ ตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้นของโมเสส และผู้ที่เกิดมาทีหลังพระองค์ ก็ไม่มีใครเหมือนอย่างพระองค์

23:25 And like unto him was there no king before him, that turned to the LORD with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses; neither after him arose there any like him.

23:26 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงหันจากความดุร้ายแห่งพระพิโรธอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งพระพิโรธของพระองค์ได้พลุ่งขึ้นต่อยูดาห์ เพราะเหตุการยั่วยุทั้งสิ้นที่มนัสเสห์ได้ยั่วยุพระองค์ให้พระพิโรธ

23:26 Notwithstanding the LORD turned not from the fierceness of his great wrath, wherewith his anger was kindled against Judah, because of all the provocations that Manasseh had provoked him withal.

23:27 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะขจัดยูดาห์ออกไปให้พ้นจากสายตาของเราด้วย เหมือนอย่างที่เราได้ขจัดอิสราเอลออกไปเสีย และเราจะเหวี่ยงนครนี้ซึ่งเราได้เลือกสรรออกไปเสีย คือกรุงเยรูซาเล็ม กับนิเวศน์ซึ่งเราได้บอกว่า ‘นามของเราจะอยู่ที่นั่น’”

23:27 And the LORD said, I will remove Judah also out of my sight, as I have removed Israel, and will cast off this city Jerusalem which I have chosen, and the house of which I said, My name shall be there.

กษัตริย์โยสิยาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
23:28 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของโยสิยาห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

King Josiah Dies (2 Chr. 35:20-27)
23:28 Now the rest of the acts of Josiah, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

23:29 ในสมัยของพระองค์ ฟาโรห์เนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์เสด็จขึ้นไปต่อสู้กษัตริย์แห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ำยูเฟรติส และกษัตริย์โยสิยาห์เสด็จไปปะทะพระองค์ และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์แล้ว ฟาโรห์เนโคก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมกิดโด

23:29 In his days Pharaohnechoh king of Egypt went up against the king of Assyria to the river Euphrates: and king Josiah went against him; and he slew him at Megiddo, when he had seen him.

23:30 และพวกผู้รับใช้ของพระองค์ก็นำพระศพใส่รถม้าศึกมาจากเมืองเมกิดโด และนำพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็ม และฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของพระองค์เอง และประชากรแห่งแผ่นดินนั้นก็เอาเยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์และเจิมท่านไว้ และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนราชบิดาของท่าน

23:30 And his servants carried him in a chariot dead from Megiddo, and brought him to Jerusalem, and buried him in his own sepulchre. And the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and anointed him, and made him king in his father's stead.

ฟาโรห์ปลดกษัตริย์เยโฮอาหาสออกจากราชสมบัติ (2 พศด 36:1-2)
23:31 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุยี่สิบสามพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามเดือนในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า ฮามุทาลบุตรสาวของเยเรมีย์ชาวลิบนาห์

King Jehoahaz Dethroned by Pharaoh (2 Chr. 36:1-2)
23:31 Jehoahaz was twenty and three years old when he began to reign; and he reigned three months in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah.

23:32 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ

23:32 And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that his fathers had done.

23:33 และฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว้ที่ริบลาห์ในแผ่นดินแห่งฮามัท เพื่อไม่ให้พระองค์ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม และกำหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ และทองคำหนึ่งตะลันต์

23:33 And Pharaohnechoh put him in bands at Riblah in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem; and put the land to a tribute of an hundred talents of silver, and a talent of gold.

เยโฮยาคิมครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
23:34 และฟาโรห์เนโคทรงตั้งเอลียาคิมโอรสของโยสิยาห์ให้เป็นกษัตริย์แทนโยสิยาห์บิดาของท่าน และเปลี่ยนชื่อของท่านเป็นเยโฮยาคิม และทรงพาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่านมาถึงอียิปต์และสิ้นชีวิตเสียที่นั่น

Jehoiakim Reigns over Judah (2 Chr. 36:4-5)
23:34 And Pharaohnechoh made Eliakim the son of Josiah king in the room of Josiah his father, and turned his name to Jehoiakim, and took Jehoahaz away: and he came to Egypt, and died there.

23:35 และเยโฮยาคิมมอบเงินและทองคำให้แก่ฟาโรห์ แต่พระองค์ทรงเก็บภาษีจากชาวแผ่นดินเพื่อมอบเงินตามบัญชาของฟาโรห์ พระองค์ทรงบังคับเรียกเก็บเงินและทองคำของประชากรแห่งแผ่นดินนั้น จากทุกคนตามการประเมินของตน เพื่อมอบแก่ฟาโรห์เนโค

23:35 And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh; but he taxed the land to give the money according to the commandment of Pharaoh: he exacted the silver and the gold of the people of the land, of every one according to his taxation, to give it unto Pharaohnechoh.

23:36 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เศบูดาห์บุตรสาวของเปดายาห์ชาวรูมาห์

23:36 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Zebudah, the daughter of Pedaiah of Rumah.

23:37 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ

23:37 And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that his fathers had done.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope