กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 5 / 2 Chronicles 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การอัญเชิญหีบของพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 7:51-8:11)
5:1 บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงกระทำสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ก็ได้สำเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนำบรรดาสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงมอบถวายไว้เข้ามา และเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และบรรดาเครื่องใช้ต่าง ๆ และพระองค์ทรงเก็บไว้ในคลังพระนิเวศน์ของพระเจ้า

Ark Brought into the Temple (1 Kin. 7:51-8:11)
5:1 Thus all the work that Solomon made for the house of the LORD was finished: and Solomon brought in all the things that David his father had dedicated; and the silver, and the gold, and all the instruments, put he among the treasures of the house of God.

5:2 แล้วซาโลมอนทรงเรียกประชุมพวกผู้อาวุโสแห่งอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ คือหัวหน้าของบรรพบุรุษชนชาติอิสราเอล มายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะอัญเชิญหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากนครของดาวิด คือเมืองศิโยน

5:2 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

5:3 ดังนั้น ผู้ชายทั้งสิ้นของอิสราเอลจึงประชุมกันต่อพระพักตร์กษัตริย์ในการเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด

5:3 Wherefore all the men of Israel assembled themselves unto the king in the feast which was in the seventh month.

5:4 และพวกผู้อาวุโสทั้งสิ้นของอิสราเอลได้เข้ามา และพวกคนเลวีได้ยกหีบ

5:4 And all the elders of Israel came; and the Levites took up the ark.

5:5 และเขาทั้งหลายได้อัญเชิญหีบ และพลับพลาแห่งชุมนุมชน และภาชนะอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้พวกปุโรหิตและคนเลวีได้หามขึ้นมา

5:5 And they brought up the ark, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, these did the priests and the Levites bring up.

5:6 เช่นกัน กษัตริย์ซาโลมอนกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันต่อพระพักตร์พระองค์ต่อหน้าหีบ ได้ถวายแกะและวัวตัวผู้มากมาย ซึ่งจะนับหรือบันทึกก็ไม่ได้เพราะว่ามีเป็นจำนวนมาก

5:6 Also king Solomon, and all the congregation of Israel that were assembled unto him before the ark, sacrificed sheep and oxen, which could not be told nor numbered for multitude.

5:7 และพวกปุโรหิตอัญเชิญหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มายังสถานที่ของหีบนั้น เข้าไปในห้องหลังสุดของพระนิเวศน์ คือในที่บริสุทธิ์ที่สุด ภายใต้ปีกของพวกเครูบนั้น

5:7 And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his place, to the oracle of the house, into the most holy place, even under the wings of the cherubims:

5:8 ด้วยว่าพวกเครูบกางปีกของตนออกเหนือสถานที่ของหีบ และพวกเครูบได้คลุมอยู่เหนือหีบและไม้คานหามหีบนั้น

5:8 For the cherubims spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.

5:9 และพวกเขาเลื่อนคานหามของหีบนั้นออกบ้าง เพื่อที่จะสามารถมองเห็นปลายคานหามได้จากหีบนั้น ซึ่งอยู่ข้างหน้าห้องหลังสุด แต่คานหามเหล่านั้นมองไม่เห็นจากข้างนอก และหีบนั้นก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

5:9 And they drew out the staves of the ark, that the ends of the staves were seen from the ark before the oracle; but they were not seen without. And there it is unto this day.

5:10 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากแผ่นศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสใส่ไว้ในนั้น ณ ภูเขาโฮเรบ เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกระทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากอียิปต์

5:10 There was nothing in the ark save the two tables which Moses put therein at Horeb, when the LORD made a covenant with the children of Israel, when they came out of Egypt.

5:11 และต่อมา เมื่อพวกปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ที่สุด (เพราะปุโรหิตทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้ว และขณะนั้นไม่ได้รอตามเวร

5:11 And it came to pass, when the priests were come out of the holy place: (for all the priests that were present were sanctified, and did not then wait by course:

5:12 เช่นกัน บรรดาคนเลวีที่เป็นนักร้อง ทุกคนของอาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน ทั้งบุตรชายและญาติของเขาทั้งหลาย แต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาว มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ยืนอยู่ทางทิศตะวันออกของแท่นบูชา และพร้อมกับพวกเขามีพวกปุโรหิตหนึ่งร้อยยี่สิบคนกำลังเป่าแตรอยู่)

5:12 Also the Levites which were the singers, all of them of Asaph, of Heman, of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them an hundred and twenty priests sounding with trumpets:)

5:13 และต่อมา พวกคนเป่าแตรและพวกนักร้องเป็นเหมือนพวกเดียวกัน ทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อพวกเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตร ฉาบและเครื่องดนตรีอื่น ๆ และถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” เมื่อนั้นพระนิเวศน์ก็เต็มไปด้วยเมฆก้อนหนึ่ง คือพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

5:13 It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the LORD; and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of musick, and praised the LORD, saying, For he is good; for his mercy endureth for ever: that then the house was filled with a cloud, even the house of the LORD;

5:14 จนพวกปุโรหิตยืนปรนนิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเหตุเมฆนั้น เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ได้เต็มพระนิเวศน์ของพระเจ้าแล้ว

5:14 So that the priests could not stand to minister by reason of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope