กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 29 / 2 Chronicles 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 18:1-3; อสย 36-39)
29:1 เฮเซคียาห์ทรงเริ่มครอบครองเมื่อพระองค์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลายี่สิบเก้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า อาบียาห์ บุตรสาวของเศคาริยาห์

Hezekiah Reigns over Judah (2 Kin. 18:1-3; Isa. 36-39)
29:1 Hezekiah began to reign when he was five and twenty years old, and he reigned nine and twenty years in Jerusalem. And his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah.

29:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งที่ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ

29:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that David his father had done.

29:3 ในปีแรกแห่งรัชกาลของพระองค์ในเดือนแรก พระองค์ทรงเปิดประตูแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้น

29:3 He in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the LORD, and repaired them.

29:4 และพระองค์ทรงนำพวกปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาและทรงให้พวกเขาชุมนุมกันที่ถนนด้านทิศตะวันออก

29:4 And he brought in the priests and the Levites, and gathered them together into the east street,

29:5 และตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลาย คนเลวีเอ๋ย ขอฟังเรา บัดนี้จงชำระตัวให้บริสุทธิ์ และชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านให้บริสุทธิ์ และขนสิ่งสกปรกทั้งหลายออกเสียจากสถานที่บริสุทธิ์

29:5 And said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the LORD God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place.

29:6 เพราะบรรพบุรุษของเราทั้งหลายได้ทำการละเมิด และได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา และได้ทอดทิ้งพระองค์ และหันหน้าของพวกเขาเสียจากที่ประทับของพระเยโฮวาห์ และได้หันหลังของเขาทั้งหลายให้

29:6 For our fathers have trespassed, and done that which was evil in the eyes of the LORD our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the LORD, and turned their backs.

29:7 เขาทั้งหลายปิดประตูมุขด้วย และได้ดับบรรดาประทีปเสีย และไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผาบูชาในสถานที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล

29:7 Also they have shut up the doors of the porch, and put out the lamps, and have not burned incense nor offered burnt offerings in the holy place unto the God of Israel.

29:8 ดังนั้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงอยู่เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้แก่ความทุกข์ยาก ความแปลกประหลาด และความเย้ยหยัน ตามที่ท่านทั้งหลายเห็นกับตาของพวกท่าน

29:8 Wherefore the wrath of the LORD was upon Judah and Jerusalem, and he hath delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, as ye see with your eyes.

29:9 เพราะดูเถิด บิดาทั้งหลายของพวกเราได้ล้มลงด้วยดาบ และบรรดาบุตรชายบุตรสาวกับภรรยาของพวกเราได้เป็นเชลยเพราะเหตุนี้

29:9 For, lo, our fathers have fallen by the sword, and our sons and our daughters and our wives are in captivity for this.

29:10 บัดนี้ เรามีใจประสงค์ที่จะกระทำพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากพวกเรา

29:10 Now it is in mine heart to make a covenant with the LORD God of Israel, that his fierce wrath may turn away from us.

29:11 บุตรชายทั้งหลายของเราเอ๋ย บัดนี้อย่าเพิกเฉย เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกท่านทั้งหลายให้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ เพื่อรับใช้พระองค์ และเพื่อพวกท่านจะปรนนิบัติพระองค์ และเผาเครื่องหอม”

29:11 My sons, be not now negligent: for the LORD hath chosen you to stand before him, to serve him, and that ye should minister unto him, and burn incense.

29:12 แล้วคนเลวีก็ลุกขึ้น คือมาฮาทบุตรชายของอามาสัย และโยเอลบุตรชายของอาซาริยาห์ จากลูกหลานของโคฮาท และจากลูกหลานของเมรารีคือ คีชบุตรชายของอับดี และอาซาริยาห์บุตรชายของเยฮาลเลเลล และของคนเกอร์โชนคือ โยอาห์บุตรชายของศิมมาห์ และเอเดนบุตรชายของโยอาห์

29:12 Then the Levites arose, Mahath the son of Amasai, and Joel the son of Azariah, of the sons of the Kohathites: and of the sons of Merari, Kish the son of Abdi, and Azariah the son of Jehalelel: and of the Gershonites; Joah the son of Zimmah, and Eden the son of Joah:

29:13 และจากลูกหลานของเอลีซาฟานคือ ชิมรีและเยอีเอล และจากลูกหลานของอาสาฟคือ เศคาริยาห์และมัทธานิยาห์

29:13 And of the sons of Elizaphan; Shimri, and Jeiel: and of the sons of Asaph; Zechariah, and Mattaniah:

29:14 และจากลูกหลานของเฮมานคือ เยฮีเอลและชิเมอี และจากลูกหลานของเยดูธูนคือ เชไมอาห์และอุสซีเอล

29:14 And of the sons of Heman; Jehiel, and Shimei: and of the sons of Jeduthun; Shemaiah, and Uzziel.

29:15 และเขาทั้งหลายรวบรวมพี่น้องของตน และชำระตนให้บริสุทธิ์ และมาตามพระบัญชาของกษัตริย์ โดยบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพื่อชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ให้บริสุทธิ์

29:15 And they gathered their brethren, and sanctified themselves, and came, according to the commandment of the king, by the words of the LORD, to cleanse the house of the LORD.

29:16 และพวกปุโรหิตได้เข้ามาในส่วนข้างในแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อชำระพระนิเวศน์ให้บริสุทธิ์ และนำสิ่งสกปรกทั้งหลายที่พวกเขาพบในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ออกมาที่ลานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และคนเลวีก็ขนเอาของนั้นออกไปข้างนอกมายังลำธารขิดโรน

29:16 And the priests went into the inner part of the house of the LORD, to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the LORD into the court of the house of the LORD. And the Levites took it, to carry it out abroad into the brook Kidron.

29:17 บัดนี้ เขาทั้งหลายเริ่มชำระในวันแรกของเดือนแรก และในวันที่แปดของเดือนนั้นพวกเขามายังมุขของพระเยโฮวาห์ ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ในเวลาแปดวัน และในวันที่สิบหกของเดือนแรกเขาทั้งหลายก็ทำเสร็จ

29:17 Now they began on the first day of the first month to sanctify, and on the eighth day of the month came they to the porch of the LORD: so they sanctified the house of the LORD in eight days; and in the sixteenth day of the first month they made an end.

29:18 แล้วเขาทั้งหลายเข้าไปเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์และทูลว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ทั้งสิ้นแล้ว ทั้งแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชา พร้อมกับภาชนะของแท่นบูชานั้นทั้งสิ้น และโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ พร้อมกับภาชนะของโต๊ะนั้นทั้งหมด

29:18 Then they went in to Hezekiah the king, and said, We have cleansed all the house of the LORD, and the altar of burnt offering, with all the vessels thereof, and the shewbread table, with all the vessels thereof.

29:19 ยิ่งกว่านั้น ภาชนะทั้งสิ้นซึ่งกษัตริย์อาหัสในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทิ้งเสียในการละเมิดของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เตรียมพร้อมและได้ชำระแล้ว และดูเถิด ของเหล่านั้นก็อยู่หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์”

29:19 Moreover all the vessels, which king Ahaz in his reign did cast away in his transgression, have we prepared and sanctified, and, behold, they are before the altar of the LORD.

เฮเซคียาห์ให้ประชากรนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก
29:20 แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงลุกขึ้นแต่เช้า และรวบรวมบรรดาเจ้านายของนคร และเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

Hezekiah Restores Temple Worship
29:20 Then Hezekiah the king rose early, and gathered the rulers of the city, and went up to the house of the LORD.

29:21 และเขาทั้งหลายได้นำวัวหนุ่มเจ็ดตัว แกะตัวผู้เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะตัวผู้เจ็ดตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับราชอาณาจักร สำหรับสถานบริสุทธิ์และสำหรับยูดาห์ และพระองค์ทรงบัญชาพวกปุโรหิตซึ่งเป็นลูกหลานของอาโรนให้ถวายของเหล่านั้นบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์

29:21 And they brought seven bullocks, and seven rams, and seven lambs, and seven he goats, for a sin offering for the kingdom, and for the sanctuary, and for Judah. And he commanded the priests the sons of Aaron to offer them on the altar of the LORD.

29:22 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงฆ่าวัวหนุ่มเหล่านั้น และพวกปุโรหิตก็รับเลือดและพรมเลือดนั้นบนแท่นบูชา เช่นเดียวกันเมื่อเขาทั้งหลายได้ฆ่าแกะตัวผู้เหล่านั้นแล้ว พวกเขาก็เอาเลือดนั้นพรมบนแท่นบูชา เขาทั้งหลายฆ่าพวกลูกแกะด้วย และพวกเขาเอาเลือดนั้นพรมบนแท่นบูชา

29:22 So they killed the bullocks, and the priests received the blood, and sprinkled it on the altar: likewise, when they had killed the rams, they sprinkled the blood upon the altar: they killed also the lambs, and they sprinkled the blood upon the altar.

29:23 และเขาทั้งหลายนำพวกแพะตัวผู้สำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นออกมาอยู่ต่อพระพักตร์กษัตริย์และต่อหน้าชุมนุมชน และพวกเขาวางมือของตนบนแพะเหล่านั้น

29:23 And they brought forth the he goats for the sin offering before the king and the congregation; and they laid their hands upon them:

29:24 และพวกปุโรหิตก็ฆ่าแพะเหล่านั้นเสีย และพวกเขาทำการคืนดีกันด้วยเลือดของพวกมันบนแท่นบูชา เพื่อทำการลบมลทินบาปให้อิสราเอลทั้งสิ้น เพราะกษัตริย์ทรงบัญชาว่า ให้ทำเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับอิสราเอลทั้งปวง

29:24 And the priests killed them, and they made reconciliation with their blood upon the altar, to make an atonement for all Israel: for the king commanded that the burnt offering and the sin offering should be made for all Israel.

29:25 และพระองค์ทรงแต่งตั้งคนเลวีให้ประจำอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญัติของดาวิด และของกาดผู้ทำนายของกษัตริย์ และของนาธันผู้พยากรณ์ เพราะว่าพระบัญญัตินั้นมาจากพระเยโฮวาห์ทางพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์

29:25 And he set the Levites in the house of the LORD with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king's seer, and Nathan the prophet: for so was the commandment of the LORD by his prophets.

29:26 และคนเลวียื่นอยู่พร้อมกับบรรดาเครื่องดนตรีของดาวิด และพวกปุโรหิตพร้อมกับแตรทั้งหลาย

29:26 And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets.

29:27 และเฮเซคียาห์ทรงบัญชาให้ถวายเครื่องเผาบูชานั้นบนแท่นบูชา และเมื่อเริ่มถวายเครื่องเผาบูชา ก็เริ่มถวายเพลงแด่พระเยโฮวาห์ด้วยแตร และด้วยบรรดาเครื่องดนตรีตามพระบัญชาของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล

29:27 And Hezekiah commanded to offer the burnt offering upon the altar. And when the burnt offering began, the song of the LORD began also with the trumpets, and with the instruments ordained by David king of Israel.

29:28 และชุมนุมชนทั้งสิ้นก็นมัสการ และพวกนักร้องก็ร้องเพลง และพวกคนเป่าแตรก็ส่งเสียง และสารพัดเหล่านี้ทำอยู่จนการถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จสิ้น

29:28 And all the congregation worshipped, and the singers sang, and the trumpeters sounded: and all this continued until the burnt offering was finished.

29:29 และเมื่อเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเสร็จแล้ว กษัตริย์และคนทั้งปวงที่อยู่พร้อมกับพระองค์ก็ก้มตัวลงและนมัสการ

29:29 And when they had made an end of offering, the king and all that were present with him bowed themselves, and worshipped.

29:30 ยิ่งกว่านั้น กษัตริย์เฮเซคียาห์และบรรดาเจ้านายก็บัญชาคนเลวีให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยเหล่าถ้อยคำของดาวิดและของอาสาฟผู้ทำนาย และเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดี และพวกเขาก็ก้มศีรษะของตนลงและนมัสการ

29:30 Moreover Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing praise unto the LORD with the words of David, and of Asaph the seer. And they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshipped.

29:31 แล้วเฮเซคียาห์ทรงตอบและตรัสว่า “บัดนี้ท่านทั้งหลายได้ถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์แล้ว จงเข้ามาใกล้และนำบรรดาเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เถิด” และชุมนุมชนก็นำเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณทั้งหลายเข้ามา และทุกคนที่มีใจสมัครก็นำเครื่องเผาบูชามา

29:31 Then Hezekiah answered and said, Now ye have consecrated yourselves unto the LORD, come near and bring sacrifices and thank offerings into the house of the LORD. And the congregation brought in sacrifices and thank offerings; and as many as were of a free heart burnt offerings.

29:32 และจำนวนเครื่องเผาบูชาซึ่งชุมนุมชนนำมา คือวัวหนุ่มเจ็ดสิบตัว แกะตัวผู้หนึ่งร้อยตัว และลูกแกะสองร้อยตัว ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์

29:32 And the number of the burnt offerings, which the congregation brought, was threescore and ten bullocks, an hundred rams, and two hundred lambs: all these were for a burnt offering to the LORD.

29:33 และเครื่องบูชาที่มอบถวายไว้ มีวัวตัวผู้หกร้อยตัว และแกะสามพันตัว

29:33 And the consecrated things were six hundred oxen and three thousand sheep.

29:34 แต่มีปุโรหิตน้อยเกินไป จนพวกเขาถลกหนังเครื่องเผาบูชาทั้งหมดไม่ได้ ดังนั้นคนเลวีพี่น้องของพวกเขาจึงช่วยเขาทั้งหลายจนกว่างานนั้นเสร็จ และจนกว่าปุโรหิตคนอื่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้ว เพราะในการชำระตนให้บริสุทธิ์นั้นคนเลวีมีใจเที่ยงตรงยิ่งกว่าพวกปุโรหิต

29:34 But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt offerings: wherefore their brethren the Levites did help them, till the work was ended, and until the other priests had sanctified themselves: for the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests.

29:35 และเครื่องเผาบูชามีจำนวนมากมายด้วย พร้อมกับไขมันของเครื่องสันติบูชา และมีเครื่องดื่มบูชาคู่กับเครื่องเผาบูชา ดังนี้แหละงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์จึงถูกจัดตั้งให้เป็นระเบียบ

29:35 And also the burnt offerings were in abundance, with the fat of the peace offerings, and the drink offerings for every burnt offering. So the service of the house of the LORD was set in order.

29:36 และเฮเซคียาห์กับประชากรทั้งปวงก็ปีติยินดี ที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมประชากรไว้ เพราะสิ่งนี้ถูกกระทำอย่างปัจจุบันทันด่วน

29:36 And Hezekiah rejoiced, and all the people, that God had prepared the people: for the thing was done suddenly.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope