กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 23 / 2 Chronicles 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยอาชเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)
23:1 และในปีที่เจ็ด เยโฮยาดาทรงทำให้ตนเองเข้มแข็ง และให้พวกนายร้อยกระทำพันธสัญญากับท่าน พร้อมกับอาซาริยาห์บุตรชายของเยโรฮัม อิชมาเอลบุตรชายของเยโฮฮานัน อาซาริยาห์บุตรชายของโอเบด มาอาเสอาห์บุตรชายของอาดายาห์ และเอลีชาฟัทบุตรชายของศิครี

Joash Becomes King over Judah (2 Kin. 11:4-12)
23:1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him.

23:2 และเขาทั้งหลายเที่ยวไปทั่วยูดาห์และรวบรวมคนเลวีมาจากทุกนครแห่งยูดาห์ ทั้งบรรดาหัวหน้าของบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล และเขาทั้งหลายมายังกรุงเยรูซาเล็ม

23:2 And they went about in Judah, and gathered the Levites out of all the cities of Judah, and the chief of the fathers of Israel, and they came to Jerusalem.

23:3 และบรรดาชุมนุมชนทั้งสิ้นก็ทำพันธสัญญากับกษัตริย์ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และท่านกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ดูเถิด โอรสของกษัตริย์จะครอบครองตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับบรรดาโอรสของดาวิด

23:3 And all the congregation made a covenant with the king in the house of God. And he said unto them, Behold, the king's son shall reign, as the LORD hath said of the sons of David.

23:4 นี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจงกระทำ คือหนึ่งในสามของพวกท่าน ผู้เข้าเวรวันสะบาโต ซึ่งเป็นของพวกปุโรหิตและคนเลวี จงเป็นคนเฝ้าประตู

23:4 This is the thing that ye shall do; A third part of you entering on the sabbath, of the priests and of the Levites, shall be porters of the doors;

23:5 และหนึ่งในสามจงอยู่ที่พระราชวังของกษัตริย์ และหนึ่งในสามจงอยู่ที่ประตูเชิงราก และประชากรทั้งปวงจงอยู่ในลานทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

23:5 And a third part shall be at the king's house; and a third part at the gate of the foundation: and all the people shall be in the courts of the house of the LORD.

23:6 แต่อย่าให้สักคนหนึ่งเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ยกเว้นพวกปุโรหิตและคนทั้งหลายซึ่งเป็นคนเลวีที่ปรนนิบัติอยู่ เขาทั้งหลายจงเข้าไป เพราะเขาทั้งหลายบริสุทธิ์ แต่ประชากรทั้งปวงจงเฝ้าพระเยโฮวาห์

23:6 But let none come into the house of the LORD, save the priests, and they that minister of the Levites; they shall go in, for they are holy: but all the people shall keep the watch of the LORD.

23:7 และคนเลวีจงล้อมกษัตริย์ไว้รอบ ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน และนอกนั้นผู้ใดก็ตามที่เข้าไปในพระนิเวศน์ ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต แต่ท่านทั้งหลายจงอยู่กับกษัตริย์เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามา และเมื่อพระองค์เสด็จออกไป”

23:7 And the Levites shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand; and whosoever else cometh into the house, he shall be put to death: but be ye with the king when he cometh in, and when he goeth out.

23:8 ดังนั้น คนเลวีและคนยูดาห์ทั้งปวงก็กระทำตามที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตสั่งทุกประการ และนำคนของตนทุกคนที่จะเข้าเวรวันสะบาโต พร้อมกับคนที่จะออกเวรวันสะบาโตนั้น เพราะเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตไม่ได้ปล่อยกองเวรต่าง ๆ

23:8 So the Levites and all Judah did according to all things that Jehoiada the priest had commanded, and took every man his men that were to come in on the sabbath, with them that were to go out on the sabbath: for Jehoiada the priest dismissed not the courses.

23:9 ยิ่งกว่านั้น เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตได้มอบบรรดาหอก ดั้งและโล่ซึ่งเป็นของกษัตริย์ดาวิดนั้น ซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าให้แก่บรรดานายร้อย

23:9 Moreover Jehoiada the priest delivered to the captains of hundreds spears, and bucklers, and shields, that had been king David's, which were in the house of God.

23:10 และท่านได้ตั้งประชากรทั้งสิ้น ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน ตั้งแต่ด้านขวาของพระวิหารไปถึงด้านซ้ายของพระวิหาร ตลอดแนวแท่นบูชาและพระวิหาร ให้ยืนประจำอยู่รอบกษัตริย์

23:10 And he set all the people, every man having his weapon in his hand, from the right side of the temple to the left side of the temple, along by the altar and the temple, by the king round about.

23:11 แล้วเขาทั้งหลายนำโอรสของกษัตริย์ออกมาและสวมมงกุฎให้ท่าน และมอบพระโอวาทให้แก่ท่าน และตั้งท่านไว้เป็นกษัตริย์ และเยโฮยาดากับบุตรชายทั้งหลายของท่านก็เจิมท่าน และพูดว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”

23:11 Then they brought out the king's son, and put upon him the crown, and gave him the testimony, and made him king. And Jehoiada and his sons anointed him, and said, God save the king.

การประหารชีวิตของพระนางอาธาลิยาห์ผู้ชั่วร้าย (2 พกษ 11:13-16)
23:12 บัดนี้ เมื่ออาธาลิยาห์ทรงสดับเสียงของประชากรวิ่งและสรรเสริญกษัตริย์ พระนางก็เสด็จเข้ามาหาประชากรในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

Wicked Athaliah Put to Death (2 Kin. 11:13-16)
23:12 Now when Athaliah heard the noise of the people running and praising the king, she came to the people into the house of the LORD:

23:13 และพระนางทอดพระเนตร และดูเถิด กษัตริย์ประทับยืนอยู่ที่เสาของพระองค์ตรงที่ทางเข้า และบรรดาเจ้านายและพลแตรอยู่ข้างกษัตริย์ และประชากรแห่งแผ่นดินทั้งสิ้นก็ปีติยินดี และเป่าแตร บรรดานักร้องพร้อมกับเครื่องดนตรีของพวกเขาด้วย และคนเหล่านั้นที่ถูกสอนให้ร้องเพลงสรรเสริญ แล้วพระนางอาธาลิยาห์ก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์และตรัสว่า “กบฏ กบฏ”

23:13 And she looked, and, behold, the king stood at his pillar at the entering in, and the princes and the trumpets by the king: and all the people of the land rejoiced, and sounded with trumpets, also the singers with instruments of musick, and such as taught to sing praise. Then Athaliah rent her clothes, and said, Treason, Treason.

23:14 แล้วเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตก็นำบรรดานายร้อยที่ตั้งไว้ให้อยู่เหนือพลโยธาออกมา และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร และผู้ใดก็ตามที่ติดตามพระนางไปก็จงประหารชีวิตของผู้นั้นเสียด้วยดาบ” เพราะปุโรหิตกล่าวว่า “อย่าประหารพระนางในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”

23:14 Then Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds that were set over the host, and said unto them, Have her forth of the ranges: and whoso followeth her, let him be slain with the sword. For the priest said, Slay her not in the house of the LORD.

23:15 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงลงมือจับพระนาง และเมื่อพระนางเสด็จมายังทางเข้าประตูม้า ณ พระราชวังของกษัตริย์ เขาทั้งหลายก็ประหารพระนางเสียที่นั่น

23:15 So they laid hands on her; and when she was come to the entering of the horse gate by the king's house, they slew her there.

เยโฮยาดาตั้งโยอาชเป็นกษัตริย์ (2 พกษ 11:17-20)
23:16 และเยโฮยาดาได้กระทำพันธสัญญาระหว่างท่านเองและประชากรทั้งปวงและกษัตริย์ว่า เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระเยโฮวาห์

Jehoiada Begins Godly Reign (2 Kin. 11:17-20)
23:16 And Jehoiada made a covenant between him, and between all the people, and between the king, that they should be the LORD'S people.

23:17 แล้วประชากรทั้งสิ้นก็ไปที่นิเวศน์ของพระบาอัล และพังนิเวศน์เสีย และทำลายบรรดาแท่นบูชาและรูปเคารพของพระบาอัลนั้นให้เป็นชิ้น ๆ และประหารชีวิตมัททานผู้เป็นปุโรหิตของพระบาอัลเสียตรงหน้าแท่นบูชาเหล่านั้น

23:17 Then all the people went to the house of Baal, and brake it down, and brake his altars and his images in pieces, and slew Mattan the priest of Baal before the altars.

23:18 เยโฮยาดาตั้งพวกเจ้าหน้าที่ไว้ให้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์โดยมือของพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีด้วย ผู้ซึ่งดาวิดได้ทรงจัดตั้งให้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้ถวายเครื่องเผาบูชาทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสส ด้วยความเปรมปรีดิ์และการร้องเพลง ตามพระราชดำรัสสั่งของดาวิด

23:18 Also Jehoiada appointed the offices of the house of the LORD by the hand of the priests the Levites, whom David had distributed in the house of the LORD, to offer the burnt offerings of the LORD, as it is written in the law of Moses, with rejoicing and with singing, as it was ordained by David.

23:19 และท่านได้ตั้งพวกผู้เฝ้าประตูไว้ที่ประตูรั้วแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อมิให้ผู้เป็นมลทินด้วยประการหนึ่งประการใดเข้าไปได้

23:19 And he set the porters at the gates of the house of the LORD, that none which was unclean in any thing should enter in.

23:20 และท่านได้นำพวกนายร้อย พวกขุนนาง พวกเจ้าเมืองของประชากร และประชากรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดิน และได้นำกษัตริย์ลงมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายเข้ามาข้างในพระราชวังของกษัตริย์ทางประตูบน และตั้งกษัตริย์ให้ประทับบนบัลลังก์ของราชอาณาจักร

23:20 And he took the captains of hundreds, and the nobles, and the governors of the people, and all the people of the land, and brought down the king from the house of the LORD: and they came through the high gate into the king's house, and set the king upon the throne of the kingdom.

23:21 และประชากรทุกคนแห่งแผ่นดินก็ปีติยินดี และนครก็สงบเงียบหลังจากที่เขาทั้งหลายได้ประหารอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบแล้ว

23:21 And all the people of the land rejoiced: and the city was quiet, after that they had slain Athaliah with the sword.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope