กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 25 / 2 Chronicles 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อามาซิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 14:1-6)
25:1 อามาซิยาห์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลายี่สิบเก้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า เยโฮอัดดาน ชาวกรุงเยรูซาเล็ม

Amaziah Reigns over Judah (2 Kin. 14:1-6)
25:1 Amaziah was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned twenty and nine years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoaddan of Jerusalem.

25:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่มิใช่ด้วยพระทัยที่เพียบพร้อม

25:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, but not with a perfect heart.

25:3 บัดนี้ต่อมา เมื่อราชอาณาจักรได้รับการสถาปนาไว้ต่อพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงประหารชีวิตพวกผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ที่ได้ฆ่ากษัตริย์คือพระราชบิดาของพระองค์เสีย

25:3 Now it came to pass, when the kingdom was established to him, that he slew his servants that had killed the king his father.

25:4 แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของพวกเขา แต่ได้ทรงกระทำตามที่มีบันทึกไว้ในพระราชบัญญัติในหนังสือของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า “อย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตร ทั้งอย่าให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดา แต่จงให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่องด้วยบาปของคนนั้นเอง”

25:4 But he slew not their children, but did as it is written in the law in the book of Moses, where the LORD commanded, saying, The fathers shall not die for the children, neither shall the children die for the fathers, but every man shall die for his own sin.

ยูดาห์บุกรุกเอโดม
25:5 ยิ่งกว่านั้น อามาซิยาห์ได้รวบรวมคนยูดาห์มาพร้อมกัน และทรงตั้งเขาทั้งหลายให้เป็นนายพันและนายร้อยตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ทั่วยูดาห์และเบนยามินทั้งสิ้น และพระองค์ได้ทรงนับคนเหล่านั้นที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปและพบว่าในพวกเขามีชายที่เลือกสรรไว้แล้วสามแสนคน ซึ่งสามารถเข้าทำสงคราม ที่สามารถถือหอกและโล่

Invasion against Edom
25:5 Moreover Amaziah gathered Judah together, and made them captains over thousands, and captains over hundreds, according to the houses of their fathers, throughout all Judah and Benjamin: and he numbered them from twenty years old and above, and found them three hundred thousand choice men, able to go forth to war, that could handle spear and shield.

25:6 พระองค์ทรงจ้างชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญจากอิสราเอลหนึ่งแสนคนด้วย เป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์

25:6 He hired also an hundred thousand mighty men of valour out of Israel for an hundred talents of silver.

25:7 แต่คนของพระเจ้าคนหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระองค์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ ขออย่าให้กองทัพของอิสราเอลไปพร้อมกับพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงสถิตอยู่กับอิสราเอล คือกับคนเอฟราอิมเหล่านี้ทั้งสิ้น

25:7 But there came a man of God to him, saying, O king, let not the army of Israel go with thee; for the LORD is not with Israel, to wit, with all the children of Ephraim.

25:8 แต่ถ้าพระองค์จะไป ก็จงทำเลย จงเข้มแข็งสำหรับการสู้รบนั้น พระเจ้าจะทรงทำให้พระองค์ล้มลงต่อหน้าศัตรู ด้วยว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์ที่จะช่วยไว้และที่จะทำลายลงเสียได้”

25:8 But if thou wilt go, do it, be strong for the battle: God shall make thee fall before the enemy: for God hath power to help, and to cast down.

25:9 และอามาซิยาห์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “แต่เราทั้งหลายจะกระทำประการใดเรื่องเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ซึ่งเราได้ให้แก่กองทัพของอิสราเอลไปแล้วนั้น” และคนของพระเจ้าทูลตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสามารถที่จะประทานแก่พระองค์ยิ่งกว่านี้อีกมาก”

25:9 And Amaziah said to the man of God, But what shall we do for the hundred talents which I have given to the army of Israel? And the man of God answered, The LORD is able to give thee much more than this.

25:10 แล้วอามาซิยาห์ก็ทรงแยกพวกเขาออก คือกองทัพซึ่งมายังพระองค์จากเอฟราอิมให้กลับไปบ้านอีก ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงโกรธยูดาห์ยิ่งนัก และพวกเขากลับบ้านไปด้วยความโกรธอย่างรุนแรง

25:10 Then Amaziah separated them, to wit, the army that was come to him out of Ephraim, to go home again: wherefore their anger was greatly kindled against Judah, and they returned home in great anger.

25:11 และอามาซิยาห์ทรงทำให้ตนเองเข้มแข็ง และทรงนำพลของพระองค์ และออกไปยังหุบเขาแห่งเกลือและโจมตีคนเสอีร์เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นคน

25:11 And Amaziah strengthened himself, and led forth his people, and went to the valley of salt, and smote of the children of Seir ten thousand.

25:12 และอีกหนึ่งหมื่นคนที่ยังเป็นอยู่ คนยูดาห์ได้จับพวกเขาและพาไปที่ยอดหิน และทิ้งเขาทั้งหลายลงมาจากยอดหินนั้น จนพวกเขาทุกคนตกมาแหลกเป็นชิ้น ๆ

25:12 And other ten thousand left alive did the children of Judah carry away captive, and brought them unto the top of the rock, and cast them down from the top of the rock, that they all were broken in pieces.

25:13 แต่พวกทหารของกองทัพซึ่งอามาซิยาห์ทรงส่งกลับไปนั้น เพื่อไม่ให้พวกเขาไปสู้รบด้วยกันกับพระองค์ ก็เข้าโจมตีนครต่าง ๆ ของยูดาห์ ตั้งแต่สะมาเรียจนถึงเบธโฮโรน และฆ่าชาวเมืองนั้นเสียสามพันคน และริบข้าวของไปเป็นอันมาก

25:13 But the soldiers of the army which Amaziah sent back, that they should not go with him to battle, fell upon the cities of Judah, from Samaria even unto Bethhoron, and smote three thousand of them, and took much spoil.

25:14 บัดนี้ต่อมา หลังจากอามาซิยาห์เสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอโดมแล้ว พระองค์ทรงนำบรรดาพระของคนเสอีร์มา และตั้งพระเหล่านั้นเป็นพระของพระองค์ และทรงกราบนมัสการต่อหน้าพระเหล่านั้น และทรงเผาเครื่องหอมถวายพระเหล่านั้น

25:14 Now it came to pass, after that Amaziah was come from the slaughter of the Edomites, that he brought the gods of the children of Seir, and set them up to be his gods, and bowed down himself before them, and burned incense unto them.

25:15 ดังนั้น ความกริ้วของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออามาซิยาห์ และพระองค์ทรงส่งผู้พยากรณ์คนหนึ่งไปหาพระองค์ ซึ่งทูลพระองค์ว่า “ทำไมเจ้าจึงแสวงหาบรรดาพระของชนชาติหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถช่วยชนชาติของตนเองให้พ้นจากมือของเจ้าได้”

25:15 Wherefore the anger of the LORD was kindled against Amaziah, and he sent unto him a prophet, which said unto him, Why hast thou sought after the gods of the people, which could not deliver their own people out of thine hand?

25:16 และต่อมา ขณะที่เขากำลังพูดกับพระองค์อยู่ กษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าถูกตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์หรือ หยุดเถิด ทำไมเจ้าจะต้องตายเสียเล่า” แล้วผู้พยากรณ์นั้นจึงหยุด และทูลว่า “ข้าพระองค์ทราบว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระทัยที่จะทำลายพระองค์เสีย เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งนี้ และไม่ได้ทรงตั้งใจฟังคำปรึกษาของข้าพระองค์”

25:16 And it came to pass, as he talked with him, that the king said unto him, Art thou made of the king's counsel? forbear; why shouldest thou be smitten? Then the prophet forbare, and said, I know that God hath determined to destroy thee, because thou hast done this, and hast not hearkened unto my counsel.

สงครามระหว่างยูดาห์กับอิสราเอล (2 พกษ 14:8-14)
25:17 แล้วอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ทรงรับคำปรึกษา และทรงไปยังโยอาชโอรสของเยโฮอาหาส โอรสของเยฮู กษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “มาเถิด ให้เราทั้งสองมาเผชิญหน้ากัน”

Judah and Israel at War (2 Kin. 14:8-14)
25:17 Then Amaziah king of Judah took advice, and sent to Joash, the son of Jehoahaz, the son of Jehu, king of Israel, saying, Come, let us see one another in the face.

25:18 และโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงส่งไปยังอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามแห่งเลบานอนส่งไปยังต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอน กล่าวว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเรา’ และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมา และย่ำต้นผักหนามนั้นลงเสีย

25:18 And Joash king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying, The thistle that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying, Give thy daughter to my son to wife: and there passed by a wild beast that was in Lebanon, and trode down the thistle.

25:19 ท่านว่า ‘ดูเถิด ท่านได้โจมตีคนเอโดม’ และจิตใจของท่านก็ทำให้ท่านผยองขึ้นเพื่อจะโอ้อวด บัดนี้จงอาศัยอยู่ที่บ้านเถิด เหตุไฉนท่านควรหาเรื่องเจ็บตัว จนท่านจะล้มลง ทั้งตัวท่านและยูดาห์พร้อมกับท่านเล่า”

25:19 Thou sayest, Lo, thou hast smitten the Edomites; and thine heart lifteth thee up to boast: abide now at home; why shouldest thou meddle to thine hurt, that thou shouldest fall, even thou, and Judah with thee?

25:20 แต่อามาซิยาห์ไม่ทรงยอมฟัง เพราะเรื่องนี้มาจากพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของบรรดาศัตรูของพวกเขา เพราะเขาทั้งหลายได้แสวงหาบรรดาพระแห่งเอโดม

25:20 But Amaziah would not hear; for it came of God, that he might deliver them into the hand of their enemies, because they sought after the gods of Edom.

25:21 ดังนั้น โยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงยกขึ้นไป และพระองค์กับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเผชิญหน้ากันที่เบธเชเมชซึ่งเป็นของยูดาห์

25:21 So Joash the king of Israel went up; and they saw one another in the face, both he and Amaziah king of Judah, at Bethshemesh, which belongeth to Judah.

25:22 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอล และเขาทั้งหลายหนีกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน

25:22 And Judah was put to the worse before Israel, and they fled every man to his tent.

25:23 และโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์โอรสของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาสที่เมืองเบธเชเมช และนำพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็ม และทลายกำแพงแห่งกรุงเยรูซาเล็มลงเสียสี่ร้อยศอก ตั้งแต่ประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุม

25:23 And Joash the king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of Joash, the son of Jehoahaz, at Bethshemesh, and brought him to Jerusalem, and brake down the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim to the corner gate, four hundred cubits.

25:24 และพระองค์ทรงริบทองคำและเงินทั้งหมด และภาชนะทั้งหมดที่พบในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งอยู่ในความอารักขาของโอเบดเอโดม ทั้งคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์ พร้อมกับเหล่าตัวประกันด้วย และเสด็จกลับไปยังกรุงสะมาเรีย

25:24 And he took all the gold and the silver, and all the vessels that were found in the house of God with Obededom, and the treasures of the king's house, the hostages also, and returned to Samaria.

25:25 และอามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์อยู่หลังจากการสิ้นพระชนม์ของโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษัตริย์แห่งอิสราเอลเป็นเวลาสิบห้าปี

25:25 And Amaziah the son of Joash king of Judah lived after the death of Joash son of Jehoahaz king of Israel fifteen years.

การสิ้นพระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
25:26 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอามาซิยาห์ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด มิได้บันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอลหรือ

Death of Amaziah (2 Kin. 14:7-20)
25:26 Now the rest of the acts of Amaziah, first and last, behold, are they not written in the book of the kings of Judah and Israel?

25:27 บัดนี้ หลังจากเวลานั้นที่อามาซิยาห์ได้ทรงหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายได้ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงหนีไปยังลาคีช แต่พวกเขาส่งคนไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารพระองค์เสียที่นั่น

25:27 Now after the time that Amaziah did turn away from following the LORD they made a conspiracy against him in Jerusalem; and he fled to Lachish: but they sent to Lachish after him, and slew him there.

25:28 และเขาทั้งหลายนำพระศพของพระองค์บรรทุกขึ้นพวกม้ากลับมา และฝังพระองค์ไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครแห่งยูดาห์

25:28 And they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope