กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 7 / 2 Chronicles 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ไฟอย่างอัศจรรย์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ สง่าราศีของพระเจ้า (1 พกษ 8:10-11, 62-66)
7:1 บัดนี้ เมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิษฐานแล้ว ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และไหม้เครื่องเผาบูชาและบรรดาเครื่องสัตวบูชาเสีย และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิเวศน์

Miraculous Fire from Heaven; God's Glory (1 Kin. 8:10-11, 62-66)
7:1 Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt offering and the sacrifices; and the glory of the LORD filled the house.

7:2 และพวกปุโรหิตเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ได้เต็มพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์แล้ว

7:2 And the priests could not enter into the house of the LORD, because the glory of the LORD had filled the LORD'S house.

7:3 และเมื่อบรรดาชนชาติอิสราเอลเห็นว่าไฟลงมาอย่างไร และเห็นสง่าราศีของพระเยโฮวาห์อยู่บนพระนิเวศน์ เขาทั้งหลายก็กราบซบหน้าลงถึงพื้นหิน กับนมัสการและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ทรงประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”

7:3 And when all the children of Israel saw how the fire came down, and the glory of the LORD upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement, and worshipped, and praised the LORD, saying, For he is good; for his mercy endureth for ever.

7:4 แล้วกษัตริย์และบรรดาประชากรทั้งหลายได้ถวายเครื่องสัตวบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

7:4 Then the king and all the people offered sacrifices before the LORD.

7:5 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นวัวตัวผู้สองหมื่นสองพันตัวและแกะหนึ่งแสนสองหมื่นตัว ดังนี้แหละกษัตริย์และประชากรทั้งปวงได้มอบถวายพระนิเวศน์ของพระเจ้า

7:5 And king Solomon offered a sacrifice of twenty and two thousand oxen, and an hundred and twenty thousand sheep: so the king and all the people dedicated the house of God.

7:6 และพวกปุโรหิตก็ยืนประจำตำแหน่งของตน ทั้งคนเลวีด้วยพร้อมกับเครื่องดนตรีต่าง ๆ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ทรงทำขึ้นมาเพื่อสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ เมื่อดาวิดได้ถวายสาธุการด้วยการปรนนิบัติของเขาทั้งหลาย และพวกปุโรหิตก็เป่าแตรข้างหน้าเขาทั้งหลาย และอิสราเอลทั้งปวงก็ยืนขึ้น

7:6 And the priests waited on their offices: the Levites also with instruments of musick of the LORD, which David the king had made to praise the LORD, because his mercy endureth for ever, when David praised by their ministry; and the priests sounded trumpets before them, and all Israel stood.

7:7 ยิ่งกว่านั้น ซาโลมอนทรงทำพิธีชำระส่วนกลางของลาน ซึ่งอยู่ข้างหน้าพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เพราะว่าที่นั่นพระองค์ทรงถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและส่วนไขมันของเครื่องสันติบูชา เพราะว่าแท่นทองเหลืองซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างไว้นั้น ไม่พอรับบรรดาเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชาและไขมัน

7:7 Moreover Solomon hallowed the middle of the court that was before the house of the LORD: for there he offered burnt offerings, and the fat of the peace offerings, because the brasen altar which Solomon had made was not able to receive the burnt offerings, and the meat offerings, and the fat.

7:8 ในเวลานั้น ซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยู่เจ็ดวัน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่กับพระองค์ด้วย เป็นชุมนุมชนใหญ่ยิ่งนัก ตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ำแห่งอียิปต์

7:8 Also at the same time Solomon kept the feast seven days, and all Israel with him, a very great congregation, from the entering in of Hamath unto the river of Egypt.

7:9 และในวันที่แปด เขาทั้งหลายมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะพวกเขาได้มีงานมอบถวายแท่นบูชามาเจ็ดวัน และถือเทศกาลเลี้ยงมาเจ็ดวัน

7:9 And in the eighth day they made a solemn assembly: for they kept the dedication of the altar seven days, and the feast seven days.

7:10 และเมื่อวันที่ยี่สิบสามของเดือนที่เจ็ด พระองค์ทรงให้ประชากรกลับไปยังเต็นท์ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่องด้วยความดีซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสำแดงแก่ดาวิด และแก่ซาโลมอน และแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์

7:10 And on the three and twentieth day of the seventh month he sent the people away into their tents, glad and merry in heart for the goodness that the LORD had shewed unto David, and to Solomon, and to Israel his people.

7:11 ดังนี้แหละ ซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษัตริย์เสร็จ และบรรดาสิ่งที่ซาโลมอนทรงดำริจะกระทำในเรื่องพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และในเรื่องพระราชสำนักของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จสิ้น

7:11 Thus Solomon finished the house of the LORD, and the king's house: and all that came into Solomon's heart to make in the house of the LORD, and in his own house, he prosperously effected.

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:2-5)
7:12 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเวลากลางคืนและตรัสกับพระองค์ว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้า และได้เลือกสรรสถานที่นี้สำหรับเราให้เป็นนิเวศน์แห่งการถวายเครื่องสัตวบูชา

God's Covenant with Solomon (1 Kin. 9:2-5)
7:12 And the LORD appeared to Solomon by night, and said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for an house of sacrifice.

7:13 ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์มิให้ฝนตก หรือถ้าเราบัญชาให้ตั๊กแตนวัยบินมากินแผ่นดิน หรือถ้าเราส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเรา

7:13 If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people;

7:14 ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเรียกตามนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขาทั้งหลาย เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะยกโทษบาปของพวกเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้หาย

7:14 If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.

7:15 บัดนี้ตาของเราจะเฝ้าดูอยู่และหูของเราจะฟังคำอธิษฐานซึ่งอธิษฐาน ณ สถานที่นี้

7:15 Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer that is made in this place.

7:16 เพราะบัดนี้ เราได้เลือกสรรและกระทำให้นิเวศน์นี้เป็นที่บริสุทธิ์แล้ว เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ และตาของเรากับใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไป

7:16 For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there for ever: and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

7:17 และสำหรับตัวเจ้า ถ้าเจ้าจะดำเนินต่อหน้าเราเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้น และกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ และจะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของเราและคำตัดสินทั้งหลายของเรา

7:17 And as for thee, if thou wilt walk before me, as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shalt observe my statutes and my judgments;

7:18 เราก็จะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเจ้า ตามที่เราได้กระทำพันธสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งที่จะครอบครองเหนืออิสราเอล’

7:18 Then will I stablish the throne of thy kingdom, according as I have covenanted with David thy father, saying, There shall not fail thee a man to be ruler in Israel.

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน (1 พกษ 9:6-9)
7:19 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายหันไปและทอดทิ้งบรรดากฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติทั้งหลายของเรา ซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าพวกเจ้า และจะไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้น

God's Warning to Solomon (1 Kin. 9:6-9)
7:19 But if ye turn away, and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and shall go and serve other gods, and worship them;

7:20 เราก็จะถอนรากเขาทั้งหลายออกเสียจากแผ่นดินของเรา ซึ่งเราได้ประทานแก่พวกเขา และนิเวศน์นี้ซึ่งเราได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วเพื่อนามของเรา เราจะเหวี่ยงออกเสียจากสายตาของเรา และเราจะกระทำให้นิเวศน์นี้เป็นคำภาษิตและคำครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวง

7:20 Then will I pluck them up by the roots out of my land which I have given them; and this house, which I have sanctified for my name, will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations.

7:21 และนิเวศน์นี้ซึ่งสูงส่งจะเป็นความแปลกประหลาดแก่ทุกคนที่แวะผ่านมัน จนเขาจะกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระเยโฮวาห์จึงได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระนิเวศน์นี้’

7:21 And this house, which is high, shall be an astonishment to every one that passeth by it; so that he shall say, Why hath the LORD done thus unto this land, and unto this house?

7:22 และจะมีคนตอบว่า ‘เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้ได้ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และได้ยึดถือเอาพระอื่น ๆ นมัสการและปรนนิบัติพระเหล่านั้น เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงนำเหตุร้ายทั้งสิ้นนี้มาเหนือเขาทั้งหลาย’”

7:22 And it shall be answered, Because they forsook the LORD God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them: therefore hath he brought all this evil upon them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope