กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 31 / 2 Chronicles 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การทำลายรูปเคารพ (2 พกษ 18:4)
31:1 บัดนี้ เมื่อสำเร็จงานนี้ทั้งสิ้นแล้ว อิสราเอลทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ออกไปยังนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์และทุบบรรดาเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้น ๆ และโค่นเสารูปเคารพทั้งหลายลงเสีย และพังบรรดาสถานบูชาบนที่สูงและแท่นบูชาต่าง ๆ ลงทั่วยูดาห์และเบนยามินทั้งสิ้น ในเอฟราอิมกับมนัสเสห์ด้วย จนกระทั่งเขาทั้งหลายได้ทำลายสิ่งเหล่านั้นเสียหมดสิ้น แล้วชนชาติอิสราเอลทั้งปวงก็กลับไป ทุกคนไปยังกรรมสิทธิ์ของเขา เข้าไปยังนครต่าง ๆ ของตน

Idols Destroyed (2 Kin. 18:4)
31:1 Now when all this was finished, all Israel that were present went out to the cities of Judah, and brake the images in pieces, and cut down the groves, and threw down the high places and the altars out of all Judah and Benjamin, in Ephraim also and Manasseh, until they had utterly destroyed them all. Then all the children of Israel returned, every man to his possession, into their own cities.

เฮเซคียาห์นำให้มีการปฏิรูปใหม่
31:2 และเฮเซคียาห์ทรงจัดการแบ่งเวรของพวกปุโรหิตและคนเลวีตามเวรของพวกเขา ทุกคนตามการปรนนิบัติของตน พวกปุโรหิตและคนเลวีให้ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา ให้ปรนนิบัติ และให้ถวายคำขอบพระคุณและสรรเสริญภายในประตูแห่งเต็นท์ต่าง ๆ ของพระเยโฮวาห์

More Reforms under Hezekiah
31:2 And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their courses, every man according to his service, the priests and Levites for burnt offerings and for peace offerings, to minister, and to give thanks, and to praise in the gates of the tents of the LORD.

31:3 พระองค์ทรงจัดการส่วนที่กษัตริย์ทรงถวายจากทรัพย์สินของพระองค์นั้น สำหรับเครื่องเผาบูชาทั้งหลายด้วย คือเครื่องเผาบูชาสำหรับตอนเช้าและสำหรับตอนเย็น และเครื่องเผาบูชาสำหรับบรรดาวันสะบาโต วันขึ้นหนึ่งค่ำและเทศกาลกำหนด ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์

31:3 He appointed also the king's portion of his substance for the burnt offerings, to wit, for the morning and evening burnt offerings, and the burnt offerings for the sabbaths, and for the new moons, and for the set feasts, as it is written in the law of the LORD.

31:4 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงบัญชาประชากรผู้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มให้ถวายส่วนที่เป็นของพวกปุโรหิตและของคนเลวี เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เข้มแข็งขึ้นในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์

31:4 Moreover he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priests and the Levites, that they might be encouraged in the law of the LORD.

31:5 และทันทีที่พระบัญชากระจายออกไปแล้ว ชนชาติอิสราเอลได้นำผลแรกของข้าวของอย่างมากมายเข้ามา คือข้าว น้ำองุ่น น้ำมัน น้ำผึ้ง และผลิตผลทุกอย่างของไร่นา และเขาทั้งหลายนำสิบชักหนึ่งแห่งของทุกชนิดเข้ามาอย่างมากมาย

31:5 And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the firstfruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field; and the tithe of all things brought they in abundantly.

31:6 และเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลและยูดาห์ผู้อาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ เขาทั้งหลายได้นำสิบชักหนึ่งของวัวตัวผู้และแกะเข้ามาด้วย และสิบชักหนึ่งของสิ่งบริสุทธิ์ที่แยกถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขา และวางไว้เป็นกอง ๆ

31:6 And concerning the children of Israel and Judah, that dwelt in the cities of Judah, they also brought in the tithe of oxen and sheep, and the tithe of holy things which were consecrated unto the LORD their God, and laid them by heaps.

31:7 ในเดือนที่สามเขาทั้งหลายเริ่มกองสุมขึ้นและทำกองเหล่านั้นให้สำเร็จในเดือนที่เจ็ด

31:7 In the third month they began to lay the foundation of the heaps, and finished them in the seventh month.

31:8 และเมื่อเฮเซคียาห์และพวกเจ้านายมาและเห็นกองเหล่านั้น ท่านทั้งหลายก็ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และอวยพรอิสราเอลประชากรของพระองค์

31:8 And when Hezekiah and the princes came and saw the heaps, they blessed the LORD, and his people Israel.

31:9 แล้วเฮเซคียาห์ทรงไต่ถามพวกปุโรหิตและคนเลวีถึงเรื่องกองเหล่านั้น

31:9 Then Hezekiah questioned with the priests and the Levites concerning the heaps.

31:10 และอาซาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตใหญ่แห่งวงศ์วานของศาโดกทูลตอบพระองค์ และกราบทูลว่า “ตั้งแต่ประชากรได้เริ่มนำส่วนถวายเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ พวกข้าพระองค์ก็มีพอที่จะรับประทานและมีเหลืออีกมาก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ และส่วนที่เหลือคือกองใหญ่โตนี้”

31:10 And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him, and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the LORD, we have had enough to eat, and have left plenty: for the LORD hath blessed his people; and that which is left is this great store.

31:11 แล้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชาให้จัดเตรียมห้องต่าง ๆ ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายก็จัดเตรียมห้องเหล่านั้นไว้

31:11 Then Hezekiah commanded to prepare chambers in the house of the LORD; and they prepared them,

31:12 และนำของถวายต่าง ๆ ส่วนสิบชักหนึ่งและของมอบถวายอันบริสุทธิ์เข้ามาอย่างสัตย์ซื่อ โคนานิยาห์คนเลวีเป็นหัวหน้าผู้ดูแลสิ่งเหล่านั้น และชิเมอีน้องชายของเขาเป็นคนรอง

31:12 And brought in the offerings and the tithes and the dedicated things faithfully: over which Cononiah the Levite was ruler, and Shimei his brother was the next.

31:13 และเยฮีเอล อาซาซิยาห์ นาหาท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลีเอล อิสมาคิยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็นพวกผู้ดูแลที่อยู่ใต้การควบคุมของโคนานิยาห์และชิเมอีน้องชายของเขา โดยคำบัญชาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ และอาซาริยาห์ซึ่งเป็นผู้ปกครองแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

31:13 And Jehiel, and Azaziah, and Nahath, and Asahel, and Jerimoth, and Jozabad, and Eliel, and Ismachiah, and Mahath, and Benaiah, were overseers under the hand of Cononiah and Shimei his brother, at the commandment of Hezekiah the king, and Azariah the ruler of the house of God.

31:14 และโคเร บุตรชายของยิมนาห์คนเลวี ผู้เฝ้าประตูด้านทิศตะวันออก เป็นผู้ดูแลเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจแด่พระเจ้า เพื่อแจกบรรดาของถวายแด่พระเยโฮวาห์และสิ่งต่าง ๆ ที่บริสุทธิ์ที่สุด

31:14 And Kore the son of Imnah the Levite, the porter toward the east, was over the freewill offerings of God, to distribute the oblations of the LORD, and the most holy things.

31:15 และถัดเขาไปคือ เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไมอาห์ อามาริยาห์ และเชคานิยาห์ ในนครต่าง ๆ ของพวกปุโรหิต ในตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขา เพื่อให้แจกแก่พี่น้องของเขาทั้งหลายตามเวร ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเหมือนกัน

31:15 And next him were Eden, and Miniamin, and Jeshua, and Shemaiah, Amariah, and Shecaniah, in the cities of the priests, in their set office, to give to their brethren by courses, as well to the great as to the small:

31:16 นอกจากลำดับวงศ์ตระกูลของพวกผู้ชายของพวกเขา ตั้งแต่สามขวบขึ้นไป ให้แจกแก่ทุกคนที่เข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ส่วนประจำวันของแต่ละคนสำหรับการปรนนิบัติตามหน้าที่ของพวกเขาตามเวรของเขาทั้งหลาย

31:16 Beside their genealogy of males, from three years old and upward, even unto every one that entereth into the house of the LORD, his daily portion for their service in their charges according to their courses;

31:17 ทั้งให้แก่ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกปุโรหิตตามวงศ์วานแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และคนเลวีตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไปตามหน้าที่ของพวกเขาตามเวรของเขาทั้งหลาย

31:17 Both to the genealogy of the priests by the house of their fathers, and the Levites from twenty years old and upward, in their charges by their courses;

31:18 และให้แก่ลำดับวงศ์ตระกูลของลูกเล็ก ๆ ของเขาทั้งหลาย ภรรยา บุตรชายและบุตรสาวของพวกเขา ตลอดทั่วชุมนุมชนทั้งสิ้น เพราะในตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขานั้น เขาทั้งหลายได้ชำระตัวให้บริสุทธิ์

31:18 And to the genealogy of all their little ones, their wives, and their sons, and their daughters, through all the congregation: for in their set office they sanctified themselves in holiness:

31:19 สำหรับลูกหลานของอาโรนคือพวกปุโรหิตด้วย ผู้อยู่ในทุ่งนาแห่งชานเมืองที่อยู่รอบนครต่าง ๆ ของพวกเขานั้น ในนครแต่ละนคร มีพวกผู้ชายซึ่งบ่งชื่อไว้ ให้แจกจ่ายส่วนแบ่งแก่ผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกปุโรหิต และแก่ทุกคนที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับวงศ์ตระกูลต่าง ๆ ท่ามกลางคนเลวี

31:19 Also of the sons of Aaron the priests, which were in the fields of the suburbs of their cities, in every several city, the men that were expressed by name, to give portions to all the males among the priests, and to all that were reckoned by genealogies among the Levites.

31:20 และเฮเซคียาห์ทรงกระทำดังนี้ทั่วทั้งยูดาห์ และทรงกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง และที่เป็นความจริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์

31:20 And thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrought that which was good and right and truth before the LORD his God.

31:21 และงานทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงเริ่มกระทำในการปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และในพระราชบัญญัติและในพระบัญญัติต่าง ๆ เพื่อแสวงหาพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำด้วยเต็มพระทัย และทรงจำเริญขึ้น

31:21 And in every work that he began in the service of the house of God, and in the law, and in the commandments, to seek his God, he did it with all his heart, and prospered.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope