กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 16 / 2 Chronicles 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)
16:1 ในปีที่สามสิบหกแห่งรัชกาลของอาสา บาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงยกมาต่อสู้กับยูดาห์ และได้สร้างเมืองรามาห์ เพื่อพระองค์จะไม่ให้ผู้ใดออกไปหรือเข้ามาหาอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์

War Between Asa and Baasha (1 Kin. 15:16-22)
16:1 In the six and thirtieth year of the reign of Asa Baasha king of Israel came up against Judah, and built Ramah, to the intent that he might let none go out or come in to Asa king of Judah.

16:2 แล้วอาสาทรงนำบรรดาเงินและทองคำจากคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษัตริย์ และส่งไปให้เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียผู้ประทับอยู่ที่เมืองดามัสกัส โดยตรัสว่า

16:2 Then Asa brought out silver and gold out of the treasures of the house of the LORD and of the king's house, and sent to Benhadad king of Syria, that dwelt at Damascus, saying,

16:3 “มีพันธมิตรระหว่างข้าพเจ้าและท่าน เหมือนอย่างที่มีอยู่ระหว่างบิดาของข้าพเจ้าและบิดาของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งเงินและทองคำมายังท่าน ขอโปรดไปเลิกพันธมิตรซึ่งท่านมีไว้กับบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจากข้าพเจ้า”

16:3 There is a league between me and thee, as there was between my father and thy father: behold, I have sent thee silver and gold; go, break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me.

16:4 และเบนฮาดัดได้ทรงฟังกษัตริย์อาสาและส่งพวกผู้บังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปรบกับนครต่าง ๆ ของอิสราเอล และเขาทั้งหลายได้โจมตีเมืองอิโยน ดาน เอเบลมาอิม และบรรดานครที่ใช้เป็นคลังเสบียงของนัฟทาลี

16:4 And Benhadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of his armies against the cities of Israel; and they smote Ijon, and Dan, and Abelmaim, and all the store cities of Naphtali.

16:5 และต่อมา เมื่อบาอาชาทรงได้ยินเรื่องนั้นแล้ว พระองค์ได้ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และให้พระราชกิจของพระองค์หยุดยั้ง

16:5 And it came to pass, when Baasha heard it, that he left off building of Ramah, and let his work cease.

16:6 แล้วกษัตริย์อาสาทรงนำยูดาห์ทั้งสิ้น และเขาทั้งหลายได้ขนหินของเมืองรามาห์และไม้ของเมืองนั้น ซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ และพระองค์ได้ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์

16:6 Then Asa the king took all Judah; and they carried away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha was building; and he built therewith Geba and Mizpah.

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรื่องการประนีประนอม
16:7 และในเวลานั้น ฮานานีผู้ทำนายได้มาเข้าเฝ้าอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ และทูลพระองค์ว่า “เพราะว่าท่านได้พึ่งกษัตริย์แห่งซีเรีย และไม่ได้พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะฉะนั้นกองทัพของกษัตริย์แห่งซีเรียจึงได้หลุดพ้นมือของท่านไป

Asa Rebuked for Compromise
16:7 And at that time Hanani the seer came to Asa king of Judah, and said unto him, Because thou hast relied on the king of Syria, and not relied on the LORD thy God, therefore is the host of the king of Syria escaped out of thine hand.

16:8 คนเอธิโอเปียและคนลิบนีไม่เป็นกองทัพมหึมา มีรถม้าศึกและทหารม้ามากเหลือหลายหรือ แต่เพราะว่าท่านได้พึ่งพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่าน

16:8 Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host, with very many chariots and horsemen? yet, because thou didst rely on the LORD, he delivered them into thine hand.

16:9 เพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ไปมาทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่จริงใจต่อพระองค์ ในเรื่องนี้ท่านได้กระทำอย่างโง่เขลา เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปท่านจะมีบรรดาการศึกสงคราม”

16:9 For the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth, to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly: therefore from henceforth thou shalt have wars.

16:10 แล้วอาสาก็กริ้วต่อผู้ทำนายนั้น และจำเขาไว้ในคุก เพราะพระองค์ทรงเกรี้ยวกราดต่อเขาเพราะเหตุเรื่องนี้ และอาสาทรงข่มเหงประชากรบางคนในเวลาเดียวกันนั้น

16:10 Then Asa was wroth with the seer, and put him in a prison house; for he was in a rage with him because of this thing. And Asa oppressed some of the people the same time.

16:11 และดูเถิด บรรดาพระราชกิจของอาสา ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด พระราชกิจเหล่านั้นได้บันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล

16:11 And, behold, the acts of Asa, first and last, lo, they are written in the book of the kings of Judah and Israel.

การสิ้นพระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
16:12 และในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลของพระองค์ อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทของพระองค์ จนกระทั่งโรคของพระองค์ร้ายแรงยิ่งนัก กระนั้นในโรคของพระองค์ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ แต่ได้แสวงหาบรรดาแพทย์

Asa's Death (1 Kin. 15:23-24)
16:12 And Asa in the thirty and ninth year of his reign was diseased in his feet, until his disease was exceeding great: yet in his disease he sought not to the LORD, but to the physicians.

16:13 และอาสาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และสิ้นพระชนม์ในปีที่สี่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลของพระองค์

16:13 And Asa slept with his fathers, and died in the one and fortieth year of his reign.

16:14 และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของพระองค์เอง ซึ่งพระองค์ได้สร้างไว้สำหรับพระองค์เองในนครของดาวิด และวางพระองค์ไว้บนแท่นซึ่งมีเครื่องหอมและเครื่องเทศต่าง ๆ เต็มไปหมด ซึ่งช่างปรุงเครื่องหอมได้เตรียมไว้ และเขาทั้งหลายก่อเพลิงใหญ่โตถวายพระเกียรติแด่พระองค์

16:14 And they buried him in his own sepulchres, which he had made for himself in the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odours and divers kinds of spices prepared by the apothecaries' art: and they made a very great burning for him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope