กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 22 / 2 Kings 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

โยสิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 34:1)
22:1 โยสิยาห์มีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยดีดาห์บุตรสาวของอาดายาห์ชาวโบสคาท

Josiah Reigns over Judah (2 Chr. 34:1)
22:1 Josiah was eight years old when he began to reign, and he reigned thirty and one years in Jerusalem. And his mother's name was Jedidah, the daughter of Adaiah of Boscath.

22:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดำเนินในมรรคาทั้งสิ้นของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และไม่ได้ทรงหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย

22:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left.

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
22:3 และต่อมา ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของกษัตริย์โยสิยาห์ กษัตริย์ทรงส่งชาฟานบุตรชายของอาซาลิยาห์ บุตรชายของเมชุลลามราชเลขา ไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ตรัสว่า

Temple is Repaired (2 Chr. 34:8-13)
22:3 And it came to pass in the eighteenth year of king Josiah, that the king sent Shaphan the son of Azaliah, the son of Meshullam, the scribe, to the house of the LORD, saying,

22:4 “จงขึ้นไปหาฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิต เพื่อให้ท่านรวมเงินซึ่งถูกนำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งบรรดาผู้เฝ้าประตูได้เก็บรวบรวมจากประชากร

22:4 Go up to Hilkiah the high priest, that he may sum the silver which is brought into the house of the LORD, which the keepers of the door have gathered of the people:

22:5 และให้เขาทั้งหลายมอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาผู้ซึ่งทำงานนั้นผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และให้พวกเขาจ่ายเงินนั้นแก่คนงานทั้งหลายผู้ซึ่งทำงานนั้นในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อจะทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์

22:5 And let them deliver it into the hand of the doers of the work, that have the oversight of the house of the LORD: and let them give it to the doers of the work which is in the house of the LORD, to repair the breaches of the house,

22:6 คือให้แก่บรรดาช่างไม้ และแก่ช่างก่อสร้าง และแก่ช่างปูน และเพื่อซื้อไม้และหินสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศน์”

22:6 Unto carpenters, and builders, and masons, and to buy timber and hewn stone to repair the house.

22:7 แต่ไม่ได้ขอบัญชีจากคนเหล่านั้นเรื่องเงินที่มอบใส่มือของเขาทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาปฏิบัติงานอย่างสัตย์ซื่อ

22:7 Howbeit there was no reckoning made with them of the money that was delivered into their hand, because they dealt faithfully.

พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
22:8 และฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิตพูดกับชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้าได้พบหนังสือพระราชบัญญัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์” และฮิลคียาห์มอบหนังสือนั้นให้ชาฟานและท่านก็อ่านมัน

The Law of Moses Found (2 Chr. 34:14-15)
22:8 And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the LORD. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it.

22:9 และชาฟานราชเลขามาเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลรายงานต่อกษัตริย์อีก และกราบทูลว่า “พวกผู้รับใช้ของพระองค์ได้เก็บรวบรวมเงินที่พบในพระนิเวศน์แล้ว และได้มอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาคนที่ทำงานนั้นผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”

22:9 And Shaphan the scribe came to the king, and brought the king word again, and said, Thy servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of them that do the work, that have the oversight of the house of the LORD.

22:10 และชาฟานราชเลขาทูลกษัตริย์ว่า “ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้มอบหนังสือม้วนหนึ่งแก่ข้าพระองค์” และชาฟานก็อ่านหนังสือนั้นต่อพระพักตร์กษัตริย์

22:10 And Shaphan the scribe shewed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king.

22:11 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินถ้อยคำของหนังสือแห่งพระราชบัญญัติแล้ว พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์

22:11 And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes.

22:12 และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิต อาหิคัมบุตรชายของชาฟาน อัคโบร์บุตรชายของมีคายาห์ ชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์ ตรัสว่า

22:12 And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Achbor the son of Michaiah, and Shaphan the scribe, and Asahiah a servant of the king's, saying,

22:13 “เจ้าทั้งหลายจงไปทูลถามพระเยโฮวาห์เพื่อเรา เพื่อประชากรและเพื่อยูดาห์ทั้งหมดเกี่ยวกับบรรดาถ้อยคำในหนังสือนี้ที่ได้ถูกค้นพบ เพราะว่าพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซึ่งพลุ่งขึ้นต่อเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงนัก เพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเราไม่ได้ตั้งใจฟังถ้อยคำทั้งหลายของหนังสือนี้ เพื่อกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเราทั้งหลาย”

22:13 Go ye, enquire of the LORD for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that is found: for great is the wrath of the LORD that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according unto all that which is written concerning us.

22:14 ดังนั้น ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิต และอาหิคัม และอัคโบร์ และชาฟาน และอาสายาห์ จึงไปหาฮุลดาห์หญิงผู้พยากรณ์ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์ บุตรชายของฮารฮัสผู้ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั้นนางอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวิทยาลัย) และเขาทั้งหลายสนทนากับนาง

22:14 So Hilkiah the priest, and Ahikam, and Achbor, and Shaphan, and Asahiah, went unto Huldah the prophetess, the wife of Shallum the son of Tikvah, the son of Harhas, keeper of the wardrobe; (now she dwelt in Jerusalem in the college;) and they communed with her.

คำพยากรณ์ของฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)
22:15 และนางพูดกับพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘จงบอกชายคนที่ได้ส่งพวกเจ้ามาหาเรานั้นว่า

The Prophecy of Huldah (2 Chr. 34:22-28)
22:15 And she said unto them, Thus saith the LORD God of Israel, Tell the man that sent you to me,

22:16 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือสถานที่นี้ และเหนือชาวเมืองนี้ คือบรรดาถ้อยคำในหนังสือซึ่งกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้อ่านนั้น

22:16 Thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the words of the book which the king of Judah hath read:

22:17 เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเรา และได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่น ๆ เพื่อพวกเขาจะยั่วยุเราให้โกรธด้วยการงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจะพลุ่งขึ้นต่อสถานที่นี้ และจะไม่ถูกดับเสีย”

22:17 Because they have forsaken me, and have burned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands; therefore my wrath shall be kindled against this place, and shall not be quenched.

22:18 แต่สำหรับกษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ได้ส่งเจ้าทั้งหลายมาถามพระเยโฮวาห์นั้น พวกเจ้าจงกล่าวแก่เขาดังนี้ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำที่เจ้าได้ยินแล้ว

22:18 But to the king of Judah which sent you to enquire of the LORD, thus shall ye say to him, Thus saith the LORD God of Israel, As touching the words which thou hast heard;

22:19 เพราะว่าจิตใจของเจ้าอ่อนโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้าได้ยินว่าเราได้กล่าวอะไรบ้างต่อสู้สถานที่นี้และต่อสู้ชาวเมืองนี้ว่า เขาทั้งหลายจะต้องกลายเป็นที่รกร้างและที่ถูกสาปแช่ง และได้ฉีกเสื้อของเจ้าและได้ร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

22:19 Because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the LORD, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes, and wept before me; I also have heard thee, saith the LORD.

22:20 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะรวบรวมเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบรวมไปยังอุโมงค์ฝังศพของเจ้าอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราจะนำมาเหนือสถานที่นี้”’” และเขาทั้งหลายนำถ้อยคำเหล่านั้นมาทูลกษัตริย์อีก

22:20 Behold therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace; and thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place. And they brought the king word again.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope