กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 33 / 2 Chronicles 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

มนัสเสห์ผู้ชั่วร้ายครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:1-9)
33:1 มนัสเสห์มีพระชนมายุสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาห้าสิบห้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม

Evil Manasseh Reigns over Judah (2 Kin. 21:1-9)
33:1 Manasseh was twelve years old when he began to reign, and he reigned fifty and five years in Jerusalem:

33:2 แต่ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

33:2 But did that which was evil in the sight of the LORD, like unto the abominations of the heathen, whom the LORD had cast out before the children of Israel.

33:3 เพราะพระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงขึ้นใหม่ ซึ่งเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงพังลงนั้น และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายสำหรับพระบาอัล และทรงสร้างบรรดาเสารูปเคารพ และทรงนมัสการบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น

33:3 For he built again the high places which Hezekiah his father had broken down, and he reared up altars for Baalim, and made groves, and worshipped all the host of heaven, and served them.

33:4 พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ด้วย ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “ในกรุงเยรูซาเล็มนามของเราจะอยู่เป็นนิตย์”

33:4 Also he built altars in the house of the LORD, whereof the LORD had said, In Jerusalem shall my name be for ever.

33:5 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาต่าง ๆ สำหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

33:5 And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the LORD.

33:6 และพระองค์ทรงให้เหล่าโอรสของพระองค์ลุยไฟในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม พระองค์ทรงถือฤกษ์ยามด้วย และทรงใช้เวทมนตร์ ทรงใช้ไสยศาสตร์ และทรงติดต่อกับคนทรงและพ่อมดแม่มด พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อจะยั่วยุพระองค์ให้พระพิโรธ

33:6 And he caused his children to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom: also he observed times, and used enchantments, and used witchcraft, and dealt with a familiar spirit, and with wizards: he wrought much evil in the sight of the LORD, to provoke him to anger.

33:7 และพระองค์ทรงตั้งรูปเคารพแกะสลักอันหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปเคารพที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับดาวิดและซาโลมอนโอรสของพระองค์แล้วว่า “ในนิเวศน์นี้และในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเราได้เลือกต่อหน้าเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว้เป็นนิตย์

33:7 And he set a carved image, the idol which he had made, in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, In this house, and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, will I put my name for ever:

33:8 ทั้งเราจะไม่ทำให้บรรดาเท้าของคนอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้กำหนดไว้สำหรับบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายอีกเลย เพื่อที่พวกเขาจะระวังที่จะกระทำตามทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขาทั้งหลายไว้ ตามราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎทั้งสิ้นซึ่งได้ให้ไว้โดยมือของโมเสส”

33:8 Neither will I any more remove the foot of Israel from out of the land which I have appointed for your fathers; so that they will take heed to do all that I have commanded them, according to the whole law and the statutes and the ordinances by the hand of Moses.

33:9 ดังนั้น มนัสเสห์จึงทรงทำให้ยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มให้หลงผิด และกระทำชั่วมากยิ่งกว่าบรรดาประชาชาติ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำลายเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

33:9 So Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err, and to do worse than the heathen, whom the LORD had destroyed before the children of Israel.

33:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับมนัสเสห์และประชากรของพระองค์ แต่เขาทั้งหลายไม่ยอมฟัง

33:10 And the LORD spake to Manasseh, and to his people: but they would not hearken.

มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
33:11 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์จึงทรงนำเหล่าผู้บังคับบัญชากองทัพของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียมาต่อสู้เขาทั้งหลาย ซึ่งจับมนัสเสห์ท่ามกลางพงหนามและจองจำพระองค์ด้วยตรวนและนำพระองค์ไปยังบาบิโลน

Manasseh's Captivity and Restoration
33:11 Wherefore the LORD brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, which took Manasseh among the thorns, and bound him with fetters, and carried him to Babylon.

33:12 และเมื่อพระองค์ทรงทุกข์ยาก พระองค์ทรงวิงวอนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และถ่อมพระองค์ลงอย่างมากต่อพระพักตร์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์

33:12 And when he was in affliction, he besought the LORD his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers,

33:13 และทรงอธิษฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงรับคำวิงวอนของพระองค์ และทรงสดับฟังคำอ้อนวอนของพระองค์ และทรงนำพระองค์กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในราชอาณาจักรของพระองค์อีก แล้วมนัสเสห์ทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า

33:13 And prayed unto him: and he was intreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the LORD he was God.

33:14 บัดนี้ต่อมาภายหลัง พระองค์ทรงสร้างกำแพงหนึ่งนอกนครของดาวิด ด้านทิศตะวันตกของกีโฮนในหุบเขา ไปจนถึงทางเข้าประตูปลา แล้ววนรอบตำบลโอเฟล และก่อกำแพงนั้นขึ้นให้สูงมาก และพระองค์ทรงตั้งพวกผู้บังคับบัญชากองทัพให้อยู่ในนครทั้งสิ้นที่มีป้อมในยูดาห์

33:14 Now after this he built a wall without the city of David, on the west side of Gihon, in the valley, even to the entering in at the fish gate, and compassed about Ophel, and raised it up a very great height, and put captains of war in all the fenced cities of Judah.

33:15 และพระองค์ทรงเอาบรรดาพระของคนต่างชาติและรูปเคารพออกไปเสียจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และแท่นบูชาทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในภูเขาแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปนอกนคร

33:15 And he took away the strange gods, and the idol out of the house of the LORD, and all the altars that he had built in the mount of the house of the LORD, and in Jerusalem, and cast them out of the city.

33:16 และพระองค์ทรงซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครื่องสันติบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณทั้งหลายบนแท่นบูชานั้น และทรงบัญชายูดาห์ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

33:16 And he repaired the altar of the LORD, and sacrificed thereon peace offerings and thank offerings, and commanded Judah to serve the LORD God of Israel.

33:17 อย่างไรก็ตาม ประชากรก็ยังถวายสัตวบูชาในสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายอยู่เหมือนเดิม แต่ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาเท่านั้น

33:17 Nevertheless the people did sacrifice still in the high places, yet unto the LORD their God only.

33:18 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของมนัสเสห์ และคำอธิษฐานของพระองค์ต่อพระเจ้า และบรรดาถ้อยคำของพวกผู้ทำนาย ผู้ทูลพระองค์ในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล

33:18 Now the rest of the acts of Manasseh, and his prayer unto his God, and the words of the seers that spake to him in the name of the LORD God of Israel, behold, they are written in the book of the kings of Israel.

33:19 และคำอธิษฐานของพระองค์ด้วย และเรื่องที่พระเจ้าทรงรับคำวิงวอนของพระองค์ และบาปทั้งสิ้นของพระองค์ และการละเมิดของพระองค์ทั้งสิ้น และสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย และทรงตั้งบรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพแกะสลัก ก่อนที่พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงนั้น ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือคำกล่าวของพวกผู้ทำนาย

33:19 His prayer also, and how God was intreated of him, and all his sin, and his trespass, and the places wherein he built high places, and set up groves and graven images, before he was humbled: behold, they are written among the sayings of the seers.

33:20 แล้วมนัสเสห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในพระราชวังของพระองค์เอง และอาโมนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

33:20 So Manasseh slept with his fathers, and they buried him in his own house: and Amon his son reigned in his stead.

อาโมนครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:19-22)
33:21 อาโมนมีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาสองปีในกรุงเยรูซาเล็ม

Amon Reigns over Judah (2 Kin. 21:19-22)
33:21 Amon was two and twenty years old when he began to reign, and reigned two years in Jerusalem.

33:22 แต่พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ ด้วยว่าอาโมนถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพแกะสลักทั้งสิ้น ซึ่งมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น และทรงปรนนิบัติรูปเคารพเหล่านั้น

33:22 But he did that which was evil in the sight of the LORD, as did Manasseh his father: for Amon sacrificed unto all the carved images which Manasseh his father had made, and served them;

33:23 และพระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนั้น แต่อาโมนละเมิดมากขึ้นเรื่อย ๆ

33:23 And humbled not himself before the LORD, as Manasseh his father had humbled himself; but Amon trespassed more and more.

การสิ้นพระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
33:24 และพวกผู้รับใช้ของพระองค์ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์ และประหารพระองค์เสียในพระราชวังของพระองค์เอง

The Death of Amon (2 Kin. 21:23-26)
33:24 And his servants conspired against him, and slew him in his own house.

33:25 แต่ประชากรแห่งแผ่นดินนั้นประหารทุกคนที่ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมน และประชากรแห่งแผ่นดินตั้งโยสิยาห์โอรสของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์แทนพระองค์

33:25 But the people of the land slew all them that had conspired against king Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope