กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 10 / 2 Chronicles 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เรโหโบอัมครอบครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของเรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-11)
10:1 และเรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทั้งปวงได้มายังเมืองเชเคมเพื่อจะตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์

Rehoboam Succeeds Solomon; His Folly (1 Kin. 12:1-11)
10:1 And Rehoboam went to Shechem: for to Shechem were all Israel come to make him king.

10:2 และต่อมา เมื่อเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งยังอยู่ในอียิปต์ ได้ยินเรื่องนั้น ด้วยว่าท่านได้หนีไปที่นั่นจากพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอน เยโรโบอัมก็กลับมาจากอียิปต์

10:2 And it came to pass, when Jeroboam the son of Nebat, who was in Egypt, whither he had fled from the presence of Solomon the king, heard it, that Jeroboam returned out of Egypt.

10:3 และเขาทั้งหลายก็ส่งคนไปเรียนท่าน เยโรโบอัมกับอิสราเอลทั้งหมดจึงมาและทูลเรโหโบอัมว่า

10:3 And they sent and called him. So Jeroboam and all Israel came and spake to Rehoboam, saying,

10:4 “พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์ทั้งหลายหนักยิ่งนัก เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงผ่อนงานรับใช้อย่างทุกข์หนักของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอันหนักของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับใช้พระองค์”

10:4 Thy father made our yoke grievous: now therefore ease thou somewhat the grievous servitude of thy father, and his heavy yoke that he put upon us, and we will serve thee.

10:5 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “สิ้นสามวันจงกลับมาหาเราอีก” และประชากรจึงกลับไป

10:5 And he said unto them, Come again unto me after three days. And the people departed.

10:6 และกษัตริย์เรโหโบอัมทรงปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโส ผู้ซึ่งได้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์ซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชากรนี้อย่างไร”

10:6 And king Rehoboam took counsel with the old men that had stood before Solomon his father while he yet lived, saying, What counsel give ye me to return answer to this people?

10:7 และเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์ทรงเมตตาประชากรนี้และให้พวกเขาพอใจ และตรัสด้วยคำดีงามแก่พวกเขา เขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดไป”

10:7 And they spake unto him, saying, If thou be kind to this people, and please them, and speak good words to them, they will be thy servants for ever.

10:8 แต่พระองค์ทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งบรรดาผู้อาวุโสถวายพระองค์นั้นเสีย และไปปรึกษากับพวกคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ ซึ่งอยู่งานประจำต่อพระพักตร์พระองค์

10:8 But he forsook the counsel which the old men gave him, and took counsel with the young men that were brought up with him, that stood before him.

10:9 และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “พวกท่านมีคำแนะนำแก่เราอย่างไร เพื่อพวกเราจะตอบประชากรนี้ผู้ซึ่งได้ทูลเราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ได้วางอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลง’”

10:9 And he said unto them, What advice give ye that we may return answer to this people, which have spoken to me, saying, Ease somewhat the yoke that thy father did put upon us?

10:10 และคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์จงตรัสตอบดังนี้แก่ประชากรผู้ได้ทูลพระองค์ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์ทั้งหลายหนัก แต่ขอพระองค์ทรงผ่อนงานรับใช้แก่พวกข้าพระองค์ให้เบาลง’ พระองค์จงตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่า ‘นิ้วก้อยของเราจะหนากว่าเอวของพระราชบิดาของเรา

10:10 And the young men that were brought up with him spake unto him, saying, Thus shalt thou answer the people that spake unto thee, saying, Thy father made our yoke heavy, but make thou it somewhat lighter for us; thus shalt thou say unto them, My little finger shall be thicker than my father's loins.

10:11 เพราะว่าขณะที่พระราชบิดาของเราได้วางแอกหนักบนท่านทั้งหลาย เราก็จะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีก พระราชบิดาของเราได้เฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแส้ แต่เราจะเฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแมงป่อง’”

10:11 For whereas my father put a heavy yoke upon you, I will put more to your yoke: my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.

อาณาจักรได้แยกกัน เยโรโบอัมครอบครองเหนืออิสราเอล (1 พกษ 12:12-19)
10:12 ดังนั้น เยโรโบอัมกับประชากรทั้งปวงจึงมาเข้าเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สาม ตามที่กษัตริย์ได้รับสั่งว่า “จงมาหาเราอีกในวันที่สาม”

Kingdom Divided; Jeroboam Takes Israel (1 Kin. 12:12-19)
10:12 So Jeroboam and all the people came to Rehoboam on the third day, as the king bade, saying, Come again to me on the third day.

10:13 และกษัตริย์ตรัสตอบเขาทั้งหลายอย่างดุดัน และกษัตริย์เรโหโบอัมทรงทอดทิ้งคำปรึกษาของบรรดาผู้อาวุโสเสีย

10:13 And the king answered them roughly; and king Rehoboam forsook the counsel of the old men,

10:14 และตรัสตอบเขาทั้งหลายตามคำแนะนำของพวกคนหนุ่มว่า “พระราชบิดาของเราได้ทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนัก แต่เราจะเพิ่มให้แก่แอกนั้น พระราชบิดาของเราได้เฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแส้ แต่เราจะเฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแมงป่อง”

10:14 And answered them after the advice of the young men, saying, My father made your yoke heavy, but I will add thereto: my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.

10:15 ดังนั้น กษัตริย์จึงไม่ได้ฟังประชากร เพราะเหตุการณ์นี้เป็นมาแต่พระเจ้า เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้พระวจนะของพระองค์สำเร็จ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยมือของอาหิยาห์ชาวชีโลห์แก่เยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท

10:15 So the king hearkened not unto the people: for the cause was of God, that the LORD might perform his word, which he spake by the hand of Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.

10:16 และเมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงยอมฟังเขาทั้งหลาย ประชากรจึงทูลตอบกษัตริย์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนอะไรในดาวิด และข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย ทุกคนจงกลับไปยังเต็นท์ของตนเถิด ข้าแต่ดาวิด บัดนี้จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด” ดังนั้นคนอิสราเอลทั้งปวงจึงไปยังเต็นท์ของเขาทั้งหลาย

10:16 And when all Israel saw that the king would not hearken unto them, the people answered the king, saying, What portion have we in David? and we have none inheritance in the son of Jesse: every man to your tents, O Israel: and now, David, see to thine own house. So all Israel went to their tents.

10:17 แต่สำหรับชนชาติอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ เรโหโบอัมทรงครอบครองเหนือเขาทั้งหลาย

10:17 But as for the children of Israel that dwelt in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.

10:18 แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมทรงส่งฮาโดรัมผู้บังคับบัญชาเหนือแรงงานออกไป และชนชาติอิสราเอลก็เอาหินขว้างท่านถึงตาย แต่กษัตริย์เรโหโบอัมทรงรีบขึ้นรถม้าศึกของพระองค์ เพื่อเสด็จหนีไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

10:18 Then king Rehoboam sent Hadoram that was over the tribute; and the children of Israel stoned him with stones, that he died. But king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem.

10:19 และอิสราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้

10:19 And Israel rebelled against the house of David unto this day.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope